Isibhalo - Amalahle avuthayo

Musani ukukhalazelana omnye nomnye, bazalwana.
ukuze ningagwetywa.
Yabona, uMgwebi umi phambi kwamasango.
Thatha umzekelo wobunzima nomonde, bazalwana noodade.
abaprofeti ababethetha egameni likaNdikhoyo.
Inene sithi banoyolo abo banyamezelayo.
Nivile ngonyamezelo lukaYobhi;
ulibonile ke icebo likaYehova,
kuba INkosi inemfesane, inenceba. (Ufundo lokuqala lweMisa namhlanje)

 

Ininzi imfazwe. Imfazwe phakathi kwezizwe, imfazwe phakathi kwabamelwane, imfazwe phakathi kwezihlobo, imfazwe phakathi kweentsapho, imfazwe phakathi kwamaqabane. Luphole uthando lwabaninzi. Ngamanye amaxesha eyona nto ifunekayo kukugalela amalahle avuthayo kwimeko… 

funda Amalahle avuthayo NguMark Mallett kwi- ILizwi ngoku

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo Abaxhasi bethu, Isibhalo, ILizwi ngoku.