Ikhonkco yeDlalo yeVideo

ICANDELO 2: UFr. UMichel Rodrigue - IiAdventures eMedjugorje kunye neMiyalezo ephambili kaMariya

ICANDELO 2 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

 

Fr. UMichel Rodrigue Adventures eMedjugorje.

Ukuba nguprofesa wesikolo esazi kakuhle kwimimandla emininzi — iPsychology, iTheology ka-Mbumbulu, ubufundisi beLungu, ubuFundisi bobuGcisa-kwaye wafunda iimfundiso zeCawa namaxwebhu eCawa ngokubhekisele kwiNtombi Enyulu noMariya. UMichel wayengakholelwa kuMedjugorje. Intombi Enyulu uMariya, ngokwendlela awayeyazi ngayo, ayizange ivele kwaye inikezele imiyalezo engaguqukiyo kangangexesha elide nangolu hlobo.

Kodwa uFr. UMichel akazange athethe ngokuchasene ne-appraapp eMedjugorje, kwaye endaweni yoko, wagcina ukuthandabuza kuye. Ngomhla wokuhlasela kweIraq ngo-1990, inenekazi lethu labonakala kuye laza lamcela ukuba athandaze, esithi olu hlaselo lungaqala iMfazwe yeHlabathi yesithathu, kodwa umthandazo unokuluphelisa. Fr. UMichel wamthembisa ukuba uza kuyithandazela le njongo. Kuba iNtombi enyulu uMariya wayebonakala eyahlukile kunendlela awayeqhele ukumbona ngayo, kwaye ebenqabile yindlela awayebonakala ngayo kumbono eMedjugorje, wabuza, "Ungubani?"

Uphendule wathi, Ndiyinkosikazi yoXolo. Uye wongeza, "Ndingathanda ukuba uye eMedjugorje."

Wamxelela, "Kodwa andinayo imali yokuya."

Uye wancuma emva koko wanyamalala.

Ngemini elandelayo wafumana itshekhi ye- $ 3000 ngeposi kwintlawulo awayetyala kwaye engayilindelanga. Nokuba kukho ukungavisisani kwezobupolitika nakubuhlanga kulo mmandla, ne-Yugoslavia yaqhekeza njengelizwe ngelo xesha, nemfazwe yayixhonywe emoyeni, uF. UMichel wayethembele ngokupheleleyo kuMama osikelelekileyo kwaye wayengaziva loyiko lokuhamba apho.

Kungekudala emva koFr. Ukufika kukaMichel, omnye wababhali bakaFrancis wambuza, "Uyasithetha isiFrentshi?"

"Ewe."

“Ngaba uyakuva ukuvunywa kwesiFrentshi? Kuba asinabani. ”

"Ewe akukho ngxaki." Fr. UMichel weva ukuvuma, emva kokuvuma, emva kokuvuma, emva kokuvuma. . . Ekugqibeleni, yathi eNkosini, "Ndifuna ukuya kwindlu yangasese!" Emva koko umntu uye wamnceda ukuba athathe ikhefu lokuhlamba elifutshane. “Enkosi, Nkosi. Enkosi, Enkosi.

Ubuyile weva ubungqina, emva kokuvuma, emva kokuvuma, emva kokuvuma. . .

“Bawo, ndilambile,” watsho. Kwangoko, umntu weza emnyango evumile: "Ndinayo isandwich yakho, tata."

"Enkosi!"

Emva kwexesha wafuna isiselo, ke wacela kuye uThixo, omnye umntu wamzisela ibhotile.

“Owu, ndifumene izithsaba ezininzi phaya,” uF. UMichel wabelwe. “Ngenye imini eMedjugorje, bendihamba ecaleni kwendlela ndathi,“ Nkosi, ndingathanda umqondiso kuwe. Ewe Mama uMariya, ndinike umqondiso. Ndingathanda ukuba ndibiwe, ndibuyisele umva oluhlaza ngokubomvu. Kwaye ndithanda ukuba neyodwa ngekharethi. Emva nje kokuba ndibanike zonke izicelo zam, ndadlula kwindawo yokutyela apho umntu wadanduluka wathi, “Bawo, tata!”

Ndijonge ndathi, "Ndim?"

"Ewe!"

Andizange ndimbone ngaphambili ebomini bam. Ndiye ndangena.

Watsho ngesiNgesi, "Bawo, ndinesipho."
"Sisipho sam?" Kwaye wandinika ibhokisi enebileyo, eluhlaza kwelinye icala, ebomvu kwelinye icala, ndinomfanekiso wekwayala kuyo-yonke into. ”

Ndithe kuMama uMary, "Wow!" Ndingakholelwa njani kuMedjugorje? Akunakwenzeka. Ndiqhubile ngokufumana imiqondiso emininzi kunale eMedjugorje, ndiyakuqinisekisa. "

Ngenye intsasa xa uF. UMichel wayemi ecaleni kwendlela, kwenyuka imoto ecaleni kwakhe. “Yiza nam,” le ndoda yatsho kuye ngesiFrentshi. Kuninzi ekufuneka sikwenzile namhlanje. Siza kufumana isidlo sakusasa. ”

"Ngubani lo mfundisi?" Fr. UMichel wazibuza, “kwaye uyazi njani ukuba ndithetha isiFrentshi? Kutheni le nto ndichitha naye nje ngesiquphe? ”

Le ndoda yayinguFr. USlavko Barbaric, umbingeleli waseFranciscan wathumela eMedjugorje ngo-1983 ukuphanda izibhengezo. Waba likholwa elinenzondelelo kwaye kamva, umlawuli wokomoya weminyaka emininzi yababonisi abathandathu baseMedjugorje. Kude kube kukusweleka kwakhe ngequbuliso kwiNtaba iKrizevac ngoNovemba 2000, xa wayethandaza iZikhululo zoMnqamlezo, wayengoyena uphambili wabahambi ngezonqulo baseMedjugorje. Ugqirha wengqondo oqeqeshiweyo, owayethetha iilwimi ezininzi, ngokungakhathali waququzelela iintlanganiso zemihla ngemihla, iintetho ngeelwimi ezininzi, iiyure zokudumisa uMthendeleko, iiRosari, kunye neencwadi ezibhaliweyo ngomthandazo, ukuzila ukutya, ukuNqula, iZitishi zomnqamlezo kunye nokuvuma izono. Kumyalezo okhethekileyo waseMedjugorje kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokubhubha kwakhe, uMama wethu uxelele umbonisi uMarija ukuba uFr. USlavko wayenaye ezulwini.

Fr. UMichel wayengakaze adibane noFr. USlavko ngaphambili, kwaye akasazi nesizathu sokuba uFr. USlavko wayesazi ukuba ungubani okanye umsa phi. Fr. USlavko wamqhuba uFr. UMichel ujikeleze iMedjugorje, emcacisela ngokubaluleka kweendawo ezahlukeneyo kunye nembali yeapparitions. Emva koko wamsa kwigumbi elikufutshane neCawa yaseSt. James Church apho ifayile, khona onke amaxwebhu abhekiswa eMedjugorje, kubandakanya irekhodi lemimangaliso kunye nemiyalezo, yagcinwa.

“Ndilandele,” watsho uF. Slavko. Fr. UMichel wamlandela waya kwindawo ekufuphi ne-rectory. Behla uhambo lokuhamba ngezitepsi ezikhokelela kwigumbi elingaphantsi komgangatho, igumbi elifihlakeleyo. Kwakukho omnye umfundisi. * Fr. UMichel waphawula ukuba kwelinye icala legumbi, kwaboniswa iBhayibhile, kwelinye icala kukho incwadi. “Chukumisa incwadi,” uF. USlavko uthe kuFr. UMichel, wayithatha incwadi, waguqula amaphepha. Amaphepha ayo ayefana nesikhumba kwaye ibingathi akukho nto angazange wayichukumisa emhlabeni. "Ubona ntoni kula maphepha?"

“Akukho nto,” watsho uFr. Michel.

Fr. Emva koko uSlavko wacacisa ukuba zithini iimfihlelo ezilishumi zeMedjugorje ezibhalwe kulombhalo wencwadi kunye nendlela uMbonjana acelwa ngayo nguMary ukuba akhethe umfundisi oza kutyhila imfihlo nganye emhlabeni. Uye wakhetha umfundisi ogama linguFr. IPetar Ljubicic. Kwiintsuku ezilishumi ngaphambi kokuba kwenzeke eyokuqala, uMirjana uza kunika uF. UPetar, oya kuthi emva koko abone kwaye afunde imfihlo yokuqala. Ngamnye kubo uya kuthandaza aze azila ukutya iintsuku ezisixhenxe. Kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokuba imfihlo yenzeke, uF. I-Petar iya kuyiveza kwipopu nakwihlabathi. Emva koko uya kuyibuyisela kuMirjana le ncwadi, eya kuyibuyisela kwiintsuku ezilishumi ngaphambi kokuba imfihlakalo elandelayo yenzeke. "Ngandlela-thile, uThixo uya kuqinisekisa ukuba umyalezo ufikelela kwihlabathi."

“Le ncwadi ivela ezulwini,” watsho uF. Slavko. Kwakufundisisiwe kwaye kwahlalutywa ngoososayensi abathi izinto ezibonakalayo azikho eMhlabeni.

Fr. USlavko ke wathi kuFr. Michel, "Unomyalezo kuthi?" Izulu lalinike uF. UMichel umyalezo ngokuthe ngqo kwi-parish yaseMedjugorje, kwaye ngelo xesha, wakhumbula umyalezo: "Ewe ndiyakholelwa." Fr. USlavko wayeyazi le nto kuba uMary waseMedjugorje wayexelele umbono, u-Ivan, ukuba uFr. UMichel uza nomyalezo. Fr. UMichel udlulisele umyalezo, kwaye uFr. USlavko wayigxotha.

Usuku oluphambi kukaFr. UMichel kwafuneka ashiye iMedjugorje, wazimanya nabantu abaninzi eSt James Church ukuyothandaza iRosary ecaweni phambi kwentsimbi ye-5: 40 ebusuku ye-Inenekazi lethu. Ngeli xesha, ababonisi bahlanganisana kwigumbi elincinci elibizwa ngokuba kwigumbi le-Apparition yonke imihla elifutshane ngaphambi kokuba uLwethu abonakale kubo. Liqaqobana nje labantu elivunyelweyo kwigumbi.

Fr. UMichel waphawula ukuba uFr. USlavko phambi kwecawa waqala walatha umnwe wakhe kwinto engasemva ecaweni. Fr. UMichel wajonga macala onke ukubona into awayeyibonisa, kwaye wonke umntu wajika wajonga kuye. "Ndim?" Wayethambisa? Fr. USlavko wanqwala ewe.

Fr. UMichel uhambe ngaphambili kwaye waphelelwa kwigumbi leemifanekiso apho iqela elincinci labantu kunye nabo bonke ababukeli abathandathu bathandazayo, belindele iNtombi enguMariya ukuba ivele. Xa uMariya wenzayo, abo babonayo ngequbuliso baphakamisa amehlo, baqala ukuthetha nokumamela, kungafikeleli nakubani na kwintlungu, izikhanyiso zomhlaba, okanye kwihlabathi elijikeleze bona. Kwangelo xesha, uFr. UMichel wabona uMariya ekwimo yodweliso, olo lwahlala ubude bohlelo.

Xa kwaqhambuka imfazwe yaseBosnia ngo-1992, iMedjugorje yayikhuselwe nguThixo. ISerbia isungule iinqwelo-moya ezimbalwa eziyalelwe ukuba ziqhushumbe iSt. Ngaphandle koku, basungula iirokethi zabo. Ngommangaliso, iibhombu azizange ziqhushumbe, kwaye icawe yashiywa ingonakalanga.

Cofa apha ukufunda incwadana enemiyalezo emi-5 engundoqo yeMedjugorje ebizwa ukuba siphume ngayo. 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 3: UFr. UMichel Rodrigue-uMariya sele ebizwa ngokuba ngumpostile wexesha lokugqibela.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

 

* Umbhali uya kuzama ukuqinisekisa ukuba ngubani lo.

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, IMedjugorje, Ukukhuselwa ngokomoya, Videos.