UPedro – Musa ukumka eCaweni

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis NgoJanuwari 13th, 2022:

Bantwana abathandekayo, abelusi ababi baya kwamkela into ebisoloko ibubumnyama kwaye uninzi lwabantwana bam abangamahlwempu baya kungcoliswa. Vulani iintliziyo zenu ekukhanyeni kwenyaniso. Ungavumeli inyaniso engaphelelanga ikukhokelele kude kuNyana wam uYesu. Funa iNkosi ekuthandayo kwaye ikulindile ngeengalo ezivulekileyo. Kuya kufika imihla enzima kumadoda nabafazi bokholo. Amasikizi aya kwamkelwa kwaye amalungisa aya kutshutshiswa ngenxa yokuthanda nokukhusela inyaniso. Suka kubo bonke ububi, ukhonze uYehova ngokuthembeka. Musa ukulibala: uloyiso lwakho lukuYehova. Nokuba kwenzeka ntoni na, musa ukumka eCaweni kaYesu wam. NdinguMama wakho, kwaye ndivela eZulwini ukuza kukubizela kwinguquko. Yamkelani iminxeba yam, kwaye niya kuvakaliswa ninoyolo nguBawo. Qhubekani niyithethelela inyaniso! Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndinihlanganisele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.