Impendulo kwiNqaku likaGqr. Markvalle ngo-Fr. UMichel Rodrigue

NguNjingalwazi Daniel O'Connor, MTh, Umgqatswa wePhD

 

Nge-13 kaJulayi ngo-2020, uGqr. Miravalle Wapapasha isihloko apho avakalisa khona umgwebo wakhe ombi malunga nobunyani be Fr. UMichel Rodrigue. Njengomntu obenegalelo ku-Countdown to the Kingdom (eye yathumela iintetho zikaFr Mic Michel), olilungu le-Dr. Miravalle's International Marian Association, kunye nombhali othe wacaphula u-Fr. UMichel uyavuma, ndiziva ndinoxanduva lokuphendula.

Njengaye nawuphi na umfundi weencwadi zam, ndiyamhlonela kakhulu uGqirha Miravalle kwaye ndijonga kakhulu ukuqonda kwakhe. Intlonelo yam kuye ihlala ihleli, kwaye le nto ndiyibhala ndinomoya wobubele. Okwangoku, kuya kuba luncedo ukuphinda indawo yokuqala kwiNgcaciso yokuBala ukuya eBukumkanini ngokubhekisele kuyo nayiphi na imboni epapashwe kwiwebhusayithi yethu:

Asingabo abalamli bokugqibela besichazi esinyanisekileyo-iCawe-kwaye siyakuhlala sizithoba kuyo nantoni na egqiba ngokuqinisekileyo. Kukunye neCawe ke, apho "sivavanya" isiprofetho: 'Sikhokelwa yiMagisterium yeCawa, i-fidelium yoluvo iyayazi indlela yokuqonda nokwamkela kwezi zityhilelo nantoni na ebiza ubizo lukaKrestu okanye abangcwele bakhe eCaweni. ' -IKatekism yeCawa yamaKatolikan. 67)

Ngokuphathelele koku, thina e-CTTK samkela ukuqonda kukaGqr. Miravalle, nangona sinqwenela ukuba ngabe wabelana naye ngezinto ezazixhalabisa nathi ngaphambi komoya wokufuna inyaniso, kuba sikholelwa ukuba uGqr Miravalle ufikelele kwisigqibo esingalunganga kwaye usebenzise inani eliqela ubucukubhede beendlela ezinobuchule bokufika kuyo.

Andikaze ndidibane noFr. UMichel khange ndibenalo nethuba lokufunda zonke iintetho zakhe (nangona abanye kwiqela lethu kwi-CTTK benayo, bekhe bahlolisisa yonke impahla yakhe ngaphambi kokuyipapasha), kodwa ndingongeza ukuba sifumene iileta ezingenakubalwa kunye nezimvo ezivela kulo lonke eli xesha kwihlabathi, ukusuka kubefundisi nakubantu abasebenza ngokufanayo abaye bachukunyiswa kakhulu nguFr. Iingxelo zikaMichel. Uninzi luthi ezi mfundiso zibazisele ithemba kunye novuyo, ukuba babuyela elukholweni ngenxa yoko okanye sele beqalise ukuzingisa ngakumbi ekuthandazeni ngobomi babo bomthandazo, iiSakramente, ukuguqula kunye nokujonga ukubizwa kwezenkolo. Ezi ziqhamo zingomnye wemiba esithatha ingqalelo ukuba ibingafanelekanga ukuba nguGqirha Miravalle. Inene, iBandla eliSetyenzisiweyo leMfundiso yoKholo lizigqala njengezifanele ezo ziqhamo. Ikwabhekisa ngqo kubaluleko lokuba yinto enjalo yendawo, imibono, njl, njl. Amabango eMichel… 

... Thwala iziqhamo anokuthi nazo iCawe ngokwayo ibonakalise ubunyani beenyaniso… - "Imigaqo emalunga neNdlela yokuQhubela phambili ekuQondweni kweeNkangeleko okanye iZityhilelo" n. 2, IVatican.va

Kodwa ukuba uFr. UMichel uyenza, ngaxa lithile, agqibe kwelokuba agwetywe okanye aqinisekiswe bubuxoki, ke andiyi kuphulukana nobuthongo: andikaze ndibanga (okanye andenzi ngoku) qi niseka kwinyani yakhe, kwaye Ukubuyela eBukumkanini ayikho ngenjongo yokubonisa oku okanye imboni njengomntu "ocacileyo konke": ikhona ukuthobela ubizo lweZulu kulo lonke iBandla. UFr. UMichel ngomnye weemboni ezingenakubalwa ezisaphilayo namhlanje (okanye ezisandula ukudlula) zinika umyalezo ofanayo- oko kukuthi, inxalenye yesivumelwano sokuvumelana (nangona ezinye iinkcukacha ezithe vetshe uFr. Michel zibonelela ziya kuthathwa kuphela ngokuthi "linda kwaye ubone".) Kungenxa yokwazisa ngemvisiswano yesiprofetho. Ukubuyela eBukumkanini ikhona, kwaye esi sivumelwano asivuki okanye siwele kubunyani bomboni omnye okanye ababini.

Ngoku, ukuya kwimpendulo kuvavanyo lwezakwalizwi lukaGqr. Miravalle.

Ekuqaleni

Ugqirha Miravalle uxele ukuba uFr. Ubishophu kaMichel wenze "ukuqonda okungalunganga kunye nesigqibo" ngokubhekisele kubunyani obungaphezulu kwendalo kaFr. Imiyalezo kaMichel. Oku kuyalahlekisa. Ngapha koko, akukho sigqibo sisesikweni esithe senziwa, kwaye ubishophu uthethe ngokungacwangciswanga ukuba akanankxaso yobuqu kuFr. Imiyalezo kaMichel. Oku kubonisa ngokulula ukuba uFr. UMichel akayona imboni evunyiweyo ngokusemthethweni; yiyo loo nto ke enesimo "esingamkelekanga" ekwabelwana ngaso ngeemboni ezininzi ezikhuthazwa nguMiravalle ngokwakhe (ngokufanelekileyo, ndiyakholelwa).  

Akukhange kubekho khomishini yedayikhosisi eqalisiweyo yokugweba uF. IMichel, kwaye akukaze kubekho nto ingako yenziweyo kuphando olwenziweyo. Ewe, Bishop Lemay ngokungacwangciswanga ubhale wathi, “Andikhange ndiyamkele kwaye andiyamkeli [Fr. Michel] ngokubhekisele kulwakhiwo kunye nemibono, ”kusengqiqweni ukutsho ukuba umntu akakazifundanga. Esi ayisiso isigwebo esisesikweni okanye ummiselo osemthethweni walo naluphi na uhlobo. UMiravalle uyavuma ukuba wayengenakufikelela kweyona leta ivela kuBhishophu Lemay. Ngelishwa, uGqr Miravalle khange aqhagamshelane nam okanye nabaphi na abo banegalelo kwi-CTTK ukufumana ikopi yale leta.

Kuyaphawuleka ukuba u-Bhishophu Lemay ubhengeze ukungabikho kwenkxaso ku-Fr. Imiyalezo kaMichel ihambelana nokusilela kwakhe ngokubanzi kwesilumkiso, iXesha loXolo, kunye nezinye iimfundiso ezixhaswa ngokupheleleyo ziimboni ezingenakubalwa-nkqu nezo zivunyiweyo. Akumangalisi ke ngoko ukuba lo bhishophu "akaxhasi" uFr. Iziprofeto zikaMichel.

Isibini

Ugqirha Miravalle ukhupha into enokubizwa ngokuba yi-quibble malunga neziganeko eziyimfihlakalo uFr. UMichel unamava ebutsheni, ethatha isigqibo malunga "nokungaqhelekanga kwendalo kunye nenqanaba lezi zityholo zokuhlaselwa kukaSathana [nxamnye noFr. Michel]. ” Inyaniso, nangona kunjalo, yile eyona nto ingaqhelekanga yayiza kubakho ukuba olo hlaselo lwalukhona ayinakho Kwibali lobomi lesimanga esingaqhelekanga-Ngulo Fr. Ngokuqinisekileyo uMichel unjalo, ukuba uyinyani. Esi sichaso sesibini sikaMiravalle, ke ngoko, sisiphelo nje sokubuza umbuzo; ucinga ukuba uFr. UMichel unyanisekile kumzamo wokungqina ngokuchanekileyo.

Nabani na uyakuqonda ngokukhawuleza ukuba uhlaselo lweedemon olwenziwe kuFr. UMichel (kunye neenzame zokuzama ukubathintela) ayinanto “ingaqhelekanga,” ukuba umntu uthatha nje imizuzwana embalwa ukuba afunde okwenzekileyo kuhlaselo lweedemon nxamnye neSt.Padre Pio, iSt Gemma, iSt. Faustina, uMkhonzi UThixo Luisa Piccarreta, Usikelelwe uAlexandrina da Costa, uMarthe Robin ohloniphekileyo, okanye abanye abaninzi. Ngapha koko, uFr. Ukubulawa kukaMichel kwenziwa njengenxalenye yomlo wakhe wokomoya kujongeka kuthambile xa kuthelekiswa nento umntu aza kuyifumana ngelixa efunda ubomi babangcwele, iintsikelelo kunye nezinto ezihloniphekileyo.

UGqr Miravalle ucaphula umzekelo ovela kuFr. Ubuntwana bukaMichel apho usapho laziva lunyanzelekile ukuba litshise ikhaya labo, elalihlaselwe ziidemon, njengezizathu zokufumana inkxalabo “yemfundiso yenkcubeko kunye neyengqondo. Ndiza kuqaphela apha ukuba "lonke ibali": abefundisi, kubandakanya ubhishophu, boyika kakhulu okanye abakwazi kusebenza ukuhlangula usapho. Oko kuvakala kuvakala ngathi kufanelekile kuthi kukukhulula nokuqhubela phambili kusapho lakwaRodrigue.

Isithathu

UGqr Miravalle uphakamisa ibinzana apho uFr. UMichel uthi ngoThixo uBawo: “Mna ke sibanye.” Le nkcaso ibonakala kukungaqondani okungathandekiyo. UFr. UMichel khange athi yena [Fr. Michel] kunye noBawo banye. UFr. UMichel ufumene umyalezo ovela kuThixo uBawo owathi Yena [igama elithi “H,” Oko kukuthi, UYesuKwaye uYise bamnye. Ingxelo kaGqirha Miravalle yokuba uFr. UMichel Rodrigue uthi uBawo wenza nantoni na ayenzayo, Fr. UMichel, ubuza kuBawo, ke, naye ubuxoki kwaye akanakuthenjwa. Umyalezo uthi uBawo wenza oko uNyana, uYesu akufunayo kuye. UFr. UMichel ligosa elikhuphayo elisemthethweni eCaweni, enezipho zokomoya eziqinisekisiweyo ezingafaniyo nabangcwele abakhulu, unjingalwazi wesemina, umfundisi, kunye nombingeleli omileyo, kunye neNkokeli ePhakamileyo kunye nomsunguli we-Fraternity of St. Joseph Benedict Labre eQuebec, Khanada. Ngekhe akwazi ukusebenza eCaweni ngobuninzi bobabalo namandla kaThixo, ukuba ebeneenkolelo ezivakalayo nezimvo.

Isine

UGqirha Miravalle uthetha ukuba uFr. Imfundiso kaMichel yokuba umchasi-Kristu ukwindawo ethile yabefundisi beCawa iyaphikisana “nezithethe zecawa, ezingaqondakaliyo nezisisiprofeto.” IMiravalle ayiniki zinkcukacha zokuxhasa le ngxoxo ngaphandle kokudibanisa inqaku elidala lamaKatolika kwi-Antichrist. Eli nqaku alisixhasi isikhundla sikaMiravalle, kodwa liyamxhasa uFr. Michel's-umzekelo, inqaku licaphula imfundiso ka-St Bernard yokuba umchasi-Kristu naye uya kuba ngumchasi. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba akukho sivumelwano malunga nomnombo, imvelaphi, njl njl. Umchasi-Kristu phakathi kwemithombo ethi Miravalle.

Ugqirha Miravalle ude waya kuthi ga ngokubonisa ukuba uFr. Isikhundla sikaMichel siyafana nembono kaPopu-Antichrist yenguqulelo yamaProtestanti echonge ubuPapa obusemthethweni ngokwayo noMchasi-Kristu Umbutho ongenabulungisa ngokupheleleyo nongenakukhokelela kude nantoni na uFr. UMichel ukhe waqinisekisa. Fr. UMichel ngumKatolika othembekileyo nonyana othembekileyo kaPopu - kubandakanya nabani na owenzekayo ukuba ayibambe ngokwenene loo ofisi ngexesha elithile, iofisi athe uF. I-Michel engaqinisekanga ibango elibanjwa nguPopu uFrancis.

UFr. Imfundiso kaMichel yokuba umchasi-Kristu ukho kwindawo ethile yabefundisi ngoku kungangqinwa ukuba ayichanekanga - ixesha kuphela liza kuxela - kodwa ngokuqinisekileyo ayisosizathu ukufikelela ekuqondeni kakubi kuFr. Michel okwangoku. (Qaphela: "unyana wokuqala wentshabalalo", uYudas, wayengomnye 'weqela labaphathi "labapostile abalishumi elinambini.)

Isihlanu

Ugqirha Miravalle ubanga ukuba “yimpazamo enkulu yezakwalizwi” ukutsho ukuba uBenedict XVI kwixa elizayo angabiza ibhunga elitsha ukuba linyule upopu emva kokusweleka kukaPopu Francis.

Le ngxoxo yesihlanu iba lixhoba lobuxoki obusengqiqweni bokugweba awongamileyo kunabaphantsi; Kule meko, ukufuna ukugweba inyani yezakwalizwi ngomgangatho we-minutiae ye-canonical. Ukuthi ngqo ikhonkolo liqinisekiswe njani ukuze kunyulwe upopu omtsha ayingombuzo “othathekileyo ngezakwalizwi”, ke ngoko nokuba umntu angaphazama malunga naloo nto, ayinakuba sisiphoso “sezakwalizwi.” Kuyo yonke imbali yeCawa, kuye kwakho inani elikhulu leendlela ezithe zenzeka ngazo iinkcukacha zonyulo lukaPopu. Nokuba yintoni uFr. UMichel uchaza ukuba ayisiyondlela iqhelekileyo yokwenza ikhonkrithi entsha, asihlali ncam kumaxesha aqhelekileyo, kwaye sonwabisa ukuba isiprofeto sokwenene singathetha ngoPopu uEmeritus ukuba abize abakwaKhadinali ngokuhlangeneyo ukuba babanyule. uPopu omtsha akufuneki nokuba athathwe njengomqobo osisikhubekiso, kungasathethwa ke ngathi kukuwexuka.

Ngapha koko, iMiravalle ibonakala ngathi iyayigatya imfundiso kaPapa uSt. John Paul II, obhale, e IYunivesithi yaseDominici Gregis, "… Abafundisi bezakwalizwi nabanokholo kuwo onke amaxesha bayavuma ukuba eli ziko [oko kukuthi, iConclave] alikho kwimeko yalo eyimfuneko kunyulo olusemthethweni loPopu waseRoma…”Nokuba kunjalo I-conclave ngokwayo Ayisiyo imo yayo le nto iyimfuneko yesayensi, ngoko ke iMiravalle inokulungiswa njani ibango oko Enye indlela yokubiza ikholava kunye (nguPopu Emeritus, hayi ngaphantsi!) ingaba "impazamo enkulu yezakwalizwi"?

(Qaphela: Nceda ubone isiHlomelo 1)

Isithandathu

Ngelishwa, inkcaso yesithandathu kaGqirha Miravalle nayo iphantsi kweempazamo ezinkulu. Okokuqala, iMiravalle ibhekisa “kwingcamango yokuba iidemon zikho ngokusisigxina kwiPurgatory.” Le yingxelo ephikisanayo, njengoko Purgatory yi ngo kwenene okwethutyana (yintsomi yeCawe ukuba iPurigatanda iyayeka ukubakho kwi-General Judgment), ke ngoko ukubhekisa kuyo nayiphi na into enesikhundla “esisigxina” ePurigatori akunantsingiselo. Eyona ngxaki, nangona kunjalo, ibango likaGqr Miravalle eliqinisekileyo lokuba kuyimbambano ukubhekisa kwiidemon ezinendima ekufuneka ziyidlalile ePuratori, njengoko isibambiso sigwebela igunya elingaphezulu kwe-St. Faustina ngokwakhe njengomhanahanisi.

Kwi-§412 yesambulo sakhe esiqinisekisiweyo, uSt. Faustina ubhala umbono wakhe omnye wePurattery, esithi:

Ndabona imiphefumlo eyayizisola ngesehlambululo. Babonakala njengezithunzi, kwaye phakathi kwabo ndabona iidemon ezininzi. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, idayari

Kungekudala emva koko, kwi-§426, uFaustina uchaza isihlambululo somphefumlo othile owawungene nzulu esonweni, kwaye uqhubeka athi, "Andifumani mazwi okanye uthelekiso lokubonisa izinto ezimbi kangaka. Kwaye nangona kubonakala kum ukuba lo mphefumlo awugwetywa, nangona kunjalo iintlungu zawo azisahluke nganto kubuhlungu besihogo; Kukho kuphela umahluko: ukuba baya kuthi ngenye imini bafikelele esiphelweni. ” Ngokucacileyo, ukuba umahluko kuphela phakathi kwePurgatory kunye neSihogo kwimbandezelo yomphefumlo ohluphekileyo yinto nje yokwexeshana eyadlulayo, umntu unokugqiba ukuba iidemon zinendima ethile eziyidlalayo kwinqanaba elithile lePurgatory.

Inene, ePergatory kukho ukholo, iThemba, kunye nenceba. Kukho uvuyo olukhulu, ndingaphikisana-Njengayo yonke imiphefumlo kukho abathandekayo kuThixo kwaye bayazi ukuba basindisiwe! Ngapha koko, akusekho sono kwaye akusekho silingo kwiPurigator. Kodwa kukho imfundiso encinci yecawa malunga nobuninzi beenkcukacha zamava kwi-Purgatory, kwaye ngokuqinisekileyo akukho zizathu zobufundisi zokuba kungenzeka ukuba, ubuncinci kumanqanaba asezantsi e-Purgatory, iidemon ngokwazo zingavunyelwa ukuba zenze Ukucoca-hayi ukuhendwa-indima. Fr. Ngokucacileyo uMichel wathi iidemon zazivunyelwe kuphela le ndima yokucoca ePurgatory-hayi indima yokuhenda abayenza rhoqo emhlabeni.

Ukuvuma kukaGqirha Miravalle ukugweba uFr. UMichel njengomqhekeki (ebanga ukuba imfundiso kaFr. Michel apha “ayingqinelani kakhulu imfundiso yamaKatolika eyiyo”Kufana nqwa nesityholo soqhekeko) Ukugxininisa kwa le nto ithethwa nguSt.Faustina, kunye nokukhuthaza abafundi bakhe ukuba bakuthembe oku kugwetywa ngenxa yokuzikhethela kwakhe ukuba bathathe "isimbo esipheleleyo se-Mystical Tradition yeCawa," kukugqithisa okukhulu. Ewe, kulo lonke inqaku lakhe, uMiravalle akakhankanyi zifundo zeCawa zokuqinisa amabango akhe athi uFr. Imiyalezo kaMichel kuthiwa iyaphula, kodwa ucela abafundi bakhe ukuba bathembele ekuthatheni "inkcubeko ngokubanzi eyimfihlakalo."

Isixhenxe

Apha, uGqr Miravalle ubanga ukuba uFr. UMichel kufuneka athathwe njengongathembekanga ngenxa yebali lakhe awabelana ngalo malunga nokudibana noPapa John Paul II ekuthiwa akunakwenzeka ukuba kwenzeke. Kodwa inqaku lesixhenxe likaMiravalle lisekwe kwimbono yokuba nabani na “oqhelene nenkqubo yemihla ngemihla yeVatican kaPopu St. John Paul II” unokuqiniseka ngokupheleleyo ukuba uJohn Paul II akazange abenalo naliphi na igumbi kwi-Basilica yaseSt. Church emhlabeni) ebenokuyisebenzisa njengeofisi kwaye uJohn Paul II ngekhe enze nantoni na eVatican engakhange iqatshelwe ngqo ngoonobhala bakhe babucala okanye abalindi baseSwitzerland, kwaye, ngenxa yoko, uFr. Ibali likaMichel malunga nokudibana kukaJohn Paul II "ngekhe lasekwa ngokwenyani."

Ukungaqheleki kwenqaku likaMiravalle apha, ndiyacinga, kuyaziphikisa. Uluvo lokuba upopu afumane indawo yokufihla indawo efihlakeleyo eVatican ukuba abe wedwa aludingi ngcamango ingako. Ngaphezu koko, ukucebisa ukuba uFr. UMichel wasungula eli bali uthandabuza ukuthembeka kwalo mfundisi kwaye wenza isimangalo ngezizathu ezingalinganiyo nobungqina bomxhuzulane. Kukho inani elingenasiphelo leemeko ezinokubakho apho uFr. Iakhawunti kaMichel ichanekile ngokugqibeleleyo, ke ngekhe ndizikhathaze ngokubala apha.

Isibhozo

Njengakwinqaku lakhe lesithathu, eli nqanaba, nalo, lisekwe kukungaqondani. Qaphela: Fr. IsiNgesi sikaMichel siphukile kwaye, ngenxa yoko, ngamanye amaxesha usebenzisa amagama agwenxa xa eziguqulela. Ngapha koko, ubhale kancinci malunga nesiprofeto sakhe, kodwa ubukhulu becala uthethile ngaso, ukongeza kubunzima.

UGqirha Miravalle ubhala athi,Ukungabinangqondo kweli bango, okt uPopu uSt. John Paul II wasebenzisa omnye umntu njengomkhohlisi ukuzenza yena ngexesha labaphulaphuli bakawonkewonke…. ” Ewe ayifuni kugqabaza, kuba ibango elinjalo alinangqondo; kodwa ayisiyiyo le nto uFr. Utshilo uMichel.

UChristine Watkins, oye wadibana ngasese noFr. UMichel kunye nodliwanondlebe naye, uyachaza:

Ewe oko akunangqondo ngokupheleleyo, kodwa ayisiyiyo le nto uFr. Utshilo uMichel. Ndikubhalile phantsi kwimemori esekwe ku-Fr. UMichel wabelana ngeli bali nabanye abambalwa etafileni yesidlo sangokuhlwa…. Ndingathanda ukucacisa uFr. Amagama kaMichel: 'Ewe, ndilapha kuba ndimfutshane kakhulu ukuba ndingasondela ukukubona. Kodwa ulapha njani xa upapa [imoto yakho] isiza kanye ngoku apho zikhona zonke izihlwele? ' Nanku uFr. UMichel wayengathethi ngopopobile, apho upopu ebonakala ngokucacileyo, kuba oko kuya kuba kukuhlekisa. Ngexesha labaphulaphuli boluntu, ngokucacileyo yayinguye, upopu, owayethetha nabaphulaphuli. Ugqirha Miravalle ubonakala ekufundile oku ukubonisa ukuba umkhohlisi wayemi endaweni kapopu ngexesha labaphulaphuli bakhe. Le ayisiyiyo le Fr. UMichel wayesitsho. UFr. UMichel wamangaliswa kukufumanisa ukuba ukuze upopu afike ngemoto ukuze abonakale esidlangalaleni kwaye angabanjiswa okanye alibaziswe zizihlwele, imoto efanayo "kapapa" inyuka [ngokunokwenzeka ineefestile ezimnyama], ukuze uJohn Paul II unokuza ahambe. Oku kuya kuba bubulumko kwaye kuyaqondakala. ”

Ndingongeza ukuba yinto eqhelekileyo phakathi kwabahlonitshwayo, njengombandela wokhuseleko, wokuba kusetyenziswa iimoto ezinamaqhinga, njl njl.

Isithoba

Uqikelelo olukhokela uGqirha Miravalle ibango lesithoba lichasene kakhulu noFr. Umyalezo wonke kaMichel. Apha, iMiravalle inqwenela uFr. Imfundiso kaMichel yokuba Isilumkiso iya kubangela ukuba bonke abantu “bamazi uKristu” kwaye iyakususa amandla okuthi "uThixo akakho". UMiravalle ubhala athi: “Olu bungqina lubonakala luphika ukuba kungenzeka inkululeko yesenzo senkululeko ngabantu abangaphezulu kweebhiliyoni ezisixhenxe, apho abanye babo… benokulukhanyela kwangoko ubabalo olucetywayo [lwesilumkiso]."

UFr. UMichel wazi kakuhle ukuba abaninzi baya kulukhanyela ubabalo lwesilumkiso. Umyalezo wakhe uphela kukuba, emva kwesilumkiso, uKreqo olukhulu luzakuqala ngamaqela amaninzi okuzibandakanya nalo kunye noMchasi-Kristu owuqalisayo! Ngokucacileyo, nayiphi na ingxelo evela kuFr. UMichel onokuthi abonakale (ngokungalunganga) ukuphikisa ubunyani benkululeko yokuzikhethela evumela uninzi ukuba lukhanyele ubabalo lwesilumkiso kufuneka luqondwe ekukhanyeni kukaFr. Iimfundiso zikaMichel ezicacileyo neziphindaphindwayo malunga nokuza emva kwesilumkiso nokuphikisana nokutolikwa okungalunganga.

Ewe, ezi nguFr. Amagama kaMichel emnyama namhlophe kule webhusayithi ebonisa ngokucacileyo ukuba ayingabo bonke abayamkelayo le nceba:

“Emva kokukhanyiselwa sisazela, uluntu luyakunikwa isipho esingenakuthelekiswa nanto: ixesha lenguquko elihlala malunga neeveki ezintandathu ezinesiqingatha xa umtyholi engenakuba namandla okwenza oko. Oku kuthetha ukuba bonke abantu baya kuba nenkululeko yokuzikhethela yokwenza isigqibo okanye sokuchasa iNkosi. Umtyholi akazukuyibopha intando yethu alwe nathi. Iiveki ezimbini ezinesiqingatha zokuqala, ngakumbi, ziya kubaluleka kakhulu, kuba uMtyholi akasayi kubuya ngelo xesha, kodwa imikhwa yethu iya kuthi, kwaye nabantu baya kuba nzima ukuguqula. Kwaye bonke abo bamnqwenelayo, imvakalelo yokuba badinga usindiso lwaKhe, baya kuphawulwa emabunzini abo ngomnqamlezo okhanyayo yingelosi yabo ebalindileyo. ”

Fr. UMichel ufundisa nje ukuba Isilumkiso siya kuzisonga, ngaphandle kwesimemo kwaye ngaphandle kokufuna imvume, kuyo yonke imiphefumlo esebusweni beplanethi, ebabonisa ukuba uThixo ukhona, ukuba uKrestu ukhona, kwaye ubatyhilele imo yemiphefumlo yabo. Ukuphendula kwemiphefumlo, emva kwesilumkiso, kuya kuba kubo.

Ishumi

Isichaso sokugqibela sikaGqr. Miravalle sithatha umba ku-Fr. Isimangalo sikaMichel sokuba kuyakubakho malunga nesithandathu okanye isithandathu nesiqingatha seveki yokufumana kwakhona emva kwesilumkiso kwaye ukuba ngamanye amaxesha emva kweli nqanaba, imiphefumlo ethembekileyo iya kukhokelwa ziiNgelosi Zabo Ezilondolozayo kwiindawo ezikhuselekileyo apho ziya kukhuselwa ngexesha lolawulo lomchasi-Kristu. Ngoku, nokuba ziyiziprofeto zikaFr. UMichel uyinyani okanye uyaphela uzalisekisiwe, akukho nto iphosakeleyo kubo kwaye akukho sizathu sokwala ubunyani bakhe.

UMiravalle ubhala athi, "… Umyalelo otyholwayo wokuba iintsapho mazishiye amakhaya abo, iipropathi, izinto zabo, njlnjl.”Kodwa le nkcaso yindoda eneendiza, kuba Fr. UMichel akazange athi siyabushiya ubomi bethu emva kwesilumkiso ngenxa yengcebiso yakhe. Endaweni yoko, uF. UMichel ufundisa oko Simele silandele iNgelosi yethu enguMlindi, oya kubonakala ngokungummangaliso kwabanye ngendlela yedangatye, kwaye ibakhokelele kwii-refuge zexeshana okanye ezingapheliyo. Kuyamangalisa ngokukodwa ukuthatha umbandela ngesiluleko esilula sokulandela ingelosi yeGuardian ukuba le yokugqibela ivela ngokungummangaliso. Ndingathanda ukwazi ukuba yintoni kanye kanye uGqirha Miravalle anokucebisa abafundi bakhe ukuba bayenze ukuba i-Guardian Angel yabo ibonakala kubo ibaxelela ukuba benze into. Ngapha koko, uFr. Ingxelo kaMichel-njengoko echaza apha-ye-Guardian Angel ebonakala ngokungummangaliso njengelangatye ayizange ibonwe ngaphambili.

UGqirha Miravalle ubhala ukuba abanye baka-Fr. Iziprofeto zikaMichel zine “... akukho nto iphambili ngaphakathi kwiCawe evunyiweyo yabucala.”Siza kuqaphela ukuba enye imboni enokuthenjwa kwi-Countdown to the Kingdom, uJennifer, inikwe imiyalezo efanayo evela kuYesu:

Abantu bam, iingelosi zam ziya kuza kukukhokelela kwiindawo zakho zokusabela apho uya kukhuseleka khona kwisiphepho kunye namandla omchasi-Kristu kunye nalo rhulumente wehlabathi omnye. -Julayi 14, 2004

Kwaye kwakhona,

Thatha inyameko kumazwi am, kuba njengoko ixesha liqala ukuvala ngaphakathi, ukuhlaselwa okuya kukhutshwa nguSathana kuya kuba kukungalingani ngaphambili. Izifo ziya kuphuma zide ziphele, bantu bam, kwaye amakhaya akho aya kuba yindawo ekhuselekileyo kude kufike ukuba izithunywa zam zikukhokelele kwindawo yakho yokusabela. -Iphepha lomhla wama-23 ku-2007

Kodwa nokuba akukho myalezo unje ukhona, ukuzibandakanya ku kuqala Ukuyekiswa kwalo naluphi na ukonyuka kwesiprofetho ngokuthe ngqo (nto leyo, kude kungokunje kukhutshelwa ngaphandle, kufanele kube kuqinisekisiwe kulindeleke ukusondela kweziganeko ekuprofetwe ngazo kudala) kuhambelana nokukhatywa kukodwa kwesiprofetho ngokwaso. Isiprofetho ze Ukuphindaphinda nje, ngelixa indawo engachazwanga kwisiza seshumi saseMiravalle apha ngokuqinisekileyo kukuba isiprofetho sinokuphinda nje. Inyani yokuba isiprofetho simele ukuma ngokuvisisana nge kwaye soze phi kisana Isibhalo, isiko, kunye neMagisterium-kanjalo, ndingongeza, njengokuvumelana kwesiprofetho ngokubanzi-akufuneki iphazanyiswe ngempazamo nombono wobuxoki wokuba isiprofetho asinakuba sitsha (ukuba nje asilungisi okanye sitshintshe iSiko eliNgcwele). 

isiphelo

Ugqirha Miravalle uqala amazwi akhe okuqukumbela ngokuthi, "imiyalezo etyholwa nguFr. I-Rodrigue iqulethe imizekelo ebalulekileyo nephindaphindiweyo yesiyolo kunye nempazamo.”Njengoko ndiyathemba ukuba ndicacisile kule posi, azikho iimpazamo ezinjalo-ubuncinci, hayi kule nto iMiravalle iveze apha-inyani ingqinelwe kwinto yokuba akukho zincwadi zooMantyi ezicatshulwe kwinqaku laseMiravalle (ngaphaya kokukhankanywa ngokufutshane ngemigaqo ye-CDF ye-1978 yokuqonda; imigaqo ethi, enyanisweni, ibonakale ngathi iyamthanda uFr. ukuthembeka).

Ndiyabulela, kwelinye icala, ithuba lokucacisa ukungaqondani okucacileyo okungachanekanga kunye neenkolelo ezingekho mthethweni malunga noFr. Michel. Kwelinye icala, ndiyathemba ukuba le mpendulo kawonke-wonke sisimemo kwabanye abakwizikhundla ezinje ngoGqr Miravalle ukuba azibandakanye nathi kwingxoxo phambi kokwenza isimemezelo esidlangalaleni esithi ekugqibeleni sisebenzela ukudidisa ukwahlula umzimba we-Kristu ngexesha apho sifuna omnye komnye kakhulu.

Nceda ukhumbule ukuba andifuni konke ukuqiniseka ngobunyani bukaFr. Imiyalezo kaMichel, ke ndiyaqhubeka nokwamkela ulwazi oluthe kratya olunxulumene nemilinganiselo efanelekileyo yokugweba ecaweni. Nditsho nje ukuba ndicinga ukuba ziyinyani, kwaye andikaboni sizathu sakubuthandabuza ubunyani bazo. UFr. UMichel ubonakala ngathi ulungile, ungcwele, u-orthodox, kwaye ungumbingeleli ofundileyo, ndingasathethi ke ngomKatolika olungileyo, u-Abbot, kunye nomntu ozinzileyo ngokwasemphefumlweni (isiphelo sendifikile ndisekwe kwimbalelwano yam naye). Oku akuthethi ukuba akanasiphoso, ewe, kodwa kuthetha ukuba kufuneka sikuthathe nzulu oko akuthethayo.

Ukuba uFr. Ngokwenene uMichel umva evela kuThixo, ephethe imiyalezo ukuba ibhengezwe kwabathembekileyo, ke ulilizwi elibalulekileyo elimele lingahanjwa. Ngoku lixesha elinzima eCaweni nakwihlabathi xa izinto zitshintsha ngokukhawuleza, kwaye abantu badinga ulwalathiso kunye nesiqinisekiso.

Kwaye yintoni uFr. UMichel uthi? Akatsho ukuba ugcine iminyaka yokutya (uthi kuphela kufuneka abe neenyanga ezimbalwa ukuba kufanelekile-Isizathu sendalo esijonga imeko yehlabathi namhlanje sifika kwisiphelo esinye); Akatsho ukuba hamba uye kwakha indawo yokubalekela (uthi ezo sele zakhiwe ubukhulu becala okanye abo bazakhayo kuphela abo babizwa ngokucacileyo nguThixo ukuba benze njalo); Akatsho ukuba yoyika; Akatsho ukuba ungakhathaleli imisebenzi yombuso wakho ebomini.

Umyalezo wakhe ulula: yiya kwisivumo, thandaza iRosari, zingcwalise kwiNtsapho eNgcwele. Uthi guqukani. Uthi yiba ngumKatolika olungileyo.

Nokuba awukwazi ukuzizisa malunga no-Fr. Imibono kaMichel njengesityhilelo esizimeleyo sabucala, nangona kunjalo ndigqiba ngokubuza: Yintoni, zihlobo ezithandekayo, yintoni ephosakeleyo ngalo myalezo?

IZenzo 5: 34-39

 

*Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba u-Archbishop omkhulu uVenerable Fulton Sheen uthe kwincwadi yakhe, Ubukomanisi kunye nesazela saseNtshona:

“ICawe Lobuxoki liyakuba lehlabathi, ubunye, kunye nehlabathi. Iyakuba ngumanyano olukhululekileyo lweecawe kunye neenkolo, zenza uhlobo oluthile lomanyano lwehlabathi. Ipalamente yehlabathi yeecawe. Iyakukhutshwa yonke imixholo yobungcwele, iya kuba ngumzimba oyimfihlelo womchasi-kristu. IQumrhu eliyimfihlakalo emhlabeni namhlanje liya kuba noJudas Iskariyoti, kwaye uyakuba ngumprofeti wobuxoki. USathana uzakumfunela ooBhishophu bethu. ”
 
IsiHlomelo 1: Ndicela uxolo ngokungazicaceli kwamanqaku wesihlanu, apho ndiwucwangcise umba "wekhola" (nangona ndingasebenzisi igama elithi "ibhunga" kumqolo wokuqala). Ngelixa ndimi ngamazwi am njengoko aphathelele kumbuzo wokuhambisa ikhola, inqaku lesihlanu likaGqr. Miravalle ligxile ngakumbi kumbuzo wokugwetywa kwibhunga. Nangona kunjalo, eyam ingxoxo njengoko inxulumene nekhonkrithi iyasebenza kwanombuzo wokubanjwa kwebhunga. Amabhunga, nawo, aqinisekisiwe ngeendlela ezahlukeneyo kuyo yonke iMbali yeCawa. Into eqinisekisa ukuba semthethweni kwibhunga ayisiyondlela ebanjwa ngayo-nokuba kukho indlela yesiqhelo yokwenza oko-kodwa, kunoko, imeko yayo (ilinganiswa yinto yokwenziwa kwayo kwaye, ekugqibeleni, ukubhengezwa) njengokunyaniseka Icumenical kwindalo. Nokuba kwenzeka ntoni na, ukucinga ngeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlangana kwebhunga ngokuqinisekileyo ayingombuzo ubalulekileyo wezakwalizwi, ke ngoko nokuba umntu anganikezela kwimpazamo ngokubhekisele kuko, impazamo enjalo ayinakuchazwa ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo njengeyona “mpazamo inkulu yezakwalizwi. ” -UDaniel O'Connor. Julayi 15, 2020
exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Abaxhasi bethu, imiyalezo, Impendulo kuGqr Miravalle.