ICANDELO 16: UFr. UMichel Rodrigue-Uyingcwalisa njani iKhaya lakho kunye noMhlaba njengendawo yokubalekela

ICANDELO 16 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

 

Inkcazo Fr. UMichel Rodrigue :

Uya kuyidinga amanzi agxothiweyo kunye netyuwa ekhutshiweyo, ezinamandla ngakumbi nxamnye notshaba kunamanzi asikelelekileyo kunye netyuwa esikelelekileyo. Jonga ngezantsi kwemithandazo ethethwe ngumfundisi ngaphezulu kwezinto.

[Cofa apha ukuze uphendule umthandazo wokuzinikezela.]

Ipapashwe apha kunye noFr. Imvume kaMichel Rodrigue

Okokuqala nokuphambili, lo ngumthandazo osuka entliziyweni yakho. Ucela uBawo ngeNtliziyo kaYesu kuba uphalaze igazi lakhe emnqamlezweni. NgokuThunyelwa kweNtliziyo eNgenakufa kaMariya, phantsi kwesithunzi soMoya oyiNgcwele, ungcwalisa ikhaya lakho kwintando kaBawo ngale nto anqwenela ukuyenza ngayo. Uzoba ngumnini wekhaya lakho ngoku.

Wenza into enye ngaphandle komhlaba wakho. Thetha umthandazo ofanayo nomhlaba wakho ukuba iNkosi yenze ngawo njengoko inqwenela. INkosi inolwazi olugqibeleleyo ngobume bepropathi yakho. Sukuba nexhala. Xa ungcwalisa umhlaba wakho, ngowakhe kwaye uya kuba phantsi kokhuseleko lwengelosi. Xa kufika ixesha lokuba abantu bangene kwindawo yokusabela, akukho mntu uya kukwazi ukungena kuyo ngaphandle komqondiso womnqamlezo ebunzini labo, eqondwa nguwe kunye nengelosi, ngaphambili kwepropathi yakho.

Xa sowungcwalise umhlaba wakho, ikhaya lakho, indawo yokusabela ikhuselwe yingelosi engcwele yeNkosi, hayi indawo emiselweyo, eniyingcwalisile, kodwa bonke abahlali abakuloo ndawo. Oku kuthetha ukuba ukuba umntu uza ekhayeni lakho kunye nomoya wedemon, idemon iya kuhlala ngaphandle. Umntu unokungena, kodwa umoya ulindele ukuba abuye. Ayizukudlula.

Awunakho ukungcwalisa ikhaya lomnye umntu kuba iyakuba sisenzo senkululeko yokuzikhethela phambi koBawo. Ukuzahlulela kufuneka kulandele intliziyo. Wonke umntu unokwazi ukuvula iintliziyo zabo kuBawo. Uya kuyihlonipha intando yabo. Yiyo le nto sikubiza ngokuba kukungaphakathi kwentliziyo ukufezekisa ukuthanda kweNkosi.

Ngaba ungcwalisa ikhaya lakho kunye nomhlaba ukuba iqabane lakho alingomKatolika? Ewe, kuba ungumnini womhlaba kunye nekhaya. Kwaye xa imini ifikile, uya konwaba ukuba yenziwe.

Xa ungumqeshi, oko kuthetha ukuba ungangcwalisa indawo engeyoyakho, kodwa awunakuwunikezela umhlaba. Ingcwalisa indlu apho ukhoyo, kwaye uya kukhuseleka.

Ungayingcwalisa indawo apho ungahlali khona, ukuba ungumnini wale ndawo, kuba le iya kuba yeyabantu beNkosi, xa ixesha leNkosi liya kugungqisa umhlaba.

Ngaba ucwangco lwendibano lungcwaliswa njengendawo ekhuselekileyo? Ewe, ngokuqinisekileyo. Kodwa iodolo kufuneka izimisele ukwenza oku.

Ngaba ukungcwaliswa komsitho owodwa okanye kuya kubakho isidingo sokuphinda. Yinto enye. Xa athe uBawo wachukumisa into, inene, ndiyachukunyiswa, ngaphandle kokuba indawo ayangcoliswa. Ukuba kukho isono sokubulala kulomhlaba okanye ekhaya okanye kwindawo yokusabela, kuya kufuneka siphinde sihleliswe. Xa icawa engcwalisiweyo ingcolisisiwe yimisebenzi yesono esonakeleyo apho, ubhishophu kufuneka ayicamagushele ibandla.

—Fr. UMichel Rodrigue

Iintsikelelo zamanzi aNgcwele

“[Phambi kweVatican II, xa amanzi angcwele [ayesikeleleka], umfundisi wafunda imithandazo eliqela, eyayiquka ukukhupha ityuwa namanzi. Ukukhupha iidemon kukugxotha imimoya emdaka. OoBawo beCawa basifundisa ukuba xa uSathana wabangela ukuwa kwabazali bethu bokuqala wafumana impembelelo kwizinto ezingaphiliyo ezazenzelwe ukusetyenziswa ngumntu; kwaye ke ngoko, xa nayiphi na into ebonakalayo kufuneka inikezelwe kwinkonzo kaThixo, iBandla lihlala limisela uhlobo oluthile lokukhupha amadlozi, ukuze liyikhulule kumandla oMubi.

Imithandazo esetyenziswe kulo msitho intle kakhulu, kwaye zichaza kakuhle izizathu zokusebenzisa amanzi angcwele. Abo bathe ngaphezulu kwetyuwa bacela amandla "kaThixo ophilayo, uThixo oyinyaniso, uThixo ongcwele," ukuze nabani na oyisebenzisayo abe nempilo yomphefumlo nomzimba; ukuze umtyholi asuke kuyo nayiphi na indawo efafazwa kuyo; Nabani na ochukumiseka yiyo uya kungcwaliswa, akhululeke kuko konke ukungcola nako konke ukuhlaselwa ngamandla obumnyama. Imithandazo eyenziweyo phezu kwamanzi ibhekiswe kuYise, kuNyana noMoya oyiNgcwele, ukuze ngamandla oBathathu Emnye Othandekayo imimoya yobubi ingagxothwa kweli hlabathi kwaye ilahlekelwe yimpembelelo ebantwini. Xa uThixo ebongozwa ukuba asikelele amanzi, ukuze asebenze ngokukuko ekukhupheni iidemon nasekunyangeni izifo; ukuze naphi na apho ifafazwa khona kubekho inkululeko kwindyikitya yokufa nakwimigibe kaSathana.

Emva koko umbingeleli ubeka ityuwa emanzini ngohlobo lomnqamlezo ophindwe kathathu, esithi: “Ngamana oku kuxubana kwetyuwa namanzi kwenziwe egameni loYise neloNyana nelikaMoya oyiNgcwele” —emva koko wathandaza omnye umthandazo. Kuyafundwa, apho uThixo acelwa ukuba angcwalise le tyuwa namanzi, ukuze naphi na apho kutshizwa khona yonke imimoya engendawo ikhutshwe kwaye noMoya oyiNgcwele abekhona. —Fr. Sullivan, Ngaphandle kweCawa yamaKatolika.

Cofa apha ukuze ufumane intsikelelo yokufumana amanzi kunye netyuwa »

 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 17: UFr. UMichel Rodrigue-Umyalezo ngo-2020. Thandaza iRosari. Imiqondiso yobuxoki nabaProfeti bobuxoki baya kungena eBandleni.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

 

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela, Ukukhuselwa ngokomoya, Ixesha leembaleki.