UGisella - Hlonipha abaProfeti

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia nge-25 kaJuni, 2022:

Bantwana bam, enkosi ngokusabela ubizo lwam ezintliziyweni zenu. Bantwana abazintanda, kula maxesha akhethekileyo, musani ukuwulahla umthandazo kwaye niziphaphele iinceba ezihla phezu kwenu, nihlala nibulela. Bantwana bam, nibabalwe emehlweni am naphambi koBawo wethu. Esi sisizathu semibono esehlabathini lonke, ukuze ulunyukiswe ngeengozi onokuthi uzibeke emngciphekweni xa umshiya uThixo. Bantwana, bulelani kwaye nibe nentlonipho kubaprofeti ababizelwe ebufundisini: bakhokela iBandla, intsingiselo yenu nonke. IBandla alenziwanga zitempile kuphela: UYesu ngokwakhe uye wawisa iindonga ngamanye amaxesha. Bantwana bam, la ikwangamaxesha obabalo kwaye niya kubona ubabalo oluninzi lusihla; baya kukhonza ukuvula amehlo abo bangakholelwayo ukuba iZulu limanyene emhlabeni kwaye uYesu usondele kuni ngamnye wenu. Thandazela iSpeyin. Ngoku ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen.

exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.