UAngela-Ityala sele Lifikile

Inenekazi lethu leZaro ukuba Angela Ngo-Matshi 8, 2021:

Ngale ngokuhlwa kuvele uMama bonke benxibe ezimhlophe. Wayesongelwe ngengubo enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka; ingubo enye ikwagqume nentloko. Esifubeni sakhe uMama wayenentliziyo yenyama enesithsaba ngameva. Izandla zakhe zazidityaniswe emthandazweni kwaye ezandleni zakhe wayenerosari ende emhlophe emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya, eyayihla iphantse yaya ezinyaweni zakhe. Iinyawo zakhe zazize kwaye zibekwe emhlabeni, ubuso bukaMama babuhlungu, kodwa uncumo oluhle kakhulu lwalufihla intlungu yakhe. Makadunyiswe uYesu Krestu…

Bantwana abathandekayo, ndilapha kwakhona phakathi kwenu. Bantwana, la ngamaxesha omthandazo nezohlwayo, la ngamaxesha okuguquka kwaye nibuyele eNkosini. Bantwana, njengomama ndinibamba ngesandla kwaye ndinikhokelele kwindlela elungileyo: musani ukukhohliswa ziinzwakazi zobuxoki zeli hlabathi. Bantwana, ngokuhlwa kwakhona ndiyanicela ukuba nithandazele iBandla lam endilithandayo; thandazani, bantwana, thandazani ukuba imikhosi yobungendawo eyoyikisayo kunye nokuzama ukumtshabalalisa isuke kuye. Thandazela abantwana bam [ababingeleli] abanyuliweyo.

Bantwana bam, phindaphindani iminqophiso yomthandazo, endicela ukuba niyenze kwaye niyondle ngeRosari eNgcwele; thandazela ukuba iSaqhwithi esikulindeleyo ungasuka kwiintsapho zakho. Kuwo onke ama-cenacle ndilapho, ndikunika uxolo nothando. Bantwana bam, ityala lifikile ngoku kwaye lelomntu wonke, kodwa hlalani niqinile elukholweni. Bantwana, xa niziva ngathi nidiniwe kwaye nicinezelwe, musani ukudimazeka kodwa kholwani emthandazweni; Yondla imihla ngemihla kuNyana wam uYesu ohlaziya umphefumlo kunye nomzimba. Funda ukuma kancinci phambi kukaYesu; ungadlali ngamazwi kodwa umamele ilizwi lakhe, uYesu uthetha ethe cwaka.

Emva koko ndathandaza noMama emva kokuthandaza ndancoma kuye bonke abo bazincomileyo kwimithandazo yam. Ekugqibeleni wasikelela wonke umntu. Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.

exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela, Iintlungu zabasebenzi.