UGisella Cardia-Awuqondi!

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia Epreli 28, 2020:
 
Bantwana abathandekayo, enkosi ngokudibana emthandazweni kunye nokwamkela umnxeba wam ezintliziyweni zenu. Bantwana abathandekayo, abanamandla bacwangcise yonke into, bengamgqali uThixo. Akunamsebenzi ukuba bacwangcise indlela yokubaleka ngaphambi kokuba kwenzeke, kuba indawo yam ekhuselekileyo iya kuba ngumthandazo, umbingelelo, ukohlwaya kunye nezinto aselezilungiselele zona. Yibani nemihlali, bantwana, kuba niyakumbona uYesu esihla ngokuhamba kwakhe [cf. Izenzo 1:11]. Bantwanana bam, iNkosi yam ibandezeleka kakhulu ngenxa yokuba ikufele ngenxa yezono zakho, kodwa ke ilizwe lisaqhubeka nokukhohlisa. Abalusi ababakhathaleli abathembekileyo: iicawa ziyavala kwaye kungekudala uMthendeleko uyakuthathwa kuwe kwakhona. Okuzayo kuya kubangela ukufa. Kodwa awukaqondi! Sendithumele ukukulumkisa, kodwa abaninzi ababuxabisi ubukho bam. Thandazani, bantwana! Thandaza phantsi koMnqamlezo woNyana wam, kuba umhlaba ugcwele iidemon. Umntu uya kuba ngumsindo ngokuchasene nendoda kwaye ukusuka apho kuya kuqala imfazwe. Zithandwa zam, ziphathise yonke into kwiNkosi yam. Ngoku ndinisikelele ngegama likaYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen.
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo, Ixesha leembaleki.