การปฏิบัติตามประวัติศาสตร์

ในวันที่ 25 มีนาคม 2022
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสร่วมกับพระสังฆราชของโลก
ถวายรัสเซียแด่พระหฤทัยของพระแม่มารีย์ —
ตามที่ร้องขอในปี ค.ศ. 1917 ที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส

 

“เหตุฉะนั้น พระมารดาของพระเจ้าและพระมารดาของเรา แด่พระหฤทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์
เรามอบความไว้วางใจและอุทิศตนให้กับตนเอง คริสตจักร และมนุษยชาติอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะรัสเซียและยูเครน”

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน การถวายของแมเรียน, Messages.