UGisella-Thandaza Kakhulu

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia nge-21 kaJuni, 2022:

Bantwana abathandekayo, enkosi ngokuba lapha emthandazweni kwaye nokuguqa ngamadolo. Ntombi, uze ubaxelele ababingeleli, ukuba ukudubadubeka kwabo kuphakathi kwentliziyo nomlomo; Ngale ndlela bazisa isiphithiphithi phakathi kwabantwana bam kwaye abakaqondi ukuba ukuguqulwa kwesonka newayini kwenzeka ngokungcwaliswa kunye nokwehla koMoya oyiNgcwele obaguqulayo babe ngumzimba negazi kunye nobuthixo. Bantwana bam, thandazani kakhulu, kuba umhlaba uyintlango enkulu kwaye apho kuya kubakho amanzi, kuya kubangela umonakalo omkhulu. Bantwana, iingelosi zam ziyacula ngenxa yokuba uNyana wam uYesu uqwengwe ziintlungu; thandaza kwaye umthande uYesu wam kwaye ukhumbule ukuba wakufela kwaye wakukhulula esonweni. UBhishophu waseRoma uya kuhlaselwa kwangabantu abamxhasayo. Ngoku ndiyanisikelela, egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen.

exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.