ICANDELO 11: UFr. UMichel Rodrigue-Uthandazela Abantu Obathandayo

Fr. UMichel Rodrigue uthetha nabo banenkxalabo ngosindiso lwabathandekayo.

 

Abaninzi bandibuza, “Bawo, bantwana bam. Bawo, bantwana bam. ” Yonke imzuzu ndikunye nabantu, bandibuza ngaloo nto. Ndimamele kakuhle. Ndicinga ukuba ngoku kufuneka sithandaze kwiintsapho, kufuneka sihlanganise iintsapho zethu. Kodwa ingxaki oyithethayo, tata, kukuba abafuni ukusimamela. Kwaye ndiyayazi loo nto, kwaye ndiza kuyiphinda into endayithetha kunyaka ophelileyo.

Hlaziya ukuzinikezela kwakho kwiiNtloko eziNcwele zikaYesu noMariya. Le yinto yokuqala ekufuneka siyenze kunye kusapho lwethu. Musa ukugweba abo bangafuni kuyenza nawe — abantwana bakho abangavumiyo. Ungabaqalekisi. Musa ukubatyhala. Endaweni yoko, thandazela umhla aya kukhanyiselwa ngawo ukuba azenzele ukhetho. Thandazela ukuba emva kokukhanya kwesazela, bafumane ubabalo lokuguquka, bathi ewe kuYesu, kwaye bamkele uThixo ngokupheleleyo, ngokukhululekileyo.

Ngemikhuleko yakho kunye nemibingelelo yanamhlanje, kunye nothando oluthatha entliziyweni yakho ngenxa yabo, ubanika intsikelelo ukuba nawe, uya kuyifumana kuYe ukuba bayazi into abanokuyenza. Ngenxa yolu thando nenkathalo onayo namhlanje kusapho lwakho, baya kukukhumbula. Baza kucinga, “Utata undifundisile. . . Umama wandifundisa. Babenxibelelana nam ngenyaniso. Ndizakugoduka. Baza kundikhokela. Ndiyazidinga. ” Imbewu oyityalile kubo iya kuchuma ngelo xesha. Baza kubuyela kuwe kwaye uya kubavuselela ngokubhekisele kukholo lwabo. Uneeveki ezintandathu ukwenza oko. Kwaye ke, yenze ngothando. Umnqweno ofanayo onawo entliziyweni yakho, uBawo wethu ongunaNaphakade unentliziyo yakhe. Unawo lo mnqweno kuba ubawo nokuba ngumama uvela kuBawo uYise.

U-St. John Paul II wachukumisa yonke imfundiso yeCawa, kwaye enye yezona zinto zinkulu wazenzayo kukunika Katekisiki entsha yenkolo yamaKatolika. Usapho lonke kufuneka lube nale katekisima. Apho kufundiswa khona iCawe.

Kufuneka uthandazele oku kukhanyiselwa okuza kuba nakho emva kwesilumkiso xa beya kukhululeka bamkele uYesu kwaye bafunda kuwe. Ukuba uyawanyanzela ngoku, uya kubenza babe neenkani, bangahlali, bexambulisana, beyimisebenzi kaSathana. Xa uzifaka ezihlangwini, uyazikhupha. Kuya kufuneka usebenzise isipho sobulumko. Bathandazele. Yiba ngamangqina othando lwakho lukaYesu phambi kwabo, kwaye uphendule xa bekubuza. Sukubakhonkotha njenge-pitbull. Ucinga ukuba uyayikhonza iNkosi xa usenza le nto. Huh! Usathana usebenzisa le nto uyenzayo ukubenza aboni bakhulu. Uyaqonda ngoku? Ke, bathandazele. Thandaza buthule, njengoko iNtombi enguMariya ithandazayo, ngokuthobeka ngeli xesha lesilumkiso. Iya kuba sesona sipho sikhulu siya kwamkelwa leli lizwe.

Xa nithandaza kunye njengentsapho, thandaza phambi komfanekiso okanye umkhombe wosapho olungcwele. Ukucamngca kwakho ngeNtombi Enyulu uMariya, uSt. Joseph, kunye nosana olunguYesu kuya kuzisa izithsaba ezininzi kusapho lwakho ukuze ubunye bosapho lwakho bubuyelwe. Xa sifuna ukucoceka, siya kufuna amanzi acocekileyo, kodwa umhlaba namhlanje awucocekanga. Isinika amanzi amdaka. Ngalo lonke ixesha umntu eshiya ikhaya lakho, uyazi ukuba umoya weli lizwe uya kuzama ukurhwebesha umntu ngezinto ezingcolileyo kakhulu. Ngenxa yomthandazo wakho, ngenxa yosapho olungcwele, wonke umntu oshiya ikhaya lakho uya kuba nako ukumelana nomhendi kuba baya kukhuseleka.

Kungenxa yoko le nto kunzima ukubhengeza iindaba ezilungileyo phambi kwabahlobo bethu, phambi kwabantwana bethu. Kodwa kufuneka bayive. Ngelixa kufuneka silumke ukuba singatyhaleli kakhulu, kufuneka sibhengeze kwaye simeme. Oku kunzima kuba idemon ifuna ukusithulisa, ukusivalela. Ngenye imini, xa ndandilungiselela ukwenza i-exorcism, ndatsho kudade endandihamba naye, "Akunzima. Bukumkani bukaThixo obuza kuza kulo mntu. ” Ndeva ke ukuba, Thula!

Ndathi, "Thula, ngokwakho!"

Ke silindele isisa esikhulu senceba yeNkosi enikezwe ngoKhanyiso lweSazela.

 

Ukuqhubela phambili kwisithuba esilandelayo "sokubuyela umva" kunye noFr. Michel, cofa apha ngezantsi ICANDELO 12: UFr. UMichel Rodrigue-Emva kwesilumkiso kunye neMfazwe yesibini yeHlabathi

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo Ukuzahlulela kuMariya, Fr. UMichel Rodrigue, Intsapho eNgcwele, Ukuphanyiswa kweMarian, Isikhanyiso seSazela, Isilumkiso, ukuRhoxiswa kwakhona, kunye noMmangaliso, IMfazwe Yehlabathi III.