Iye Anoratidza Nzira

Mweya Usingaite - Vazhinji venyu muchapupurira kudzoka kunofadza kweMwanakomana wangu.

Mukadzi Wedu kuenda Mweya Usinga fungidzike musi waOctober 28, 1992:

Iyi meseji ndeimwe yenzvimbo zhinji dzakapihwa boka rekunamatira vhiki. Iye zvino mameseji ari kugoverwa nenyika:
 
Vana vangu, uyai kwandiri zvino. Tumirai moyo yenyu kwandiri sevana vadiki. Mhanya kwandiri. Ndinokanda maoko angu pamusoro pako. Ndinokupa kutsvoda kwese kwemufaro mukuru. Rosary nhasi yanga yakanaka chose, vana vangu, kunyanya kuzvitsaurira kwenyu. Manzwi ako pamwechete akabatana simudza mweya yedenga. Ramba nenzira iyi. Munoona here moyo yenyu, vana vangu, kundikomberedza? Ndivo vana vadiki vasina mhosva vawaimbove iwe. Ndinokudai mose zvikuru. Iwe ndiwe kauto kangu kemufaro nerudo. Uri kutanga kupenya. Muchapenya kuti pasi rose rione. Zororai murunyararo mumaoko angu, vana vangu. Rudo rwamuri kugovana munofanirwa kutora nemi nguva dzose.

Muvengi anogara ari pedyo. Anokurudzira kupandukira uye godo. Anokurudzira kupesana nekuvhiringidzika. Kana mava pamwechete mumaoko angu, kushaya simba kwake kunoonekwa. Pandinokunyaradza, nyemwerera uye ufare. Nguva yake yave kupera. Nguva yake yave kusvika pedyo. Imi mose munoziva, uye makaona kutambura kwaakakonzera. Wakaona kutambura kwakakonzerwa nekupanduka kwevanhu.

Kumukira kupi uku vana vangu? Unogona here kunzwa kupanduka uku? Iko kushaya rudo kuna Baba, kuda Musiki, rudo runoratidzwa nekuteerera Izwi Rake neMutemo Wake. Vangani vanoti vanoda Baba kana ivo vanoda Mwanakomana wangu, asi vasingateerere Mashoko avo? Kune vana ava, isu tese tinofanira kunamatira, nekuti ivo zvechokwadi vana. Vari murima. . . vari murima vana vangu. Imi mose munorangarira, sevana, kutya kwerima, kuda kwechiedza. Izvi zviri mamuri mese; izvi zviri mumoyo yenyu yose. Vane nhamo avo vasingatsvage chiedza, avo vanodzivisa chiedza nemaune, mweya yavo inonamira mukupererwa nemumvuri.

Kune vana vazhinji vakarasika, savava, vasingazive mufaro wekuve mumaoko angu. Kune vese vana vakarasika ava, namatirai, nekuti vazhinji vachaponeswa. Avo vanonyatsotsvaga, avo vanonyatsotarisa neMoyo wangu neMwanakomana wangu, pakupedzisira, vachawanikwa. . .uchaponeswa. Mwanakomana wangu zvirokwazvo Mufudzi Akanaka. Ndibatei vana vangu. Namatira zvakasimba kwandiri. Kutonga kwemuvengi kwapera. Vazhinji venyu muchaona mufaro unodzoka weMwanakomana wangu. Vazhinji venyu pano muchaona mufaro unodzoka neni. Kubwinya kwake nesimba zvichaonekwa kuvanhu vese. Nguva yerunyararo nemufaro yasvika vana vangu. Farai! Fara, uye enda nerudo uye netariro.

Pandinouya kwauri nenzira iyi, ndinounza nyasha dzakawanda. Mirairo yangu kwauri? Verengai Vhangeri, vana vangu. Mwanakomana wangu anotaura nemi mose imomo. Yese kuraira kwaunoda kuripo. Akasiya aya mazwi nekuda kwekuda iwe, rudo rwusingaenzaniswi, sezviri Soko Rake. Mutsvage Iye ipapo.

Ndicharamba ndichiuya kwauri, vana vangu, kukupa rutsigiro nerudo, kuunza nyasha kubva kudenga, kuwedzera hunhu mauri. Uchava hondo yangu inokunda. Mhanyai zvino, vana vangu. Enda unotamba. Enda unoshanda. Famba nezve bhizinesi rako; asi mudanane. Ramba muvengi anopinda mumweya wako.

Ndinokudai mose zvikuru. Ndiri kuona Mwanakomana Wangu achinyemwerera.

Iyi meseji inogona kuwanikwa mubhuku idzva: Iye Iye Anoratidza Iyo Nzira: Mharidzo dzeDenga dzeNguva Dzedu Dzinonetsa

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Mweya Usinga fungidzike, Era rerunyararo, Messages, Kuuya Kwechipiri.