ICANDELO 3: UFr. UMichel Rodrigue - “UMariya sele ebizwa ngokuba ngumpostile wamaxesha okugqibela”

ICANDELO 3 LOKUQHUBA "UKUBUYEKEZA NGOKUGQIBELELEYO" NOMNTU. MICHEL RODRIGUE

 

Umyalezo ovela kuThixo uBawo ukuze Fr. UMichel Rodrigue :

Nyana bam kunye neentombi zam,

Liyeza ngoku, kwaye uzuko lo Nyana wam ophilayo luya kubonakala ebantwini bonke. Imithandazo yakho ixabisekile kwaye amadini akho athobisa iintlungu eziphakamayo kwimiphefumlo yabantu abasweleyo kum. Mamela kwaye uve ingxolo yabantu ababulawa esibelekweni sikanina kunye nabo babuleweyo banikelwa kwinqanaba lobulumko bokukhonza i-mammon kunye nokulawula kwakhe ubumnyama. Ninoyolo ukuba nihlanganiselwa apha eGameni lo nyana wam endimthandayo uYesu. Mamelani, bakhonzi bam, niyazi intando yam. Akukho nwele elinye entlokweni yakho elikhoyo ngaphandle komnqweno wam. Uya kubona oko amehlo omntu engekakuboni. Uza kubona umqondiso ozukileyo wo Nyana wam ukhanya esibhakabhakeni kwaye umlilo woMoya oyiNgcwele uwele emhlabeni, utyhila imeko yemiphefumlo ehlala emhlabeni. Isohlwayo siyakulandela xa ubuntu buzingqinela kubukhali besono.

Intombi yam, uMary, sele imbize ngokuba ngumpostile wamaxesha okugqibela [Qaphela: UFr. UMichel naye weva uSt "Thandaza noMama kaThixo ukuba abapostile bemihla yokugqibela bavuke!" Yiyo loo nto uFr. AyingoMichel kuphela obizelwe ukunikela ubungqina kula “maxesha esiphelo”]. Live izwi lam emlonyeni kamama wakho kunye noMama wo Nyana wam oyintanda, kwaye ulungele ukuphendula ukukhala kwentombi enguMariya. Yityeya yomnqophiso omtsha, intsika yomlilo ebusuku, kunye ngumbethe omnyama wokusa phakathi kwemini. Kwaye unyana wam uYesu lilitye eliza kuvula isaliti esecaleni kwakhe ukuze likukhusele kwiinyoka zemihla yokugqibela. Fumana i-Nceba yakhe kwaye usele amanzi aphilayo wosindiso.

Sisonke, ndiyakucela ukuba wenze konke onako ukunceda unyana wam, uMichel, ukwakha iholo yoononjineli eya kubumba ababingeleli bazi ngamaxesha okugqibela kunye nokuphendula umnxeba wentombi yam, uMariya. Iqela labangcwele liza emhlabeni kunye nentombi yam, uMariya, kunye nomakhulu wakho, uAnna, ukukunceda ukuba ucele intethelelo yo Nyana wam. Andizukuvuma kwanto ayifunayo kum. Mna naye siBanye.

Mamela ilizwi laM. . . zilungele. . . Ababingeleli abalungiselelwe yiMonastery yaseSt. Benedict Joseph Labre iya kuba ngabo bakhonza abasindileyo abaya kuphuma kwindawo yam yokuhlala. Ndiya kulwandisa ubizo lobubingeleli kumkhonzi wam othembekileyo. Kungekudala iingelosi zam ziya kufezekisa ukuthanda kwam ngenxa yakho nangomhlaba wonke. Uza kulandela izibane eziphambi kwakho. Zingelosi zam!

Ndiyakuthanda ngentliziyo yo nyana wam oyintanda kunye nomoya oyiNgcwele. 

Usikelelke!

UYihlo

Fr. UMichel Rodrigue Bathetha malunga nokwakha ii-monasteri zimbini awayezicelwe nguThixo nguBawo kwi-Fraternity yase-St.

Kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, xa ndandinikwa lo msebenzi mtsha wokuba ngumsunguli wenkonzo entsha, uThixo undinike iminyaka emihlanu [yokwakha i-monastery]. Emva kweminyaka emihlanu, bendikhathalela iiparishi ezintathu. Ndinomzi wonke ka-Amosi kumqolo wam. Ndindedwa. Akukho mntu wandincedayo. Xa ndanikwa amanye amarhamente amathathu apho ndakhe khona i-monastery entsha, bandithabathela ababingeleli abathandathu. Uxolo, Bawo, ndatsho ku-Thixo, “sikunyaka wesihlanu, kwaye akukho nto ndiyenzileyo. Ndinetyala.

Wathi, Ndokuphinda ndinike omnye unyaka.

Ndithe, "Bawo, ulunge kakhulu."

Uthe, "Kodwa kulo nyaka iya kuba ngunyaka wenceba."

Ndihambile ndaya kubhishophu ndathi, “Bawo, Uthe uza kum ukuba andolule ixesha lam, kwaye uzondikhulula ngoku kumzi ka-Amosi nomnye, ndiza kuhamba ndiye omtsha.

Uye wathi, "Kulungile, ndiza kuyenza. Utshilo? ”

Watsho ukuba sizakuba nonyaka wesisa.

“Ayinakwenzeka loo nto. Michel, sisandula ukugqiba unyaka omnye ongcwele kunye no-St Paul. Upopu akazukubhengeza omnye. ”

Ndithe, "Ewe, siza kuyifumana." Ke, inyanga enesiqingatha kamva, unyaka wenceba wavakaliswa.

* * *

Kunyaka ophelileyo ngoJanuwari ka-2017 bekubanda ngaphandle, i-40 degrees ngaphantsi kwe-zero. Kwaye ndiyakuthanda ukubanda. Kundinika umngeni. Imela ubushushu basathana, ngoko ke indinika isimo sengqondo esifudumeleyo sokulwa nalo. Ndiyayithanda!

Bendiphandle kwaye wathi, “Jonga. Ingaba ubona ntoni?

"Induli encinci."

"Yithenge."

"Bawo, andinayo imali."

"Yithenge."

Yaba yintloko kum leyo kuba izihlandlo ezibini ndisiya kubona lo mfo [owayephethe umhlaba]. Siza kumbiza "ngemali." Ukuqala kokubuza kum ngexabiso elikhulu kangangokuba bekuphambene. Ndabuya. Into enye.

Ngomhla we-13 kaMeyi, umhla wenkonzo yeNtombi enguMariya eFatima. Kuze omnye umhlobo wam, kwaye sabhiyozela iMisa kwisahluko esingcwele sengelo Ngcwele, sathandazela lo mhlaba: "Yenza into, Mary!" Emva koko, saphuma phandle wathi, “Nantsi indawo. Kuya kufuneka wakhe i-monastery yakho apha. "

Ndathi, “Ndiyayazi loo nto. Kodwa le ndoda ifuna imali eninzi. ”

"Uyafuna ukumbona?"

"Ewe, ngoku." Ndiye ndahamba ndaya endaweni yakhe ndangena egarage yakhe. Ndiyazi ukuba ukhona. Ndamjonga ndathi, "namhlanje okanye namhlanje."

Uye wandijonga wathi, "Kulungile."

Ndibuze, "Ufuna malini umhlaba wakho?"

Uthe ke yena, "Isibhozo lamawaka." Ngaphambi koko, waye wacela i-20,000, XNUMX yeedola.

Ndathi, “Kulungile. Ngaba uyindoda yelizwi lakho? ”

Uthe, "Ewe, masenze isivumelwano apha." Senze isivumelwano apho.

Umhlobo wam wathi, "Nam ndifuna okufanayo, kodwa ecaleni kwakhe."

Uthe ke yena, Ewe.

Kwiinyanga ezimbalwa kamva, wabuya esithi, "Andazi ukuba kutheni ndivumile kule nto."

Ndathi, "Ntombi Enyulu uMariya."

Siwuthengile ke umhlaba, saqala ukwakha, kuba uBawo wathi ngoJanuwari, "Ekupheleni kukaSeptemba, niyonika i-monastery emhlabeni." Ndiyakuqinisekisa, ukuphela kukaSeptemba, zonke izakhiwo zazisele ziphezulu. Ingaphakathi, yonke into, yenziwa ngeenyanga ezintathu. Imimangaliso emininzi yenzeka kuyo yonke indawo. Ngenxa yalonto, namhlanje sinayo imonastery, kwaye sayivula ngesisa seNkosi. Ndisikelele i-monastery ngokubakho kobhishophu wam, owayonwabile.

Ngolo suku, ndabuza into kwiNtombi Enyulu enguMariya: “Ntombi Enyulu, uyazi ukuba ndisoloko ndishushu. Ndingathanda ukuba nemini ebandayo igqunywe ngamafu ukuze ilanga lingadlula. Kwaye xa ndisikelela i-monastery, nceda, xa abantu bengaphambili, babonise uthando lukaBawo. Vula amafu ukuze ilanga likhanye kwimonki. Kwenzekile nje kanjalo.

UYesu wathi, "Bawo ndiya kuza, kwaye siza kwenza ukuba ube likhaya lethu." [“Lowo undithandayo uya kuligcina ilizwi lam, kwaye uBawo uya kumthanda, size kuye sihlale naye. (Yohane 14: 23)] Ngamandla nokuzithemba komthandazo wakho, ngokholo onalo, kunye nezipho zoMoya oyiNgcwele ezintliziyweni zakho, unokuthetha noBawo, ungathetha noYesu. UYesu akangomntu wasemzini xa unomoya oyiNgcwele entliziyweni yakho. Uba ngumhlobo, Uba yiNkosi yethu. Le yinyaniso.

Ndonwabile kakhulu ngenyanga kaSeptemba kuba bendinombono, xa ndijonga ngapha, amehlo am abona ifilimu yeziganeko eziphambi kwam. Andenzanga nto, Bawo. Uyenzile yonke into. Ndilingqina nje lobabalo lwakho naphi na.

Sathi kum, Lungisa, nyana wam.

"Yintoni, Bawo?"

Inesibini oza kuyakha. "

Uthe, “Yazi kuba lo myalezo ubaluleke kakhulu. Niya kwakha i-monastery yesibini xa kufika imbandezelo. "

Ndiza kumangalisa kakhulu apha. “Uya kuyakha ekupheleni kwegunya likaTrump. Oku kuthetha ukuba ngo-2020, kuya kufuneka uyakha. ”

Ndinombuzo entliziyweni yam- “Trump? Kutheni? ”- kodwa andizange ndiyibuze. Impendulo yabuya kwangoko.

Le ndiyinyulileyo. Abakwazi kumlawula. " UThixo khange atsho ukuba ungcwele. Akazange ayithethe loo nto. “[Abantu beLizwe elinye likaRhulumente elizama ukuthatha amandla] abakwazi kumlawula. Abazi ukuba udanisa ngawuphi umlenze. Ngenxa yoku, abakwazanga ukwenza umsebenzi wabo. ” Yile nto ithethwa nguThixo. Kwaye nantsi into eyenzekileyo.

Umyalezo kuFr. UMichel Rodrigue ovela kuThixo uYise, nge-5 kaJanuwari 2017:

Sele kuyiminyaka emihlanu oko ndakuseka kulo mhlaba ka-Amosi eSaint-Dominique-du-Rosaire. Ndikhethe wena ukuba ube ngabahambisi bevangeli ngendlela endikhethile uDominic, Nyana wam. Cinga, camngca ngeLizwi kunye neemfihlakalo ezingcwele zo Nyana wam, uYesu. Ndim owamnika igama laKhe, iGama elisindisa kwimbandezelo zabakhohlakeleyo. Thandaza, kwaye phantsi kokunyanzelwa nguMoya wam oyiNgcwele, ufundise kwaye ubhengeze, ngamaxesha afanelekileyo nangamaxesha angafanelekanga, kweli lizwe elihlala lifuna iimpendulo.

Uyazibuza ukuba kutheni le nto uninzi lweengcwele lukuncedayo? Ndinqwenela ukuba, ngabo, unganako ukusondela kwimfihlakalo yam yokukuthanda kwam. Jonga kubo: I-Benedict Labre, nyana woDumo kunye nePastor yo Nyana wam; UJohn Vianney, owathi xa esenza idini, waphila uBubingeleli obuKhethekileyo bo Nyana wam ngoXolelwaniso kunye nokuguquka kwaboni; UTeresa waseAvila owayegculelwe luthando ngo-Nyana wam kwaye wayenqwenela ukusasaza umoya wokuthandazela ukuvuselelwa kobomi bobuKhristu kunye nochasi wenene kuMoya wam oyiNgcwele.

Ewe, ulapha ngaphambi kwendalo, ngaphambi kwentombi yam, uMariya, endimnyulileyo, ukuba abe nguMama wo Nyana wam, uYesu. Wamnika ukuba abe nguMama wakho. Nanku phambi koJosefu endimbizileyo ndancama ngenceba yam ukuba ungotata ngokwam.

Nina, bantwana bam, musani ukugweba ngobungcibi nakwiziphiwo. Kuphela luthando onalo omnye ngomnye othetha ngenyaniso yezipho zakho. Yiba lilangatye elivutha phambi kweTabernakele, idangatye eliphethe umqondiso wobukho bo Nyana wam namandla okuthobeka kothando. Yiba yindawo yokusabela kwentliziyo kaYesu, Ngubani na olithandayo kakhulu ilizwe. Yiba ngophaphileyo kwaye uhlale ukulungele!

Lungisa umhlaba endikunike wona ukuba utyale. Qala umsebenzi wokwakha, nokuba ungathobeka kangakanani na, kwaye iingelosi zam ziya kubona kuwo. . . 

Imini yam iya kuza kwaye yonke inyaniso iya kwaziwa. Ikratshi labanamandla liya kwaphulwa. Nina ngabathwali bomqondiso ngokufihlakeleyo kukaYesu woNyana wam. Nithwala umqondiso wePentekosti oya kuthi kungekudala utyhile ubumfihlo beentliziyo zelitye. Hlala ulungile, lungiselela ngomthandazo kunye nokuzila ukutya ngemini enkulu yoKholo. Sukujonga umhla okanye ilixa! Yonke into ivela kwinceba yam; Ixesha lelam kwaye iMini iyeza. NdinguYehova!

Kuwe, ziintsapho, imfihlakalo yeKrisimesi ikubonisa ukwamkelwa kweLizwi uBomi kumzekelo kaMariya noJoseph. Camngca ngale mfihlelo kwaye uphile ngokuthobela kuNyana wam. Fundisa abantwana bakho ukuba bathandaze, babelane, baqonde uthando lokwenene. Bafundise uxolelo ngokwamkela uxolelo loNyana wam. Bafundise ukuhlonipha abantakwabo kunye nabantakwabo noodade wabo eluntwini.

Kuwe, nyana bam abangcwalisiweyo, makumanyane entliziyweni nonyana wam ngokufana noMariya owadibanisa intliziyo yakhe kuYe ngokubeka ubomi bakhe bonke ezandleni zam. Njengaye, niyasebenzisana nomsebenzi wensindiso owabhengezwa zingelosi kubelusi.

Oonyana bam bokwamiselwa ngenxa engaphambili nabo bonke ababingeleli baM, hlalisa iintloko zakho kwiNtliziyo yo Nyana Wam. Ukusuka kuyo, uya kuvuna iimfihlo zosindiso, amandla okuhlangula, kunye nobumnandi obungenakuthelekiswa nanto bokuphilisa. Nyamezelani eluthandweni. Kuza imihla apho kuphela abo baphumze iintloko zabo kwiNtliziyo yo Nyana wam abayazi indlela yokuqonda iziza kunye necebo lobugqi kwaye babonakalise uloyiso olukhanyayo lo Nyana wam.

Kuwe nonke endidalelwe luthando, sondelani kuYesu. Yiza kwaye ufumane uvuyo kwiqula losindiso. Ukho kuwe kuzo zonke izinto zeTabernakele zehlabathi. Yiza kuYe.

Ndiyakusikelela. 

-UThixo nguBawo

 

Ukuqhubela phambili kwisithuba esilandelayo "sokubuyela umva" kunye noFr. Michel, cofa apha ngezantsi ISAHLUKO 4: UFr. UMichel Rodrigue uthathwa ezulwini nguSt. Padre Pio kwaye uhlangane nosapho olungcwele.

Cofa apha ukuqala ekuqaleni.

exhonyiweyo Fr. UMichel Rodrigue.