Kutheni uJennifer?

UJennifer ngumama oselula waseMelika kunye nokhaya wendlu (igama lakhe lokugqibela ligodliwe kwisicelo somlawuli wakhe wokomoya ukuze ahloniphe ubumfihlo bendoda yakhe kunye nosapho.) Wayeyiloo nto, mhlawumbi, into eyayinokuthiwa ngumKatolika "oqhelekileyo" owayesazi okuncinci malunga nokholo lwakhe kwaye nangaphantsi ngeBhayibhile. Wakhe wacinga ngaxesha lithile ukuba “iSodom neGomora” yayingabantu ababini kwaye “iiNdawo eziBalaseleyo” ligama leqela lomculo werock. Emva koko, ngexesha loMthendeleko eMthendelekweni ngenye imini, uYesu waqala ukuthetha ngokuvakalayo kuye emnika imiyalezo yothando kwaye emyala esithi, “Mntwana wam, ulwandiso lomyalezo wam wenceba kaThixo. Kuba imiyalezo yakhe igxile ngakumbi kubulungisa ukuba kumele Yiza kwihlabathi elingaguqukiyo, ngokwenene bazalisa icandelo lomyalezo weSt. Faustina:

… Ngaphambi kokuba ndifike njengoMgwebi olilungisa, kuqala ndivula umnyango wenceba yam. Owala ukugqitha kumnyango wenceba yam, udlula ngomnyango wobulungisa bam.-Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari yaseSt Faustina, n. 1146

Ngenye imini, iNkosi yamyalela ukuba enze imiyalezo yakhe kuBawo Oyingcwele, uPopu John Paul II. Fr. USeraphim Michaelenko, usekela-mphathi weofisi yaseSt. Faustina, waguqulela imiyalezo ka-Jennifer kwiPolish. Wabhukisha itikiti lokuya eRoma kwaye, ngokuchasene nawo onke amakhwiniba, wazifumana yena kunye neqela lakhe kwiziphaluka zangaphakathi zeVatican. Wadibana noMonsignor Pawel Ptasznik, umhlobo osondeleyo kunye nomnxibelelanisi kaPopu kunye noNobhala Waseburhulumenteni wasePoland kwiVatican. Imiyalezo idluliselwe ku-Cardinal Stanislaw Dziwisz, unobhala wobuqu kaJohn Paul II. Kwintlanganiso elandelayo, uMsgr. UPawel uthe, Ukusasaza imiyalezo kulo lonke ilizwe ngayo.

Imiyalezo evela kuJennifer

UJennifer-Isikhuselo soKhuselo eMelika

UJennifer-Isikhuselo soKhuselo eMelika

...iza kuphakanyiswa kungekudala.
Funda Okuninzi
UJennifer - Umgca wokuhlukanisa

UJennifer - Umgca wokuhlukanisa

Kukho abo bacimayo, kunye nabo bafunda kwimbali.
Funda Okuninzi
UJennifer – Umbono wembalela

UJennifer – Umbono wembalela

Ngaba oku kuya kuba kukuzaliseka kwesinye isiprofeto?
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintlanga ezingasayi kuphinda zibekho

UJennifer-Iintlanga ezingasayi kuphinda zibekho

Thandaza njengoko ungazange uthandaze ngaphambili, kuba ilixa lisondele.
Funda Okuninzi
UJennifer-Xa Ubona Umqondiso ovela eYerusalem

UJennifer-Xa Ubona Umqondiso ovela eYerusalem

...yazi ukuba iBandla Lam lingenile kuMthanda wam.
Funda Okuninzi
UJennifer-Kufuneka ube nokuQopha okukhulu

UJennifer-Kufuneka ube nokuQopha okukhulu

...utshaba lufuna ukukutsalela ngezono zakho zangaphambili.
Funda Okuninzi
UJennifer-Yenza uluntu ukuba luphile ekukhanyeni kwam

UJennifer-Yenza uluntu ukuba luphile ekukhanyeni kwam

Unesona sikrweqe sikhulu...
Funda Okuninzi
UJennifer-Xa kubonakala ngathi akukho sithintelo…

UJennifer-Xa kubonakala ngathi akukho sithintelo…

...lo ngumqondiso omkhulu wokuba ixesha lokuvelelwa kwam likufuphi.
Funda Okuninzi
UJennifer-iBandla lam, likrazulwe kubini

UJennifer-iBandla lam, likrazulwe kubini

...ukukhutshwa kwesihlalo sikaPetros.
Funda Okuninzi
UJennifer - Imimoya yasentwasahlobo

UJennifer - Imimoya yasentwasahlobo

Isiprofeto esisecaleni?
Funda Okuninzi
UJennifer - Isono ayisosenzo sothando

UJennifer - Isono ayisosenzo sothando

Ukuba izenzo zakho zothando zichasene nendalo yam, icebo lam, ayilothando.
Funda Okuninzi
UJennifer-Kungekudala uza kuba ngamaNgqina esona silumkiso sikhulu

UJennifer-Kungekudala uza kuba ngamaNgqina esona silumkiso sikhulu

Ndithi kubantwana bam, Musani ukuzibeka phantsi iirosari zenu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Uthandazela Iintshaba zakho, abo baKugwebelayo…

UJennifer-Uthandazela Iintshaba zakho, abo baKugwebelayo…

...sesona senzo sikhulu sokubandezeleka okuhlangulayo.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ixesha lakho kwiSityhilelo lifikile

UJennifer-Ixesha lakho kwiSityhilelo lifikile

Eli hlabathi liyawohloka kwaye abaninzi bayabubona ububi obuphambi kwabo.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ihlabathi lingenile kwixesha lesilumkiso

UJennifer-Ihlabathi lingenile kwixesha lesilumkiso

Ixesha lesilumkiso elikhokelela kwisilumkiso.
Funda Okuninzi
UJennifer-Uphila ngaphandle kwesityhilelo

UJennifer-Uphila ngaphandle kwesityhilelo

Qondani ububi ukuba buyintoni na kwaye musa ukubambelela kubo ngokuthobela ngenxa yokoyika.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iyure eNkulu iyeza

UJennifer-Iyure eNkulu iyeza

Xa ukhanyela into owadalwa ngayo, uyamkhanyela uYihlo oseZulwini.
Funda Okuninzi
UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

Izilumkiso ezidlulileyo ngoku zikumnyango wakho.
Funda Okuninzi
UJennifer-Umchasi-Kristu ukufuphi

UJennifer-Umchasi-Kristu ukufuphi

Inkululeko yakho iya kuhluthwa ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

UJennifer-Kwi-Precipice yoTshintsho olukhulu

Isihogo sikhuthululwe emhlabeni.
Funda Okuninzi
UJennifer - Lo Mprofeti wobuxoki

UJennifer - Lo Mprofeti wobuxoki

Njengoko ukubhubha kukapopu wenene kusithwe ngulo mprofeti wobuxoki, iinguqu ziya kuza njengeenqwelo-mafutha...
Funda Okuninzi
UJennifer-Ubizo lwakho lobubingeleli luza kuvavanywa

UJennifer-Ubizo lwakho lobubingeleli luza kuvavanywa

Bonke baya kubonakala belahlekile ... ngoko uloyiso olukhulu luya kufika.
Funda Okuninzi
UJennifer - Ubumnyama obuvela eRashiya naseTshayina

UJennifer - Ubumnyama obuvela eRashiya naseTshayina

IRoma iya kurhangqwa ngemijukujelwa. Uxolo loluntu luvela ekuthembeni...
Funda Okuninzi
UJennifer-Abo baphazamisana nenkululeko yokuzikhethela…

UJennifer-Abo baphazamisana nenkululeko yokuzikhethela…

...ungezi eGameni lam.
Funda Okuninzi
UJennifer-Eli Hlabathi njengoko ulibonayo liyadlula

UJennifer-Eli Hlabathi njengoko ulibonayo liyadlula

Sebenzisa amazwi akho ukukhusela inyaniso.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintaba ziya kuvuka

UJennifer-Iintaba ziya kuvuka

Umhlaba uyaphendula kwizono zakho ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Yiza kwaye uthande

UJennifer-Yiza kwaye uthande

Ndiphumla ngokuzolileyo kwiminquba yehlabathi.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintsuku zokuzila ziya kuza

UJennifer-Iintsuku zokuzila ziya kuza

...kodwa iya kulandelwa luloyiso olukhulu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ubizo lokuthandazela abangazilungiselelanga

UJennifer-Ubizo lokuthandazela abangazilungiselelanga

Thandazela ukhuseleko lweentsapho.
Funda Okuninzi
UJennifer-Iintsuku zokuzila okukhulu ziyeza

UJennifer-Iintsuku zokuzila okukhulu ziyeza

Oomama nootata bayakulangazelela balilele abantwana babo...
Funda Okuninzi
UJennifer-Ihlabathi liza kugcwaliswa ngamanzi

UJennifer-Ihlabathi liza kugcwaliswa ngamanzi

... ngeenyembezi xa abantu bebona abakwenzile kwabancinci ...
Funda Okuninzi
UJennifer-AndingoThixo Wokoyika

UJennifer-AndingoThixo Wokoyika

Umzimba wakho yitempile yoMoya oyiNgcwele.
Funda Okuninzi
UJennifer - Baphi Abefundisi Bam?

UJennifer - Baphi Abefundisi Bam?

Uninzi luye lwayithemba inzululwazi yobuxoki yomntu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ilixa liyeza

UJennifer-Ilixa liyeza

Iyure xa uluntu luya kuyibona inyaniso yomphefumlo wakhe.
Funda Okuninzi
UJennifer - Amaso okuKhanya

UJennifer - Amaso okuKhanya

IRosari iyakugquma ubumnyama.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ukubiza abaProfeti

UJennifer-Ukubiza abaProfeti

Vuka, ungoyiki;
Funda Okuninzi
UJennifer-Ipaseji entsha ngexesha

UJennifer-Ipaseji entsha ngexesha

Ukungcangcazela okukhulu kunye nokubala igazi labamsulwa.
Funda Okuninzi
UJennifer-IWebhu iya kutshatyalaliswa

UJennifer-IWebhu iya kutshatyalaliswa

Inkululeko inikwa ukwenza ukuthanda kukaThixo.
Funda Okuninzi
UJennifer - Uthembephi?

UJennifer - Uthembephi?

Ngaba undibeka wedwa okanye uzivalela?
Funda Okuninzi
UJennifer - the Shadows of Russia and China

UJennifer - the Shadows of Russia and China

Emnyango waseMelika.
Funda Okuninzi
UJennifer - a Shake enkulu

UJennifer - a Shake enkulu

Ilixa Elikhulu lokukhanya liyeza.
Funda Okuninzi
UJennifer - Umbono weSilumkiso

UJennifer - Umbono weSilumkiso

Bayawubona umphefumlo wabo njengoko ndibona njalo.
Funda Okuninzi
UJennifer -Ulungiso olukhulu luyeza

UJennifer -Ulungiso olukhulu luyeza

Uluntu alusenako ukuzimela.
Funda Okuninzi
UJennifer - Akusekho xesha

UJennifer - Akusekho xesha

Uluntu luye lwalahlekelwa sisono.
Funda Okuninzi
UJennifer-aBantwana bam alwa ubuhlanga

UJennifer-aBantwana bam alwa ubuhlanga

Asingombala wolusu olunye oludala ulwahlulo: sisono.
Funda Okuninzi
UJennifer -Vusa Bantwana bam!

UJennifer -Vusa Bantwana bam!

Ungene eGetsemane yakho.
Funda Okuninzi
UJennifer-Ulungiso olukhulu luza

UJennifer-Ulungiso olukhulu luza

Xa i -hurs yam ingasafunwa kufuneka ubulungisa bufike.
Funda Okuninzi
UJennifer -Ukutyhilwa kuqalile

UJennifer -Ukutyhilwa kuqalile

Kuza kubakho inyikima enkulu.
Funda Okuninzi
UJennifer-Kwiindawo zokubalekela

UJennifer-Kwiindawo zokubalekela

Ndibiza abantwana bam ukuba basabele kweyona Ntliziyo yam iNgcwele, kuba kulapho kuphela apho niya kuthi...
Funda Okuninzi
UJennifer-Ixesha leXolo

UJennifer-Ixesha leXolo

UYesu ku: Mntwana wam, ndithumele izaqhwithi neenyikima zomhlaba kweli lizwe ngaphambili njengomqondiso wokuba indoda idinga ...
Funda Okuninzi
UJennifer - Izibetho zeZinambuzane nezifo

UJennifer - Izibetho zeZinambuzane nezifo

UYesu ukuya nge-18 kaNovemba ka-2004: Abantu bam, ukukhanya kuza kuza phezu koluntu. Isikali ngasinye sokukhanya ...
Funda Okuninzi
UJennifer-Njengeebhokisi zeemoto

UJennifer-Njengeebhokisi zeemoto

UYesu ku: bantu bam, abo baqhubeka nokungazinanzi izicelo zam baya kuziswa emadolweni ...
Funda Okuninzi
UJennifer - a Shake enkulu

UJennifer - a Shake enkulu

UYesu ku:… inyikima enkulu iseza kuza kuba umhlaba sele uqalile ukubonisa uluntu ubunzulu ...
Funda Okuninzi
exhonyiweyo imiyalezo, Kutheni le nto imboni?.