UGisella -Yenza izibonelelo . . .

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia nge-13 kaMeyi, 2022:

Bantwana bam ndiyanibulela ngokuba nilapha emthandazweni. Bantwana abathandekayo, nam namhlanje ndiyanibulela ngokusabela ubizo lwam. Intliziyo yam ibuhlungu ngayo yonke into ezokwenzeka. Ndibona iintliziyo ezininzi ezivaliweyo, uninzi lwabantwana bam belahlekile kwaye bengamameli ubizo lwam lothando. Ndiyanicela, bantwana bam, nibe ngamangqina akhaliphileyo; alisekho ixesha – mamela amazwi kaMama wakho, wenze ubonelelo ngamanzi, ukutya namayeza, yonke into sele iza kuphela.[1]Enye inguqulelo ye tutto sta per finire : "yonke into sele iza kuphelelwa." Bantwana ndicela nindincede. Ngoku ndiyanisikelela egameni likaYise, loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen.

Imihlathi

Imihlathi

1 Enye inguqulelo ye tutto sta per finire : "yonke into sele iza kuphelelwa."
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo, Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela.