พระคัมภีร์ - เขาส่งผู้ส่งสารมาให้พวกเขา

 

ในสมัยก่อนและบ่อยครั้งพระเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา 
ส่งผู้สื่อสารของเขาไปหาพวกเขา 
เพราะพระองค์ทรงสงสารประชาชนและที่ประทับของพระองค์
แต่พวกเขาเยาะเย้ยศาสนทูตของพระเจ้า 
ดูหมิ่นคำเตือนของพระองค์และเย้ยหยันศาสดาของพระองค์ 
จนกระทั่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อประชากรของพระองค์รุนแรงขึ้น 
ว่าไม่มีวิธีแก้ไข

- วันนี้ การอ่านครั้งแรกจาก 2 พงศาวดาร 36

 

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อประณามโลก 
แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดผ่านพระองค์
…และนี่คือคำตัดสิน
ว่าแสงเข้ามาในโลก 
แต่ผู้คนชอบความมืดเป็นแสงสว่าง
เพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้าย

- วันนี้ พระกิตติคุณจากยอห์น 3

 

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน Messages, คัมภีร์.