ICANDELO 6: UFr. UMichel Rodrigue - uMateyu 24 eBhayibhileni Uyathetha Ngamaxesha Ethu

ICANDELO 6 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

Fr. UMichel Rodrigue yabelana ngentsingiselo yeendinyana ezithile kwiVangeli kaMateyu, Isahluko 24, njengoko zibhekisele kumaxesha ethu, amaxesha okuphela.

 

UMateyu: 24: 1–2:

UYesu wemka etempileni kwaye bemkile, xa abafundi bakhe beza kuye ukuze babonise izakhiwo zetempile. Waphendula ke wathi kubo, Niyazibona na zonke ezi zinto? Inene, inene, ndithi kuwe, Akusayi kusala apha ilitye phezu kwelitye, elingayi kuchithwa.

Lo ngumqondiso kuba waxelwa kwangaphambili nguYesu, kungekuphela ngetempile yakwaSirayeli, kodwa neTempile yomzimba wakhe. Icawe iyakudlula kwimfihlakalo efanayo naleyo idluleyo nguKristu. Oku kuthetha ukuba iCawe iya kubethelelwa emnqamlezweni, kwaye ngoku singena kuMhla wokubethelelwa emnqamlezweni. Icawe iyofakwa engcwabeni. Akasayi kuba namazwi wokuwathetha ezizweni. Akayi kuba nentembeko. Akukho mntu uya kuyiva le nto ayithethayo. Iintlanga ziya kulahla nje iLizwi elizamkelayo.

Amatye abonisa imfundiso yeCawa. Amatye eCawe aya "kuphoswa phantsi" ekupheleni kweminyaka. Okokuqala, imfundiso yecawa iya kuhlaselwa. Iisakramente ziya kutyunyuzwa. Xa abantu bengasazukukholelwa kwiisakramente, xa abantu beziva kungekho mfuneko yokuthandaza, ukuba baqubude kuYesu, lo iya kuba ngumqondiso.

Lo mqondiso uqalile. Xa ujonga ngapha nangapha, ubona imfundiso yobuxoki isasazeka kwiindawo ezininzi: kwiiseminari zethu, kwiiyunivesithi zethu, kwiintsapho zethu, kumajelo eendaba, ngalo lonke uhlobo lomprofeti wobuxoki. Oku kuyenzeka ngoku kwihlabathi lethu.

UMateyu 24: 3:

Ke kaloku, akubon 'ukuba uhleli eNtabeni yemiNquma, beza kuye abafundi bebodwa, bathi, Sixelele ukuba ziya kubakho nini na ezo zinto; uya kuba yini na umqondiso wokufika kwakho, nowokupheliswa kwephakade eli?

UYesu wayithetha le nto xa wayehleli kwiNtaba yemiNquma, intaba yokubandezeleka kwakhe. Wayehleli nabafundi bakhe, beza kuye ngasese, wabuza, Uyintoni na umqondiso wokufika kwakho, nowokupheliswa kwephakade eli? Umbuzo uthetha ukuba uYesu wayethethile kubafundi bakhe malunga neTempile, kwaye malunga nokuphela kwexesha lenkathazo [imbandezelo], kwaye malunga nesiphelo Umbuzo wabo utyhila oku. Sidlula ngala magama ngokukhawuleza ngexesha leMisa yangeCawa, kwaye asifuni kuthetha ngayo kuba abantu abafuni ukufumana umyalezo. Bayakoyika.

Babuza abafundi, "Sixelele, iyakwenzeka nini le nto, kwaye uya kuba yintoni ke umqondiso wokufika kwakho, nowokupheliswa kwephakade eli?" Babesazi ukuba uza kubashiya, kwaye babuza imibuzo emithathu:

Eyokuqala: Iya kwenzeka nini le nto?

Owesibini: Nguwuphi umqondiso oza kubakho wokuza kwakho?

Elesithathu: Nguwuphi umqondiso oya kubakho ekuphelisweni kwephakade eli?

Umqondiso wokuqala wokufika kwakhe sisibonakaliso sekamva likaYesu likhulu kangangokuba akukho namnye uya kubalekela (lo nguMqondiso weSazela. Okwesibini, Uya kuza ekupheleni kweminyaka. Ndifunde into efanayo kwizityhilelo zikaMaria Valtorta malunga namaxesha okuphela. Ndibethwe yile. [Umzalwana uPhilip kwi-fraternity, ubonise uFr. Michel isicatshulwa esivela encwadini. Mhlawumbi yile ndinyana uYesu athi kuyo:

"Lithuba elifanelekileyo lokuphinda uthi: 'USathana ucele ukuba anifihle.' Kwaye ukophuka kuqinisekisa ukuba inkohlakalo ibikho ngexesha lamaxesha onogumbe, imeko iba mandundu yokuba unaye uKrestu neCawe yakhe, ngelixa ngexesha likaNowa, khange babenalo. "

Le yenye yezinto zokuqala-ukusuka kuluntu, elisondele ilixa layo lokugqibela, ukwahlula isivuno sabanyuliweyo kwisivuno sezinto ezibiweyo. Ngelishwa, isivuno sabanyuliweyo sincinci xa kuthelekiswa nesinye. ”] -Amaxesha okugqibela njengoko kutyhiliwe kuMaria Valtorta, uHlelo lukaPaulines, iphe. 8.

UMateyu 24: 4-5:

Waphendula ke uYesu, wathi kubo, Lumkani ningalahlekiswa mntu. Kuba baninzi abaya kuza egameni lam, besithi banguye uKristu, balahlekise into eninzi.

Iyaqala ngoku. Uyabona ukuba abanye bathi banguMesiya omtsha. Ungayifumana le nto kwi-Intanethi ngokulula. Sinaye eMontreal. Weza kum, wathi, ndinguYesu.

Ndithe, "Hayi, awujongi uvusiwe kakhulu." [Fr. UMichel wahleka.] Okukhona uyilahlekisa ngakumbi, abalandeli abaninzi unabo. Bayailahlekise abaninzi. Abantu banesithukuthezi namhlanje kangangokuba bafuna into engaphandle kohambo lwabo oluqhelekileyo. [Cofa apha ukubona umntu othi nguYesu ividiyo.] 

UMateyu 24: 6:

Niya kuva ngeemfazwe neengxelo zeemfazwe; ungoyiki, kuba zonke ezo zinto zimele ukuhla; kanti kona ukuphela akukabikho.

Oku kubalulekile. Khumbula, ukuphela akukabikho. Kukucocwa kwehlabathi, kodwa akuyi kuba ukuphela kwayo.

UMateyu 24: 7-9:

Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani; kuya kubakho iindlala kunye neenyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo. Zonke ezo zinto zikukuqaleka kwenimba. Emva koko baya kuninikela kwintshutshiso, banibulale. Niya kuthiywa ziintlanga zonke ngenxa yegama lam.

Nantsi into eza kwenzeka. Abanye bethu baya kuba ngabafela ukholo. Andifuni kuyifaka imask. Uninzi lwakho luya kuba yindawo yokusabela. Abanye sele benomnqamlezo wokubulala ukholo emabunzini abo. Ndiyakuqinisekisa ngale nto. Ewe, abanye baya kuba ngabafela ukholo, kodwa xa sisazi ukuba singabafeli-nkolo kuvuya kakhulu. Uyazi, awuyi kuziva nto! Baza kunitshutshisa, kwaye inzima loo nto, kodwa xa lifikile ixesha lokufela ukholo, lubabalo. Olu lubabalo lukwenza ukuba ukwazi ukumangalela iNkosi kwaye ukwazi ukuthembeka ngendlela evuya kuba iNkosi iyakucaphukela ngexesha lokufela ukholo. Lubabalo olukhulu. USt. Polycarp wambulela uThixo ngokuvakalayo, njengoko wasweleka ebanga ukholo. [Cofa apha ukuze ufunde ngakumbi malunga nexesha lakhe lokugqibela.]

UMateyu 24: 10-12:

Kwaye ke uninzi luya kukhokelelwa esonweni; baya kungcatshana, bathiyane. Kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi, balahlekise into eninzi. kwaye ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabaninzi luya kubanda.

Ngenxa yokwanda kokuchas 'umthetho, uthando luya kubanda. Ukuthathela ingqalelo abanye, abancinci, abo basweleyo, abangaphelelanga njengomfanekiso "ofanelekileyo" wendoda nowesifazane-abanesiphene kunye neziphene, asisabafuni. Sinazo zonke iindlela zokubabulala, ukuzishenxisa. Imithetho iye yabanda, kwaye ukubanda luphawu lukaSathana. USathana utshisa esihogweni, kwaye esihogweni, kushushu. Kodwa xa esemhlabeni, ukhetha ukubanda. [Kungenxa yoko] xa uMtyholi efika, uva ukubanda kobumnyama.

UMateyu 24: 13-14:

Ke onyamezelayo kwada kwaba sekupheleni, lowo uya kusindiswa. Kwaye le vangeli yobukumkani iya kushunyayelwa kwihlabathi liphela njengengqina kuzo zonke izizwe, kwandule ke ukufika ukuphela.

IZizwe eziManyeneyo zimele zonke izizwe - ISt. Upapa uPaul VI waya apho, uPapa uPaul Paul Paul II waya apho, uPapa uFrancis uye waya-kwaye nge-Intanethi, iindaba zikaYesu Krestu zikuyo yonke indawo ngoku. I-Intanethi ayisiwo umsebenzi wedemon kuphela. Ikwayisithuthi somsebenzi weCawe.

UMateyu 24: 15:

Xa ubona isikizi elimasikizi lithethwayo ngoDanyeli umprofeti emi kwindawo engcwele (umfundi makaqonde). . .

Uthetha ukuthini uYesu? U-St. Paul VI wathi "ngokuqhekeka, umsi kaSathana ungene kwiCawe." Abantu bakhawuleza ukutsiba amagama “ngobohlebango.” Bathetha isikhundla seCawe.  [Cofa apha ukuze ufunde awona mazwi apopu, njengoko kubonisiwe kutsha nje ngo-2018.] 

Umchasi-Kristu ukwindawo yeCawe ngoku. Ukusukela oko yaqala iCawa, Umnqweno wakhe omkhulu ibikukuhlala kwisihlalo sikaPeter. Umtyholi uya kuba nemihlali kangangexesha elithile. Umchasi-Kristu uya kuba ngulowo ubonakalayo kwaye alawule njengo msindisi wehlabathi. Uya kuba neentloko ezintathu: intloko yenkolo-upopu wobuxoki, intloko yezopolitiko, nentloko yemali. Umchasi-Kristu, ngokomfanekiso womsindisi, uya kuba yintloko yabanye. Konke kulapho ngoku. Yinto nje yexesha. . .

Emva kokuvela kuka-anti-uKrestu kuya kubakho ukungcwatywa. Bayayihlambela i-Ekrisarist eNgcwele kwaye bathi luphawu nje. Bayozama ukwenza olunye uhlobo lweMisa ukonwabisa zonke iicawa, kwaye bayayitshitshisa iMini yeNkosi, ngeCawe. Ababingeleli baya kuba njengamaShaman. Ababingeleli abatshatileyo kunye nabadikoni abasayi kuphinda bafanane nabadala. Ziya kuba "luhlaza" kwaye zigxile kuMama woMhlaba. Ukukhanyela ku-Peter abathathu kuya kwenzeka kwakhona. Ngeli xesha ke ukwala uBukho boNyaniso kwi-Ekaristi, ukukhanyela ububingeleli, ukwala umtshato.

UMateyu 24: 16-19:

. . . mabathi abakwelakwaYuda basabele ezintabeni, umntu ophezu kwendlu makangehli aye kuthabatha into endlwini yakhe, nomntu osentsimini makangabuyeli aye kuthabatha ingubo yakhe. Yeha ke, abamithiyo nabanyisayo ngaloo mihla;

Xa kufika ixesha lokuba usabele, landela idangatye phambi kwakho. Sukujonga ngasemva. Landela idangatye. YENZE. Sukuba nexhala malunga nonyana wakho, intombi yakho, nosapho lwakho. Wonke umntu ophawulwe ngomnqamlezo uya kuba nedangatye, uya kuba nengilosi. Xa ujonga ngasemva, akusekho themba kuye. Akuyi kuba yinkxalabo yakho ukubamba wonke umntu okujikelezileyo kwakhona. Ishishini lakho kukulandela idangatye lesengelo elizokukhokelela kwindawo yokusabela, okanye ozokukhokela ujikeleze indlu yakho ukubonisa ukuba ikhaya lakho yindawo yakho yokubalekela.

UMateyu 24: 20-21:

Thandazani ke, ukuba intsabo yenu ingabi khona ebusika nangesabatha. Kuba ngelo xesha kuya kubakho imbandezelo enkulu, ekungazanga kubekho injalo kwasekuqalekeni kwehlabathi, kwada kwaba kalokunje, ekungasayi kubuye kubekho injalo.

Oku kuthetha ukuba kufuneka uthandaze ukuze ulungele kuba ukuba awukakulungeli, awuyiqonda nto, kwaye kuya kubakho ukubandezeleka.

UMateyu 24: 23-24:

Ukuba ubani uthe kuni, Nanku apha uMesiya, okanye, 'Ukho!' musa ukukholwa. Kuya kuvela ooMesiya bobuxoki, nabaprofeti ababuxoki, kwaye baya kwenza imiqondiso nemimangaliso enkulu kakhulu ukuze bakhohlise, ukuba bekunokwenzeka, kwanabanyuliweyo.

Oku kubalulekile. Ukuba ubani uthe kuni, Nanku apha! musa ukukholwa. USathana uya kuvela kwaye avelise imiqondiso emikhulu kunye neenqwelomoya ukulahlekisa, ukuba kunokwenzeka, kwanabanyuliweyo. Idemon inokwenza imiqondiso emikhulu. Unokuphakamisa umntu emhlabeni. Xa ndigxotha, ndibona oku rhoqo. Ayisiyonto enkulu kum, levation. Unokuxelisa istigmata, ngokunjalo. Unokuxelisa uvavanyo lwentombi Enyulu uMariya. Eminye “imisebenzi” elishumi elinantathu yayisenzeka ngaxeshanye ne-Fatima's apparition, kwaye neCawe kwafuneka ukuba bazazi.

Xa usathana axelisa uThixo, into ayizukuba mhle. Akakwazi ukwenza izinto zigqibelele. Unokuphilisa kwaye enze abafileyo bahambe kuba ungena endaweni yomphefumlo womzimba. Kodwa ayinakukwenza oku ngaphezulu kweentsuku ezimbini kuba umzimba uqalisa ukunuka! Khumbula into endiyithethileyo. Umtyholi akanawo amandla okudala. Akanawo amandla okwenza kwakhona. Ke, unokuhamba nomzimba ofileyo kuphela ixesha elifutshane. Abantu bakaSathana abanamadimoni benza izinto ezinje ukuba zenzeke. Ke, ewe, uzama ukuxelisa uYesu ngokwenza lonke uhlobo lomqondiso. Uyazi ukuba ezi zinto aziveli kwiNkosi, kuba iziphumo azizukubakho. Iya kuhlala imfutshane.

Kwaye oku kubalulekile: uya kubona izinto ezininzi kumabonwakude. Into ephambili yedemon ekuthanda kakhulu ukuba kwimiboniso. Unekratshi, ke ngoko uya kunika imiqondiso enze abantu bathi, “Uyayibona le nto! Uyibonile loo nto! ” Sukujonga ukondla ikratshi lakhe. Yayiyenye yezona ngelosi zilungileyo ezulwini. Wafumana ezona zipho zibalaseleyo zakhe zaphiwa yingelosi nguBawo. Usebenzise ezi ziphiwo ekwenzeni izinto kunye nokutshabalalisa ezinye iingelosi kunye naye. Isinye kwisithathu samlandela saya esihogweni.

UMateyu 24: 25-27:

Yabonani, ndinixelele ngenxa engaphambili. Ke ngoko ukuba bathi kuwe, 'usesentlango,' musani ukuphuma niye; ukuba bathi, 'Unamagumbi angaphakathi,' musani ukukholwa. Kuba kwanjengokuba umbane uthi uphume empumalanga, ubonakale kude kuse entshonalanga, kuya kuba njalo nokufika koNyana woMntu.

Iminyaka emalunga nemithathu enesiqingatha (ndiyazi ukuba uYesu uya kulinciphisa eli xesha ngenxa yokuthandazelwa ngunina) abantu baya kuba kwii-refuges. Iya kwandula ke iintsuku ezintathu zobumnyama zilandelwe liXesha loXolo loxolo xa uYesu eya kuvakala kuyo yonke intliziyo yomntu.

 

Ukuqhubela phambili kwiposti elandelayo ye "virtual retreat" kunye noFr. Michel, cofa apha ICANDELO 7: UFr. UMichel Rodrigue-IZibhalo ezi-Apocalyptic zeAdvent zinceda ukuThetha ngeziganeko ezizayo.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue, Isibhalo, Ixesha lembandezelo.