Luz - ubuKomanisi buqhubela phambili

ISt NguLuz de Maria de Bonilla ngoJanuwari 1, 2022:

Abantu boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu: NjengeNkosana yeMikhosi yeZulu kwaye ithunyelwe nguBathathu Emnye oNgcwele, ndiyanisikelela. Ndidlulisela kuni iNtando yobuThixo ngaba bantu baqhubeka bevukela, bengakholelwa kwinto esondela kuye wonke umntu, kwaye bala ukusebenza kunye nokwenza ngokweSicelo sobuthixo. Nihlala nixabana, ningenaluxolo; elowo uyamthuthumbisa umzalwana wakhe. Uluntu lukwisiphithiphithi esisisigxina.

Qaphelani, bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu! Iicawe ziya kuphangwa ngokwandayo ngenxa yokuvukela komntu oko kumkhumbuza ngomthetho, intobelo, uthando, uxolo, ukholo nokuziphatha. Qwalasela! Ubukomanisi [1]Funda iziprofeto zobuKomanisi ukuya eLuzi Apha ihambela phambili: ayikhange ihlehle kodwa ihambela phambili ngeli xesha ngenkululeko ethe chatha, oluthe uluntu ngokwalo luyinikezele kubo.t. Nifana nezidalwa ezingenangqondo, ezingaqiqiyo, eziya kuthi kamva zidingane. 
 
Yeha abo baya kuthi, ngenxa yendlala ezayo, ngenxa yokugula, ukuze bagcine inkangeleko yokhuseleko, baya kuligatya iTywina eliNgcwele kwaye balithabathele indawo ngetywina nophawu olwahlukileyo lomchasi-Kristu! [2]Funda iziprofeto ezanikelwa kuLuzi ‘zophawu lwerhamncwa’ olukwimo yemicrochip Apha. E-Sweden, i-6000 ifakwe i-microchip ukuza kuthi ga ngoku ngelixa abanye abaninzi beyilungele, njengoko iipaspoti zokugonya zikhutshwa; cf. aa.com.tr kwaye rte.ie. Qaphela: IForam yezoQoqosho yeHlabathi eyenza ubunjineli be-"Great Reset", obubuKomanisi nje obunomnqwazi oluhlaza, ikhuthaze i-microchip njenge "Passport yayo yonke into": cf. iforum.org. Ngo-Epreli 2021, i IPentagon ityhiliwe ukuba izazinzulu zenze itshiphu yokubeka iliso kwimpilo. Kwaye i-tech startup Epicenter, ngubani ukuphuhlisa itshiphu ukuskena izitofu zokugonya uthi, "Okwangoku kulula kakhulu ukuba nepaspoti ye-COVID ehlala ifikeleleka kufakelo lwakho." Ngaba oku kuya kuthatha imo, okanye enye yeemo, zolo “phawu”? Lindani nithandaze;
 
Thandaza, Bantu boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu: IBandla liya kubandezeleka ngenxa yeenguqu eziya kuvela ngequbuliso.
 
Thandazani, Bantu boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu: thandazela iziko leCawe, lingene kwisiphithiphithi - intonga iya kudlula ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye.
 
Thandaza, Bantu boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu: isifo esitsha siya kubhengezwa. Musa ukothuka, uKhuseleko oluNgcwele luhlala luphezu kwabantu balo.
 
Thandaza, Bantu boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu: uMbindi Merika uya kubandezeleka, iCosta Rica iya kugungqa.
 
NjengeNkosana yeMikhosi yaseZulwini, ndingumthwali weNtando yobuThixo: kufuneka uguquke ube zizidalwa ezilungileyo, zobulumko, zokholo oluqinileyo noluqinileyo, uqinisekile ngokukhuselwa nguKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu. Bangaphi, bebuqonda ubumnyama obuzayo, bandisa iziphoso zabo, bexhokonxa abavukeli nabatshutshisi! Kuya kufuneka ukhule ngokomoya, umanyene noBathathu Emnye uNgcwele, kunye noKumkanikazi wethu kunye noMama weXesha lokuphela, [3]Funda malunga noKumkanikazi kunye noMama weXesha lokuGqibela… ndikhuselwe nguMkhosi wam waseZulwinis. Yamkela uKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu kwi-Ekaristi, zondle ngeSidlo soMthendeleko ( Mat. 26:26c ). Yiba nothando, nika uthando, phila kuThando lobuThixo, udlulise uThando lobuThixo ukuze uxolo oluvela eluthandweni lube nobungqina kwicala lomntu ngamnye.
 
Eli lixesha lokuba ucinge: Ububi bufuna ukuxhwila iTyeya yoMnqophiso oMtsha kuni kwaye nishiye iinkedama kweli hlabathi lobubi. Lumka, hleze ulwimi lwakho lube ngumlilo olenya yonke into, hleze ibe yityhefu ebulalayo umzalwana wakho. Gcina ukhumbula ukuba kungolwimi olufanayo olubulala umntakwenu okanye udadewenu, ukuba uthandaze kuye, usikelele kwaye uhlonele uThixo onguBathathu Emnye okanye uKumkanikazi wethu kunye noMama weXesha lokuGqibela.
 
Ndiyakusikelela, siyakukhusela: uphathiswe uGcino Lwethu. Hlalani ningoyiki: Imikhosi yam ikhangele ngamnye kuni ngenyameko. Ndiyakusikelela. hamba ngokholo, ungoyiki.
 
 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono 
 

 

Amagqabantshintshi kaLuz de Maria

Bazalwane noodade: NjengoMphathi woMkhosi waseZulwini, iSt. Mikayeli isiphatha-zingelosi sithatha isigqibo ngokomelela namandla awanikwe nguBathathu Emnye. Uyasibiza ngeli xesha lokutshintsha koluntu njengoko lusuka ekuthinjweni lusiya ekuthinjweni, kodwa abantu baqhubela phambili ngaphandle kokufuna ukujonga. Uxolo lophukile kuyo yonke indawo: iingxabano ziye zaba yinto eqhelekileyo kuluntu. Ububi kunye namaziko alo, esasazeke kuyo yonke indawo ngeentente zabo ezinkulu, bafuna ukuba abantu bakaThixo bangabi nacawe, bangamamkeli uYesu kwi-Ekaristi kwaye babe ngabantu abangenaye uMama. Usibiza ukuba silinganise amazwi ethu ngakummelwane wethu.
 
“Lowo uneendlebe makeve” (Mt 13: 9).
 
Amen.

Imihlathi

Imihlathi

1 Funda iziprofeto zobuKomanisi ukuya eLuzi Apha
2 Funda iziprofeto ezanikelwa kuLuzi ‘zophawu lwerhamncwa’ olukwimo yemicrochip Apha. E-Sweden, i-6000 ifakwe i-microchip ukuza kuthi ga ngoku ngelixa abanye abaninzi beyilungele, njengoko iipaspoti zokugonya zikhutshwa; cf. aa.com.tr kwaye rte.ie. Qaphela: IForam yezoQoqosho yeHlabathi eyenza ubunjineli be-"Great Reset", obubuKomanisi nje obunomnqwazi oluhlaza, ikhuthaze i-microchip njenge "Passport yayo yonke into": cf. iforum.org. Ngo-Epreli 2021, i IPentagon ityhiliwe ukuba izazinzulu zenze itshiphu yokubeka iliso kwimpilo. Kwaye i-tech startup Epicenter, ngubani ukuphuhlisa itshiphu ukuskena izitofu zokugonya uthi, "Okwangoku kulula kakhulu ukuba nepaspoti ye-COVID ehlala ifikeleleka kufakelo lwakho." Ngaba oku kuya kuthatha imo, okanye enye yeemo, zolo “phawu”? Lindani nithandaze;
3 Funda malunga noKumkanikazi kunye noMama weXesha lokuGqibela…
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.