ISAHLUKO 1: UFr. UMichel Rodrigue: Umpostile wamaXesha okuGqibela

 

ICANDELO 1 le "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

Fr. UMichel Rodrigue Ibali lobomi:

 

UFr. Ibali likaMichel:

UMichel ngumntwana wamashumi amabini anesithathu wabantwana abangamashumi amabini anesithathu. Xa wayeneminyaka emithathu ubudala, uThixo waqala ukuthetha kuye, kwaye babeza kuncokola rhoqo ngamagama alula okuqonda umntwana oneminyaka emithathu. UMichel ukhumbula ehleli phantsi komthi omkhulu kwifama yentsapho yakhe emva kwendlu yakhe wabuza uThixo, "Ngubani owenza lo mthi?"

"Nda," Uphendule wathi. Xa uThixo wayelithetha, "Ndi," Ngequbuliso uMichel wanikwa umbono omkhulu woMhlaba, owendalo, kunye naye, kwaye wayeqonda ukuba yonke into yenziwe kwaye igcinwe kuye nguThixo. Njengomntwana, uFrancesco Forgione, owakhula waba ngu-St. Padre Pio, uMichel wayecinga ukuba wonke umntu wayeneencoko ezivakalayo kunye noBawo. Ukusukela kwiminyaka emithathu ukuya kwesithandathu, uThixo wamyalela ngokholo lwamaKatolika kwaye wamnika imfundo elungileyo. UThixo wamxelela, xa wayeneminyaka emithathu, wayengumbingeleli.

Kwiminyaka emithandathu ubudala, uMichel waqala wadibana nesono kunye nomtyholi. Amehlo akhe akhawuleza akubona umtyholi esebenza emntwini othile, ephembelela indlela acinga ngayo, indlela yakhe kunye nentshukumo yakhe. UMichel omncinci wayenokubona ngokubonakalayo ukuba lo mntu unentliziyo ebandayo evalekile eluthandweni, kwaye wayibonela umtyholi ishukumisa iingalo kunye nemilenze nobuso bomntu. Emangalisiwe, uMichel wabuza uThixo, "Yintoni le?"

U-Bawo waphendula wathi, Ngusathana osebenza emntwini xa esonweni.

"Siyintoni isono?"

“Ngabo bonke abantu bonile xa besenza into ethile kum, nxamnye nabantakwenu noodadewenu, ngokuthanda kwam, nangokuchasene neemfundiso endininika zona.

Fr. UMichel ukhumbula ukudibana kwakhe nesazela okwesihlandlo sokuqala. Unomtshana wamashumi amahlanu anesihlanu, wayengumalume ngaphambi kokuba azalwe. Ngo-2004, wabala ukuba bangaphi abazukulwana babazukulwana, bafikelela kumawaka angama-250, ke wayeka ukubala. Ngenye imini xa uMichel wayedlala nomtshana wakhe omncinci uClaude, utata kaMichel, ogama lingu-ilemile, waqokelela uClaude, wamphakamisa emathangeni akhe, wamenza umdaniso kunye nokugigitheka. UMichel wakhula unomona.

Xa ekugqibeleni utata wakhe wamhlalisa phantsi, uMichel wathi kuClaude ocekisayo, "Phuma phandle udlale nam." Ucingo oluhamba ngocingo lubiyelwe ngocingo ukuze usapho lwayo lweehagu lungabaleki. I-Michel eqala ukutsala uClaude ngokungacwangciswanga kwiingcingo.

Ukuva le ntombazana kaClaude ilandelelana, umama kaMichel wajonga phandle wakhwaza, “Michel! Wenzani?"

“Iyadlala!” wakhwaza wabuya. UFr. Ubalisa athi: “Esi yayisisono sam sesibini. Michel. "Ndixokile." Umama wakhe wamngenisa ngaphakathi kwaye ngenxa yokohlwaywa kwakhe, kwamenza waguqa phantsi ejongene nodonga.

"Kutheni uyenzile lonto, Michel?" ubuzile.

"Kungenxa yokuba uClaude wayesemlenzeni katata wamenza ukuba adanise, nam ndandifuna ukuba sendaweni yakhe."

“Michel, awuqondi. Utata wakho uyakuthanda. Ungunyana wakhe. Kwaye uyamthanda nomtshana wakho. " UMichel waqala ukubil. Akuva ukuba utata wakhe umthanda omnye umntwana ngaphandle kwakhe, waziva ebetheiwe. Kwakuqala ukuba aqonde ukuba uthando ayilolwakhe kuphela. Uthando lwalungelomntu wonke. “Ndisemncinci kakhulu ukuba ndingayi eVeni,” utshilo uFr. UMichel uthi, “ke kwafuneka ndilinde. Ndaziva ndinetyala phambi koBawo, kodwa Wayemkhulu. Uqhubeke nokuthetha nam. ”

Xa uMichel wayeneminyaka emine okanye emihlanu ubudala, wayenelori ye-BIG — ibhloko yokhuni enamavili amane enziwe ngebhanti zebhotile — yaye wayenebhongo ngayo. Ngenye imini, njengoko wayedlala kunye nelori yakhe phambi kwekhaya losapho, ngelixa esenza injini yeelori, weva uThixo uYise esithi, "Michel." 

“Ewe,” uphendule, esabambekile kumdlalo wakhe.

"Ngenye imini uza kuhamba."

“Ukuhamba? Kuthetha ntoni ukuhamba? ”

"Uya kwezinye iindawo."

"Ngaphandle komama wam?"

"Ewe."

“Owu,” kwaye wabuya esenza ingxolo yelori. Umyalezo wamenza wazibuza, kodwa awuzange umphazamise kakhulu. Amagama kaTata asandula ukuba aphile, kuba ukusukela ngo-2017 ukuya ku-2019, uFr. UMichel ukhe waya eCanada naseUnited States enikela iintetho kunye nokuphindisela ngaphandle komama wakhe.

Xa uMichel wayeneminyaka emithandathu, weva igama lakhe libizwa kwakhona xa wayedlala ngaphandle: “Michel! Michel! ” Kodwa akazange aqonde ukuba ilizwi lalivela kuThixo ngeli xesha. Wajonga ecaleni, kodwa kwakungekho mntu apho. Oodadewabo babengekho ekhaya, nabanye abantakwabo babesebenza emasimini, ke yena wangena ngaphakathi endlwini. "Mama, undibizile?"

"Hayi."

Kukho umntu ondibizileyo.

"Hayi hayi. Phuma uye kudlala phandle. "

Wenza ke. Emva koko waliva igama lakhe kwakhona, “Michel! Michel! ”

Ilizwi lalibonakala lisondele kakhulu, kodwa kwangaxeshanye, kude kakhulu kuye. Uye wangena ngaphakathi kwakhona.

“Mama, ubundibizile? Ndive ilizwi, Mama. ”

“Hayi, hayi, hayi. Hambani niye kudlala. ”

Xa wayedlala ngaphandle, ilizwi labiza igama likaMichel okwesithathu. Ekungeneni kwakhe endlwini kwakhona, umama wakhe wathi, "Ngexesha elizayo xa uve ilizwi, uthi, 'Thetha, Nkosi, kuba umkhonzi wakho umamele.'

Ngalo Cawa, yonke intsapho kaMichel yaya eMass, ingabikho ngexesha elinye kwaye ingekho emotweni. Bahamba iikhilomitha ezisibhozo bekhwele ihashe, wakhwela ngasemva. Ufundo lokuqala lwalususela ku-1 Samuweli, Isahluko 3:

Ubuye wabiza uSamweli, wasuka waya kuEli. “Ndilapha,” watsho. "Undibizile." Uphendule wathi, "Andikubizanga, nyana wam." Phinda ulale. "

Xa iNkosi yayibhala okwesithathu ukuba ifundwe, uMichel weva isigwebo esaziwayo somprofeti: “Lala, ke ukuba ubizile, phendula, 'Thetha, Nkosi, kuba umkhonzi wakho umamele." Amagama kaEli yayingamanina lawo. Isibhalo siqhubeke: "USamuweli wakhula, kwaye u-Yehova wayenaye, engavumeli naliphi na ilizwi lakhe ukuba lingazaliseki." (1 Samuweli 3: 19) UMichel wayehleli esitratweni ekhwankqisiwe.

Kwisithuba esifutshane kunyaka wesithandathu kaMichel, iNkosi yayeka ukuthetha kuye ngeendawo, imcela ukuba eve ilizwi lakhe ngeLizwi. Xa uThixo uYise ephinda egqibile ukubakhangela, ilizwi lakhe lavakala lahlukile kuMichel kuleyo wayeyivile ukusukela kwiminyaka emithathu ubudala. Kwakuloo nyaka, waziswa kwinqanaba elitsha lokwenyani.

Ngenye imini, uMichel wabaleka waya kunina, esoyika. "Mama ndiyibonile le nto imbi kangaka!" Irhamncwa elaliziimitha ezilishumi elinantlanu ubude lalibonakala kwipropathi yentsapho yakhe. YayinguSathana, ngokwakhe.

Unina wathi kuye: "Sukuba nexhala." "Sizakuthandaza kunye iRosary. Ngokuphinda ufunde iRosary, uMichel wabona ubungqina bemithandaza yamphindezela kwaSathana esihogweni.

“Bazali bam aba ngcwele,” uF. Ubalisa uMichel. “Umama wayenamandla, ebengumama, ekhulisa futhi enothando. Utata wam wayehlala ehlekisa. ” Kwiminyaka yakhe yokugqibela, u-Émile wabandezeleka kakhulu kangangokuba wabanzima ukuphefumla; ukanti uMichel akazange ambone utata wakhe evukela okanye ekhalaza ngoThixo ngenxa yokugula.

Nyaka ngamnye, imiphunga ka-Émile yayifumana ioksijini, kwaye ngelo xesha, kwakungekho matshini weoksijini. Ngexesha lasebusika, usapho lukhethe ukugcina iifestile kunye neengcango zivulekile kuba umoya obandayo unoksijini. Lungu ngalinye losapho lakwaMichel elinamashumi amabini anesithathu lalizimisele ukukhenkceza ukuze Émile azive ngcono. Ngobusuku, uMichel wayejonga iicicles ezixhonywe kwisilingi yakhe.

UMichel oselula wabuza uThixo uBawo ngenye imini, "Kutheni utata wam enesi sigulo?"

Uphendule ke wathi, Ngaba uyakhumbula xa bendithetha nawe ngesono sokuqala nangendlela esibangela ngayo ukugula emzimbeni? Esi sisiphumo sesono sokuqala. ” 

"Kodwa kutheni umhlaza?"

Ubuthathaka emzimbeni wakhe bamenza wafumana umhlaza. Kodwa ayilotyala lakhe. ”

Ngexesha lesiphango esikhulu esineenyawo ezintlanu zokuwa likhephu, u-Émile wayebonakala esondele ekufeni, kwaye iindlela zavalwa. Unina kaMichel uxelele umntakwabo, uGaitán, ukuba aye kufuna umbingeleli. UGaitán wehla kwisithuthuthu waza wabuya nomfundisi enamathele esinqeni, enxibe isigcina-ntloko esikhulu. Umfundisi ungene kwigumbi lika Émile, wamnika izithethe zokugqibela, wathandaza kunye naye, wabuya ukubona umama kaMichel, waqalisa ukuhleka.

"Kutheni uhleka? ubuzile.

"Ewe, akazukufa."

"Hayi?"

"Kuba uxoka." Utata kaMichel waphila eminye iminyaka emibini.

Ngalesi siganeko, uThixo uYise wabenza bayiqonda ngakumbi indlela uMichel aqonda ngayo amandla eesakramente.

Indoda endala uMichel yakhula, kokukhona wayejamelene nale ingendawo kuba, kwathi ngenxa yoko, indlu yosapho lwayo yakhutyekiswa. UMichel omncinci wayesazi ukuba usathana wayelandela emva kwakhe lonke ixesha usathana etshintsa, elungisa ikhaya labo, okanye esenza ingxolo eyoyikisayo ethulisa ulusu. Uyise wakhe wambona noSatana ekhayeni labo, kunye noodade wabo kunye nabantakwabo. Batsho ke kumfundisi wabo, ukuba: "Nawe uyawusikelela umzi wethu, kuba usathana ukhona." Xa umbingeleli weza wavula umnyango wabo wangaphambili, ngaphambi kokuba enze umthandazo, uSathana wenza isandi esothusayo, kwaye umfundisi wabaleka! Bambiza ke ubhishophu, bathi nje ukuba bavula ucango lwabo lwangaphambili, idemon yaphinda yakhala. Ubhishophu wakhala, “Andinakukwenza! Andinakukwenza! ” kwaye uyeke ngaphambi kokuzama.

Usapho lakwaRodrigue lwalun echibini kwipropathi yabo, kwaye ngenye imini xa litshonayo ilanga, xa uMichel wayeneminyaka esixhenxe, umama wakhe wathi kuye, "Yiya kutyisa amadada."

"Mama!" wangcangcazela. "Uqinisekile ukuba ufuna ndikwenze oko?"

Ewe ungayenza. ”

"Mama, sekusebusuku, kwaye le nto iza kundifumana!"

“Ungakhathazeki,” utshilo. UmntakwaboMichel, uGervais, akubona ukuba wothukile, wacela ukuba ahambe naye. Xa besondela echibini, yonke ngequbuliso, umhlaba wavula ngaphantsi kweMichel, kwaye izandla ezimbini ezinenyawo, ezinjengezilwanyana ezinezipikili ezinde zaphuma kwindawo engaphantsi komhlaba, wambamba umlenze wakhe, waqala ukumdonsa ngamandla. UGervais wabamba izandla zikaMichel kwaye wazama ukumkhupha, kodwa isilo sasinamandla. "Ndiphelile!" wacinga uMichel. Ukukhumbula iNtombi Enyulu uMariya, wakhwaza esithi, "Mary, Mama kaThixo, nceda undincede!" Umkhosi onamandla wambizela ngaphandle emngxunyeni, wabaleka waya endlwini.

“Ungaze uphinde usibuze kwakhona, Mama!” Bakhwaza.

"Sizakuthandaza kwiRosary."

Umama kaMichel wayengumfazi onesidima esikhulu owayethembekile emthandazweni kwaye eyibona imimangaliso emininzi ebomini bakhe. Kungekudala emva kokuba uMichel ezelwe, u-Émile waba kwingozi embi kakhulu. Uthandaze kuSt. Anne, umakhulu weNkosi, kunye nabantakwabo bakaMichel osweleke eneminyaka emithathu enenyanga ezintandathu, bebonakala kuye bephethe ukukhanya. “Sukuba nexhala, Mama,” batsho kuye. "Utata uza kuza ngomso ekhaya, abe kunye nawe de umntwana (uMichel) abe neminyaka elishumi." Amazwi abo azaliseka. Utata kaMichel wabuya ngosuku olulandelayo, waphila eminye iminyaka elishumi, wasweleka ngenxa yomhlaza ezingalweni zikaMichel xa uMichel wayeneminyaka elishumi.

Emva nje kokuba Émile eswelekile, usapho lonke lwabe nentlanganiso. Kwakufuneka bajongane nenyani yokuba kufuneka bathathe inyathelo malunga nomtyholi ophakathi kwabo. Wayelundwendwe lwabo olungafumanekiyo ngokwaneleyo. Ngaphandle amandla okumkhuphela, bagqiba ekubeni batshise ikhaya labo. Ngenxa yokuba imisebenzi kaSathana ibijongeka ibhekiswe kuMichel omncinci, waxelela usapho, "Ndinguye oza kubasa umlilo."

Usapho lakwaMichel lwenza imingxunya emithandathu phantsi kwendlu enkulu, eyayihlala bonke abantwana abangamashumi amabini anesithathu kunye noMama kaMichel. Wagalela ipetroli ipetroli kuyo yonke imingxunya, wafaka umdlalo, wayiphosa. Kuqhume umlilo kwalandela umoya omkhulu, owawucima amalangatye. Wakhanyisa umdlalo wesibini, wayiphosa, kwakwenzeka into efanayo. Phambi kokuba azame okwesithathu, wathandaza kuMama kaThixo wathi indlu mayitshise. Ngeli xesha, umlilo wawubhudla, kwaye uMichel kwafuneka aqhube amadangatye ukuya kumnyango omkhulu, owawugxunyekwe kwicala ngalinye ngeefestile ezinkulu ezimbini. Iifestile ezimbini bezikhutshiwe, kwaye njengoko wayebaleka umnyango wangaphambili, izandla ezimbini zomlilo zafikelela ngaphandle apho iifestile zazikhona ukuze ambambe. Unina kaMichel, ngaphandle nje kweminyango yangaphambili, wathandaza kwiNtliziyo eNgcwele kaYesu, zaza izandla zibuyela kwikhaya labo elivuthayo.

Fr. UMichel uthi ngalo msitho, "Esi sesinye sezona zigqibo zihle sazenza kunye njengentsapho kuba kwafuneka siqale ubomi kwakhona kwenye ilali, kwikhaya elitsha. Kodwa uMtyholi wafumana enye indlela yokuhlala nam. Ndiqale ukuva iintlungu zangaphantsi kolusu lwam, xa umama wandithathela ugqirha wathi, 'andikaze ndibone kugula okunje emntwaneni. Yenzeka kuphela kubantu abalupheleyo abasondele ekufeni. ' Undinike amayeza, kodwa ayikwazanga ukubulala iintlungu. Ndavakalelwa kukuba kukho into ethile kum, njengesigcawu esikhulu, kwaye ekuphela kwexesha endafumana isiqabu kulapho ndibeka umzimba wam ngaphezulu kwesitovu sethu esivuthayo. Xa ndiyenzile le nto, ndaziva ndiziva ndisondele entliziyweni yam ukuba le 'nto' ifile, kwaye ngaxeshanye, umzimba wam ubungabuva ubushushu besitovu. Yonke loo nto yayimangalisa kakhulu, kwaye umama wayedidekile. ”

Ngenye imini, umama kaMichel waya kuye xa wayekhala ngenxa yentlungu:

"Mamela kwimamela kum. Kukho into engalunganga. Le asiyiyo yeNkosi.

“Ndiyazi, Mama. Kodwa ikum. Andazi ukuba yintoni.

"Masithandaze sijonge kwiNtliziyo eNgcwele kaYesu." Bathandaza ke phambi komfanekiso weNkosi. “Ngoku, jonga kwiNtliziyo eNgenakufa kaMariya. Siza kumcela ukuba anilalise ukuze iNkosi iphilise. ” UMichel wawenza lo mthandazo nomama wakhe emva koko walala. Xa wavuka ngentsasa elandelayo, umzimba wakhe wawungenazintlungu kwaphela. Le "nto" iwile kuye yaza yangena ezingubeni. Basusa izinto zokulala, bazitshisa.

Kwakufutshane emva koko, uMichel wenza uMthendeleko wakhe wokuqala. Ekubeni usapho lwayo lalihlwempuzekile, wayengenaso isuti, njengabanye abafana ababenxibe. Umama wakhe wenza yonke into uMichel kunye nabantakwabo ngesandla. Nangona wayenxibe kakuhle njengoko yayinentliziyo kunye neepokotshi ezazinokumenza, waziva eneentloni kwaye ezazi izihlangu zakhe ezindala, inguye kuphela umntwana okhoyo ngaphandle koshicilelo olutsha, izihlangu ezikhanyayo.

Xa lafika ixesha lokuba uMichel afumane uMthendeleko oNgcwele wokuqala, ingqondo yakhe yayingekho. Wayenengqondo ezinyaweni zakhe. Njengoko wayesondela kuMthendeleko, wayejonge ezantsi ezinyaweni zakhe. Waphakamisela amehlo akhe ukubona umfundisi wakhe oyingcwele wecawe, uFr. UJean-Marc, owayeyazi kakuhle intsapho yakhe kwaye wakhonza ilali yabo kwiQuebec abathetha isiFrentshi iminyaka engamashumi amathathu. Fr. UJean-Marc waphakamisa umninimzi, kwaye njengoko ebabiza amagama athi, “Umzimba kaKristu,” ilanga eliqaqambileyo lagqabhuka kwiifestile zecawa, ehlamba kuphela uBawo noMichel. Umpristi uyemka, ngokungathi unqunyanyisiwe, onike uMichel ixesha elaneleyo ukuba athi kwiNkosi, "Uxolo ngezihlangu zam." Emva koko wafumana uMthendeleko wakhe wokuqala.

Ukuqala eneminyaka elishumi, uMichel waba nomcebisi ngezinto zokomoya. Umfundisi wayesazi ukuba uMichel woyika ubumnyama. Wayesazi nokuba uMichel wayekhula esoyika qho xa abona ubuso obubi bongendawo, owayedla ngokuziveza kuye.

Kwiminyaka elishumi elinambini, uMichel wayesebenza ecaweni emva kweMisa, xa umfundisi wathi, "Michel, ngokuhlwanje sizothandaza kunye."

"Ewe?"

Uya kuza engcweleni, uthandaze nam. Ngobo busuku, uMichel wadibana naye ecaweni. Umfundisi wathi: "Ndiza kuhlala ndithandaze kwelinye icala lecawa, kwaye nawe wenze okufanayo kwelinye icala." Emva koko wacima zonke izibane. Kwakuthe cwaka. Mnyama. Ekuphela kwelangabi elidangazayo elivela kwikhandlela leTabernakele lalibonakala.

"Kutheni singazishiyi izibane?" UMichel waxhuzula, woyika.

"Sukuba nexhala."

Ngequbuliso, ucango lwethambeka laqala ukungcangcazela ngumsindo.

Umpristi wathi kuMichel, Yiya ubone ukuba yintoni na.

"Oh Nkosi yam!" wothuka uMichel, eziva ngathi uyafa kukoyika. "Simele sihambe!"

“Hayi, uya kuya kwingxolo. Uya kuhamba. Xa ufika emnyango, vula. ” UMichel wathobela kwaye wahamba esiya kwingxolo ebumnyameni. Ukuphalaza kunye nokutsala kuye kwangcangcazela ucango ngokwasemzimbeni. Umtyholi wafuna ngaphakathi.

UMichel ebekelwe ucango lwecawa ebumnyameni. Ngezandla ezongcangcazelayo kunye nokoyika ukusondela ekufeni, wavula umnyango. Akukho nto kwaye kwakungekho mntu apho. Wahlala phantsi nomfundisi okwemizuzu embalwa. Emva koko ngequbuliso ukuphamba kunye nokuqalisa kwakhona kwaqalisa kwakhona.

"Hambani."

"Oh Nkosi yam."

"Jonga kwakhona."

"Ndiyoyika."

“Hambani. Kufuneka uhambe. ”

Ehambisa izihlangu zakhe, uMichel wahamba ebumnyameni esiya kumnyango we-vestibule. Wavula engcangcazela, wajonga endaweni yengcwele yecawa, kodwa kwakungekho nto ikhoyo, emva koko wabuya wabuya wahlala phantsi. Oku kwenzeka okwesithathu kunye nesiphumo esifanayo.

Ukuhlala phantsi phantsi, wazicingela. Ndiza kufa apha, ngoku. ” Emva koko izibane ezikwi-vestibule zaqala ukukhanyisa nokucima zodwa.

"Kufuneka ubuye kwaye ucime izibane."

Kodwa iswitshi yokukhanya sele icinyiwe. Kwakumnyama ngaphambili. ”

"Kuza kufuneka uhambe."

Ukuqhubela phambili uloyiko lokuphazamiseka, uMichel uhambe ukuya ngasemva kwecawa, wadlula emnyango wangena kwigumbi elivaliweyo, wavula izibane emva koko wacima. Izibane zacima.

Uye wahlala phantsi. Ke, ngequbuliso, zonke iifestile ezivalelekileyo kwicawa zaphoswa zivuliwe ngaxeshanye. UMichel waxhuzula, wayiva intliziyo yakhe iphantse yaphuma esifubeni sakhe.

“NguSathana lo,” watsho umcebisi wakhe wokomoya. Kodwa uYesu ulapha. Xa ukunye noYesu, akukho nto inokukoyika. " Amagama akhe amnika amandla uMichel kangangokuba emva koko, akazange oyike. Bonke bathi cwaka, kwaye ukususela kuloo mzuzu, uMichel waziva enokujongana nayo nayiphi na imeko emnyama enokuthi izise ikamva lakhe.

Umcebisi wakhe wokomoya wathi, "Ngoku ungangumbingeleli."

* * *

UMichel uthathe isigqibo sokungena kwisemina eQuebec, kwaye iNkosi yaqhubeka nokuqinisekisa ubizo lwayo. Ngenye imini, umfundisi wakhe, uF. UJean-Marc, weza kundityelela. “Michel,” utshilo, “uyakhumbula xa wawusifumana uMthendeleko wakho oNgcwele wokuqala kum kwiminyaka eliqela eyadlulayo?”

"Ewe, kodwa eyona nto ndiyikhumbulayo zezi zihlangu." Bahleka bade bahlunguzelwa iintloko. Ukudibanisa iingqondo zakhe, umfundisi wathi, "Kukho into endingazange ndikuxelele yona."

"Intoni?"

"Ngaba uyalikhumbula ilanga eliphuma kuthi sobabini?"

"Ewe, ibichukumisa."

"Kulungile, ngalo mzuzu, ndafumana ilizwi kuYesu."

"Owu, ibiyintoni?"

“Ndithe xa ndisixhasile umamkeli wam, wathi kum, 'Lowo uza kuwamkela namhlanje umzimba wam, ophambi kwakho, abe ngumbingeleli.' Ndithe ke ndakuva ukuba ungena kwisemina, ndifuna ukukuxelela oku ukuba ndikunike isibindi sokuqhubela phambili. ” Wayeyokufuna esi sibindi kwiminyaka ezayo.

UMichel waqala ukusebenza njengomthengisi wentlanzi nomnyango ukuze anyuse imali yezifundo zakhe. Wayengumthengisi ophambili kuba wayehlekisa abantu kangangokuba bathenga intlanzi yakhe, engasazi nesizathu sokuba bahleke. (Ukuhleka nokulungela uncumo kukaMichel kuyasulela ngokukhawuleza.)

Kwiinyanga zokuqala zikaMichel zesemina, wayeneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala, wayengoyena mfundi ubekrelekrele kakhulu kwiklasi yeshumi elinesithathu. Wayengaqondi kwanto ithethwa ngutitshala kwaye wadimazeka. Umlingisi wadibana naye wathi, “awuzukukwenza ngezi zifundo zakho. Kuya kufuneka ubuyela ekhaya. Awunawo umthamo wesemina kwaye ngokuqinisekileyo awuzukufunda kwizifundo zaseyunivesithi. Ukuba unokwenza into ngezandla zakho, kuya kulunga kuwe. ”

Exinekile, uMichel wacinga ngaphakathi, "Hayi, hayi, andisiyiyaya!" Uye wabona unjingalwazi wefilosofi, owayebonakala elahlekile kancinane, wanika iinwele zakhe ezihlaziyiweyo kunye nokuguqula, kodwa yayiyinyani yokwenene. Wayengumbingeleli weNtliziyo eNgcwele kaYesu owayefundisa ubugqirha kwaye enesidanga kwimathematics kunye nefilosofi.

“Ndifuna ukuthetha nawe,” utshilo uMichel.

“Yiza!” Emva kokumlandela ukuya eofisini yakhe, uMichel wabelana naye ngala mazwi. Umfundisi makakhuphe isisu esikhulu. Akukho nto bayaziyo. Akukho nto bayaziyo! ”

"Oh hayi?"

“Hayi, ndiza kukunika lo mthandazo,” watsho uMichel ethandaza eSt. Thomas Aquinas:

Yiza, Moya oyiNgcwele, uMdali oNgcwele, umthombo wokwenene wokukhanya kunye nomthombo wobulumko. Thela ubuqaqawuli bakho kwingqondo yam, uchithe ubumnyama obundigubungeleyo, obesono nokungazi. Ndiphe ingqondo engenayo yokuqonda, imemori egcinayo, indlela kunye nokukhululeka ekufundeni, ukuxhamla ukuqonda, kunye nobabalo obuninzi ekuzibonakaliseni. Khokela ukuqala komsebenzi wam, khokela inkqubela phambili yakho, kwaye uwuzise ekugqityweni ngempumelelo. Oku ndikucela ngoYesu Krestu, uThixo oyinyaniso nendoda eyinyani, abahlala nabalawula kunye nawe noBawo, ngonaphakade kanaphakade. Amen.

 “Uya kuwuthandaza lo mthandazo, ngaba uyandiqonda? —Ngaphambi kokuba ulale kwaye uvuke kusasa, kwaye uya kubona! Uza kubona! Yiya! ”

UMichel ushiye i-ofisi yonjingalwazi eccentric, ecinga, "Ndingabuya ekhaya okanye ndenze into ayithethayo ndibone ukuba kwenzeka ntoni." Ugqibe ekubeni awucengceleze yonke imihla umthandazo, kodwa sekunjalo, wayengazi nto ngentanda-bulumko. Ngomhla wamashumi amathathu wokuthandaza ngokuthembekileyo, uMichel wayehleli kwigumbi lakhe, weva, "Blah, blah, blah," xa ngequbuliso kwabakho ukukhanya kwengqondo. Yaziva ingena nge- “Bang!” Kwangoko, akazange aqonde kuphela konke okwadlulayo kunye nezixhobo ezazifundiswe ngunjingalwazi, kodwa oko wayezokukufundisa. UMichel waphakamisa isandla.

"Ewe, Michel."

“Unjingalwazi, le uyithethayo yile. . . "

Akugqiba ukuthetha, injingalwazi yakhwaza, “Owu ho, uyabona! Awuzange uziqonde nje kuphela izifundo zam zangaphambili kunye nezinto endizithethayo ngoku, kodwa undinike izifundo zam ezizayo! ”

Emva koko, abafundi baqala ukuza kuMichel ukuze akwazi ukubacacisela intanda-bulumko. Waba ngomnye “utitshala” kwisemina. Emva kweminyaka embalwa, waya eyunivesithi eyofunda i-theology kwaye waba ngumhlohli kweso sifundo, ngokunjalo. Baqala ukumbiza ngokuba "yiBull of the faculty." Wayenokuma phambi kweprofesa owayenikela imfundiso ephosakeleyo kwaye enganeli nje ukukhetha amanqaku akhe kodwa angqina imfundiso yeCawa. Oku kungenxa yokuba wayesele efundiswe ubufundisi nguBawo ongunaPhakade, eqala eneminyaka emithathu. Umnumzana Michel uthi wayengabalulekanga kule nto. Olu lwazi lwalusentlokweni yakhe. Ukongeza, wayenememori yeefoto, ngelo xesha. Unokujonga iphepha lencwadi, “ayifote” engqondweni yakhe, emva koko avale amehlo akhe, ayithathele ingqalelo le nkcazelo, atshintshe kwiphepha elilandelayo. Kodwa obu buchule bumangalisayo butshintshe kamva ebomini emva kokuhlaselwa sisifo sentliziyo (sisinye kwisibhozo)!

Emva konyaka wezemfundo, uMichel wayevakala ngathi ulonakalisa ixesha lakhe, waya ke wabona igosa leyunivesithi. Ndinengxaki. Akukho nto ndiyifundayo apha, utshilo. Fr. Ngoku uMichel uthi, "Khawufane ucinge indlela endinokuba ndaziva ndinelunda ngayo - umfana omncinci njengam."

Ayinakwenzeka loo nto.

Ndiyayazi yonke into abayifundisayo. "

“Kulungile, siza kubona. Siza kuvavanya. ”

Amadoda amathathu anee-ugqirha kwi-theology alungiselela iimviwo ezibanzi zeMichel, kwaye wafumana inqanaba le-A +. “Umncinci kakhulu ukuba ungabekwa, Oku kwanika uMichel kakhulu ukuba afunde, kwaye phantsi kweliso le-faculty, wenza ihobe kwi -ology (theology kaMama kaThixo), i-pneumatology (theology of the Holy Ghost), theology of grace, ezibhaliweyo zeCawe Ootata, kunye nezinye iinkalo zethiology.

Inyani yayikukuba, ukuba sesikolweni kwakunzima. Xa uMichel wangena okokuqala, ngaphandle komnyango wegumbi ecaleni kwakhe, wahlala idemon, ebukele elindile. Umsebenzi wobungqingili wawugcwele apho ngelo xesha, kwaye ummelwane wakhe wayefumana iindwendwe ezininzi emva kobumnyama. UMichel weva yonke into eludongeni kwaye wayenokukuva ivumba lotywala. Uye etaxin wayixelela imeko, wathiya igama lale ndoda ilandelayo. Ukuphendula, ugqirha wamphosa ngaphandle kwisemina. Babesitsho ukuba wayenokomoya kakhulu kwaye bammangalela besithi yiRosary kakhulu ngaphandle kwiziko lesikolo. Ezi ndaba zazibuhlungu kuye kangangokuba waphantse wadinwa kukukuva. Emva kwexesha, wayeya kufunda ukuba umlinganisi wayengomnye weendwendwe zesikolo sakhe sangokuhlwa.

UMichel wagoduka, ebethwe likrele lusizi kunye noloyiso, olunomnqweno wabantu wokubulala ukubizwa kwakhe. Intlungu yayinganyamezeleki kangangokuba wayiva ukubhobozwa kwentliziyo yakhe. Unina wakhawuleza wawubona umoya wakhe otyhafileyo wathi, "Michel, jonga kum." Wonyusa i-chin yakhe ethoba. Ngaba uyakhumbula xa sithandaza kunye kwiNtliziyo eNgenasiphelo kunye nentliziyo eNgcwele yaYesu?

"Ewe, Mama."

“Ukuba uYesu ufuna ukuba ube ngumbingeleli, akukho mntu uya kukunqanda. Uyaqonda? Qiniseka ukuba uthembele kuye. ” Ngenye indlela ekhuthazekile ngamazwi akhe, uMichel wagqiba kwelokuba abize uLouis-Albert Vachon, u-Archbishop waseQuebec, ngelo xesha, owayesazi uMichel kuba wayemenzele iMisa njenge-acolyte.

UBhishophu omkhulu wambiza ukuba abuye. Ndivile ukuba ukhutshiwe. Kweneke ntoni?" UMichel wamxelela eli bali, wathiya amagama abo bonke nayo yonke into echaphazelekayo. Kungekudala emva koko, ubhishophu omkhulu wangena kwisemina ngasese ezinzulwini zobusuku. Ukuya kwigumbi lommelwane kaMichel, kwankqonkqozwa emnyango. Wavula. Phatha iingxowa zakho uphume apha! wayalela. Emva koko ubhishophu omkhulu waya kumnyango wegqwetha: "Knock, knock, knock."

"Kweneke ntoni?" watsho umfundisi onamehlo amhlophe. "Uza njani apha?"

Ndilapha kuba eli likhaya lam! ”

"Kwenzeke ntoni?"

“Ndimgxothile nje umfundisi-ntsapho wakho, ngoku lithuba lakho.” Ngobo busuku, u-Archbishop Vachon wacoca isikolo sobufundisi, kwaye ndakwazi ukubuyela ezifundweni zam. Uye wazigqiba izifundo zakhe zobufundisi waqhubeka nokufunda izifundo zengqondo. Kodwa ayinguye wonke umntu owayevuya kukuvuthela kwakhe ixilongo. Ngenye imini, uMbhishophu omkhulu waseRimouski waya kumama kaMichel ukuze amxelele ukuba akukho mntu uza kummisela, kwaye uMichel akasayi kuphinda abe ngumfundisi.

Unina kaMichel wamjonga wathi, “Ugqibelele. Unyana wam yindoda enenkululeko yokuzikhethela, kwaye uThixo uza kuyenza naye loo nto afuna ukuyenza. Unokuba une-miter entlokweni yakho, kodwa awunguye uYesu. Ungumfundi kaYesu nje. Xa ndenza isuphu yam abaninzi apha, awumenywanga. Iba nesobho ekhayeni lakho, kwaye ndiza kwenza okwam. Ungahamba ngoku. ”

Umama kaMichel, uthi, wayengcwele. Wayengakhathaleli abantwana abangamashumi amabini anesithathu kuphela, kodwa wayesoloko enegumbi kwikhaya labo losapho lokudlula abangqibi abadinga umdlalo wokuhlala, kodwa kwakungekho ndawo ye-archbishop. Umama kaMichel wabandezeleka kakhulu ngenxa kaMichel. Wanikela ngako konke anako ukumnceda ukuba abe ngumbingeleli.

UMichel uqhubeke nokuzibandakanya kubulungiseleli kwaye wabelwa ukuba abe yintloko ye-liturgist yeArchdiocese yaseRimouski kwaye abeke iliso kubomi benkonzo yezinye iidiyosisi ezintathu. Emva koko waya kwidayosisi ka-Amosi ukuya kujoyina umbutho owasekwa ngumfundisi, kodwa xa amadoda akhe amiselwa, ubishophu wabathumela ukuba babe ngabefundisi be-diocesan, ngoko ke kwafuneka avaliwe.

UMichel ubuyile eMontreal wavula iziko lolutsha olunengxaki, ishumi elinesibhozo ukuya kumashumi amabini ananye ubudala abahlala ezitalatweni, ababandakanyeka kwiziyobisi kunye nohenyuzo. Ngeli xesha, wayekwanesidanga kugqirha wengqondo. UMichel ulucebise ulutsha, wabanika ithemba kunye nekamva, kwaye waqokelela abantu abaninzi ukuba basebenze phantsi kwakhe isizathu.

Malunga nelo xesha, umama kaMichel wahlaselwa ngumhlaza, kwaye wayesazi entliziyweni yakhe ukuba akazukuphila ixesha elide. Kubusuku bangaphambi kokuba asweleke, uMichel waxelela iNtombi enguMariya, “Andimboni umama wam ngolu hlobo. Ininzi kakhulu. Nceda wenze into. Nokuba uphilise ntoni ebusuku okanye uze umthathe. " Xa waya kulala, wayenephupha apho wabona utata wakhe, u-ilemile, emi kwintsimi enkulu yengqolowa yegolide, kude kuye ngasekunene kwakhe. Umama kaMichel emva koko wabonakala ngasekunene kwentsimi. UÉmile waqala ukushukumisa iingalo zakhe, eshukumisela inkosikazi yakhe ukuba ize kuye xa ejonge uMichel kwaye wancuma. U-ilemile wajonga uMichel kwaye wathoba intloko. UMichel wayesazi ukuba oku kuthetha ukuba uza kufa. Umama wakhe waya phakathi egangeni, wema, wajonga uMichel kwakhona ku-ilemile, owayemkhonkotha kwakhona. Uye wancuma uMichel okokugqibela, emva koko waya kumyeni wakhe.

Umama kaMichel wasweleka ngosuku olulandelayo, imizuzu emihlanu ngaphambi kwentsimbi yesibini. Fr. UMichel ubalisa athi, "Ukukuxelela indlela awayemhle ngayo, kwiiyure zakhe ezine zokugqibela, wakhanyisela igumbi lakhe lesibhedlele. Ukukhanya okuvela emzimbeni wakhe, kwaye wonke umongikazi noGqirha weSibhedlele seS Sacred Heart eMontreal beza kubona oko bakubiza ngokuba 'yinto enkulu.' Babengazi ukuba ukuqaqamba okuvela kuye kwakuyimbonakaliso yobungcwele bakhe. ”

Kwiiveki emva kokusweleka kukamama wakhe, uMichel wafumana umnxeba ovela kumfundisi womhlobo wakhe, emcela ukuba azokucula kwiMisa yokufunda kwidayosisi yaseTown eOntario, eCanada. Wayefuna ukuba acule i-Litany of the Saints kunye nengoma eya kuMoya oyiNgcwele enamanqaku aphezulu angenakufikelelwa komnye umntu. UMichel wavuma. Ubhishophu we-Hearst, uRoger-Alfred Despatie, wayekhona, kwaye xa waguqa, ejonge esibingelelweni, ngenxa yeengcwele zabangcwele, weva izwi lisithi kuye, "Nyana wam, ocula iitany zabangcwele bam, ndifuna ukuba umenze." Ubhishophu wanikina intloko, wajonga ecaleni, wazicingela, “Ndiyaphambana. Ndiva ilizwi. ” Ukuzama ukungahoyi, wagxila ekuthandazeni ngakumbi i-litany yabangcwele, kodwa ilizwi labuya: “Nyana wam, mamela. Lowo ucula iirany yam yeengcwele zaM, ndifuna ukuba nimmisele. " U-Bhishophu Despatie waqonda ukuba lilizwi likaYesu.

Yaphela inkonzo, ubhishophu waya kuMichel wambuza, "Ngaba uyafuna ukuba ngumfundisi?"

Uphendule wathi, "Ewe, ndingathanda."

“Ndikubizela ngoku,” watsho.

UMichel waqala wahleka. Wayenobunzima obukhulu kunye necandelo labaphathi kangangokuba wayecinga ukuba ubhishophu wayehlekisa. "Ingaba uzimisele?"

Ndikubizile ngoku. ”

“Kulungile,” waphendula ngelitshoyo, “kodwa andifuni ukuza kuzilungiselela ukuba lilungu loufundisi. Ukuba uyandifuna, ndiza kuza kuwe njengombingeleli wexesha elizayo. ”

"Ewe, le yile nto ndiyifunayo."

"Kulungile!"

UMichel washiya isikhundla sakhe sokuba ngumongameli-mlawuli weenkonzo zengqondo kwisebe awaseka eMontreal, kwaye kwiintsuku nje emva koko, u-Bishop Despatie wafowuna esithi kuye, "Uza kumiselwa kwaye ube uza kubelwa kwiCawa yokucinga ngeNtombi Enyulu uMariya."

"Uh, uqinisekile?" waphendula uMichel.

"Ngoba?"

“Uxolo, kulungile,” yancokolisa uMichel, ngaphandle kwentlahla. Intliziyo yakhe yawa kuba eneminyaka elishumi elinanye okanye elishumi elinambini, xa wayethandaza phambi komfanekiso weNenekazi lethu Lazo Zonke izigcawu kwicawa yakhe yedolophu, uLwethu wamxelela, "Ngenye imini, uya kumiselwa ukuba ube ngumbingeleli phantsi kwentliziyo yam engaqhelekanga," kwaye wongeze ukuba uza kumiselwa kwicawa ebizwa ngokuba yi-Immaculate Concepts yeNtombi Enyulu.

“Hayi, kukhona okungalunganga,” wacinga uMichel. "Mhlawumbi andikuqondi, Mamma?"

Kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu kamva, wafumana enye umnxeba evela kubhishophu. “Michel, ndinengxaki. Andinakususa umfundisi kwiNgcinga yeNtombi Enyulu kaMariya, ke kufuneka ndikushukumise. Ndiza kukubeka endaweni yokuDalwa okungamanyhani kweBandla leNkosazana enguMariya, apho uya kumiselwa khona.

"Ewe Ewe!" UMichel wancuma ngaphambi kokuba ubhishophu agqibe isigwebo sakhe. Ke, ukuphela kweMichel kwaba nguFr. UMichel Rodrigue eneminyaka engamashumi amathathu ubudala. UMichel wayekade ebekuloo mkhwa iminyaka athi kwingelosi yakhe, “Emva kwakho,” xa engena kwigumbi lakhe. Kodwa ngemini yokumiselwa kwakhe, xa wabuyela egumbini lakhe, wathi, "Nceda uye phambi kwam," weva ingelosi yakhe isithi, “Hayi, yiza phambi kwam. Ungumbingeleli ngoku. ”

Kwiminyaka emininzi kamva, u-Bishop Despatie wathi ku Fr. Michel, "Ndikhe ndeva izwi likaYesu kwakanye ebomini bam, yayenzelwe wena."

* * *

Ke. UMichel Rodrigue wamiselwa kububishophu ngubhishophu waseTownst eOntario, Canada, Roger-Alfred Despatie. Ukuqonda uFr. Izipho ezingaqhelekanga zikaMichel, wenza uFr. UMichel umlawuli wolwakhiwo lwababingeleli kufutshane nje nokusweleka kobhishophu. “Uya eMontreal uzokudibana nooSulpist Fathers,” watsho, walungiselela uFr. UMichel ukudibana nOyena Uphakamileyo womyalelo kwiCawa angazange weva ngawo. Kungekudala emva koko, uF. UMichel waba ngumfundisi weSulpist kunye noprofesa wesikolo eMontreal. Kule msebenzi ekugqibeleni kongezwa indima yokuba ngumgxeki, umfundisi wesibhedlele, kunye nomfundisi wamarhamente amathathu.

Fr. Ububingeleli bukaMichel abuzange buqheleke. Ngorhatya lweKrisimesi yango-2009, ibandla laseMontreal alizange lifumane mfundisi oza kubhiyozela ii-Misa zabo-8 kunye no-10. "Ndiza kuhamba!" wacinga uFr. Michel. USt. Michael sisithandwa sam somkhosi. ” I-Christmas Eve Mass yaqala njengomthendeleko oqhelekileyo, wazaliswa ziibhalkhoni ezintathu ezaphuphuma, kwathi ke ngequbuliso, uMoya oyiNgcwele waziThululela kuye wonke umntu okhoyo, njengePentekosti. Amava ayizuke ngakumbi kunoFr. UMichel unamagama awachazayo. Xa imimoya yabantu iphakanyisiwe, batshintsha ukusuka ekuculeni ingoma yeKrisimesi bonyusa izandla zabo bebulela, abanye babo bevuma ngeelwimi ngequbuliso. Isandi sasinomsindo omkhulu kangangokuba abantu bamisa iimoto zabo bangena ecaweni bephuma esitratweni, bebuza ukuba ingaba kwenzeka ntoni ngaphakathi. Fr. UMichel wayehamba emanzini kwaye wayeziva umbane usiya kuye xa eshumayela. "Ndiyinto yam!" wacinga.

Emva koko kweza i-Mass ye-10. Kusenziwa umbane, uFr. UMichel wayenethemba lokubona abantu baphinde babamba umlilo woMoya. Nope. Ukuyijonga ngasemva kwi-pews yayilulwandle olunobuso obunamatye. Fr. UMichel uthi, "Xa uMoya oyiNgcwele, uYesu, noYise ekunika isiqwenga, abakuniki kanye loo nto." Ndicele enye "iPentekosti," yatsho eNkosini, "Nceda, yenza okuthile!" Ngokukhawuleza emva koko, wonke umntu weva ukukhwaza kuphuma kwibhalkhoni yesithathu: "Siza!" Fr. UMichel wayesazi ukuba kwenzeka ntoni, ngoko wayeka ukushumayela wabaleka. "Ngaba bakhona ogqirha?" Wakhwaza, kwaye abane kubo babaleka benyuka izinyuko ezazidlula kuye. Ukufika kwakhe kwi-balcony yesithathu, egungxula kwaye ekhubeka, oogqirha bebesenza isifuba ngokunyanzela ukuba umntu obhinqileyo abiwe. Emva kokuzama ukumvuselela, bathi kuye, “Kugqityiwe, Bawo. Uswelekile. ”

"Intoni!? Ufile!? Ngokuhlwa! " Ngalo naliphi na elinye ixesha, uFr. UMichel ngewayamkela le nto kuba wayesazi ukuba iKrisimesi lelinye lawona maxesha afanelekileyo ukuba afe — usuku oluthi uThixo ayamkele imiphefumlo kwiparadesi. Kodwa ngalo mzuzu (kwaye wayengazi ukuba kutheni) walwa nayo. Waguqa ecaleni komzimba womfazi, kwaye yonke into yanyamalala ngakuye. Wadanduluka wathi, “Kugqityiwe? Uza njani, Bawo? Linokufa njani eli nenekazi ngokuhlwanje? Andikwazi ukuyamkela! Wenzani? Le yiKrisimesi! Ukuzalwa ko Nyana wakho! Akukho mntu apha omelwe kukufa ngobu busuku. Umelwe kukunika ubomi! ”

Uye walibala ukuba umbhobho we-lavalier yakhe ivuliwe. Icawe yonke yayiva yonke into ikhwaza kwaye icacile. Kwisithuba sokukhathazeka, wabeka isandla sakhe esifubeni sakhe wathi, "egameni leNkosi uYesu, buyela!" Ngengxolo enkulu eyayivakala kuyo yonke icawa, lo mfazi uthathe umoya omkhulu, wangena emzimbeni wakhe. Emva koko watsibela phezulu waqalisa ukudanisa phambi kukaFr. UMichel, kwaye ogqirha babonakala bedidekile. “Bawo, ndiyaphila! Andizange ndizive bhetele ebomini bam! ”

“Yima, yima. Kufuneka uye esibhedlele, ”utshilo.

"Hayi, hayi, andifuni ukuya esibhedlele."

Umntu othile wayebize inqwelo yezigulana, eyayilinde ngaphandle. “Ndimamele,” wamxelela ngamazwi awanikwa nguMoya. “Uya esibhedlela. Abayi kufumana nto. Uyakubuya, kwaye xa usenzile, iingcango zangasemva kwecawa ziya kuvulwa. Uza kubona umda womphunga ovela kuMlambo iSt Lawrence xa ungena ecaweni (ixesha lasebusika eMontreal lingehla laya kuma-degrees angama-20). Nizakudlula kweli lifu, kwaye njengokuba niphuma, niy kwamkela uMthendeleko oNgcwele, ngokungathi ningohlelo. "

Uye wamjonga nje wathi, "Ewe."

Fr. UMichel wabuyela ezantsi kwingcwele yecawa kwaye wabona ukuba wonke umntu uguqe ngamadolo. "Ndenze ntoni?" wazibuza. Uqhubeke watsho uMthendeleko oNgcwele, kwaye xa wayehambisa i-Komisili kubantu bokugqibela emgceni, wonke umntu weva ingxolo enkulu. Iingcango ezingasemva kwecawa, ebezingekavulwa kwisithuba seminyaka eli-100, ngokuthe ngcembe zavula ngokwabo, kwaye inkungu yoMlambo weSt. Lawrence wagaleleka ngaphakathi njengecorridge phakathi phakathi kwecawa. Lo mfazi wayefihliwe ekubonakaleni xa wayehamba kwilifu lomphunga, kwaye njengoko impazamo yantlitheka, wabonakala "ngokungummangaliso" phambi koFr. Michel. Xa efumene uMthendeleko oNgcwele, wonke umntu osecaweni, wothuka, wasuka wanqenqa zema ezinyaweni zabo beqhwaba izandla beqhwaba izandla.

INkosi yayikhe yalungiselela mhlawumbi enye yezona ntlaba zibalaseleyo zokholo umntu anokuthi abe nazo: ukubona inenekazi, livukile ekufeni, yamkela uMzimba kaYesu Krestu, ujikelezwe lilifu, ngaphambi kobusuku bokuzalwa koMsindisi.

Njengoko uFr. UMichel waqhuba wagoduka esiya kwisemina, uThixo uYise wayeyalele kuye icandelo elithi uYise ongunaPhakade, uFr. UMichel wayengazi ngaphambi kokuba uBawo amyalele ngale nto-yonke indlela egodukayo. Fr. UMichel wazaliswa bububele bukaBawo “uBawo wethu” umthandazo wokuphefumla kwaye uhlala ngaphakathi kuye. Ngexesha lokufika kwakhe ekhaya, emva kosuku, wayegcobe umphefumlo ophilayo kaThixo kangangokuba “wakhwela” egumbini lakhe. “Nkosi,” uFr. UMichel wahleka, "kufuneka silale ngoku ngoba ngomso sinosuku olude!"

UThixo uYise, nangona kunjalo, wayenazo ezinye iiplani. Ngo-2: 30 kusasa, Fr. Umbhede kaMichel waqala ukushukuma usiya ngapha nangapha, wabona uSt. Benedict Joseph Labre emi ecaleni kwebhedi yakhe, eguqa amagxa ukuba amvuse. USt. Benedict Joseph Labre wayengumntu ongumFrentshi osusela kwiminyaka yoo-1700 eyabizwa nguThixo ukuba ibe ngumceli wedwa. Uphethwe zizipho zokomoya ezingaqhelekanga, ngamanye amaxesha wayebonakala kwiicawa ezininzi ngaxeshanye, ehlonela uYesu kwi-Ekaristi. Babini kuphela okanye bangcwele abanye kwimbali yeCawe abanesipho sendawo yokufumana indawo ezininzi. Namhlanje, umzimba ka-St. Benedict Joseph Labre awunakonakala-kwaye uguquguqukayo.

Ethetha ngokwenzeka emva koko, uF. UMichel uthi, "Ndiyalazi izwi likaBawo, ndiyalazi izwi likaYesu, ndiyalazi izwi leNtombi Enyulu uMariya, kwaye ndiyalazi nelizwi lesiphatha-zingelosi. Kodwa ilizwi endilivileyo ngokulandelayo andikwazanga ukulichonga ngenxa yokuba linzulu kakhulu. Yayingumthombo wayo yonke into. Andiqinisekanga ukuba ngubani owayethetha. Ndicinge ukuba mhlawumbi ibinguBathathu Emnye othetha njengam. ”

Fr. UMichel weva izwi lisithi kuye, "Yima," wenze njalo. "Yiya ikhompyuter," Wahamba ke, waya kuhlala phantsi. Mamela ubhale." Ke uThixo uYise walela umthetho-siseko wonke wenkolo entsha. Ukuchwetheza amagama amashumi amathandathu anesithathu ngomzuzu, akakwazangaukuqhubeka. Andikwazi ukulandela! ” wakhalaza. "Uyakhawuleza kakhulu!" Fr. UMichel umvile uBawo ukuba uyancwina, wehlisela isantya kuye. UThixo uxelele uFr. UMichel ukuba lo myalelo uza kubizwa ngokuba nguFraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (I-Apostolic Fraternity yeSt Joseph Benedict Labre). Elinye isebe liya kuba lentsapho ezinikele kubomi bobuKristu, enye ingoodade abangcwalisiweyo, kwaye enye yeyababingeleli kunye nabadikoni bexesha elizayo.

Emva koko uBawo ngequbuliso wamthatha uFr. Michel kude naYe. Wazifumana ebhabha phezu kwesiqwenga somhlaba kwidayosisi ka-Amosi emantla eQuebec, apho uThixo wayefuna khona obu bomi butsha bobomi beminyaka mibini. UThixo wambonisa i-monastery ukuba yakhiwe kunye nomlambo emva kwayo. Emva koko wakhokelela uFr. IMichel ngaphakathi kweendonga zayo, kwaye yadlula kumagumbi ayo ngokudibeneyo. Fr. UMichel wayenokubona yonke into ngokweenkcukacha ezinkulu, ukuba ifraternity ingafuna ntoni, ukuba ibukeka njani. Emva koko ke uThixo wambonisa isakhiwo sesibini sombizo kunye nomphakathi, eshiya yonke into isengqondweni.

Fr. UMichel waqala wothuka. Into uBawo awayeyicela kuye ibonakala inkulu kakhulu, kakhulu! Wayesele efundisa kwisemina ekwakheni ababingeleli beCawe yexesha elizayo. Wayengumfundisi, wayengumbhishobhi kwikati, yaye egxotha abantu. Unokubuza njani ukuba uThixo ufumana enye indawo? Waza wathi kuThixo: “Bawo, andikwazi ukwenza le nto. Uyandazi. Ndikhe ndahlaselwa sisifo sentliziyo izihlandlo ezisibhozo kunye nomhlaza izihlandlo ezithathu. Ndizakufa. Kutheni ungakhethi umntu okrelekrele-isazi semfundiso yenkolo. Kutheni ungakhethi umntu osempilweni? ”

Fr. UMichel wafunda ukuba umntu akufuneki axabane kakhulu noYise. Ngequbuliso, yaphela yonke into, kwaye wamiswa njengothuli kwindalo yonke. Wayenokubona zonke iiplanethi, ilanga, iinkwenkwezi, kunye neminyele-yonke into. Waye wavula iincwadi zenzululwazi ngeenkwenkwezi kwaye wabona imifanekiso entle yendalo, kodwa bengathelekisi nobuhle obabumngqongile. Ke uThixo uYise wayethetha. Amazwi akhe endudumo, avela kuMthombo wobomi bonke, abangela iseli nganye yomzimba wakhe ukuba inyakaze kakhulu. “WOBUCHULE BABO. NDIYENZE LUTHANDO LAM, NDIMDLULE ISONO. Xa uThixo wayethetha “ISONO,” Fr. UMichel wayecinga ukuba uza kufa — ngoku, okwenyani.

Emva koko weva uYesu esithi, "Michel," ngelizwi elithambileyo nelinothando, owahlukileyo ngokupheleleyo kuBawo. Ngomsindo wegama lakhe, wangena kumagumbi e-Holy Sacred of Jesus. Ngamazwi akhe, uFr. UMichel ukhumbula oku:

Kwigumbi lokuqala bonke ababingeleli kunye noobhishophu babizelwe ukummela eMhlabeni. Kwigumbi lesibini babebhaptizwe bonke. Kwesesithathu yayingabo bangamaziyo uYesu, abaza kushunyayelwa, kwaye okwesine yayiyindalo kaThixo emhlabeni nasemhlabeni. Ndiqondile ukuba kuye kwaye kuye, ngentando kaBawo, sinobomi bethu. Ndabona kwaye ndeva ukubetha kwentliziyo kaYesu, oku kungqina uthando lwaLowo ungunaPhakade. Ndabona ukuhamba kweGazi lakhe, lisondla kwaye linika ukuvumelana kuyo yonke into. Ngalo lonke ixesha lobomi bethu, iGazi lakhe lidlula kuthi, lichukumisa onke amanqanaba endalo. Andisokuze ndikulibale ukubetha kwentliziyo kaYesu.

Waliphinda ke igama lakhe uYesu, "Michel," kwaye wabona iimonki, ilizwe, nako konke uBawo ambonise kona. Anazi na ukuba zonke izinto uBawo azicele ukuba nizenze ziyafumaneka? Ungumkhonzi wakhe nje, kwaye uyakufumana abantu bokukunceda. ”

Fr. UMichel uthi, "Ndiyakuqinisekisa ukuba ngelo xesha, zonke izinto endizifundileyo ndizilungelelanise kwimizuzwana embalwa."

“Ewe Bawo,” watsho. “Ndiza kuyenza,” kwaye ngequbuliso wabuyela ekhaya, ehleli phambi kwekhompyuter yakhe.

Fr. UMichel uthi:

Ukubuya kwam, uBawo waqala wandibonisa izinto ezininzi eziza kwenzeka emhlabeni. Yonke into endabelana ngayo, ndiyamxelela nobhishophu wam. Andina mfihlo. Mna nabanye oobhishopu abathathu bavumile ngalo myalelo mtsha, ngenxa yoko andizange ndikhethe kodwa ukuya ngaphambili kuba ndingumbingeleli weCawe. Ukusukela ngoko, uBawo ulungiselele yonke into. Sinomhlaba. Sele siqalile ukwakha i-monastery yokuqala kwaye sicela imali yesibini. Ulungiselela iBandla lexa elizayo kunye nendawo yokusabela ababingeleli. Esi sizathu sokuba acele ukuba sakhe i-monastery entsha, yiyo loo nto ndicele abantu ukuba bandincede. Asizukundinceda, kukunceda uBawo. Kwaye Undibonisile ukuba ndilungiselela abefundisi ngekamva leCawe. Ikamva leCawa lisezandleni zaKho. 

Ubhishophu wethu uvume ngomyalelo omtsha weCawe, kwaye ngexesha lomsitho xa wasikelela iimpahla zethu kwaye ebeka into entsha kum njengembasa yokuqala yekhaya loonongendi, ndeva izwi leNtombi Enyulu lisithi, "Ndibiza umpostile wamaxesha wokugqibela. [Qaphela: UFr. UMichel naye weva uSt "Thandaza noMama kaThixo ukuba abapostile bemihla yokugqibela bavuke!" Yiyo loo nto uFr. AyingoMichel kuphela obizelwe ukunikela ubungqina kula “maxesha esiphelo.”] Ndeva ke, Ndibiza inkqubo entsha yeCawe. ”

 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 2: UFr. UMichel Rodrigue - IiAdventures eMedjugorje.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo iingelosi, Iingelosi kunye needemon, Incoko yomsindo, Fr. UMichel Rodrigue, Videos.