UGisella-Thandazela iMelika

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia nge-3 kaDisemba 2022:

Bantwana abathandekayo, Ndiyabulela ngokuba lapha emthandazweni nangokusabela ubizo lwam ezintliziyweni zenu. Bantwana bam, ndiyanicela kwakhona ngenguquko yokwenene. Umthandazo osuka entliziyweni uya kuthwalelwa eZulwini, ukuze uThixo azive izicelo zakho, indumiso yakho, imibulelo yakho. Bantwana abathandekayo, abaninzi bazinikele ekuhendweni nguMtyholi, kodwa kufuneka nithe tye, nibe nobulungisa, nibe nesisa, nithobeke, nikhanyise ikhandlela elisikelelekileyo xa nithandazela ukubaleka ebumnyameni obunibambileyo. Bantwana abathandekayo, ndinithanda ngalo lonke uthando lukaMama kwaye ndifuna ukuba nisindiswe nonke. Bantwana abathandekayo, thandazela iBandla: khumbula ukuba uThixo unenceba kwaye ulungile, kwaye nangona uya kubona oko kwenzekayo, ungaze ulahlekelwe ukholo nethemba. UThixo ufuna okulungileyo kwaye ufuna ukukuzalisa ngeenceba. Musa ukulukhanyela uthando lwakhe olukhulu. Bantwana abangathembekanga, ndithi kuni: vulani amehlo enu kwaye nibone nobulungisa bukaThixo obuwela kulo mhlaba. Bantwana bam abathembekileyo, musani ukoyika: sondelani kuThixo ngeentliziyo zenu. Bantwana bam, thandazelani iMelika, iya kuhlawula kakhulu ukungabikho kokusesikweni kunye nemithetho egwenxa.[1]Kwiintsuku nje ngaphambi kokuba lo myalezo unikwe, i-US. INdlu yeeNgwevu yapasisa oko kubizwa ngokuba “nguMthetho wokuHlonipha koMtshato,” omiselwe ukuba ulungelelanise “umtshato” wabantu besini esifanayo kumthetho womanyano waseMelika. Ukuphendula, ooBhishophu bamaKatolika baseUnited States baphawula ukuba ibutho labantu “liyazi kakuhle injongo yomtshato.” Okubuhlungu kukuba, kulindeleke ukuba umthetho oyilwayo kungekudala ube ngumthetho.   Ngoku ndikushiya nentsikelelo yam yomama, egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen.

Inenekazi lethu liphinda lisikhumbuze ukuba sifunde kwaye sicamngce ngencwadi yeSityhilelo kaYohane uMpostile.

Inqaku elivela kuGisella nge-9 kaNovemba 2022:

Nge-10 kaNovemba, uGisella Cardia wabhengeza ukuba uxelelwe liNenekazi Lethu ukuba ukusukela ngoku, kuphela yimiyalezo efunyenwe nge-3rd yenyanga eTrevignano Romano ekufuneka yenziwe esidlangalaleni:

Bazalwana noodade abathandekayo,
Izolo (ngomhla we-9 kaNovemba 2022), ndifumene umyalezo ovela kuMama wethu waseZulwini othandekayo apho athe wandazisa ukuba ukuqala ngalo mhla, imiyalezo endiyifumana apha evekini- ebendidla ngokubelana nani ngayo, ngokuchanekileyo ngokulandelelana. ukwabelana ngezibongozo zakhe zothando njengoMama-, nangona ndiza kuqhubeka ndizifumana, andisayi kuphinda ndikwazi ukuzityhila, kodwa kuphela "zigcine entliziyweni yam nakwidayari yam ngothando". Umyalezo kuphela endiya kukwazi ukuwenza esidlangalaleni uya kuba nguye oya kuqhubeka esinika yonke i-3 yenyanga kwinduli yeTrevignano Romano.
Asizazi ezona zizathu zolu tshintsho, kodwa siqinisekile ukuba uKumkanikazi weZulu uhlala esebenzela okulungileyo nosindiso lwethu.
Esi simo sakhe sitsha siya kusivumela ukuba sizilungiselele kwaye samkele ngothando olukhulu amazwi akhe aya kuthi asinike wona rhoqo ngomhla wesi-3 enyangeni njengenkxaso nokunceda inguquko yethu kunye nokukhula kwethu ngokomoya.
Ndiyaniwola nonke: Yanga iNkosazana yethu inganisikelela.

Zakho,

Gisela.

 

Imihlathi

Imihlathi

1 Kwiintsuku nje ngaphambi kokuba lo myalezo unikwe, i-US. INdlu yeeNgwevu yapasisa oko kubizwa ngokuba “nguMthetho wokuHlonipha koMtshato,” omiselwe ukuba ulungelelanise “umtshato” wabantu besini esifanayo kumthetho womanyano waseMelika. Ukuphendula, ooBhishophu bamaKatolika baseUnited States baphawula ukuba ibutho labantu “liyazi kakuhle injongo yomtshato.” Okubuhlungu kukuba, kulindeleke ukuba umthetho oyilwayo kungekudala ube ngumthetho.
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.