Angela - Thandazela iCawe yam endiyithandayo

Inenekazi lethu leZaro ukuba Angela Ngo-Matshi 26, 2021:

Ngale njikalanga uMama uvele njengoKumkanikazi noMama wabo bonke abantu. Umama wayehlanjwe ngesibane esikhulu; wayenxibe ilokhwe epinki kwaye esongelwe ngengubo enkulu eluhlaza-luhlaza. Ingubo enye ikwagqume nentloko. Wayesonge izandla ethandaza, kwaye ezandleni wayenerosari ende emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya. Iinyawo zakhe zazize kwaye zibekwe emhlabeni. Ihlabathi lagutyungelwa lilifu elingwevu enkulu. Makadunyiswe uYesu Krestu…
 
Bantwana abathandekayo, ndilapha kwakhona ngenxa yenceba kaThixo. Bantwana, namhlanje ndiphinde ndeza kunicela umthandazo- umthandazo weCawe yam endiyithandayo kunye neli hlabathi lididayo nelidakumbileyo. Bantwana, musani ukuzikhathaza ngekamva elizayo. Ndisondele kuwe kwaye ndihlala ndikukhusela. Thandaza kwaye wenze ukuzisola; Thandazela ukuba ukubandezeleka kwakho kuncede ukuguqula abo baphambukileyo kuThixo. Thandazela ukuguqulwa kobuntu; Phindaphinda umthandazo iCenacles; Ndivumele ndingene ezindlwini zenu. Funda ukunikela yonke imzuzu yosuku lwakho kuThixo: ungasuki eluthandweni lwaKhe. Bantwana, uNyana wam wanikela ngobomi bakhe ngenxa yomntu ngamnye kuni, kwaye wakwenza oko ngothando. Ndilapho ezinyaweni zoMnqamlezo kwaye ndaziva zonke iintlungu zakhe. Ubuso bakhe babonakele ligazi; Ndeva ukuncwina kwentlungu yakhe nokuphefumla kwakhe okokugqibela.
 
Nceda bantwana, musani ukukhanyela uYesu: sukunikezela kwizilingo, hlala nam phantsi koMnqamlezo. Thanda umnqamlezo wakho kwaye uwuthwale ngothando, njengoko wam noYesu wakho benzayo. Bantwana, ngamana eli xesha leNzila lingaba ngumzuzu wokubonakalisa ubabalo kuye ngamnye wenu. Ndiyacela bantwana, buyelani kuThixo niguquke. 
 
Emva koko uMama wandicela ukuba ndithandaze kunye naye; Emva kokuthandaza ndancoma kuye bonke abo bazinikezele kwimithandazo yam, kwaye ekugqibeleni wasikelela wonke umntu.
 
Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.