ISAHLUKO 9: UFr. Michel Rodrigue vs. UMtyholi

ICANDELO 9 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

Apha ngezantsi kukho amabali Fr. UMichel Rodrigue uxele ngamadabi akhe uMtyholi kunye nesifo esibi:

 

Ndikhe ndaneziphiliso ezininzi. Ndikhe ndanesifo somhlaza esibuhlungu kathathu kunye nesibhozo sentliziyo. Ngalo lonke ixesha, ndibuyile kobu bomi. Okokugqibela ukubuya kwam, emva kweeyure ezine oogqirha bezama ukundiphilisa, ndathi, "Kutheni undibuyise?" Kwakumnandi kakhulu apho. Kwangoko emva koko, ndaba nesifo somhlaza emehlweni am. Bafuna ukususa amehlo am! Simele sisebenze kuwe, kwaye awusayi kuba nawo amehlo. Ndathi, "Heah." Ndigoduke, ndathatha ityiwa namanzi, ndaye ndenza ipasethi ngawo. Ndayibeka i-pasti emehlweni am - yayiyinto-kwaye ndayiyeka apho iintsuku ezintathu. Babeza kulahla amehlo am kude, ngoko ke bendifuna babe nesizathu esihle sokwenza njalo.

Emva kweentsuku ezintathu, ndabuya ndayobona ugqirha ekwakudingeka ukuba asebenze kum. Ndingene eofisini yakhe, wathi, "Hlala phantsi esitulweni."

Uye wandijonga ngamehlo andabuza "wenze ntoni?"

Ndamxelela, "Ndenze ipasika enetyiwa netyuwa namanzi, ndayibeka emehlweni am."

Andazi ukuba yintoni le, kodwa uphilisiwe! Uphilile! ”

* * *

Emva koko, ndaba nomhlaza wokubulala-umhlaza wokugqibela endinawo. Basebenza kum, kwaye inyanga yonke, kwakufuneka ndilale kwicala elinye kuphela. Andikwazi kushukumisa okanye ukuguqula umzimba wam kuba bendixhunywe kumatshini. Ndandisazi ukuba esi sigulo sasingaveli kuThixo. Ndayazi loo nto kwasekuqaleni. Wonke umntu wayesaba. Bathi, Uza kufa, uya kufa. Bebeqinisekile ngale nto. Abanye bebesele becwangcisile ukutshintsha endaweni yam. Kodwa ke bendisazi ukuba kufanele ukuba ndive ubunzima ngenxa yeNkosi, nabazala, neCawe.

Ke ebusuku, ndiphuphe iphupha elingelilo iphupha. Yayingumbono. U Yesu wabonakala kum emnqamlezweni njengekumkani yehlabathi. Wayemhle kakhulu. Wayengabinangxaki, kodwa ebuqaqawulini bakhe. Kwaye wasondela kakhulu kum kangangokuba ndabona izulu emehlweni akhe. Xa ubona amehlo kaYesu, uva ezulwini. Inkangeleko yokuphilisa kukaYesu. Ndisondele kuYe ndifuna ukujonga ubuso Bakhe obuhle, okhanyayo nobuso. Uye wandijonga esondele kangangokuba bendimva emzimbeni wam. Xa oku kwenzekile, ndibekwe kunye naye eKalvari. Sathi, "Jonga induli." Ngequbuliso, ndawubona umhlaba ungezantsi kweKalvari uvulekile, njengoko bendinjalo xa ndandisemncinci, ndaze ndayibukela iNkosana yobumnyama, enxibe isithsaba, yaphosa phantsi ebumnyameni besihogo ngamandla amakhulu, kwaye yonke into yavalwa. Ke ngoncumo oluhle, uYesu wathi kum emnqamlezweni, “Ngoku kugqityiwe. Uphilile.

Ngosuku olulandelayo, ndaya esibhedlele kwaye ugqirha wam wathi kuya kufuneka ndisebenzise unyango olunzulu lwechiza, kwaye baya kuzama indlela entsha ukuzama ukundisindisa. Ndathi, "Ungazikhathazi ngayo."

"Ingaba uthetha ukuthini?"

UYesu wandixelela ukuba ndiphile.

Ugqirha wayecinga ukuba ngokwengqondo ndizama ukuphuma kwichemotherapy. Ubuyile wathi, "Kuya kufuneka senze olunye uvavanyo lwegazi."

"Ewe, qhubeka." Umkile. Ndalinda iziphumo. Uye wabuya okwesithathu wathi, "Sifuna olunye uvavanyo lwegazi."

"Ufuna malini?"

Uthe, "Hayi, hayi, kubalulekile."

Wemka ke iyure. Uye wabuya. Uye wandijonga wathi, "Huh." Andikwazanga 'ukuhamba. Ndiziswe esibhedlele i-ambulensi esibhedlele, kwaye bebendityhalele ngesitulo esinamavili. Kwafika abanye ogqirha ababini Uthe ke yena, Bawo, andazi ukuba ndithini na kuwe. Kulwimi lwakho, unommangaliso. Ngolwimi lwethu, sithi inzululwazi ayinakuyichaza le nto.

Ndathi, Ndikuxelele.

“Uphilile! Ngoku siza kukunyusa. Kuya kufuneka uhambe. Uyaboyika? "

“Ewe, kancinci. Andihambanga inyanga. ”

"Siza kukunceda." Ke bandincedisile, ndathabatha amanyathelo ambalwa, kwaye ndilungile.

"Ungahlala esitulweni?"

Ndahlala phantsi.

Ngaba uyaziqonda ukuba? babuzile.

Ndathi, "Ndicinga ukuba imeko yam engezantsi itshintshile."

Baqala ukuhleka, kwaye sahleka kakhulu kangangokuba sasingakwazi ukuma imizuzu engamashumi amane. Sahleka kakhulu kangangokuba wonke umntu usivile, abasebenzi kunye nabanye abaguli ababelindile. Sahleka, wathi, "Ungahamba."

Umongikazi uze kum kwaye wandibuza njengoko bendiphuma, “Kwenzeka ntoni apho? Abasoze bahleke. Abo gqirha bafika apha kunye neefransi ezisisigxina.

Ndathi, "Sisigulana kunye nemfihlo kagqirha."

* * *

Emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ndasweleka, ndadlula ebomini bam bonke. Ndivile ugqirha ezama ukundisindisa, esithi, “Ndiyaphulukana naye. Ndiyaphulukana naye. ” Ngesiquphe, ndikwe-crib, ndizibone ndisebusweni bam. Awungekhe ucinge. Ngentsikelelo yeNkosi, ndinomtya wegolide. Ndinalo ubabalo endasivuma ngaso sonke isono, ngoko ke ndandikumgca wegolide-ndanditsibela kumgca wegolide. Kwaye nam ndingumoni. Ngaba uyakukholelwa oko? Ndabona iizalamane zam ezisweleyo, ndabona ingelosi yeNkosi, ndisiva iikwayara zeNkosi. Kwakuhle kakhulu. Ukugqiba kwam, ndafika phambi kweenyawo zakhe, iinyawo zikaYesu, zifana neenyawo zomntu owayehleli etroneni. Kodwa andikwazanga intloko yam ukuba imbone. Khange ndivunyelwe. Zange ndoyike, kodwa ndaziva ndingafaneleki ukumbona. Ubethetha nam:

Uthe ke yena, Mikayeli, uze apha, kodwa awuzukuhlala apha.

Ndathi, "Owu, Yesu."

“Uya kubuyela. Kwaye uyakuba nentlanganiso nababingeleli kuba ababingeleli sele bebuyile, kwaye ndifuna ukuba ubanike umva kwakhona kumthandazo wesibini we-Eucharistic. Uya kucacisa ukuba kuthetha ntoni. ”

Wandinika zonke iimfundiso kunye nayo yonke imiba yoku. Yayintle kakhulu. Andizange ndiyive into enje ebomini bam.

Ndabuya ngomtya wegolide, kwaye xa ndibuyela ebomini, ndangena ngomlomo wam. Umzimba wam wenza irhasi enkulu, kwaye yonke into ibibuhlungu. Nokuba iiseli ezincinci kwiminwe yam zazibuhlungu kakhulu. Amava am okuba ndiswelekile yayiyure ezine, kwaye ndeva ugqirha esithi, "Yho! Uyabuya!"

La mava andibonise ukuba uThixo akanalo ixesha. Akukho elidlulileyo. Akukho ikamva. Xa ndandihamba nala mava, yonke into yayikhona ngaxeshanye. Kwabonakala ngathi yonke into inophawu. Ndithe xa ndidlula, yonke into ibisisi-ding, i-ding, isenzeka ngexesha elinye. Yayiyinto ethile. Kungenxa yesi sizathu sokuba xa uphila ngalo lonke eli [[Isilumkiso], kufuneka ubukwimeko yobabalo.

* * *

Xa ndandinesifo sentliziyo yesibhozo kwaye ndikwi-ambulensi, ndafakwa initrate ngenaliti ngokuphindaphindiweyo, ndingena ndiphuma ezingqondweni, ndeva indoda indikhwaza indithuka ngomsindo. Wayengayithandi ikhola yam. Wayengu paramedic kwaye abanye bamxelela ukuba athule, esithi akanakunyanga isigulana ngalondlela. Uthe, “Andikuniki @ #%! ngawe, wena mbingeleli. Ndikhetha isihogo! Uyakuthanda oko! Ngaba ulungile kuloo nto! Ngala mazwi, ndaye ndaphefumlela phezulu, ndaphapha ngequbuliso, ndathi kuye, “Uyafuna ukuya esihogweni? Uya kutsha ngoku. ” Ndaye ndaphinda ndadilika kwakhona ndadlula.

Ndithe ndisakuqonda apho, abasebenzi basesibhedlele baqala ukundixelela ngendoda ebendithuka. Ekuqaleni, andazi ukuba babethetha ngantoni kwaye ke ingqondo yam yaqala ukukhumbula. Bandixelele ukuba le ndoda isesesibhedlela kuba yayitshisa ngaphakathi ngokungathi ngumlilo, babuza ukuba ndingamnceda na.

“Kulungile kuye,” ndatsho kubo. Ayongxaki. ”

Ngaba ungambona, Bawo, nceda? " Ndifikile kwigumbi lesibhedlele apho bekuvulwe zonke iifestile. Oku bekuseCanada-ngexesha lasebusika. “Sithathe ubushushu bakhe kwaye i-thermometer yathuthuka. Asikaze siyibone into enje.

Ndithe xa ndingena egumbini, ndaziva ubushushu obuvela kubushushu bomzimba wakhe, nangona iindiza zomoya ezingena egumbini ziphuma ngaphandle zibanda. Umongikazi oyindoda wayephethe iphepha phambi kwakhe kuba wayehamba ze ngokupheleleyo, engakwazi ukunxiba mpahla okanye nantoni na eyayiza kuchukumisa ulusu.

“Ndishushu kakhulu. Ndincede. Ndiyatshisa! ”

“Undixelele le nto uyifunayo. Ubufuna ukutshisa esihogweni. Ngaba isekhona indawo ofuna ukuya kuyo? Awuyazi into oyithethayo xa usithi yilapho ufuna ukuya khona. Uhlangabezana nayo ngoku. Yile nto ubuyifuna? ”

Andifuni ukuya apho! Andifuni ukuya! ”

“Ngaba ukulungele ke ukuvuma izono zakho?”

"Ewe Ewe."

Apho esibhedlele, ndeva ukuvuma kwakhe, xa wathi wafumana into yokuba angaphili, waziva eqhelekileyo, kodwa njengendoda entsha.

Kwafuneka ndihlale esibhedlele iintsuku ezimbalwa ukuze ndilulame, kwaye bendifuna ukuphuma ndibone indawo entsha, ndiye ndaya nomnye umfundisi kumthendeleko wejazz eMontreal. Njengoko sasihamba kumthendeleko onomsindo, ndandimxelela ngesi sigameko nale ndoda “evutha”. Sathi, “UMtyholi asiyonyani. Ucinga yonke loo nto. "

"Ugwenxa," ndatsho. Usathana uyinyani yokwenene. Ndiye ndamisa. Ndiva igama lam libizwa.

Umhlobo wam uthe, “Yintoni? Akukho lula ukuva nantoni na ngalo msindo.

“Hayi, mamela. Ndiyaliva igama lam. ”

“Ndiyayiva. Ndiyayiva. ”

Sajonga ngapha ukubona indoda kumgama ihamba ngokukhawuleza isiza kum, ihamba nebhinqa.

Kudala ndikhangela kuwe. Ndifuna ukubulela! ” uthethe kum

"Ngaba ndiyakwazi kwindawo ethile?" Ndambuza.

"Ndiyi-paramedic eyayikuqalekisa xa unesifo sentliziyo, kwaye undincedile kakhulu xa usiva ubungqina bam."

“Wamkelekile,” ndatsho

Wathetha umfazi. Yayingumkakhe. Utsho phantse iminyaka elishumi engakhange ayamkele indoda yakhe kuba esiba noburhalarhume. Wayengasamazi kwakhona kwaye wayethandazela mihla yonke ukuba aguquke. "Ukufika kwakhe emva kokuva ubungqina bakhe, ufikile ndoda benditshatile."

* * *

Ndenza into exorcism ngenye imini. Ndinaye ugqirha nam, owayethetha iRosary. Xa ndenza ii-exorcisms, ndihlala ndinomntu othandaza iRosary rhoqo nam. Oku kubalulekile, okuyimfuneko. Khumbula ukuba xa iNtombi enyulu uMariya yanika iRosari eFatima, kwaye wathembisa ukuba ingayeka imfazwe, kunye neRosary. Kusisixhobo esinamandla. Bekubonakala ngathi akukho nto xa uDavid ephambi kukaGoliyati, kwakungathi akananto. Ilitye elincinci. Kodwa xa wayiphosa kuGoliyati, uGoliyati wawa. I-Rosary yenza ukuba uSathana awele esihogweni. Yiyo ke le nto.

Ngequbuliso, ugqirha wayeka ukuthetha iRosary. Ndaguquka ndabona ukuba uphenjelelwa sisidemon, ndambetha ngempama. “Mhlekazi,” ndatsho. "Rosary."

Wachaza, “Ndizibone ndineminyaka emithathu ubudala phambi kukamama, kwaye umama wayethetha nam. Ndandingowam, kwaye ndinetyala.

Ndathi, “Ubanjwe ngumtyholi. Kufuneka usivume ngoku isono. ” Kubalulekile. Xa isono sakho singazalisekanga, usathana ukukhathaza ngaso. Vuma zonke izono. Usathana unomsindo omkhulu kuba uYesu ecima inkumbulo yesidemon, ngenxa yoko, usathana akasakhumbuli ukuba wenze ziphi izono. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba uvume izono ozenzileyo nozishiyiweyo kuba engazazi xa ekujonga. UChristian ubabalwe sisisa sakhe. UKrestu uyakhanya kuwe. Usathana akanakukujonga kuba uqaqambe kakhulu.

Uyayazi into aza kuyenza? Uyakuthumela abantu abona ukuba banokukucebisa ukuba unokwenza impazamo kwaye uwele kwisono esincinci. Ihlala incinci. Yicuba nje elinye. ” Kodwa emva koko, iba yiphakheji nje. Emva koko, "Andikwazi kuyeka," kwaye kukho ukulila. Ihlala injalo.

Ngaba uyakholelwa ukuba umtyholi uza kuthi, "Boo!" Hayi, hayi, hayi, hayi. Uyatsala. Ungumkhohlisi. Uyayazi into emayenziwe. "Ngaba ufuna ipipi elincinci?" Sisono esibuyisayo. Ndingamlingisa kuba ndibubone kakhulu ubuso bakhe.

* * *

Ndiza kukuxelela ibali. Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, ndafumana umnxeba ovela kumfundisi. “Bawo, kuya kufuneka usikhuphe. . . "

Ndithe, "Ungayenza."

Uthe, "Ndiyoyika."

Ndathi, “Uyaboyika? Ungumbingeleli. Awuyi koyika. Kholwa nje, uhambe.

“Hayi, andifuni. Ndicela uncede. "

“Nkosi,” ndatsho. Ndifumana iifowuni ezine okanye ezintlanu zamatyala anayo iveki nganye ngoku.

Ke ndaya apho ndabona umfana. Ndiqale ukumthandazela emva koko ndamjonga ndathi, “Awunamali. Asinguwe. Kukujikelezile. ” Ndaphinda ndathandaza. Le ayisiyonto yokuxhaphaka apha. Eli lityala lamangcwaba. Unamangcwaba apha? ”

“Ewe,” watsho, “kwelinye icala lesitrato. Kusemva kwemithi. Kungenxa yoko le nto ungayiboni.

Le yidemon evela emangcwabeni eza apha ukuzokuhluza, ukwenza ukuba uphambane. Ngokwenyani, idemon yayifuna ukuba iphambane. Ndabeka isandla sam phezu kwalomfana, ndamsikelela, ndaya emangcwabeni apho ndaphawula khona umgca wokujikeleza ilizwe lamangcwaba kwaye ndayalela, ngegama likaYise, lo Nyana, nelikaMoya oyiNgcwele, ukuba le idemon ayizukuphuma ngaphaya komgca. Lo mfana waphiliswa ngokupheleleyo. Intsapho yakhe yaba nombulelo kakhulu.

* * *

Ngenye imini xa ndandikwelinye lamarhamente apho ubhishophu andibiza ngegama lokuba ngumgxeki, ndenza into egxekayo kwigumbi elikwi-rectory yam. Ngaphandle kwefestile yam, ndabona uhlobo oluhle, nenenekazi eliza rhoqo ngonyaka ukuza kuphatha iintyatyambo. Iidemon zazikhala kakhulu kangangokuba ndacinga, "Uya koyika kwaye azibuze, 'Kwenzeka ntoni ngaphakathi?' Uza kubiza amapolisa. '

Ndakhawuleza ndazibamba ndacinga, “Ndicinga ntoni? Into ifuna ndiyeke. Ndiye ndaqhubeka ke nokugxotha. ” Emva kwaloo mini, ndaya kuye emva kweMisa: “Unjani namhlanje?”

"Kulunge kakhulu."

“Uza kuphatha iintyatyambo kwakhona.”

"Ewe tata ndiyayithanda."

“Xa ufika emva kwemini, ngaba wakhe weva ingxolo? Uyakhwaza? ”

"Hayi."

Ngaba akukho nto?

"Hayi."

INkosi yamenza wanyamalala umsindo ngenxa yakhe. Yiyo kanye le nto aza kuyenzela abo bafuna ukukusabela. Uya kukukhusela kwiintaka. Abayi kukwazi ukukuva, bakubone, okanye bangene ekhayeni lakho okanye kwindawo yakho yokusabela.

* * *

Ndiyazi usathana ngenxa yokuphuma endikhe ndayenza ebomini bam. Ngexesha elinye lokugxothwa, andizange ndibenalo ixesha elininzi kuba kwakufuneka ndifundise ikhosi kwisemina. Ngamagqabantshintshi, awusoze wazi ukuba uza kugqiba nini. Kuxhomekeka kwintando kaBawo. Ngamanye amaxesha inokuthatha usuku olunye, iintsuku ezimbini. Ngamanye amaxesha inokuba ziiveki ezintathu. Ngamanye amaxesha inokuba yiminyaka emibini. Olu lungiselelo. Xa uqala le nkonzo, soze wazi ukuba iphelela nini.

Ndaya kuthandaza kuYesu emnqubeni ndathi kuye, "Kufuneka wenze into. Andisenalo ixesha, kwaye andinakubuya kwakhona kuba kukude. ” Ndacela no-Saint Michael ukuba andincede. Bendidiniwe ndingacingi ukuba ndingagqiba. I-Exorcisms inokuphelisa kakhulu. Xa ndingena egumbini ndaphinda ndaqala umthandazo wokukhupha i-exorcism kwakhona, kwavela uSanta Michael. Wayemde kakhulu. Ndambona ephethe ikrele lakhe, ikrele elidangazelayo, lifikelela kwiimitha ezilishumi elinesihlanu ukuphakama.

Ndathi, “Nceda uMichael oMkhulu, ungumthengi wam. Ndincede kweli tyala! ” Uye wancuma nje. Emva koko ndambona ethoba ikrele lakhe lisihla kwaye xa idangatye lekrele likaMichael ocacileyo lachukumisa lomntu, umoya wedemon wemka. [Fr. UMichel wenza isandi soweosh].

Amava am kukuba usathana uhlala engena emhlabeni. Le yingcinga yam. Ngoku oku akuveli kwiimfundiso zeCawa. Oku kuvela kuMichel, kulungile? Ndizakuthi ndicinga ukuba isihogo sisembindini womhlaba ngoba ngalo lonke ixesha ndigxotha, ndibona usathana ehla esiya emhlabeni, kwaye eFatima, iNtombi enguMariya yavula umhlaba ukubonisa abantwana isihogo.

* * *

Indoda yangena eofisini yam eyayilikhoboka leziyobisi. Wayekwinqanaba lokufa, kwaye isibhedlele samvumela ukuba eze kundibona. Emva kokuba ndivile ukuvuma kwakhe izono zakhe zonke, ndibeke isandla sam kuye, watsho umthandazo weSt. Michael, wawa phantsi, walala apho iiyure ezimbini ezinesiqingatha. Ndimshiye apho ke ngoba uMoya oyiNgcwele wawusebenza kuye ukulungisa oko kutshatyalalisiwe nguSathana ngeziyobisi.

Lo mfo ubuyile esibhedlela kwaye ukhutshiwe, waphiliswa nyhani. Namhlanje uqhelekile ngokupheleleyo, unomsebenzi olungileyo, kwaye awukwazi ukumbona oko ndandiqala ukumbona.

Umthandazo weSt. Michael sisixhobo esibalulekileyo esinaso. Ikhonkco elinxibelelanisayo elenza ingqondo — iRosary inamandla okuphilisa oko. IRosary inamandla okuphilisa kunye nokuhlangula. Sisipho seNtombi Enyulu uMariya.

* * *

Umzalwana uLouis-René, omnye wamalungu e-Fraternity yeSt Joseph Benedict Labre uthe yonke imihla iyamangalisa, ukuhlala noFr. Michel. Umthandwa wakhe uF. Ibali leMichel lelokuba uF. UMichel wayehamba ezitalatweni nabafundisi bakhe, kweza indoda kuye, yathi, Bawo, uyandithandazela na. Ngoku ndiza esibhedlele ukuze ndichetywe ingalo yam. Ifile. " Ubonise uFr. UMichel ingalo yakhe, ebimnyama kwaye ingaphili. ”

"Siza kukucela kwiNkosi, ingalo entsha. Unezingalo ezininzi ezikhoyo ezulwini. Ngaba uyakwamkela ukuthanda kukaThixo? ” ubuzile uF. Michel, "Nokuba kwenzeka ntoni?"

“Ewe ndiyenzile,” yatsho le ndoda. NoFr. UMichel wathandazela ukuba, ukuba kuyintando yeNkosi, ingalo yendoda ibuyele ebomini.

Indoda yahamba eminye imizuzu emihlanu ukuya kwelishumi ukuya esibhedlela, kwaye yakufika, ingalo yakhe yayintsha ngokupheleleyo nolusu lwayo lunjengolomntwana. Emva kwexesha, wayesiya kwizigodlo ukuze abonge uF. Michel emntwini, kwaye ulile, mbonise ingalo yakhe.

* * *

UFr. Ukudibana kukaMichel Rodrigue noPapa John Paul II kunye noMama Teresa

Fr. UMichel wathatha uhambo lokuya eRoma kwaye ngolunye usuku apho, waqala wakhangela ingcwaba likaSt. Wazifumana esemazantsi ezitebhisi kwaye wagqiba kwelokuba akhwele kuyo. Phezulu kwizitepsi yayingumnyango ovulekileyo. Ugqithe kuyo ukubona uPopu John Paul II ehleli kwidesika yakhe kwisambatho esingaphantsi kunye nezambatho zakhe zepopu, ngokucacileyo engalindelekanga ukuba kunye.

Upopu wajika wajonga ebusweni uF. UMichel kwaye wancuma.

"Ndingakunceda?" Wabuza ngesiFrentshi, nangona wayengenandlela yakwazi ukuba loluphi ulwimi uFr. UMichel uthethile.

"Owu Bawo Oyingcwele!" irhasi uFr. UMichel, owawa emadolweni akhe. "Hayi! Ndiyaphila! ”

Ngaba ikhona into oyifunayo?

"Hayi, akukho nto!"

Zive ukhululekile ukuba uphakame. Uthume bani apha?

"Ngumama osikelelekileyo?"

“Ewe, ngamanye amaxesha uyayenza loo nto. Funda eyoku-1 neyesi-2 kaPetros, kunye nencwadi kaJohn yokuqala. Bathetha ngala maxesha. ”

"Ewe Bawo Oyingcwele."

Kwaye ke upopu wanika uFr. Michel intsikelelo yakhe.

Fr. Emva koko uMichel ubuze enesingqala, "Ndihamba njani?"

“Ngendlela obuze ngayo,” utshilo ngamehlo ahlabayo. "Ukuba awungekhe ucinge, nceda uzivalele ucango emva kwakho."

* * *

Intlanganiso elandelayo:

Fr. UMichel wayekwisikwere iSt Peter, mncinci kakhulu ukuba angakwazi ukubona upopu enika iadresi yakhe yepapa, izihlwele ezazimi phezu kwakhe. Uziva njengoZakeyu, wagqiba kwelokuba ahambe aye ngaphandle kwesikwere, endaweni yokunyuka umthi, ngaphambi nje kokuba upapa afike. Wayemi ecaleni kwendlela ethandazela iRosari xa kwathi gqi imoto emnyama ecaleni kwakhe. Ifestile yabahambi yangasemva yaqengqeleka, kwaye uPopu John Paul II owayebone uF. UMichel wathi, "Molo!" NgesiFrentshi. Ndiyabona ukuba uthandaze kwiRosari yakho! ”

“Ewe, ndilapha ngenxa yokuba ndimfutshane kakhulu ukuba ndingasondela ukukubona. Kodwa unjani apha xa imoto yakho isiza ngoku zikhona zonke izihlwele? ”

“Owu upopu ongenguye,” watsho. Akukho mntu waziyo ukuba opopu wokwenyani ungene ngaphakathi. " Fr. UMichel wakhupha uhleko lwentliziyo yakhe olusasazeke kwaye upopu wamdibanisa necuba.

* * *

Kanye emveni kokuninzi:

Mva kwexesha likaFr. Uhambo lukaMichel oluya eRoma, uBawo Oyingcwele wayeya kutsala ecaleni kwakhe aze akroboze ngefestile yakhe kwakhona ukuba athi molo kuF. UMichel, ngoncumo olubanzi.

* * *

Fr. Ukudibana kukaMichel noMama uTheresa waseCalcutta:

Umama uTheresa weza kunika intetho kwaye bafumanisa ukuba bajongane. Akukho namnye kubo owakhe wadibana. Amehlo abo ahlangana kwaye wema phambi kwakhe, baqala ukuhleka, bahleka-wayengazi ukuba uthini. Wemka ke, beza abantu kuFr. UMichel, esithi, "Besingazi ukuba uyamazi?"

“Andiyi!” utshilo uFr. Michel.

Emva komzuzwana, xa uMama uTheresa ebuyayo, bajongana kwaye baqala ukuhleka ngokungalawuleki kwakhona. Waze wemka, kwakhona, ngaphandle kwabo bathetha nelizwi omnye komnye.

 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 10: UFr. UMichel Rodrigue-Isono, isihendo, kunye nesilumkiso esiza.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo I-Exorcism, Fr. UMichel Rodrigue, Ku philisa, Videos.