USimona no-Angela-ngoku lixesha lokukhetha

Inenekazi lethu leZaro ukuba Angela nge-26 ka-Agasti ka-2020:

Ngale njikalanga uMama uvele enxibe ezimhlophe zonke; imiphetho yelokhwe yakhe yayiyeyegolide. Umama wayezisongele ngengubo enkulu eblowu, ethe-ethe njengekhuselo, elaligqume nentloko yakhe. Umama wayesonge izandla ethandaza; ezandleni zakhe kwakukho irosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngesikhanyiso, eyayihla iphantse yaya kwiinyawo zakhe ezingenanto ezazibekwe emhlabeni. Umama wayekhathazekile, kodwa wayezifihla iintlungu zakhe ngoncumo. Ngasekunene kukaMama uYesu wabethelelwa emnqamlezweni.
 
Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa
 
Bantwana abathandekayo, ndiyabulela kuni ukuba namhlanje nibuye namanani kwihlathi lam elisikelelekileyo. Bantwana bam, ukuba ndilapha kungenxa yothando olukhulu uThixo analo ngomntu ngamnye kuni. Bantwana, uThixo uyanithanda kwaye ufuna ukuba nonke nisindiswe. Bantwana bam, namhlanje ndiza kuni njengoMama wothando oluNgcwele, ndiza apha phakathi kwenu ndiniphathele imiyalezo yothando, kodwa ngaphezulu kwayo yonke le nto ndize apha kuba uThixo ufuna ukuba nisindiswe. Bantwana bam, nyana wam uYesu wafela emnqamlezweni ngenxa yenu nonke. Uphalaze lonke igazi lakhe ukuze usindiswe. Bantwana, unyana wam usaphalaza igazi lakhe; Uyalihlala lonke ixesha usona; Uyikhupha kuwo onke amadini eMisa; Uyichitha kwaye uyichithe kude kube kulawula uxolo nothando.
 
Bantwana bam, luthando kuphela olusindisayo. Nceda undimamele! Nikela ubomi bakho eluthandweni, vumela iingxabano nokwahlukana kuphele phakathi kwakho. UThixo unithanda nonke ngendlela efanayo kodwa ke niqhubeke nisenza umahluko? Bantwana, kwintliziyo yam engafezekanga, kukho indawo yabo bonke-nceda ungoyiki ukungena. Ndikulindile: Ngena!
 
Ngeli xesha uMama ubonakalise intliziyo yakhe, evulekileyo yanika imitha yokukhanya eyahamba yachukumisa abahambi ngezonqulo ababelapho.
 
Bantwana bam, ndicela ningandilindisi, amaxesha amafutshane kwaye ndiyaqhubeka nokuza apha ukuze niguquke. 
 
Emva koko ndathandaza kunye noMama ngenxa yabo babekho, ingakumbi abefundisi. Ekugqibeleni wasikelela wonke umntu. Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.
 

Inenekazi lethu leZaro ukuba Simona nge-26 ka-Agasti ka-2020:

 
Ndabona uMama; wayenxibe ezimhlophe, ebhinqe ibhanti yegolide esinqeni sakhe; entlokweni yakhe kwakukho isigqubuthelo esimhlophe esimhlophe esifakwe iinkwenkwezi ezincinane zegolide, kunye nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini; emagxeni akhe wayenengubo eluhlaza ekhanyayo kunye nemiphetho edibeneyo. Iinyawo zikaMama ezazinganxibanga zazibekwe elityeni elalinamanzi amancinci. Umama wayesonge izandla ethandaza kwaye phakathi kwabo irosari engcwele yenziwe ngokukhanya.
 
Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa.
 
Bantwana bam abathandekayo, ndiza kuni ngothando olukhulu kunye nenceba engapheliyo kaBawo. Bantwana, ningabakaKristu: Nguye kuphela owazithathela kuye izono zenu ,; Wakukhulula ekufeni kwesono. Hlalani niqinile elukholweni, hlalani nimanyene, nibe ngamalungu omzimba omnye, yibani ngabafundi bakaKristu, zilungiseleleni ukuzinikela kuye, nilungele ukuthi “ewe” wenu.
 
Bantwana bam, ilixesha alisekho ukulibaziseka, asiloxesha lokungaqiniseki, ngoku lixesha lokuba ukhethe: nokuba ukuKristu okanye uyamchasa. Ndiyanithanda, bantwana bam, ndiyanithanda kwaye ndifuna ukunibona nonke nisindisiwe, nonke nimanyene, nonke ningam, nonke uKristu. 
 
Bantwana bam, yomelelani ngeSakramente ezingcwele, hlalani niqinile elukholweni. Thandazani, bantwana bam, thandazani. Umhlaba udinga umthandazo, iintsapho zifuna umthandazo, iBandla lam endilithandayo linomthandazo omkhulu. Thandazela ubunye beCawe; thandazani, bantwana, thandazani. Bantwana bam, uKrestu wafela wonke umntu ngenxa yenu. Uyanithanda kwaye ufuna ukuba nonke nisindiswe ecaleni Kwakhe ebukumkanini bukaBawo. Kodwa ukuqinisekisa ukuba oku kuyenzeka kuxhomekeke kuwe wedwa, kukhetho lwakho, kwindlela oziphethe ngayo. UThixo uBawo, ngenceba yakhe engenasiphelo, ubeke ukhetho ezandleni zakho. Bantwana bam abathandekayo, musani ukuphuma kwintliziyo yam engafezekanga. Ndiyanithanda, bantwana, ndiyanithanda. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.