UMarco - Amafu aMnyama ngoku aphezu kwakho

INtombi Enyulu uMariya ukuba UMarco Ferrari ngoMatshi 26, 2023:

Bantwana bam abathandekayo nabathandekayo, namhlanje intliziyo yam iyakuvuyela ukunifumana nilapha nesixhobo sam endisithandayo nesilulamileyo, simanyene emthandazweni. Bantwana bam, hlalani kwiNtliziyo yam engaguqukiyo kwaye nihlale kunye nam amaxesha ePassion ebuhlungu esele iqalile kobu buntu. Bantwana bam, nani kufuneka niyiphile iPassion njengoko wenzayo uNyana wam uYesu- ngokuzinikela ezingalweni zikaBawo!

Bantwana bam, ningenile kwixesha uBawo alimisayo ukuze icebo lakhe lizaliseke. Nani, bantwana, nifanele ukuthi “ewe” wenu kwintando kaBawo; Bantwana abathandekayo, yitshoni kunye noYesu. (1) UNyana wakhe kunye nomntakwenu, osazinikela ngenxa yakho yonke imihla [kwi-Ekaristi].(2)

Bantwana bam, kwesi siqwenga somhlaba sisikelelekileyo (3) Ndinibizela emthandazweni, ukuba niphile iVangeli ngemisebenzi yenceba nibuyele kuThixo. Ngaphambili, ndandikuxelele ukuba amafu amnyama ayehlanganisana elundini phayaa kodwa ke, kwiminyaka ethile edluleyo, ndakuxelela ukuba loo mafu akude aya esondela ngakumbi kuwe. Ngoku loo mafu aphezu kwenu, bantwana.

Bantwana bam, namhlanje ihlabathi lijongene nelixa lobumnyama nobumnyama! Thandaza, thandaza, thandaza, bantwana bam.

Ndiyanisikelela ngothando kwaye ndiyanamkela nonke eNtliziyweni yam, kwanabo basokolayo ukuhamba kunye nokuphila ngeVangeli eNgcwele: Ndiyanisikelela nonke ngenxa yokuba ndinguMama wenu nonke, egameni likaThixo onguYise, UThixo onguNyana, uThixo onguMoya wothando. Amen.

Enkosi ngobungqina bakho. Ndihlala ndilindele ukuba nize kuthandaza ngamanani kule ndawo yobabalo ukuze ndithandaze kunye nani. Ndiyakuncamisa kwaye ndikuphulula. Nisale kakuhle bantwana bam.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Imihlathi

  1. Bawo, ukuba ayinako le ndebe ukuba idlule ndingaselelanga, makwenzeke ukuthanda kwakho. ( Mateyu 26:42 ) []
  2. Inqaku lomguquleli[]
  3. IParatico, eItali[]
exhonyiweyo UMarco Ferrari, imiyalezo.