USimona-Thandazela Ubunye

Inenekazi lethu leZaro ukuba Simona ngo-Okthobha 8th, 2021:

Ndabona uMama: wayenelokhwe emhlophe kunye nebhanti legolide esinqeni sakhe, isambatho esiluhlaza esigqume intloko kunye nesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Iinyawo zakhe zazizé, zabekwa phezu kwehlabathi. UMama wayebeke isandla sakhe sasekhohlo esifubeni sakhe nesokunene esolulele ngakuthi, ephethe irosari ende engcwele, eyenziwe ngokungathi ngamathontsi omkhenkce. Umama wayenoncumo olumnandi kakhulu, kodwa iinyembezi zazisehla emehlweni akhe. Makadunyiswe uYesu Kristu...
 
Bantwana bam endibathandayo ndiyanithanda kwaye ndiyanibulela ngokuba nize ngobuninzi benu kolu bizo lwam. Khanincede, bantwana bam, nikhokele; thabathani isandla sam kwaye nizivumele nikhokhelwe kuKristu. Bantwana bam, thandazani, nithandazele iBandla lam eliyintanda, oonyana bam abanyuliweyo nabathandwayo [ababingeleli]; thandazani, bantwana, umanyano lweBandla, thandazela umanyano lweentsapho - ububi bufuna ngandlela zonke ukubahlula nokubatshabalalisa; thandazani, bantwana, ngenxa yomanyano lwamaKristu. Bantwana bam, umKristu othandaza enothando nokholo ufana nedangatye elincinane, yaye amadangatye amaninzi amancinane aba ngumlilo omkhulu ongacimiyo, ongenako ukucima ububi. Ke ngoko, bantwanana, ndiyanicela kwakhona ukuba nithandaze: vulani iintliziyo zenu eNkosini. Ntombi, thandaza kunye nam.
 
(Ndathandazela iCawa eNgcwele kunye noMama, abefundisi kunye nabo bonke abo baye bazinikela kwimithandazo yam, emva koko uMama waqalisa kwakhona).  
 
Bantwana bam, ndiyanithanda; zivuleni iintliziyo zenu, nize niphuphume luthando lukaKristu. Ndiyanithanda bantwana bam, ndiyanithanda. Ngoku ke ndikunika intsikelelo yam engcwele. Ndiyabulela ngokungxama uze kum.
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.