Imbi kangakanani iVangeli?

"Ilizwi ngoku" ukusuka nge-13 kaSeptemba 2006 ...

 

LWE ilizwi labethelelwa kum ngexesha lomthandazo, ilizwi eliphuphuma yintlungu kunye nentlungu: 

Yini na ukuba nindicekise, bantu bam? Yintoni na eyoyikekayo ngazo iindaba ezilungileyo, endizizisa kuni?

Mna ndize ehlabathini ukuze ndikuxolele izono zakho, ukuze uve amazwi athi, “Zixolelwe izono zakho.” Imbi kangakanani le nto?

Ndabathuma abapostile bam phakathi kwenu, ukuba baye kushumayela iindaba ezilungileyo. Ziyintoni Iindaba Ezilungileyo? Ukuba ndifile ukuze ndisuse izono zakho, ndikuvulele iParadesi ngonaphakade. Ikukhubekisa njani le nto, zintanda zam?

ndinishiyile umyalelo wam. Nguwuphi na lo mthetho woyikekayo ndiniwisele umthetho ngawo? Uthini lo mgaqo wokholo lwakho, lo mbono weCawa, lo mthwalo ndiwufunayo kuni?

“Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.”

Ngaba oku kungendawo, bantu bam? Ngaba oku kubi? Yiyo le nto nindilahla? Ngaba ndibeke into ethile kweli hlabathi eya kuminxa inkululeko yalo kwaye itshabalalise isidima salo?

Ndiniwisele umthetho na, ukuba nibuncamele ubomi benu omnye komnye, nditsho ukuba ndinicele ukuba nidlise abalambileyo, nibakhusele abaziintsizana, nibavelele abagulayo nabangamalolo, nibalungiselele abavalelweyo? Ndicele oku ukuze kungenelwe okanye kukwenzakalisa? Kukho ukuba bonke babone, akukho nto ifihliweyo - ibhaliwe emnyama namhlophe: iVangeli yothando. Kanti uyakholwa bubuxoki!

Ndithumele phakathi kwenu iBandla laM. Ndiyakhele phezu kwelitye lesiseko eliqinisekileyo loThando. Yini na ukuba nililahle iBandla laM, elinguMzimba Wam? ICawe yam ithetha ntoni ekhubekisa ingqondo yakho? Ngumthetho ongabulaliyo na? Ngaba ukholelwa ukuba ukubulala kulungile? Kukungakrexezi na? Ngaba uqhawulo-mtshato lusempilweni kwaye lunika ubomi? Ngumthetho na ukuba unganqweneli izinto zommelwane wakho? Okanye ngaba uyavumelana nokubawa okuye kwalonakalisa uluntu lwakho kwaza kwashiya abantu abaninzi belambile?

Yintoni na bantu bam endibathandayo abasindayo kuni? Uzifica kuko konke ukungcola kwaye uvuna isivuno sentliziyo, izifo, ukudandatheka kunye nobulolo. Aniboni na ngeziqhamo zenu oko kuyinyaniso, nokububuxoki, nokuba yintoni na okuyinyaniso, nokuba yintoni na ebubuxoki? Gweba umthi ngeziqhamo zawo. Andininikanga ingqondo yokucalula okubi nokulungileyo?

Imithetho yam ibubomi. Hayi indlela oyimfama ngayo! Hayi indlela elukhuni ngayo intliziyo! Niyabona phambi kwamehlo enu isiqhamo sokuchasa ivangeli eshunyayelwa ngabaprofeti bobuxoki bomchasi. macala onke sisiqhamo sale vangeli yobuxoki owamkelayo. Kufuneka ungqine ukufa okungakanani kwiindaba zakho? Zingaphi ukubulala kwabantwana abangekazalwa, abantu abadala, abamsulwa, abangenakuzinceda, abahluphekayo, amaxhoba emfazwe-lingakanani igazi ekufuneka liqukuqele kwimpucuko yakho ngaphambi kokuba ikratshi lakho liphulwe kwaye uguqukele kuM? Bungakanani ubundlobongela obufanele ukuba buphathe ulutsha lwakho, mangaphi na ukukhotyokiswa ziziyobisi, ukuqhawuka kosapho, intiyo, iyantlukwano, iingxabano, neengxabano zalo lonke uhlobo onokuthi ungcamle kwaye uzibone phambi kokuba uqonde iVangeli eyinyani nevavanyiweyo yeLizwi Lam?  

Ndiya kwenza ntoni? Ndiya kuthumela bani? Ungakholwa ukuba ndithumele uMama wam kuwe? Ngaba ubuya kukholelwa ukuba ilanga belijikeleza, kubonakala iingelosi, nemiphefumlo yentlambululo-miphefumlo idanduluke ngamazwi onokuweva? Yintoni eseleyo ukuze iZulu lenze?

Ngaloo ndlela, ndikuthumelela iNkanyamba. ndinithumelela umoya ovuthuzayo, oya kuvuselela iingqondo zenu, ivuse imiphefumlo yenu. Qwalasela! Iyeza! Ayiyi kulibazisa. Andiwubali na umphefumlo ngamnye owela ngonaphakade emlilweni weSihogo, owahlulwe ngonaphakade kum? Anicingi na ukuba ndilila iinyembezi, ukuba bekunokwenzeka, bendiya kurhawula amadangatye awo? Koda kube nini na ndinyamezele ukutshatyalaliswa kwabantwana bam?

Bantu bam. Bantu bam! Hayi indlela embi ngayo ukuba ungayiva iVangeli! Hayi ke, esi sizukulwana singevayo! Zona ke zona iindaba ezilungileyo, zakulahlwa, zisuka zibe likhuba zibe likrele;

Bantu bam… buyelani kum!

 

Wandiphendula uYehova, wathi,
Bhala phantsi umbono;
Yenze icace emacwecweni,
ukuze lowo ulesayo abe nokubaleka.
Kuba umbono lingqina lexesha elimisiweyo;
ubungqina bokugqibela; ayiyi kudanisa.
Ukuba iyalibala, yilinde,
ewe, uya kuza, awuyi kubuya umva.
( Habhakuki 3:2-3 )

 

ukusuka Imbi kangakanani iVangeli NguMark Mallett kwi- ILizwi ngoku

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo imiyalezo, ILizwi ngoku.