USimona-Ihlabathi lifuna uMthandazo

Inenekazi lethu leZaro ukuba Simona , ngoMeyi 26, 2020:

Ndabona uMama. Wayenxibe ezimhlophe zonke; entloko wayenekhuselo elimhlophe elimhlophe elaligquma namagxa akhe. Iinyawo zikaMama zazize kwaye zabekwa emhlabeni. Umama wayesonge izandla ethandaza kwaye phakathi kwabo kukho iRosari eNgcwele eyenziwe ngokukhanya. Makadunyiswe uYesu Krestu…

Bantwana bam abathandekayo, ndiyanithanda. Bantwana, kwakhona ndiza kuwe ukuza kukucela umthandazo: umthandazo, bantwana, kulo lonke uluntu. Bantwana, ihlabathi lifuna ukuthandazelwa ngoku kunanini na ngaphambili, kuphela komthandazo onokuhambisa iintaba, umthandazo wenene kunye nohlala uqhutywa ngentliziyo nangokholo lwenyani. Ntombi, thandaza kunye nam.

Ndithandaze noMama ngalo lonke uluntu kunye neCawe, emva koko uMama waphinda waqalisa:

Thandazani, bantwana bam, thandazani, bantwana, thandazelani neCawe yam endiyithandayo; thandazani, bantwana. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.

 

exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.