Izityalo ezisebenzisa amayeza

NgokweSibhalo esingcwele:

INkosi idale amayeza emhlabeni, kwaye indoda enengqondo ayiyi kuyidela. (Isiraki 38: 4 RSV)

Iziqhamo zazo zisetyenziselwa ukutya, kunye namagqabi azo kukuphilisa. (UHezekile 47: 12)

… Amagqabi emithi asebenza njengeyeza lezizwe. (ISityhi. 22: 2)

Ubuncwane obuxabisekileyo neoli zisendlwini yezilumko… (IMiz. 21:20)

UThixo wenza umhlaba uvelise imifuno enganyanzelwanga zizilumko… (Isiraki 38: 4 NAB)

Kwaye kwakhona,

Yonke into edalwe nguThixo ilungile, kwaye akukho nto ifanele ukwaliwa xa yamkelwe ngombulelo… (I-1 U-Timothy 4: 4)

Apha ngezantsi kukho imizekelo yemiyalezo ukuya NguLuz de Maria de Bonilla khankanya izifo eziza kuza emhlabeni ukongeza kwi-coronavirus.

Phawula: Nangona uninzi lwezi zityalo zicetyiswa lizulu zingenachaphaza, zinokubangela ukusabela okugwenxa (ngokudibeneyo nezinye izinto, amayeza, ukugqithisa, njl. Sihlala sicebisa ukubonisana nodokotela kwangaphambi kwexesha kunye nokuhlalutya imeko nganye, ngakumbi kumthamo onokuthi usetyenziswe. Ayizonjongo zethu zokutshintsha amayeza okanye amayeza amiselwe ngugqirha. Olunye ucebiso kukufunda iilebheli zemveliso kwaye uhlalutye idosi nogqirha ngaphambi kokuba uyithathe, kuba ngokophawu olusetyenzisiweyo, izithako kunye namayeza acetyiswayo anokuhluka.

 

Iingcebiso ngonyango olunikiweyo NguLuz de Maria de Bonilla

INkosi yethu uYesu Krestu:
Juni 6, 2019

Bantu bam, ukubandezeleka kuhleli, Izifo ebekucingelwa ukuba ziya kupheliswa ziya kubuya zikoyike njengoko zisanda ngokukhawuleza ngala maxesha.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Ngamana 11, 2019

Ndikunyanzelisile ukuba ugcine ukholo, nangona kukho imiqobo, ngaphandle 'kwe-ego' engxwelerhekileyo yezilingo ongenakuchazwa, zezifo zazo zonke iintlobo; gcina ukholo lwakho lungashukumi.

INkosi yethu uYesu Krestu:
January 16, 2019

Izifo zexesha elidlulileyo ziyafumana amandla kwakhona, kwaye oku kungenxa yokuba kwezinye iilebhu zenziwe. Bubo obo buqhetseba apho uhlala khona, Bantwana bam, kakhulu ukuba, ngokukhwankqisayo, niyakuva ngesaziso esiya kugungqisa iBandla lam kwaye senze abaprofeti bobuxoki bahluke kuqikelelo lwabo.

Bantu bam, kholwani ndim, andizukukunika amatye nesonka. Andiyi kuthi kuwe: 'Ndikho,' ndiza kujongana nobubi. NdiyiNkosi yakho naphambi kwam onke amadolo aguqukayo (cf. Roma 14:11).

INkosi yethu uYesu Krestu:
Novemba 20, 2018

Bantwanana bam, izifo ezininzi zizezoluntu, kwaye ndiyakukhankanya oku ndikwazise ukuze nizikhusele. Iintsholongwane zihamba emoyeni kwaye kufuneka uzikhusele; Ngale nto ndikunikwe nguMama kwaye baya kuqhubeka nokukunika amayeza endalo oyimfuneko ukuze uwathathe, kuba ezinye iintsholongwane ziye zangqinwa kwiilebhu ukuze zingabinakho ukuphendula kumayeza abantu. Kuyakuba lelo xesha ke ukuba abangakholwayo, xa kufuneka basebenzise yonke into efumaneka kwindalo kwaye leyo uMama athe wayixela yona, baya kumangaliswa kukubona indlela impilo, ukuba yintando yethu, ukuba iphinde yenzeke.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Oktobha 10, 2018

Ndikubiza ukuba ubumbanise, umanyise kwaye uqinise ubunye. Ndikubiza ukuba uqokelele imiyalezo apho uMama wam okanye mna ndikunike amayeza endalo afanelekileyo ukujongana nobhubhani omkhulu, izifo, izifo, kunye nongcoliseko lwekhemikhali apho wena, njengabantu, uyakuveza khona, kuba ayisiyo kuphela Imvelo evukela umntu, kodwa kwanabo banezinto ezincinci kunye neminqweno yokuzingca abacebise ukugqogqa uluntu.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Agasti 3, 2017

Abanye babantwana bam khange bajongane namaxesha anzima; Ababazi ubuso bendlala, Ababazi ubuso bempindezelo, Ababazi ubuso bokuphelelwa lithemba ngenxa yokungafumani nto iyimfuneko yokulawula iintlungu. Umama ukunike kwaye uya kukunika amayeza onokuwafumana kwindalo, kunye nawo, unciphise izifo kwaye ubenze batshabalale. Musa ukuhlala kule nto, ulinde ixesha lokuzisebenzisa: bafune apho unokufumana, bafune apho ungabafumana khona kufutshane nawe. Musa ukulinda umzuzu wokugqibela. Isibetho sihamba ngokuthe cwaka, singatyhilekanga ebantwini. Unayo indlela kunye nokunye ukuyilwa. Andibashiyi abantu bam.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Ngamana 17, 2017

Izifo ezikhulu zisasazeka ngokukhawuleza, kwaye xa zisaziwa ngemithombo yeendaba zempilo azisenakukwazi ukuzifihla, bhekisa kwinto eye yatyhilwa ngumama wam ukuba uyeke ezinye izifo; kodwa phakathi kwayo yonke into, ukholo lomntu luyimfuneko.

Intombi Enyulu kaMariya:
Ngamana 20, 2017

Thandazani, bantwana bam, thandazani. Ungalibali ukuba esi sifo siphuma kwiilebhu: sebenzisa nantoni na endiyithethileyo kuwe ngempilo yakho.

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 8, 2015

 Isayensi esetyenziswe gwenxa ifike ingene kumzi-mveliso wamachiza kangangokuba ilangazelela ukudala iyeza lokuthintela isifo elichasene neentsholongwane ukuze kubangele ukufa okanye isifo ebantwini.

Amagqabantshintshi nguLuz de Maria:
Oktobha 14, 2015

Bazukulwana, uKrestu usilumkisa ngentsholongwane eza kusetyenziswa njengesixhobo sebhayoloji, kodwa ngentsikelelo kaThixo, umama wethu uza kusixelela indlela yokulwa nesi sifo uKrestu athe wandivumela ukuba nombono:

Ndabona umntu ongumntu onezilonda kulusu lwakhe kwaye eva iintlungu ezinkulu; Ndasibona isandla sikaMama wethu phezu kosulelo, sibabeka into efana negqabi lesityalo, kwaye baphilisiwe.

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 13, 2014

Izifo ezingaziwa ziya kuqhubeka nokuhlasela ubuntu, omnye emva komnye; kodwa njengokuba befika emntwini, ndiya kukubonelela ngeendlela zendalo zokulwa nabo.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Ngamana 30, 2013

Indinyana ethe cwaka yesibetho eyonakalisa ubomi bamadoda inzima kuwe. Kukuphela koncedo lukaMama wam oya kuphumelela ekuwuyekiseni; Sebenzisa iMedicalous Medal yale njongo, uphethe ukholo ngaphambili njengesibhengezo soloyiso.

INkosi yethu uYesu Krestu
Februwari 12, 2012

Indyikityha yesifo siyamampunge; Zitywinele eGameni likaGazi lam. Sikelela ukutya kwakho ngophawu lomnqamlezo wam kwaye ugcine ukholo lwakho luphilile.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Matshi 17, 2010

Abantu bam abathandekayo, ndiyanithanda. Ndikuthanda ngokungapheliyo, kwaye namhlanje ndikubiza ukuba ubeke umnqamlezo wam kwindawo ebonakalayo kwikhaya lakho. Musa ukoyika, ungabi nazintloni zokubonwa, kuba ndiyakuthanda kwaye ndiyakuqonda ngokuqhubekayo. Namhlanje ke ndikubiza ukuba uthambise iminyango yamakhaya akho, kuba isibetho sisondele ebantwini.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Aprili 14, 2010

Ubhubhani usondele ebantwini. Oku kuveliswa zizandla zabantu, ezifuna amandla oqoqosho abathe baphulukana nawo kumaxesha akutshanje, kuyakubangela isifo phakathi kwesam. Oku kuyibuhlungu kakhulu Intliziyo yam. Ke ngoko ndiyanilumkisa, kwaye kwakhona ndiyanikhumbuza ngokusetyenziswa kweesakramente ukuze nizikhusele. Ndikukhumbuza ukuba uthambise amakhaya akho ukuze ukhuseleke.

Intombi Enyulu kaMariya:
Septemba 5, 2010

Bantwana bam, niyabohlwaya. Utsale isibetho esimiselweyo. Intliziyo yomntu iya kuziva iyinkangala enkulu. Amadoda enzululwazi aya kudideka xa esiva ukuba akunakwenzeka ukuba afumane unyango. Bayakuqonda ukuba kuphela kukukholwa kumandla kaThixo aya kuyiphilisa le ntlungu; Uya kuyiphilisa le ntlupheko ngokusebenzisa iisakramente kunye nemiyalelo esikunike ivela ezulwini ngenxa yezehlo ezinjalo.

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 15, 2009

Bantwana abancinci, ubuntu buyasondela esiphelweni kwaye UYOHLA KONYANA WAM UKUZE UFUMANELE. Ndikubize ukuba utywinele amakhaya akho ukuze kudlule ububi nokubethwa, kwaye ukhawuleze ukulandela imiyalelo yam. Ukanti nangoku awuqondi ukuba, ukuba iingcango kunye neefestile zekhaya zitywiniwe kwaye umntu oqhubeka nokuthamba, ububi kunye nesibetho ziya kungena kwaye zimenze awele esonweni.

INkosi yethu uYesu Krestu:
Ngamana 2009

Ndiyakumema ukuba ungakulibali ukusetyenziswa kweesakramentals. Kwimeko yezifo ezosulelayo (iindyikitya zokufa, izifo, njl.njl) thambisa iminyango kunye neefestile ngeoyile esikelelekileyo. Ukuba uyagula, fafaza ukutya ngamanzi angcwele kwaye ugcine engqondweni ukusebenzisa izityalo zamayeza akuyalele uMama ukuba uwasebenzisele la matyala angalindelekanga.

Intombi Enyulu kaMariya:
Ngamana 24, 2017

Izigulo ezinzulu zisondela ezihlasela inkqubo yokugaya ukutya; Sebenzisa isityalo esaziwa ngokuba yi-ANGELICA. Sebenzisa sonke isityalo ngokufanelekileyo, kunye nabasetyhini abakhulelweyo ukuba balumke. Kuza isifo, esihlasela amehlo; Ngale nto sebenzisa isityalo esaziwa ngokuba yi-EYEBRIGHT.

Intombi Enyulu kaMariya:
Matshi 12, 2017

Njengomama wakho, ndiyakucela ukuba ugcine njengenxalenye yendlela yakho yokuphila, iimfuno zemihla ngemihla zokungenisa i-VITAMIN C, yokufaka igalikhi eluhlaza okanye i-ginger mihla le.

U-Luz de Maria (umbono):
Juni 3, 2016

Ngequbuliso, Umama wethu uphakamisa esinye isandla kwaye abantu bavele abagulayo zizibetho ezikhulu; ke ndibona umntu ophilayo esondela komnye ogulayo, bathi ke basuleleke ngoko nangoko. . . Ndibuze umama, 'Singabanceda njani aba dadewethu?' kwaye ithi kum, 'SEBENZISA I-OIL YASAMARITI OHLE. NDIKUTHENGE NGOKUQINISEKILEYO KUNYE NOKUQINISEKILEYO KWEZOBUCHWEPHESHE. '

Umama wethu wandixelela ukuba izibetho zokwenyani ziya kuza kwaye kufuneka sityise i-clove yegalikhi eluhlaza ekuseni okanye ioyile ye-oregano: ezi zimbini ziintsholongwane ezifanelekileyo. Ukuba awukwazi ukufumana i-oregano oyile ungayibilisa kwaye wenze iti kuyo. Kodwa ioyile ye-oregano ibhetele njenge-antibiotic.

Intombi Enyulu kaMariya:
January 28, 2016

Sebenzisa i-mullein kunye ne-rosemary ngamanani amancinci.

Intombi Enyulu kaMariya:
January 31, 2015

Esinye isifo sisasazeka, sichaphazela indlela yokuphefumla; Kuyosulela kakhulu. Gcina amanzi angcwele; Sebenzisa i-hawthorn kunye nesityalo se-Echinacea ukuyilwa nayo.

Ukucingisisa okwenziwe nguLuz de Maria:
Novemba 10, 2014

Umama osikelelekileyo wandixelela ngesifo esiya kuhlasela inkqubo yemithambozelo kunye nenkqubo yomzimba yokuzikhusela ebangela iingxaki ezinkulu zesikhumba, esithi mandixelele ukuba ndisebenzise amagqabi esityalo somnatha kunye neginkgo.

INkosi yethu uYesu Krestu:
January 4, 2018

Abantu bam, ndikhangele phambili, kwaye isifo esikule nto iphambi koluntu siya kufumana unyango kunye ne-ARTEMISIA [MUGWORT] ISICWANGCULELE eluswini.

[Qaphela isifundo esenziwa kwesi sityalo ukuze kulwe i-coronavirus: www.mpg.de]

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 11, 2014

Esi sibetho sihlaziywa ngabantu abakhonza umchasi-Kristu, kwaye ubone ukuba uqoqosho luphela njani. Njengokuba unikwe le nto, ndiyanimema, bantwana, ukuba niphilise umzimba malunga nokuba yeyiphi indalo ebonelela ukulunga komzimba, kwaye malunga nesifo esikhoyo, ukusetyenziswa kwe-ARTEMISIA ANNUA.

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 13, 2014

Sithandwa sam, ndikwangumama obona kukude kunokuba ubone, ndikubiza ukuba utye IIMPAHLA [I-BLACKBERRies]. Ziyacoca ngegazi ngokwendalo, kwaye ngale ndlela umzimba wakho uya kujamelana ngakumbi nobubi obuya kuhlasela uluntu. Anazi ukuba uninzi lweentsholongwane kunye neebacteria ezikhathaza ukuba udalwe ngumntu ngokwakhe njengemveliso yamandla kubantu bonke.

Intombi Enyulu kaMariya:
Oktobha 13, 2014

Ukutya koluntu kukhululekile kodwa kuyingozi emzimbeni womntu, nto leyo ehlala itshabalalisa kwaye igula. Okwangoku, umzimba womntu uzaliswe kukungondleki kakuhle, oko ke kuthanda ukuba buthathaka kwento ephilayo, kwaye izifo ezitsha zibambe umntu, zibangela ububi obukhulu.

U-Luz de Maria ubuze uMama uMariya ukuba yintoni ekufuneka yenziwe ukwenza ukuba umzimba ungabi namandla kwizibetho ezizayo. Umama osikelelekileyo uphendule wathi:

Sithandwa sam, sebenzisa amanzi abilisiweyo ngaphambi kwexesha kwaye uqalise ukukhupha umzimba emzimbeni ngokusela amanzi kangangoko: ngale ndlela, umzimba uya kuhlanjululwa.


Ukufunda isayensi emva kweoyile eyimfuneko njengeoyile yomSamariya olungileyo, ekwabizwa ngokuba yioyile "yamasela", funda incwadi yasimahla: Ioli yomSamariya olungileyo nguLea Mallett (umfazi kaMark Mallett). Funda ibhlog kaLea apho iioyile zibalulekileyo zilingana nezi zityalo zichazwe nguMama wethu: Malunga: Ngezityalo

KUBALULEKILE: Ayizizo zonke ioyile ezifanelekileyo ezifanayo! Abanye basebenzisa izongezo kunye neefiller kwaye / okanye zithathwe kwizityalo apho kusetyenziswe khona izibulala-zinambuzane / iyeza lokubulala ukhula, ngelixa ezinye zichithwe kakhulu ziphulukana nomgangatho wazo (nokuba zibanga ukuba ziyi "100% yeoyile emsulwa"). Nceda uqaphele ukuba uMama wethu akacebisi fomyula "yomlingo", kodwa a isayensi iyeza.[1]NgokweZiko leSizwe lezeMpilo kwi-PubMed base, kukho ngaphezulu kwe-17,000 yezifundo zonyango ezibhaliweyo kwiioyile ezifanelekileyo kunye nezibonelelo zazo. (Iioyile ezifanelekileyo, amayeza amandulo NguGqirha Josh Ax, Jordan Rubin, kunye noTy Bolinger) Ngokubhekiselele kwioyile "yamaSamariya alungileyo" (Amasela) i-NCR ijolise ngqo kuyo, kufunyaniswe ukubaizinto ezichasayo, ii-antibacterial, antiviral kunye ne-antiseptic. ”UGqr. Mercola, "Iindlela ezingama-22 zokuSebenzisa ioyile yamasela"CIzifundo ezi-linical zenziwa kulomxube othile kwiDyunivesithi yaseWeber eUtah ngo-1997. Bafumanise ukuba yehlise kangange-96% kwiibhaktiriya ezihamba ngomoya.Ijenali yoPhando lweeoyile ezifunekayo, IVol. 10, n. 5, iphepha 517-523) Uphononongo luka-2007 olupapashwe kwi Phytotherapy Research uqaphele ukuba isinamon kunye ne-oli ye-clove bud efumaneka kumasela inokuba namandla ekuthinteleni ukukhula kwezifo ezinje ngeStreptococcus pyogenes, pneumoniae, agalactiae kunye neKlebsiella pneumonia, kwaye inokunceda ukunyanga izifo zokuphefumla ebantwini. (yibelayibeans.com) Umbhalo wePopid Research wapapasha isifundo ngo-2010 ebonisa ukuba izithako eziphambili kwioli yeTives inokukunceda ukulawula ukuvuvukala.ncbi.nlm.nih.govImifuno iRosemary yayikwangumbandela wophando ngo-2018 ngokubhekisele kwiipropathi zayo ze "antioxidant kunye neantimicrobial".ncbi.nlm.nih.gov) Kwaye kwakuloo nyaka mnye, uphononongo olupapashwe kwi- Ijenali yaseMelika yeeoyile eziBalulekileyo kunye neMveliso yeNdalo ifumanise ukuba ioyile yamasela inokuba nefuthe le-cytotoxic kwiiseli zomhlaza wamabele, ekhokelela ekufeni kweseli. (elisa.nlm)  

Imibuzo emininzi ize kuthi malunga nokuba zeziphi iioyile ezifanelekileyo zokusebenzisa kunye nezisebenzayo. Cofa Apha ukuba ungathanda ukuphuma uye kuphando olwenziwe nguLea Mallett, kunye nokumfundela incwadi yasimahla ekwi-intanethi: Ioli yomSamariya olungileyo… Kunye nokufumana exutywe ngaphambili, Inguqulelo yezenzululwazi yale oli yokuxhasa amajoni omzimba aphezulu okanye iioyile ezisisiseko esiphakamileyo. Funda ibhlog kaLea apho iioyile zibalulekileyo zilingana nezi zityalo zichazwe nguMama wethu: Malunga: Ngezityalo

 

 

Imihlathi

Imihlathi

1 NgokweZiko leSizwe lezeMpilo kwi-PubMed base, kukho ngaphezulu kwe-17,000 yezifundo zonyango ezibhaliweyo kwiioyile ezifanelekileyo kunye nezibonelelo zazo. (Iioyile ezifanelekileyo, amayeza amandulo NguGqirha Josh Ax, Jordan Rubin, kunye noTy Bolinger) Ngokubhekiselele kwioyile "yamaSamariya alungileyo" (Amasela) i-NCR ijolise ngqo kuyo, kufunyaniswe ukubaizinto ezichasayo, ii-antibacterial, antiviral kunye ne-antiseptic. ”UGqr. Mercola, "Iindlela ezingama-22 zokuSebenzisa ioyile yamasela"CIzifundo ezi-linical zenziwa kulomxube othile kwiDyunivesithi yaseWeber eUtah ngo-1997. Bafumanise ukuba yehlise kangange-96% kwiibhaktiriya ezihamba ngomoya.Ijenali yoPhando lweeoyile ezifunekayo, IVol. 10, n. 5, iphepha 517-523) Uphononongo luka-2007 olupapashwe kwi Phytotherapy Research uqaphele ukuba isinamon kunye ne-oli ye-clove bud efumaneka kumasela inokuba namandla ekuthinteleni ukukhula kwezifo ezinje ngeStreptococcus pyogenes, pneumoniae, agalactiae kunye neKlebsiella pneumonia, kwaye inokunceda ukunyanga izifo zokuphefumla ebantwini. (yibelayibeans.com) Umbhalo wePopid Research wapapasha isifundo ngo-2010 ebonisa ukuba izithako eziphambili kwioli yeTives inokukunceda ukulawula ukuvuvukala.ncbi.nlm.nih.govImifuno iRosemary yayikwangumbandela wophando ngo-2018 ngokubhekisele kwiipropathi zayo ze "antioxidant kunye neantimicrobial".ncbi.nlm.nih.gov) Kwaye kwakuloo nyaka mnye, uphononongo olupapashwe kwi- Ijenali yaseMelika yeeoyile eziBalulekileyo kunye neMveliso yeNdalo ifumanise ukuba ioyile yamasela inokuba nefuthe le-cytotoxic kwiiseli zomhlaza wamabele, ekhokelela ekufeni kweseli. (elisa.nlm)
exhonyiweyo Ku philisa, NguLuz de Maria de Bonilla, Ukukhuselwa ngokwasemzimbeni kunye nokuLungiselela, Izitofu, Izibetho kunye neCovid-19.