Ikhonkco yeDlalo yeVideo

ICANDELO 15: UFr. UMichel Rodrigue-Umyalezo ovela kwiNkosikazi yethu yeKnock

ICANDELO 15 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

Umyalezo ofunyenwe ngu Fr. UMichel Rodrigue ngelixa sasise-chapel kwindawo yovavanyo ye-Lady of Knock, e-Ireland, nge-11 ka-Okthobha ka-2019:

 

U-St. John uthe:

Ekuqalekeni ube ekho uLizwi, waye uLizwi ekuye uThixo, waye uLizwi enguThixo. Yena wayekunye noThixo. . . ULizwi ke waba ngumntu, waza wahlala phakathi kwethu. . . ke yena abakhe abamamkelanga. Kodwa kwabo bamamkelayo wabanika amandla okuba ngabantwana bakaThixo. . . (Yohane 1). Yabonani, izinto zonke ndizenza ntsha, utsho uYehova. (ISityhi. 21: 5)

Yandula ke iNenekazi lethu lathi:

Bantwana bam abathandekayo, ndilapha nani ukunilumkisa ngento eza kwenzeka kungekudala eMhlabeni. Khangela apha, ubukho bo Nyana wam kwisibingelelo sedini lakhe, obufanekiselwa yixhwane elalithethwe ngumprofeti u-Isaya, itakane ledini lokusindiswa kwehlabathi, itakane lemfihlakalo. Kwimfihlakalo ye-Ekaristi ikwakhona neBandla leCawa: njengabakhokeleyo kuhambo loMhlaba, njengokubandezeleka ekucoceni kwecawa, kunye nokuzukisa kwabaNgcwele bakhe ezulwini.

Icawe lingumzimba kaKrestu ongaqondakaliyo, okwangoku kwisibingelelo soMnqamlezo ngoMzimba wo Nyana wam, uYesu.

Njengomama wakho, ndiza apha noJoseph, umlandeli weCawa kunye nomlandeli wakho. Ungumkhuseli wakho kwimisebenzi emibi yabo bonke abo bangcatsha uYesu.

Isimo sikaYohane umhambisi wevangeli, njengompostile, sikwanjalo nalapha. Unyulwe ngu-Nyana wam, u-Yesu, emazantsi omnqamlezo ukuba andikhusele ukususela ngaloo mhla kude kube yimini yokufakwa kwam ezulwini. Ulapha njengommeli wabo bonke abantwana bam abathembekileyo nabangcwalisiweyo. Unguhanahaniso walowo wangcatsha uYesu.

UJoseph, mna, kunye noNyana wam, iMvana kaThixo, Esusa izono zehlabathi, ziyimizekelo yakho njengentsapho ethembekileyo kaBawo ongunaPhakade. Vula iimfundiso zeNkcubeko eNgcwele yeCawe ngokubhekisele kwiimfundiso ezadluliselwa nguYohane, umpostile owamkelayo. Vula iileta zakhe kunye nencwadi yeSityhilelo. Kungekudala uya kukuqonda oko kwakubhalwe kwaye kwabonwa embonweni wakhe.

Icawe iyakwenziwa idini, njengoko wenzayo unyana wam. Abathembekileyo bam baya kuva ubunzima ngaphambi kokungena kwiindawo ezilungiselelwe wena.

Umnqamlezo wexhwane uya kukhanya kungekudala kuMhlaba nakuwo wonke umntu. Bayakubona izazela zabo xa bebona iMvana kaThixo emnqamlezweni. Iya kuba ngumhla wokukhanyiselwa kwabo!

Isimo sam sokuthandaza, ukuma nokujonga phezulu, kunye nokulinda iingalo zam ezivulekileyo, kukulungiselela kwalo mhla weSilumkiso kuwo wonke umntu. Isimo sokuthandaza esiboniswe nguJoseph sifundisa iBandla ngento ekufuneka eyiqondile ngoku: imithandazo, uguquko. . . ukohlwaya.

Umpostile wokugqibela eMhlabeni umele isikhundla seCawa kule mihla yokudideka. Kuphela ziimfundiso eziyinyani ezibuyela kubapostile kwaye zidluliselwe kwisiko eliphilayo leCawa, njengoko kutyhilwe nguMoya oyiNgcwele Ngubani umphefumlo weCawe, Lowo umngcwalisayo, uyakukukhusela kubaprofeti bobuxoki nakwimfundiso yobuxoki. ngesono sabo. Le mfundiso yeyokaSathana, ongene kwi-Harkarchical Body of Son on Earth.

Ndibiza abapostile bamaxesha okugqibela. Vuka ngeentliziyo ezithobekileyo, kunye nokuphila ngokuthobela kunye nokuzinikela kuNyana wam, uYesu. Mamela oko ndikuthethayo eLa Salette naseAkita. Liyeza ixesha. Lunga. Vuma izono zakho. Yiya kwindawo yokuvuma, khawuleza, kwaye uthandaze kunye neRosary eya kukusindisa kwimigibe yedemon.

Thandaza kwiingelosi zakho. Yiza uthandaze nyana wam kweyona Ngcwele ingcwele ye-Ekaristi. Camngca ngamazwi ka-Nyana wam, iMvana kaThixo, kwiVangeli kaYohane kwincwadi yakhe yeSityhilelo.

Ekugqibeleni, ndiyakuthembisa ngokuphumelela kwentliziyo yam engaqhelekanga.

-I-Lady yetu yeKnock

Fr. UMichel wafumana umyalezo wesibini xa wayethandaza kwigumbi elinye e-Knock, e-Ireland nge-13 ka-Okthobha ka-2019.

Ngeli xesha, yayivela kuYesu:

NdiyiMvana kaThixo. Kungekudala, ndiyakuvula amatywina asixhenxe ukufezekisa ukuthanda kukaBawo.

Nabani na onamkelayo, wamkela mna, kwaye wamkela intsikelelo kaBawo.

Xa ubona umamkeli, ubona umzimba wam kunye negazi lam. Ububona ubuso bam obudalelwe kuwe njengesonka esimhlophe, esikhanyayo. Ndim isonka sobomi somntu wonke. Ngubani oza kudla esi sonka sobomi uya kuvuka ngomhla wokugqibela.

Ubumnyama obukhulu buyeza ngoku phezu komhlaba: ubumnyama besono, obo bunzima, bukaSathana, oya kuzama ukonakalisa ubuso boMzimba wam, obuyiBandla lam. Uya kuzama ukubususa ubuso bam obumhlophe kwi-Ekaristi eNgcwele ngocekeceke olunezothe.

Okwalo mzuzu, ixesha liya kube liphezulu. Intlekele enkulu iza kugaleleka emhlabeni, kunanini na ngaphambili. IRoma iya kuwa. USathana soze aloyise ulilungisa wam kunye nentsalela yam ethembekileyo.

Umqondiso uya kuba esibhakabhakeni, kwaye isandla sikaBawo siya kubucima ubumnyama bukaSathana, umprofeti wakhe wobuxoki, kunye ne-acolyte yakhe etyibilikayo.

Itywina liya kwaphulwa. Zilungiselele lo mhla. Umama wam uya kukhusela u-Amam nje kuyo yonke indawo kwi-refuges elungiselelwe yiNtliziyo yakhe ye-Ill.

Unyana wam, Michel, uya kuba noxanduva olukhulu emagxeni akho. Yazi ukuba umthwalo uya kukhanya, kwaye uvuyo lwabantwana bam luya kuba lukhulu. “Banoyolo abo babizelwe kwisidlo sangokuhlwa seMvana.” Ndiyabathanda kwaye ndiyabakhusela. Ndiyabondla. Ndiyabasikelela. Abasoyiki indyikitya yotshaba.

UMsindisi wakho, umhlobo wakho,

UYesu

 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ISAHLUKO 16: Indlela yokuNikezela ngeKhaya lakho njengendawo yokubaleka.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Intsapho eNgcwele, Inenekazi lethu, Amatywina asixhenxe eNcwadi yeSityhilelo, Videos.