Sulema – Tipe Zvese Kwatiri

Mhandara Maria, Mambokadzi weRugare kuna sula musi waZvita 31, 2023:

Vongai Jehovha nguva dzose. Muchinjike unyore, mwanasikana wangu, wakafukidzwa neRopa Rinokosha reMwanakomana wangu Jesu Kristu, Ishe. Pazuva guru iri reMhuri Tsvene yeNazareta, namatira mhuri dzose pasi rose.

Mhuri dziri kurwiswa zvakanyanya panguva ino: dzakakamurwa, dzakaedzwa nehurwere. Kune kupatsanurwa kungani panguva ino: vanoedzwa uye nekurwiswa nemasimba ehuipi nekuti vakanganwa kukumbira Mhuri Tsvene, vakanganwa kuisa zvese mumaoko edu, kuronzesa zvese kwatiri, uye chakanyanya kuoma ndechekuti. kuti vakanganwa kutevera muenzaniso Wedu, kurarama nokufungisisa upenyu hwakararama Jesu, Josefa neni muNazareta.

Rangarirai zvinhu zvinoshamisa zvamakaitirwa naJehovha mumwe nomumwe wenyu. Mutende nemhuri yaakakupai uye munyengeterere vose vakarasikirwa nezvose nokuti vakabvumira mweya wenyama, wenyika naDhiyabhorosi mumwoyo yavo. Manheru ano Ishe vachaisa nyasha dzakakosha zvikuru mumwoyo yenyu: chipo chaMwari Baba uye cheMhuri Tsvene yeNazareta. Farai, nokuti Ishe vanouya kuzoshanyira mwoyo yose yakatendeka yaVasarudza kubva murudo uye vanotevera tsoka dzeMwanakomana wangu mutsvene Jesu Kristu, Ishe. Ngaarumbidzwe muzita raBaba + nemuZita reMwanakomana + uye nemuZita reMweya Mutsvene. + Ameni! Hareruya!

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Messages, sula.