Ngubani uFr Real Michel Rodrigue? Ukucinga iNyaniso

Bahlobo abathandekayo,

Thina kwiCustomdowndown eBukumkanini siyaqhubeka nokuqonda imboni.

Mna, Christine Watkins, ndimfumene ngokobuqu uF. UMichel Rodrigue ukuba yindoda yomthandazo onzulu kunye nothando olunzulu, ngokudibana kwaye wasebenza naye. U-Thixo ubonakala ukuba unyule yena kubudala obuncinci (iminyaka emithathu, ukuba abe ngqo, xa uThixo uBawo wamxelela ukuba angangumbingeleli) ukuba abe ngumpostile kula maxesha siphila kuwo. Okuzayo asikusiphelo sehlabathi, kodwa ukuphela kwexesha.

UYesu wenza isithembiso kuthi ukuba simlandela ngokwenene kwaye senza ukuthanda kwakhe, sinokulindela ukutshutshiswa. Ukuba uThixo ebengenaye uFr. UMichel, ukuba ebengafuni ukunceda kwihlabathi kwizinto zokomoya kunye nezethe-ethe ngamaxesha ethu anzima, usathana uya kumshiya kunye nemiyalezo yakhe eyedwa. Kodwa uSathana usemngciphekweni omkhulu. Inemiphefumlo elahlekileyo, ke iyaqhubeka nokulwa kwakhe okulihlazo. Xa sikhumbula abangcwele abakhulu, sibona ukuba bonke batshutshiswa. Akukho namnye owasindiswayo. ISt. Padre Pio yayekwa yiCawe ishumi leminyaka, njengomnye umzekelo. UYesu uyasixelela:

Banoyolo abatshutshiswa ngenxa yobulungisa, kuba ubukumkani bamazulu bobabo.

Ninoyolo nina xa bathe baningcikiva, banitshutshisa, bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani (ngenxa yam, ngenxa yam).

Yibani nemihlali, nigcobe, kuba umvuzo wenu uya kuba mkhulu ezulwini. Bababaphatha ngaloo ndlela abaprofeti ababengaphambi kwakho. (Mat. 5: 10-12)

Wenza njani uFr. UMichel uphendula kubatshutshisi bakhe?

Ke mna ndithi kuni, Zithandeni iintshaba zenu, nibathandazele abo banitshutshisayo. . . (Mat. 5:44)

Oko akuthethwayo, kufuneka sihlonele oobhishophu noopopu bethu, kunye negunya elinikwe nguThixo. Ke thina kwi-Countdown ukuya eBukumkanini siyalihlonipha eli gunya, njengoko wenzayo uFr. UMichel Rodrigue.

Ndizakuzama ukuphendula imibuzo esandula kuvela:

Kutheni singazange sive kuFr. Michel Rodrigue kutshanje?

Kuba eCanada, izithintelo zeCovid-19 ziyekile ukuhamba kwakhe, nangenxa yokuba uFr. UMichel wathi uBawo wamxelela ukuba angasebenzisi i-imeyile okanye umnxeba wakhe okanye iteknoloji, ukuqala ngo-Agasti. Akasazi isizathu sokuba uThixo acele kuye. Uthobela uYise osezulwini, njengokuba esenza njalo. Fr. UMichel ukhokelwa kumthandazo onzulu kunye nokuthethelela ilizwe ngeli xesha. Usenokufikelelwa ngeposi. Nangona kunjalo, ngenxa yevolumu yembalelwano ayifumanayo, akakwazi ukuphendula wonke umntu; kodwa qinisekiswa luthando nemithandazo yakhe.

Fr. UMichel usengu-Abbot wekhaya loonongendi uThixo awamxelela ukuba afumane eQuebec: I-Apostolic Fraternity yeSt. Benedict Joseph Labre. Iminyaka emininzi, ukhuphe idemon evela kwimiphefumlo ebandezelekileyo kwaye iphilise abantu abaninzi-esinye sezizathu ezihlala zifunwa njalo namhlanje.

Yenza abanye balungelelanise kwaye babone imimangaliso ejikeleze uFr. Michel?

Ewe. Ibali lam endilithandayo labaliselwa mna buqu nguMzalwana uLouis-René, ilungu likaFr. Ulwalamano lukaMichel. UFr. UMichel wayehamba ngesitrato ngenye imini kubafundisi bakhe. Indoda yeza kuye, icela umthandazo, yabonisa uFr. UMichel ingalo yakhe efileyo, emnyama. “Ndiya esibhedlele ndiyokunqunyulwa ingalo epheleleyo ngoku. Ungandithandazela? ” UFr. UMichel wathi "ewe" kwaye wabuza ukuba le ndoda iyakwamkela na ukuthanda kukaThixo, nokuba siphumo sini na. Kwaye ngobumnandi bakhe obuhlekisayo kunye noburharha bongeze ukuba uThixo unamalungu amaninzi ezulwini. Indoda ihambile yahamba imizuzu emi-5 ukuya kwesi-10 esibhedlele. Ngexesha lokufika kwakhe, ingalo yakhe yayihlaziywe ngokupheleleyo ngolusu olutsha kraca. Ngexesha elithile kamva, le ndoda yamfumana uFr. Michel kwaye wambulela ngezinyembezi, ebonisa ingalo yakhe entsha.

Mna, mna, ndinetyala lokuguqula unyana wam oneminyaka eli-16 ubudala ukuba abe nguFr. UMichel. Hayi kuphela ukuba unyana wam wathandana noThixo, kodwa ngenxa kaFr. Ubungqina bukaMichel kunye nemithandazo yakhe, unqwenela ukuba ngumbingeleli.

NguFr. UMichel Rodrigue usakha i monastery?

Ewe, noFr. UMichel unombulelo ongazenzisiyo kubo bonke abo bamncedileyo kule nto ayicelileyo ukuba ayicele kuye ngekamva leCawe. Iya kuba yintsikelelo kwabaninzi ngexesha elizayo. U-Thixo uBawo wamangalela u-Fr. UMichel ukuba Yena, ngokwakhe, uya kukhusela iholo. Oku kunike uFr. U-Michel uxolo olukhulu, phakathi kokuhlaselwa ngumtyholi. Uya kuqaphela ukuba izinto ezigxekayo ngaye ezifumaneka kwi-Intanethi ngeli xesha zivela kubantu abangazange babonane naye, abangazange baveze inkxalabo yabo kuye, abangazange babuze kwicala lakhe webali. Ndiyakubuza, “Ngaba le ntatheli ilungile? Ngaba lo ngumKristu nokuba? ” Kunokucaciswa okuninzi kwaye kuphendulwe ukuba ngaba le ndlela yokunceda ibithathiwe. Fr. Kwelinye icala, uMichel akafuni kunyelisa mntu.

Kuthekani ngeli nqaku ngaye eRoma malunga nokubaleka kwakhe?

Kukho inqaku elicacisa ukuba "lisuka eRoma," elingaveli kwiCawa yamaRoma e-Roma, kodwa libhalwe ngomntu othile e-Roma onayo newebhusayithi echasene nobupopu. Inqaku lithetha ngoFr. Indawo yethu yokufihla intloko kaMichel. Ayinyani le. Fr. UMichel akanaso indawo yokusabela eCalifornia. Akenzi mali ikhuselekile. Kuyinyani ukuba uFr. UMichel ufuna abantu bakhuseleke, ngakumbi ngokomoya bakhuselekile, kwiMbandezelo ezayo. Inqaku lenza iingcinga kunye nokuhleba, ngombono wam.

Ukuba, njengoko inqaku lisitsho, uFr. URodrigue uyabaxhasa ngokomoya abantu abakhe indawo yokusabela ekhankanyiweyo kweli nqaku, kwaye ukuba ixesha lakhe belilincinci malunga nokuba abantu bazokuya nini na, kwaye ukuba umntu ongaphantsi kwengcwele ubonwe kwindawo, andimsoli ngenxa yayo. Indawo ekhankanyiweyo iqhutywa ngokucacileyo abanye, njengoko uFr. UMichel uhlala kwaye umi eCanada. Abaprofeti abaninzi bathe iziganeko zazisondele kwaye balibaziseka unyaka okanye emibini ngenxa yokuthethelelwa kwabangcwele emhlabeni nasezulwini, nangenxa yenceba kaThixo. Umntu uzibuza ukuba baziva njani abalandeli bakaSt. Paul malunga nokubhengezwa kwakhe kuye wonke umntu ukuba iNkosi iya kubuya ebomini bakhe. Ngaba thina njengeCawe siye sawalahla onke la mazwi ka-St. Ayilunganga into yokuba ungaxoli ngokungenantlonelo nangokungaxhomekeki kuF. UMichel ngokuba nexesha lakhe lokuphumla elincinci malunga nokufumana indawo yokusabela. Zonke iirisi emhlabeni wonke ziya kuzalisekisa injongo yazo ngexesha, kunokwenzeka kungekudala.  

Njengoko uFr. UMichel ukhankanyile kwiintetho zakhe, uninzi lwamaKristu luza kubulawa ngenxa yokholo lwabo. Iimbacu ziyafuneka ukuze amaKristu asinde. Amaxesha anzima, kwaye ukulwa nesi siprofetho, ndiziva, kukonakalisa izicwangciso zikaThixo nokwenzakalisa abantu bakaThixo. Njengoko uFr. UMichel uyangqina, ubomi bokomoya bomntu yeyona nto ibalulekileyo, hayi umzimba. Nangona kunjalo, iNkosi ngokulunga kwayo, iyasebenza nakwixesha lethu, njengoko yenzayo kuNowa ngaphambi konogumbe. Ukucaphula omnye kaFr. Iintetho zikaMichel, ezinokufumaneka apha (https://www.countdowntothekingdom.com/fr-michel-rodrigue-the-time-of-the-refuges/):

INkosi iya kukugubungela izikhonkwane zayo, Uzimela phantsi kwamaphiko akhe. INkosi ilungiselele iifayile ezahlukeneyo naphina emhlabeni ngoku ukuba zikwamkele, njengakwimihla kaNowa. UNowa walungisa umkhombe njengendawo yokusabela yosapho lwakhe. Wayengoyena mntu uphakathi kwabantu ababemhleka. Ukuba wonke umntu obiziweyo nguBawo sele enze indawo yokusabela, oko kungaba yinto entle. Kodwa abaninzi bala ukwenza. Ke sikwiintsuku ezikhokelela kuNogumbe namhlanje asilungiselela zona.

Ngenye imini, uBawo wandibonisa i-Intanethi. Ndifumene into ngamandla. Uthe kum: "Michel, usathana ucinga ukuba unetha, i-Intanethi. Akazi ukuba iyintoni kanye kanye umnatha. Uye wahleka. Unoburharha obuninzi, iNkosi. Uyonwabile. Ngamanye amaxesha ndiyamva esihleka. Uthe, "Jonga ngoku kwaye ubone umnatha woMoya oyiNgcwele," kwaye undibonisile yonke indawo yokusabela emhlabeni-imaphu enokukhanya okutyhila apho zikhona zonke iindawo ezide. Kwakumangalisa ukubona.

Kodwa ubhishophu uthi akanawo amandla okwenza into yokukhutshelwa ngaphandle. . . 

Fr. UMichel uthunyelwe kwelona cala linzima lokukhutshelwa iminyaka emininzi kwaye ulumke kakhulu ukuba angasebenzi ngaphandle kolawulo lwakhe. Kwintetho ayinikezayo, ekwi-YouTube, uthetha ngokudibana nendoda eyakudinga ukuphuma ngaphandle, kodwa wayelumkile ukuba angade enze ne-exorcism kuba yayingaphandle kolawulo lwakhe kwaye wayefuna ukulandela imigaqo-nkqubo yecawa.

Andazi ukuba kuphi umahluko, kodwa ndiyamthemba uFr. Amazwi kaMichel. Mhlawumbi wayesebenza phantsi komnye ubhishophu. UFr. UMichel uhlaselwa ngokwenza okuhle abanye aboyikayo ukusondela. Uninzi lwabantu abangcwele baphathwe ngoluhlobo, kuba uMtyholi uyamthiya umntu osoloko emgxotha kwaye enceda iNkosi ukuba isindise imiphefumlo.

Uninzi lokugxeka okungenasisekelo kwi-Intanethi sele kulungisiwe kwamanye amanqaku kule ndawo. Ndiyakumema ukuba ubhekise kubo, ukuba inkxalabo yakho ayiqwalaselwanga kweli nqaku. Cofa apha kwaye ukrole phakathi kwiphepha.

Kutshanje abefundisi bezakwalizwi, uGqr. Miravalle noFr. UJoseph Iannuzzi, banike uvavanyo lwabo "olubi" lukaFr. UMichel Rodrigue. Ngaba oko kuthetha ukuba ugwetyiwe okanye umprofeti wobuxoki?

Unotshe. Aba ngabafundi bezenkolo ababini endibahloniphayo kwaye endiye ndafunda lukhulu kubo, njengabanye ababenegalelo kwi-Countdown to the Kingdom. Ndixakiwe ukuba bayaqhubeka nokuhlasela uFr. UMichel. Ngabo bonke ububi ehlabathini, ukugxila komnye umbingeleli eCaweni yabo, owenze into entle engenakulinganiswa nanto ehlabathini, oligugu, nowaziwa ngobungcwele neziqhamo ezoyikekayo eMoyeni, kusothusa. Ngaba abukho ububi bokwenene eCaweni obuya kulungiswa ngcono? Aba bafundi babini bezakwalizwi abanagunya eCaweni lokwenza isibhengezo esinjalo somfundisi kwaye bathumele iimpikiswano zabo kwiwebhu jikelele. Khange bathethe noFr. Michel, kwaye khange bazirhoxise iimpazamo abazenzileyo. (Jonga inqaku likaNjingalwazi uDaniel O'Connor ngokucofa apha, ekhankanya, inqaku ngephuzu, indlela uGqirha Miravalle's critique eyaphawuleka ngayo.) Yikomiti kuphela eyenziwe nguFr. Ubishophu kaMichel uya kuba negunya lokuphanda uFr. Imiyalezo kaMichel evela kuThixo emva koko babonise iziphumo zabo. Olu vavanyo kunye nophando khange lwenzeke. Aba bafundi babini bezakwalizwi babela igunya abangenalo, igunya iCawa engabanikanga lona.

Njengabo bonke abaprofeti bokwenyani, yindawo yexesha ebaqinisekisa kakhulu. Jonga okwenzekayo emhlabeni kwiinyanga ezimbalwa ezizayo kwaye uqaphele. (Qaphela: UFr. Michel akathethi, njengoko abanye besitsho, ukuba isilumkiso siza kwenzeka ngo-Okthobha. Akasiniki ixesha laso.) Fr. UMichel ngumbingeleli ofuna ukukhohlisa umntu, ongenamdla kubuqu kumazwi awamnikwa nguThixo, owayenyanisekile ukuba ngumhlobo wokuqala, enikwe imisebenzi egqithisileyo nempilo enkenenkene. Ukwabelana ngemiyalezo ayifumanayo ethobela uThixo uYise. Umvuzo wakhe yintshutshiso kunye nobunzima. Akukho nto uFr. UMichel ngokobuqu kufuneka azuze koku, kuphela kolwazi lokuba Uyenzile ukuthanda kukaThixo.

Ukuba awukaqiniseki ngoFr. Ukunyaniseka kukaMichel, ndiyakumema ukuba ufunde ezinye iimpazamo zakhe kule webhusayithi (Cofa apha) kwaye Thatha isimo sengqondo sokulinda ubone. Ukuba yintoni uFr. UMichel Rodrigue uthe iqala ukuzaliseka, amazwi akhwaza kakhulu nxamnye naye aza kuthi cwaka ngokukhawuleza. Ngeli xesha, bonke abaphikisi bakhe bayakufumana imithandazo yakhe kunye nobubele.

-IChristine Watkins, ii-MTS, i-LCSW

Cofa apha ukuze ufumane iCandelo 1 Impendulo kaPeter Bannister ku-Fr. Inqaku likaIannuzzi.

Cofa apha ukuze ufumane iCandelo 2 Impendulo kaMnu. Bannister (malunga neMbacu). 

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Abaxhasi bethu, imiyalezo, Impendulo kuGqr Miravalle.