UGisella-ICawe iya kuphila ngokuKuthanda kwakhe

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia Nge-3 kaFebruwari, 2021:

Bantwana abathandekayo, enkosi ngokumamela eli khwelo lam ezintliziyweni zenu. Bantwana abaziintanda, ndiyabulela ngemithandazo yenu. Mna Mama wakho ndilapha: ndichukumisa umhlaba ukuze ndikuyalele- umama ophakamisa xa uwe, okukhuphayo eludakeni ezinye izidalwa ezifumana kulo. Ndihlala ndingulowo uzomisa iinyembezi zakho, ekubuyisela ithemba kunye nokukhanya koNyana wam ukukukhanyisela indlela yakho. Bantwana bam, ndinguMama wenu: kutheni ningazuzi kwinceba eyehla kuni ukutshintsha ubomi benu?

Bantwana abaziintanda, thandazelani iBandla, kuba ngoku umzabalazo usemasangweni, yena [iBandla] uzakuphila ukuthanda kwakhe. Thandaza kakhulu, ungayeki. Isaqhwithi esinamandla siza kugungqisa umhlaba kwaye uchitha ixesha lakho, uzibophelela kwizinto zasemhlabeni. Bantwana bam, konke kulungiselelwe nina. Kuhla ubisi nobusi ezintabeni. Uxolo, uthando kunye nokuzola okukhulu kulungiselelwe wena, kodwa ndiyakucela ukuba ukholwe kwaye uphile kwimiyalezo yam. Bantwana bam, namhlanje uninzi lwezibabalo luza kwehla: ngqina, mbulele uThixo ngothando olunje, umqonde njengoyena Thixo wenene. Ngoku ndikushiya neentsikelelo zam zoomama, egameni loYise, loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.