U-Edson Glauber-Musa ukoyika ukutshutshiswa

Inenekazi lethu ukuze Edson Glauber nge-1 kaJuni, 2020:

Uxolo entliziyweni yakho!

Nyana wam, umnqamlezo uza kubanzima kwabaninzi, kodwa xelela abantwana bam ukuba bangoyiki izilingo okanye iintshutshiso eziza kubakho, kuba uThixo soze abashiye. Uhlala ekunye nabo bonke abo bamthobelayo nabalwa ububi ngenxa yothando lwegama lakhe elingcwele. UThixo uyakwenza ongenakukwazi, kwaye xa befuna ukulwa nokukuthulisa, uThixo uyakukhusela kwaye akuthethelele abantu abantliziyo ilukhuni kwaye imfama. Hlala uthembele kwisenzo seNkosi, kwaye intsikelelo yakhe kunye nenkuselo yakhe iya kuhlala iphezu kwakho neentsapho zakho.

Ndikusikelele!

exhonyiweyo Edson noMaria, imiyalezo, Ukukhuselwa ngokomoya.