Nei Simona naAngela?

Zviono zveMukadzi wedu weZaro

Mifananidzo yekufungidzirwa inonzi Marian kuZaro di Ischia (chitsuwa chiri pedyo neNaples muItaly) yave kuenderera mberi kubvira 1994. Ivo vaviri vanoona izvozvi, Simona Patalano naAngela Fabiani, vanogamuchira mameseji musi wa8 na26 wemwedzi wega wega, uye Don Ciro Vespoli, uyo inopa nhungamiro yemweya kwavari, aive iye weboka revatariri panguva yekutanga chikamu chemaapparitions, asati ava mupristi. (NdiDon Ciro uyo, kanokwana kusvika nguva pfupi yapfuura, aizoverenga mameseji akanyorwa naSimona naAngela mushure mekunge vabuda mumafungiro avo ekufungidzira kana "kuzorora muMweya-riposo nello Ghosto").

Iwo mameseji kubva kuWedu Mukadzi weZaro anogona kunge asiri kunyatso zivikanwa munyika inotaura Chirungu, asi nyaya inogona kuitirwa yekuvarapa zvakakomba pane zvinoverengeka zvikonzero. Chekutanga ndechekuti vatungamiriri ve diocesan vari kunyatsovadzidza uye muna 2014 vakamisa komisheni yakagadziriswa basa, pakati pezvimwe zvinhu, nekuunganidza ufakazi hwekuporesa uye zvimwe michero zvine chekuita nemaapparitions. Vanoratidzira nemaapparitions avo, saka, vari pasi pekuongororwa kwakanyanya, uye paruzivo rwedu, pakange pasina zvipomerwa zvekukanganisa. Don Ciro, iye amene, akataura kuti aigona kunge asina kuve akagadzwa naMisgr. Filippo Strofaldi, anga achitevera maapparitions kubva muna1999, aive nemonignor akatonga maapparitions kungave a diabolic kana mhedzisiro yechirwere chepfungwa. Chinhu chechitatu pakufarira kutora iyo Zaro apparitions / mameseji zvakanyanya chiratidzo chakajeka chekuti muna 1995, vaiona vane izvo zvinoita sekunge chiratidzo chekuziva (chakaburitswa mumagazini. Epoch) yekuparadzwa kwe2001win kweTwin Towers * muNew York. (Ndicho ichi chakakwezva kutariswa kwenhau dzenyika kuZaro). Nezve izvo zvinowanzo fungisisa zvemeseji, ** pane kusangana kunoshamisa pakati pavo nezvimwe zvakakomba masosi, pasina zvikanganiso zvedzidziso.

 


Sources:

https://www.ildispariquotidiano.it/it/zaro-20-anni-di-apparizioni-fiaccolata-rosario-e-nuovo-messaggio/

Vhidhiyo yakanyorwa (Italian) inosanganisira chakavanzika 1995 mutsara wevaoni (pakati pavo Ciro Vespoli):
https://www.youtube.com/watch?v=qkZ3LUxx-8E

Miyalezo kubva kuna Simona naAngela

Simona naAngela - Namatira Runyararo

Simona naAngela - Namatira Runyararo

Nyika ino iri kuramba ichinetsa
Read More
Simona - Iva Marimi eRudo Kutsvakira Ishe

Simona - Iva Marimi eRudo Kutsvakira Ishe

Imba imwe neimwe ngainhuhwire nemunamato.
Read More
Angela - Idzi ndidzo nguva dzandakagara ndafanotaura

Angela - Idzi ndidzo nguva dzandakagara ndafanotaura

Idzi inguva dzekuedzwa nekurwadziwa.
Read More
Simona naAngela - Itai Kuti Mudiwe

Simona naAngela - Itai Kuti Mudiwe

Handikusiye uri wega
Read More
Simona naAngela - Usafambe Uende

Simona naAngela - Usafambe Uende

Achakupa nyasha nesimba raunoda.
Read More
Simona - Namata mukugadzirisa

Simona - Namata mukugadzirisa

... nokuda kwehasha uye kuzvidza.
Read More
Simona naAngela - Ino inguva yemunamato

Simona naAngela - Ino inguva yemunamato

... kwete zvekukumbira zvisina maturo kana mibvunzo.
Read More
Simona naAngela - Iva Wakasvinura

Simona naAngela - Iva Wakasvinura

Usavhiringwa nerunako rwenhema rwenyika ino.
Read More
Angela - Namatira Zvakawanda kune Vicar waKristu

Angela - Namatira Zvakawanda kune Vicar waKristu

...namata kuti Magisterium yechokwadi yeChechi isarasikirwe.
Read More
Angela - Ndidzo Nguva dzandakafanotaura

Angela - Ndidzo Nguva dzandakafanotaura

...Ndinochema Chechi panzira yekuparadzana.
Read More
Simona naAngela - Ini ndinouya Kwauri kuzokuratidza…

Simona naAngela - Ini ndinouya Kwauri kuzokuratidza…

... mugwagwa unoenda kuna Jehovha.
Read More
Angela – Machechi Maturo, Kubirwa

Angela – Machechi Maturo, Kubirwa

Namatira, kwete chete kuKereke yepasi rose, asiwo kuKereke yepanzvimbo.
Read More
Simona - Nguva Dzakaoma Dzakakumirira

Simona - Nguva Dzakaoma Dzakakumirira

Ndinokuudzai kuti izvi ndezvekugadzirira, kwete kukuvhundutsai.
Read More
Simona naAngela - Akanaka Anogara Achikunda, Zvakaipa hazvizokunda.

Simona naAngela - Akanaka Anogara Achikunda, Zvakaipa hazvizokunda.

Namatirai zvikuru vaprista... Namatirai Baba Vatsvene.
Read More
Angela - Kutonga hakusi kwauri

Angela - Kutonga hakusi kwauri

Namata kuti Magisterium yechokwadi yeKereke isarasika.
Read More
Simona - Usatevedzere Runako Rwenhema Rwenyika

Simona - Usatevedzere Runako Rwenhema Rwenyika

Vana vangu, mhanyai kukereke: Mwanakomana wangu mupenyu, uye wechokwadi...
Read More
Angela - Vazhinji Vari Kubuda muChechi

Angela - Vazhinji Vari Kubuda muChechi

Masimba ezvakaipa haazokundi. Mwoyo Wangu Wakachena uchakunda.
Read More
Simona - Mhanya kwaari

Simona - Mhanya kwaari

Ikoko, muchechi, Jesu akakumirira.
Read More
Angela - Pano Iwe Uchave Wakachengeteka

Angela - Pano Iwe Uchave Wakachengeteka

Idzi inguva dzekuedzwa uye dzekuparadzana, asi musatya.
Read More
Simona - Ita hupenyu hwako munamato unoenderera

Simona - Ita hupenyu hwako munamato unoenderera

Zvipisei kuna Ishe.
Read More
Simona - Mwoyo wangu watsemuka

Simona - Mwoyo wangu watsemuka

Nyarara unyengetere.
Read More
Angela – Namata utarise neni

Angela – Namata utarise neni

Zuva iri rasvika kumagumo...
Read More
Simona - Tevedzera nzira yese kuenda kutsoka yemuchinjikwa wake

Simona - Tevedzera nzira yese kuenda kutsoka yemuchinjikwa wake

...Muteverei paKarivhari.
Read More
Simona naAngela - Namatira ramangwana renyika ino…

Simona naAngela - Namatira ramangwana renyika ino…

...inowedzera kutyisidzirwa nehondo.
Read More
Angela – Tarisa Mwana Wangu Jesu

Angela – Tarisa Mwana Wangu Jesu

Namatira zvikuru Chechi yangu inodiwa
Read More
Angela - Gadzirira Hondo Huru

Angela - Gadzirira Hondo Huru

Poterai mose, muMwoyo wangu Wakachena.
Read More
Simona - Chiratidzo cheChechi yeRemnant

Simona - Chiratidzo cheChechi yeRemnant

Nyengeterera vaprista kuti vagadzirire hondo.
Read More
Angela – Shoko rinofanira Kurarama

Angela – Shoko rinofanira Kurarama

...isina kuchinjwa kana kududzirwa.
Read More
Simona - Ini ndinounganidza Mauto Kurwisa Zvakaipa

Simona - Ini ndinounganidza Mauto Kurwisa Zvakaipa

Hakuna chombo chinorwisa zvakaipa chine simba semunamato.
Read More
Angela - Chechi iri munjodzi huru

Angela - Chechi iri munjodzi huru

Usatya, masimba ezvakaipa haangakundi.
Read More
Angela - Miedzo Ichawanda

Angela - Miedzo Ichawanda

...asi kwete mose makagadzirira kutsungirira.
Read More
Simona - Namata Nemoyo Wako

Simona - Namata Nemoyo Wako

... uye dzidzisa vana vako.
Read More
Angela - Usapomera Mwari mhosva

Angela - Usapomera Mwari mhosva

Mwari rudo, Mwari rugare, Mwari mufaro.
Read More
Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

...uto rekurwisa zvakaipa.
Read More
Simona - Idzi inguva dzakaoma

Simona - Idzi inguva dzakaoma

...asiwo nguva yekutarisira nenyasha huru.
Read More
Angela - Kutyisidzirwa neane Simba rePasi

Angela - Kutyisidzirwa neane Simba rePasi

Namatira rugare ... Rosary, chombo chine simba.
Read More
Simona - Iyi haisi Amulet

Simona - Iyi haisi Amulet

...asi chombo chakasimba chechakaipa kana ukachishandisa nerudo nokutenda.
Read More
Angela - Shandura, Usatambise Imwe Nguva

Angela - Shandura, Usatambise Imwe Nguva

...nguva dzakaoma dzakakumirira.
Read More
Simona - Iva Rimwe Kanga Pasi PeMufudzi Mumwe

Simona - Iva Rimwe Kanga Pasi PeMufudzi Mumwe

Musoro mumwe chete, ndiye Kristu.
Read More
Angela – Namatira Baba Vatsvene

Angela – Namatira Baba Vatsvene

Musatonga.
Read More
Simona - Pachave neKuparadzana Kukuru muChechi

Simona - Pachave neKuparadzana Kukuru muChechi

Namatira magisterium echokwadi eChechi.
Read More
Simona - Ndiri Kuunganidza Mauto Angu

Simona - Ndiri Kuunganidza Mauto Angu

Garai makagadzirira, vana.
Read More
Angela – Vana Vangu, Kutenda Kwenyu Kuripi?

Angela – Vana Vangu, Kutenda Kwenyu Kuripi?

Kupiko vana?
Read More
Angela – Ini Kuratidza Kugadzirira Kauto Kangu

Angela – Ini Kuratidza Kugadzirira Kauto Kangu

Ndiri pano nokuda kwenyasha huru dzaBaba.
Read More
Angela - Ndapota, vana, nditeererei!

Angela - Ndapota, vana, nditeererei!

Musazviita vatongi pachenyu asi namatai.
Read More
Simona - Vhura Mukova Wemoyo Yako

Simona - Vhura Mukova Wemoyo Yako

Hapana nzvimbo yangu muhupenyu hwenyu.
Read More
Simona naAngela - A Great Schism

Simona naAngela - A Great Schism

Chechi ichafanira kutarisana nenguva dzakaipa.
Read More
Simona naAngela - Itai Kuti Mudiwe

Simona naAngela - Itai Kuti Mudiwe

Zvisiyei mumaoko angu . . .
Read More
Simona - Itai Kuti Mudiwe

Simona - Itai Kuti Mudiwe

Rega akuzadze uye akuumbe sezvaanoda . . .
Read More
Angela - Ndapota Dzokera kuna Mwari

Angela - Ndapota Dzokera kuna Mwari

Ndava nemi kwenguva refu asi hapana chakashanduka.
Read More
Simona naAngela - Nguva dzakaoma dzakakumirira iwe

Simona naAngela - Nguva dzakaoma dzakakumirira iwe

Vana vangu, nyika yapindwa nezvakaipa . . .
Read More
Simona naAngela - Namata Zvakawanda kune Vicar waKristu

Simona naAngela - Namata Zvakawanda kune Vicar waKristu

uye nokuda kwevanakomana vangu vose vandakasarudza uye vandinoda .
Read More
Simona naAngela - Gobvu Nhema Utsi Inovhara Chechi Tsvene yaMwari

Simona naAngela - Gobvu Nhema Utsi Inovhara Chechi Tsvene yaMwari

Pupurira noushingi uye usingatyi.
Read More
Angela - Iva Vanonyaradza

Angela - Iva Vanonyaradza

Mungakumbira sei rugare kana mwoyo yenyu isina rugare?
Read More
Simona – Dzidzisa Vana Kunamata

Simona – Dzidzisa Vana Kunamata

Ndivo remangwana renyika.
Read More
Angela – Ndinokumbira Kutendeuka

Angela – Ndinokumbira Kutendeuka

Shanduka, isati yanyanya kunonoka.
Read More
Angela – Good Will Triumph

Angela – Good Will Triumph

Mushure mezvo, zvinhu zvose zvichapenya zvakanyanya kupfuura kare.
Read More
Simona - Tendeuka kubva kuN'anga

Simona - Tendeuka kubva kuN'anga

Namata kuti uve nesimba panouya Dutu.
Read More
Simona – Rudo rwaMwari rwakakura sei!

Simona – Rudo rwaMwari rwakakura sei!

Munyengetero wakafanana nemvura inodzima nyika yakaoma yomweya wakaoma.
Read More
Angela – Tarisa Chiso Chake

Angela – Tarisa Chiso Chake

Ndiye Rudo.
Read More
Simona - Namatira Kubatana

Simona - Namatira Kubatana

Fukidzwa nerudo rwaKristu.
Read More
Angela - PaNyika yeMashiripiti

Angela - PaNyika yeMashiripiti

Jesu ndivo vega ruponeso.
Read More
Angela - Pachave Nemazuva Akaoma Ekukunda

Angela - Pachave Nemazuva Akaoma Ekukunda

Nyengetera uye usatya.
Read More
Simona - Pamafaro Asati Wanamata…

Simona - Pamafaro Asati Wanamata…

Munamato chombo chakasimba pakurwisa zvakaipa.
Read More
Angela - Ndine shungu

Angela - Ndine shungu

... nyika yakabatwa nemasimba ezvakaipa.
Read More
Simona - Ndinokuda uye ndinokutsigira

Simona - Ndinokuda uye ndinokutsigira

... munguva dzako dzakaoma kwazvo.
Read More
Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

Simbisa kutenda kwako kuburikidza neSakaramende.
Read More
Angela - Usaore moyo

Angela - Usaore moyo

Tambanudza maoko ako kwandiri.
Read More
Angela - Pasina Vapristi…

Angela - Pasina Vapristi…

... Chechi yafa. Namatira mabasa matsvene.
Read More
Simona - Nei uchiti "Ishe, Ishe"?

Simona - Nei uchiti "Ishe, Ishe"?

... asi vhara mwoyo yako kuKuda kwake?
Read More
Simona - Kwaingova Kutanga kweNguva Dzakaoma

Simona - Kwaingova Kutanga kweNguva Dzakaoma

Rosary ndicho chombo chako.
Read More
Angela - Rima Ririkuda Kuwona Chiedza

Angela - Rima Ririkuda Kuwona Chiedza

Zvichava zvakaoma kuponeswa kana usina kugadzirira.
Read More
Angela - Ichi Chombo Chako

Angela - Ichi Chombo Chako

... pamwechete nemaSakaramende.
Read More
Simona - Tsvaga Jesu paAtari

Simona - Tsvaga Jesu paAtari

Mutsvagei mumachechi!
Read More
Simona - Gadzira Cenacles yeMunamato

Simona - Gadzira Cenacles yeMunamato

Dzidzisa vana kunamata-ndivo ramangwana.
Read More
Angela - Jesu Akauya Kuzoshumira

Angela - Jesu Akauya Kuzoshumira

Chiono chekudzivirirwa kweMukadzi wedu pamusoro peChechi.
Read More
Angela - Usanete Kunamata

Angela - Usanete Kunamata

Hora ketani yeRosary zvakasimba.
Read More
Simona - Namatira Vanakomana Vangu Vandinoda

Simona - Namatira Vanakomana Vangu Vandinoda

Dai chete iwe wakanzwisisa rudo rwaMwari kune mumwe nemumwe wako.
Read More
Simona - Ivo Baba Vakanaka

Simona - Ivo Baba Vakanaka

Zviri kwauri kuti uswedere pedyo.
Read More
Angela - Uchadonha…

Angela - Uchadonha…

... asi simuka zvakare, ndiri pano!
Read More
Angela - Iwe Hauchaterera

Angela - Iwe Hauchaterera

Hamusi mose makagadzirira.
Read More
Simona - Jesu, Mwari Mupemhi

Simona - Jesu, Mwari Mupemhi

Anokumirira neruoko rwakatambanudzwa.
Read More
Angela - Chombo cheKukunda

Angela - Chombo cheKukunda

Usazvirega uchinyengerwa nechakaipa.
Read More
Angela - Simuka Neni

Angela - Simuka Neni

Usarase tariro, kunyangwe munguva dzakaomesesa.
Read More
Angela - Namatira Chechi Yangu Yandinoda

Angela - Namatira Chechi Yangu Yandinoda

Gara neni pasi peMuchinjikwa.
Read More
Simona - Vimba nenguva dzakanaka nedzakaipa

Simona - Vimba nenguva dzakanaka nedzakaipa

Haanonoki kuuya.
Read More
Angela - Muedzo Wauya Zvino

Angela - Muedzo Wauya Zvino

Namata kuti Dutu riende kure nemhuri dzako ...
Read More
Simona - Chombo Chakasimba Kupokana Neakaipa

Simona - Chombo Chakasimba Kupokana Neakaipa

Namatai, vana vangu, namatai.
Read More
Angela - Dhiragoni Huru

Angela - Dhiragoni Huru

Varume vanovimba zvakanyanya nesainzi kupfuura Mwari.
Read More
Simona - Kumhanya Mushure meVaporofita venhema

Simona - Kumhanya Mushure meVaporofita venhema

Kutsvaga runyararo uye kuda nzira dzakaipa.
Read More
Simona & Angela - Chechi iri muutsi hweSatani

Simona & Angela - Chechi iri muutsi hweSatani

Namatira vanakomana vangu vakasarudzwa, kuti varege kumira vachikanganisa.
Read More
Simona - Gadzirira Mwari Nzvimbo

Simona - Gadzirira Mwari Nzvimbo

Ishe vakaraira nzira.
Read More
Angela - Ndapota Nditeererei

Angela - Ndapota Nditeererei

Usatye kutya muchinjikwa.
Read More
Simona - Namatira Runyararo

Simona - Namatira Runyararo

Kunamata chombo chine simba pakurwisa zvakaipa.
Read More
Angela - Kuda Vazhinji Kuchatonhora

Angela - Kuda Vazhinji Kuchatonhora

Runyararo runotyisidzirwa nevane simba.
Read More
Angela - Iwe Unomiririra Vakaitirwa Zvakaipa

Angela - Iwe Unomiririra Vakaitirwa Zvakaipa

... uye hauchazvizive.
Read More
Angela - Kana Usina Kugadzirira

Angela - Kana Usina Kugadzirira

... hauzokwanisi kukunda miedzo.
Read More
Simona - Ndapota Vhura Mwoyo Yako

Simona - Ndapota Vhura Mwoyo Yako

Rega Jesu muhupenyu hwako.
Read More
Simona - Chiratidzo cheSt

Simona - Chiratidzo cheSt

... uye vakasara vevapristi vakatendeka.
Read More
Angela - Vazhinji Vari Kusiya Chechi

Angela - Vazhinji Vari Kusiya Chechi

Asi ndiri pedyo newe.
Read More
Angela - Chechi Inoda Munamato

Angela - Chechi Inoda Munamato

Namata kuitira kuti kutenda kwechokwadi kusarasike.
Read More
Simona - Nguva Dzakaoma Dzakakumirira

Simona - Nguva Dzakaoma Dzakakumirira

Namatira vanakomana vangu vanodiwa, vapirisita.
Read More
Simona - Rudo, Vana, Rudo

Simona - Rudo, Vana, Rudo

Zviri kwauri iwe wega kusarudza nezve hupenyu hwako.
Read More
Angela - Verenga Shoko raMwari

Angela - Verenga Shoko raMwari

Anofanira kuzivikanwa muMagwaro.
Read More
Simona & Angela - Namatira Papa

Simona & Angela - Namatira Papa

Zvisarudzo zvemakuva zvinoenderana naye.
Read More
Angela - Nguva Dzakaoma Dzakamirira Iwe

Angela - Nguva Dzakaoma Dzakamirira Iwe

Chinonyanya kundishungurudza ndechekuti hamusi mose makagadzirira.
Read More
Simona naAngela - Ino ndiyo Nguva Yekusarudza

Simona naAngela - Ino ndiyo Nguva Yekusarudza

Chero iwe uri naKristu kana iwe uri kupikisana naye.
Read More
Simona naAngela - Kuchave Nemazuva eRima

Simona naAngela - Kuchave Nemazuva eRima

Nguva ipfupi.
Read More
Angela - Hapachina Nguva

Angela - Hapachina Nguva

Ndokumbirawo munditeerere uye murege kunetseka nezve zvinhu zvisina basa.
Read More
Angela - Vanowira Vapristi

Angela - Vanowira Vapristi

Usatonga; vanamatirei.
Read More
Angela - Unoda Munamato

Angela - Unoda Munamato

Usatende kuti unogona kugadzirisa matambudziko ako uri wega.
Read More
Simona - Ipa Zvese kuna Jesu

Simona - Ipa Zvese kuna Jesu

Haanonoke kukunyaradza uye kukukumbira.
Read More
Simona - Amai kana Tsitsi

Simona - Amai kana Tsitsi

Jesu anomirira nemaoko akavhurika.
Read More
Angela - Namatira Vicar

Angela - Namatira Vicar

Chechi inofanira kusangana nemiedzo uye nematambudziko.
Read More
Angela - Hunhu Inyota yeRuramisiro

Angela - Hunhu Inyota yeRuramisiro

... asi achiwedzera kubva kure nenyasha.
Read More
Simona - Nyika Inoda Munamato

Simona - Nyika Inoda Munamato

Munamato chete ndiwo unokwanisa kufambisa makomo.
Read More
Angela - Usatya

Angela - Usatya

Ndakakugadzirira zvese nejasi rangu.
Read More
Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

Simona - Ini ndinouya kuzounganidza Hondo Yangu

Gadzirira, vana vangu, ivai vakasimba uye musimbe mukutenda.
Read More
Simona - Ndiri Kuunganidza Mauto Angu

Simona - Ndiri Kuunganidza Mauto Angu

Ishe weKumuka Jesu chete ndivo vanokwanisa kukupa simba rekutanga zvakare.
Read More
Simona - Be in Constant Prayer, iva Marimi eRudo

Simona - Be in Constant Prayer, iva Marimi eRudo

Vana vangu, munguva dzino dzakaoma nyanya kugara mumunamato, iva marimi erudo.
Read More
Simona - Nguva Yekutora

Simona - Nguva Yekutora

Mukadzi wedu weZaro, Italy kuenda kuSimona, Kukadzi 26th, 2019: Vana vangu, musazvirega muchinyengerwa ne ...
Read More
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.