Kutheni uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta?

Abo bangevanga kwaziswa okufanelekileyo kwizityhilelo kwi “Isipho Sokuphila Ngokuthanda KukaThixo,” nto leyo uYesu awayeyiphathise uLuisa ngamanye amaxesha iyakhathazwa yinzondelelo efunyanwa ngabo banenkcazo-ntetho: "Kutheni kugxininiswa kakhulu kumyalezo weli bhinqa langaphantsi lase-Italiya elisweleke kwiminyaka engama-70 eyadlulayo?"

Ungayifumana intshayelelo enjalo ezincwadini, Isithsaba seMbali, Isithsaba sobungcwele, Ilanga lentando yam (Ipapashwe yiVatican ngokwayo), Isikhokelo kwiNcwadi yezulu (ethwele i-imprimatur), imisebenzi kaFr. UJoseph Iannuzzi, kunye neminye imithombo. Oku kuvela KuLuisa kunye neZibhalo zakhe:

U-Luisa wazalwa nge-23 ka-Epreli ka-1865 (ngeCawe eyathi kamva yabhengezwa ngu-St. Wayengomnye weentombi ezintlanu ezazihlala kwidolophana yaseCorato, e-Itali.

Ukususela kwiminyaka yakhe yokuqala, uLuisa wayekhathazwa ngumtyholi owabonakala kuye ngamaphupha ayoyikisayo. Ngenxa yoko, wachitha ixesha elide ethandaza iRosari ecela ukukhuselwa zabangcwele. Kuxa waye waba “yintombi kaMariya” awathi amaphupha amabi ekugqibeleni aphela eneminyaka elishumi elinanye. Kunyaka olandelayo, uYesu waqala ukuthetha ngaphakathi kuye ngakumbi emva kokufumana uMthendeleko oNgcwele. Xa wayeneminyaka elishumi elinesithathu, wabonakala kuye embonweni awangqina kuwo kwi-balcony yasekhaya. Apho, kwisitalato esingezantsi, wabona isihlwele namajoni axhobileyo ekhokela amabanjwa amathathu; waqonda ukuba uYesu ungomnye wabo. Akufika phantsi kwebhalkhoni, waphakamisa intloko wakhwaza: “Mphefumlo, ndincede! ” Echukumiseke ngokunzulu, uLuisa wazinikezela ukusukela ngaloo mini ukuya njengomphefumlo wexhoba ukuze kuhlawulwe izono zoluntu.

Malunga neminyaka elishumi elinesine, uLuisa waqala ukuba nemibono kunye nokubonakala kukaYesu noMariya kunye nokubandezeleka ngokwasemzimbeni. Ngasihlandlo sithile, uYesu wabeka isithsaba sameva entlokweni yakhe simenza ukuba angabikho zingqondweni kunye nokutya iintsuku ezimbini okanye ezintathu. Oko kwaba yinto eyimfihlakalo apho uLuisa aqala khona ukuhlala kuMthendeleko yedwa "njengesonka semihla ngemihla." Nanini na xa wayenyanzelwa ukuba atye, wayengaze akwazi ukwetyisa ukutya, okwaphuma emva kwemizuzu, eqinile kwaye emitsha, ngokungathi khange kutyiwe.

Ngenxa yeentloni zakhe phambi kosapho lwakhe, ababengaluqondi unobangela wokubandezeleka kwakhe, uLuisa wacela iNkosi ukuba ifihle ezi zilingo kwabanye. UYesu wamnika kwangoko isicelo sakhe ngokuvumela ukuba umzimba wakhe uthathe ukunganyakazi, imeko engqwabalala efana nokubonakala ngathi ufile. Kuphela kuxa umfundisi wenza uphawu loMnqamlezo emzimbeni wakhe apho uLuisa wabuya wafumana amandla akhe. Le meko imangalisayo yaqhubeka de kwasekufeni kwakhe ngo-1947 — kwaza kwalandelwa umngcwabo owawungeyondlwan 'iyanetha. Ngeli xesha ebomini bakhe, akazange abe nasifo sokugula (de wahlaselwa yinyumoniya ekugqibeleni) kwaye akazange afumane izilonda zokulala, nangona wayevalelwe ebhedini yakhe encinci iminyaka engamashumi amathandathu anesine.

Kanye njengokuba isityhilelo esimangalisayo seNceba kaThixo iphethwe nguYesu kwi-St Faustina Umzamo kaThixo wokugqibela wosindiso (ngaphambi kokuBuya kwakhe kwesiBini ngobabalo), Kwangokunjalo nezambulo zakhe kwiNtando kaThixo zanikwa uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta Umzamo kaThixo wokugqibela wokungcwaliswa. Usindiso kunye nokungcwaliswa: eyona minqweno mibini iphambili anayo uThixo ngabantwana Bakhe abathandekayo. Esokuqala sisiseko sokugqibela; ke, kufanelekile ukuba izityhilelo zikaFaustina zaziwe ngokubanzi kuqala; kodwa, ekugqibeleni, uThixo akanqweneli nje ukuba samkele inceba Yakhe, kodwa samkele obakhe ubomi njengobomi bethu kwaye ke size sifanane Naye-kangangoko esinakho isidalwa. Ngelixa utyhilelo kaFaustina, bona ngokwabo, bahlala bebhekisa kolu lungelelaniso lutsha lokuphila kwintando kaThixo (njengoko kutyhilwa kwezinye iimfihlakalo ezininzi ezivunyiweyo ngokupheleleyo ze-20).thNgenkulungwane yokuqala, ishiywe eLuisa ukuba ibe ngumabhalisi wokuqala kunye "nonobhala" wale "ubungcwele obutsha nobungcwele" (njengoko uPope St John Paul II bayibizayo). 

Ngelixa izityhilelo zikaLuisa zisisiqhelo (i-Cawa ikuqinisekisile oku kwaye yaze yamkela ubukhulu becala), nangona kunjalo banika oko kukuthi, ngokungathandabuzekiyo, owona myalezo umangalisayo umntu unokucinga. Umyalezo wabo umangalisa ingqondo kangangokuba ukuthandabuza kusisilingo esingenakufezekiswa, kwaye siyonwabisa babeya Ubizelwe, kodwa ngenxa yokuba kungekho sizathu sivakalayo sihlala sibuthandabuza ubunyani bayo. Kwaye umyalezo ngulo: emva kweminyaka engama-4,000 yokulungiselela ngaphakathi kwembali yosindiso kunye nama-2,000 eminyaka yokulungiselela okuqhushumayo kwimbali yeCawa, iCawe ekugqibeleni ilungele ukufumana isithsaba sayo; ukulungele ukufumana oko uMoya oyiNgcwele ebemalathise kuye ngalo lonke ixesha. Ayikho enye ngaphandle kobungcwele be-Edene ngokwayo-ubungcwele obo uMariya, nabo, babunandipha ngendlela egqibeleleyo ngakumbi kunoAdam noEva—kwaye ngoku iyafumaneka ukulungiselela. Obu bungcwele babizwa ngokuba "Ukuphila ngokuthanda kukaThixo." Luhlobo lobabalo. Kukuqonda ngokupheleleyo komthandazo othi "Bawo wethu" emphefumlweni, ukuba intando kaThixo yenziwe kuwe njengoko yenziwa ngabangcwele abaseZulwini. Ayithathi indawo yoluphi na uhlobo lonqulo kunye nezenzo ebesizicelile izulu-lezulu-ukubuza iiSakramente, ukuthandaza iRosary, ukuzila ukutya, ukufunda iZibhalo, ukuzahlulela kuMariya, ukwenza imisebenzi yenceba, njalo-njalo, kuyenza ezi zinto. Imemelela ngokungxamisekileyo nangaphezulu, kuba ngoku singazenza zonke ezi zinto ngendlela eyahlulwe ngokwenene. 

Kodwa uYesu uxelele uLuisa ukuba akonelisi yimiphefumlo embalwa apha kwaye kuphila ubomi obutsha. Uza kuzisa ulawulo lwayo kwihlabathi liphela kwi-Era Elidumileyo yoXolo lweLizwe eliNgcwele. Kungoko kuphela apho umthandazo "uBawo wethu" uza kuzalisekiswa ngokwenene; kwaye lo mthandazo, owona mthandazo mkhulu wakha wathandazwa, sisiprofetho esiqinisekileyo esithethwe yimilebe yoNyana kaThixo. Uza kuza uBukumkani bakhe. Akukho nto kwaye akukho mntu unokuyiyeka. Kodwa, ngo-Luisa, uYesu ucenga sonke ukuba sibe ngabo sokwazisa uBukumkani; ukufunda okungakumbi malunga nentando kaThixo (njengoko etyhile kuLunisa lwayo); ukuba siphile ngokuthanda kwakhe ngokwesiqhelo kwaye silungiselele umhlaba ukuba ungalawulwa; ukumnika ukuthanda kwethu ukuze asinike ezakhe. 

“Yesu, ndiyathemba kuwe. Intando yakho mayenziwe. Ndikunika ukuthanda kwam; Ndicela undinike eyakho. ”

“Mabufike uBukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengasezulwini.

La ngamazwi athi uYesu asicele ukuba sihlale sihleli ezingqondweni zethu, entliziyweni, nakwimilebe yethu. (Bona NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe isishwankathelo esifutshane malunga nemfihlakalo emangalisayo kaLuisa kunye nemeko yecawa yakhe yokubhaliweyo).

Imiyalezo evela kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta

Ngubani Othe Ukuqonda Kwalula?

Ngubani Othe Ukuqonda Kwalula?

Ngaba iCawe ngokubanzi iphulukene namandla ayo okucalula isiprofetho?
Funda Okuninzi
U-Luisa wahlasela kwakhona

U-Luisa wahlasela kwakhona

Iimpendulo kwizenzo zamva nje ngakuMkhonzi kaThixo
Funda Okuninzi
Ngaba unobangela kaLuisa Piccarreta “Unqunyanyisiwe”?

Ngaba unobangela kaLuisa Piccarreta “Unqunyanyisiwe”?

Impendulo kuphuhliso olutsha.
Funda Okuninzi
Ekukhuseleni uLuisa Piccarreta

Ekukhuseleni uLuisa Piccarreta

Impendulo kuhlaselo olutsha.
Funda Okuninzi
ULuisa-Udinwe yiNgxwaleko yeeNkulungwane

ULuisa-Udinwe yiNgxwaleko yeeNkulungwane

Kwintlungu kaKrestu njengabantu bagcina iNtando yakhe yobuThixo, enika ubomi, ekwenzeni oko...
Funda Okuninzi
Luisa-kwiiNdlela eziya eZulwini okanye kwiPurigatori

Luisa-kwiiNdlela eziya eZulwini okanye kwiPurigatori

Kulowo usoloko esenza iNtando yam, azikho iindlela zePurigatori...
Funda Okuninzi
ULuisa-Ukubuyiselwa koBukumkani

ULuisa-Ukubuyiselwa koBukumkani

Indalo idiniwe kukulinda... intlungu yabo isondele ekupheleni.
Funda Okuninzi
ULuisa-Ubusuku boMyolelo woMntu

ULuisa-Ubusuku boMyolelo woMntu

... kwaye amaxesha omchasi-Kristu aya kuphela ngoloyiso.
Funda Okuninzi
Luisa – Iintlungu Zabasebenzi kwiNdalo

Luisa – Iintlungu Zabasebenzi kwiNdalo

... silinde ukutyhileka kwabantwana bakaThixo.
Funda Okuninzi
ULuisa-Izizukulwane azisayi kuPhela kude kube…

ULuisa-Izizukulwane azisayi kuPhela kude kube…

...Intando yam iyalawula emhlabeni.
Funda Okuninzi
ULuisa – Abaphathiswa bezoBulungisa baya kuba ngamaZiko

ULuisa – Abaphathiswa bezoBulungisa baya kuba ngamaZiko

Isikali soBulungisa bam sigcwele kwaye siyaphuphuma phezu kwezidalwa.
Funda Okuninzi
Luisa-KuManyano phakathi kweCawe kunye noRhulumente

Luisa-KuManyano phakathi kweCawe kunye noRhulumente

Ngokuya bethanda iBandla lam, kokukhona ingxabano isondela...
Funda Okuninzi
Luisa – Umbethe wentando kaThixo

Luisa – Umbethe wentando kaThixo

Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni elungileyo ukuthandaza "nokuphila kwintando kaThixo"?
Funda Okuninzi
ULuisa – Kwisiphazamiso

ULuisa – Kwisiphazamiso

Isenzo esiqinileyo sentando yakho kwanele...
Funda Okuninzi
Luisa-Injongo yokubhideka kwangoku

Luisa-Injongo yokubhideka kwangoku

Ilungiselela indlela yokuzalwa ngokutsha komntu kwintando kaThixo.
Funda Okuninzi
ULuisa – Impambano yokwenyani!

ULuisa – Impambano yokwenyani!

UThixo uza kuthi ngokungathi ugqunyiwe kwinto nganye edaliweyo...
Funda Okuninzi
ULuisa – uMsebenzi kaKrestu ongagqibekanga, iNjongo yethu

ULuisa – uMsebenzi kaKrestu ongagqibekanga, iNjongo yethu

Yonke into kufuneka ibuyele ekuqaleni.
Funda Okuninzi
Luisa-Ukhuseleko lukaThixo

Luisa-Ukhuseleko lukaThixo

Phila ngokuthanda kwam kwaye ungoyiki nto.
Funda Okuninzi
ULuisa – Isaqhwithi eCaweni

ULuisa – Isaqhwithi eCaweni

Oonyana bobuxoki beCawa ngabarhwaphilizi.
Funda Okuninzi
Luisa-Imeko elusizi yeCawe

Luisa-Imeko elusizi yeCawe

Amalungu abosulelekileyo aya kuhlanjululwa.
Funda Okuninzi
ULuisa-Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

ULuisa-Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

Umyalezo kaThixo ngendalo...
Funda Okuninzi
Luisa - Yintoni Ngokwenene ecaphukisa uMtyholi

Luisa - Yintoni Ngokwenene ecaphukisa uMtyholi

Umphefumlo kwintando kaThixo.
Funda Okuninzi
ULuisa-IXesha elitsha loXolo kunye nokuKhanya

ULuisa-IXesha elitsha loXolo kunye nokuKhanya

Umhlaba wonke ujonge phantsi, ulindele utshintsho, uxolo, izinto ezintsha.
Funda Okuninzi
Ngaba uLuisa Piccarreta akavunywanga?

Ngaba uLuisa Piccarreta akavunywanga?

Ngaba imibhalo yakhe inokufundwa ngokukhuselekileyo?
Funda Okuninzi
IsiBhalo-Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

IsiBhalo-Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

UThixo ukugcinele isipho esikhethekileyo esi sizukulwana...
Funda Okuninzi
UThixo akanguye lo Ucingayo

UThixo akanguye lo Ucingayo

Ngokuvumela uThixo ukuba akuthande ...
Funda Okuninzi
Luisa -Uqhushululu Jikelele

Luisa -Uqhushululu Jikelele

Ndiza kulilungisa ilizwe ngekrele, ngomlilo nangamanzi ...
Funda Okuninzi
NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe

NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe

Isibhengezo ngala maxesha.
Funda Okuninzi
Luisa-Imisebenzi yoMoya wangaphakathi

Luisa-Imisebenzi yoMoya wangaphakathi

Ngaphandle kokunyaniseka, imisebenzi yethu ifile.
Funda Okuninzi
ULuisa kunye nesilumkiso

ULuisa kunye nesilumkiso

Amadoda azakuzibona elahlekile.
Funda Okuninzi
Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

Isilumkiso siyakuba nentsikelelo.
Funda Okuninzi
Luisa-Iintlanga ziya kuhamba ngobuNya

Luisa-Iintlanga ziya kuhamba ngobuNya

Benza ngokuchasene nabo!
Funda Okuninzi
ULuisa -Bathobela oorhulumente, kodwa hayi mna

ULuisa -Bathobela oorhulumente, kodwa hayi mna

Bahlala bengenamdla.
Funda Okuninzi
ULuisa-Ndizakubetha iinkokheli

ULuisa-Ndizakubetha iinkokheli

Abo bambalwa abaseleyo baya kwanela ukuguqula umhlaba. 
Funda Okuninzi
Luisa Piccarreta-Makhe sijonge ngaphaya

Luisa Piccarreta-Makhe sijonge ngaphaya

Xa ndibona uBukumkani bam buphinda busakhiwa, ndiye ndayeka ukuba lusizi ndaya kuvuyo olukhulu ...
Funda Okuninzi
Ixesha lokubuyiselwa kweLizwe liphela

Ixesha lokubuyiselwa kweLizwe liphela

Ukuqaqambisa ukuBuya koBukumkani kuxhomekeke kuwe.
Funda Okuninzi
U-Luisa Piccarreta-Lowo uhleli kwiNtando yam uyaVusa

U-Luisa Piccarreta-Lowo uhleli kwiNtando yam uyaVusa

Ngaba unqwenela ukwazi ukuba uvuko lokwenyani lomphefumlo lwenzeka nini?
Funda Okuninzi
Ubungcwele obutsha kunye nobuNgcwele

Ubungcwele obutsha kunye nobuNgcwele

UkuBuya koBukumkani bukaThixo emhlabeni, ukuzalisekisa kwaloo mthandazo kaBawo wethu ngokwawo, ayi...
Funda Okuninzi
Luisa Piccarreta-Ukukhawulezisa ukuza koBukumkani

Luisa Piccarreta-Ukukhawulezisa ukuza koBukumkani

UYesu ubongoza uLuisa kunye nathi sonke: “Ke ngoko, nina-thandazani, kwaye isikhalo senu masiqhubeke: 'Ngamana uBukumkani beFiat yakho...
Funda Okuninzi
Luisa Piccarreta - Akukho loyiko

Luisa Piccarreta - Akukho loyiko

UYesu wabonisa lo mbono kuLuisa ngokuphathelele ukukhuselwa kwiZohlwayo ezizayo: “Wajikeleza esazulwini sezidalwa, . . .
Funda Okuninzi
U-Luisa Piccarreta-Ixesha leLuthando lukaThixo

U-Luisa Piccarreta-Ixesha leLuthando lukaThixo

Malunga neli xesha lakuthi kungekudala emhlabeni wonke, uYesu watyhila kuLuisa: “Yonke into iya kuguqulwa…
Funda Okuninzi
ULuisa Picarretta-Kwizigwebo

ULuisa Picarretta-Kwizigwebo

UYesu uthi: “Ntombi yam, yonke into oyibonileyo iya kunceda ukuhlambulula nokulungisa intsapho yoluntu. Izidubedube ziya...
Funda Okuninzi
exhonyiweyo imiyalezo, Kutheni le nto imboni?.