UAngela-Ubuntu buNxanelwe ubulungisa

Umyalezo weNenekazi lethu leZaro ukuba Angela ngoMeyi 26, 2020:

Ngale mvakwemini uMama wabonakala onke enxibe ezimhlophe; Ingubo awayeyinxibile nayo imhlophe, ngokungathi yayenziwe ngesigqubuthelo sobuso, neyayigqume ngentloko. Intloko yakhe, uMama wayenesithsaba sokumkanikazi, esifubeni sakhe wayenentliziyo yenyama ethweswe imithana enameva. Phakathi kwezandla zakhe ezihlaselweyo yayiyirosari emhlophe ende emhlophe, ngokungathi yenziwe ngokukhanya. Iinyawo zakhe zazingenanto kwaye zibekwe emhlabeni; emhlabeni kwakukho utshaba lwakudala (ngohlobo lwenamba), owayengcungcuthekisa umsila wakhe ngamandla, kodwa uMama wayembambe ngokuqinileyo ngonyawo lwasekunene entloko. Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa.

Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ngokuba nisabele kule kholi yam. Bantwana abathandekayo, namhlanje ndiyanimema kwakhona ukuba niqhubeke kwaye nenze imithandazo emininzi. Bantwana, la ngamaxesha anzima kwaye anzima, kwaye ndiza kuni ukunika uxolo. Ndindwendwela izindlu zakho kunye nemithandazo yakho. Ngelishwa, akukho luxolo kwiintsapho; Ubuntu bunxanelwe ubulungisa kwaye buya buhamba buhamba buvela eluthandweni lobuhle behlabathi. Bantwana, ndingumama wenu kwaye ngobukho bam ndifuna ukukunceda ukuthwala umnqamlezo wala maxesha uhleli kuwo. NdinguKumkanikazi Woxolo, NdinguKumkanikazi Woloyiso, NdinguMama Wenceba, musa ukoyika. UNyana wam undithumile phakathi kwenu ukuze ndinincede kwaye ndinilungiselele umlo omkhulu. Bantwana, Intliziyo yam engafakwanga ihlatyiwe ngalo lonke ixesha kusenziwa isono; nceda ubeke uYesu kwindawo yokuqala ebomini bakho - umthande, umthande kwaye ungadinwa kukunkqonkqoza kumnyango wentliziyo yakhe; buyela kuThixo. Unguyihlo kwaye akasoze asilele ukuxolela. Bantwana, akukho sono uThixo angasixoleliyo, okubalulekileyo kukuguquka.

Ke umama wandicela ukuba ndithandaze naye; emva kokuthandazela iinjongo zakhe, ndambulela kubo bonke abo bazibophelele emithandazweni yam. Ekugqibeleni uMama wolula iingalo zakhe kunye nemitha yokukhanya yaphuma ezandleni zakhe-zipinki, zimhlophe kwaye ziluhlaza-okokugqibela wamsikelela.

Egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.

exhonyiweyo imiyalezo, USimona noAngela.