Luz de Maria de Bonilla - Thandaza ngokuchasene neNtsholongwane

Inenekazi lethu ukuze NguLuz de Maria de Bonilla Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi-15:

Bantwana abathandekayo beNtliziyo yam eNgenakuguquka:

Ndikusikelela ngalo mzuzu xa uluntu lufuna uNyana wam ukuze luzinikele kwinguquko. Namhlanje, ngaphezulu kunamanye amaxesha, uluntu lntywiliselwa kumzuzu wobumnyama apho kulawula isiphithiphithi.

AMANQAKU ATHUNYELWE UKUHLAZIYWA KOMNQOPHISO OMkhulu
YOBUGCISA BABANTU NOKUZIPHATHA.

Nina ke niyamangqina okuba, yonke into ingatshintsha njani na emntwini kwangoko. AWUSAYIHLABATHI UTHANDO KUNYE NOKUKHANGELEKELA 'UKUMKANI WAMAKHOSI KANYE WENKOSI YENKOSI' (cf. Rev. 19: 16; I Tim 6: 15), kodwa ndibona amazwe amaninzi eshiywe bubhubhane.

NGOKU, NDIBUZA BONKE UKUTHOBELA UKUTHANDAZA, ​​NGOKUGQIBELA IXESHA ELINGCWELE LOKUKHANYA UKUZE UVENZELEKILEYO KWABO BANGCWELE BANGCWELE.

NDIBUYA KUZO ZONKE UKUZIBUZA UKUZITHANDAZA NGOMHLA WOKUQALA, Matshi 19 NGESITHATHU E-AFRILI NGASELinye IZWE, UMTHANDAZO wokuba Unyana wam akutsale. (Umthandazo weNkosi), NJENGONXIBO LOKUXOLELWA KUBOMI BANGANGAPHAMBILI, NGOKUTSHEBILEYO KUNYE NOKUSUKA KWEHLABATHI, IXESHA LESITHILI.

Kuyimfuneko ebantwini ukuba bakhala kuBathathu Emnye Ongcwele ukuze bafumane iinceba zikaThixo kwaye ukuze lo bhubhane uxolelwe kwintando kaThixo, kwaye kunye nomthandazo, ndiyakumema ukuba BEKA I-OYISI EBUSISIWEYO-UKUBA UNAMAFUTHA E-SAMARITAN OKULUNGILEYO (*), BEKA I-DROP YALE MAFUTHA KWI-OIL EBUSISIWEYO-KUNYE NAKUMAKHA ISAKHELO SOMNYANGO WANGAPHAMBILI WENDLU YAKHO NANGOMnyango WANGAPHAMBILI, KWAKHO UKUHLALA KUMBUZO WOBABALO, OBALULEKILEYO NGELI XESHA

Bantwana abathandekayo bentliziyo yam eNgenakufa, ukuba ujonga isenzo somntu kunye nokuziphatha ngamehlo okomoya, niyakubona ukuba, ngokuzikhethela komntu, nimkile ekubeni ngabantwana bakaThixo niyokuphila njengeentshaba zikaThixo, nisenza iimbambano ezinkulu, Uyakuziva inyongo yeentlungu ezibangelwa nguThixo.

Bantwanana bam, ukuba ndinibizele ekuthini guqukayo, ukanti animameli. Zininzi kakhulu “ABAVENKISI ABANGCOLILEYO” (Mt 23: 27-32) UKUPHILA NGEXESHA LENDODA Yonyana wam, EBONISE UKUTHENGISA KAKHULU ISONO SONYANA WAM NGENXA YOKOMOYA WABO, UKUZE BAZE BAZE BENZE INYANISO YENKANI YONYANA WAM, UKUZE ABANTU Bakhe BANGANGABANGCWELE UKUBA BANGCWELE NGABANTU BAM Unyana WAM.. (cf. 1 Petros 16:XNUMX). Ngesi sizathu, umntu wazenzela amandla okuza emntwini kwaye okuzayo kuyakoyisa. Kukangakanani ke osaseleyo ukuba uphilele, phakathi kwezinto ezoyikekayo kunye nokubandezeleka! UbuBuhlungu boMntwana wam: ukubandezeleka kwabantwana bakhe!

Bantwana abathandekayo bentliziyo yam engenasono, eli kufanele ukuba ibe lixesha lokuba nizihlole ngaphakathi, nicinge ngemisebenzi kunye nezenzo zenu, kwaye nicingisise ngomendo nomzamo wokuzihlambulula nokuguqula. LIXESHA LAKHO UKUZE UVULE NGOKOMOYA; nokuba uza kuphumelela ekwenzeni ngoku, okanye kungenjalo ukubandezeleka kuya kuba kukhulu ukuba ulinda ixesha elide.

NJENGOMAMA NDIFUNA UKUZE NDIKUKHOKELELE NGENDLELA YOKHUSELEKO;
OKANYE HAYI KUFUNA UKUVUMA UKUZE NDIKUVULE KAKUHLE.

Bantwanana bam abathandekayo kwentliziyo yam engachazeki, esi sizukulwana asifani nesangaphambili saphikelela ekubeni singaziva Iingcingo zaphezulu, de bazifumane bajongana nomzuzwana ababengalindelanga.

Ingelosi yethu ethandekayo yoXolo (**) ihleli emthandazweni phambi kweTroneitine, silinde uMyalelo oMiselweyo ukuba ufike ukuze ushukumise iintliziyo, ukuvusa abo baleleyo, ukukhusela abo badanileyo kodwa abangalahliyo ukholo, Hlala ecaleni kwabo bayazi ukuba uNceba kaThixo uyathanda kwaye uyaxolela, uxolele kwaye uthanda, kwaye abuyela kuNyana wam.

Thandazela ukuba ixesha libe lifutshane kunye nokuba imicimbi imfutshane.

Bantwanana abathandekayo, ubomi behlabathi bukuvalela: Ubomi obunikezelwe kweYona Ngcwele ingcwele uyakukhulula.

Thandazani bantwana bam, thandazelani eMexico, ukungcangcazela komhlaba kungalibali.

Thandazani bantwana bam, nithandaze ukuba bonke abantu bathobele iiCingo eziLungileyo kunye nokuba ukubandezeleka okulandelayo kuncitshiswe.

Thandazani bantwana bam, thandazani. IZiko leCawe yo Nyana wam liya kumangalisa uluntu; Ukholo luya kuqina ngakumbi.

Thandazani bantwana bam, nithandaze ukuba uloyiko lungabambeleli bantwana bam, nisazi ukuba uqoqosho lwenza ukuba uluntu lube buthathaka.

Bantwanana bam abathandekayo bentliziyo yam, ze nithobise iingcingo zeyona Nto ingcwele inivumela ukuba niyifumane.

Yiba ngumntu ongathathi ntweni: ungaqhubeki unamathele esonweni.

Qhubeka le-Lent ngaphandle koloyiko, kodwa expiation. Ungayikhubekisi Intliziyo yo Nyana wam, PHILA NGOKUXA WAKHE Waphila USUKU LOKUGQIBELA LOKUPHILA KWAKHO.

UNGAYIKHOLO!
NDINGEKHO LONTO, NDINGUYANI UMAMA WAKHO?

Ndiyakusikelela.

UMama uMariya

ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono

 

(*) Malunga neoyile yamaSamariya alungileyo…

(**) IZityhilelo malunga neNgelosi yoXolo, funda…

 

IZIMVO NGU-LUZ DE MARIA

Bazalwane noodade:

Umama wethu, njengo-'Kumkanikazi noMama wamaXesha okuGqibela '', usishukumisela ukuba siguquke ngokuqinisekileyo. Zingaphi iziganeko ezaprofetwayo ezikhawulezayo kunye nokuqhubela phambili kwale ntsholongwane esityhilelwe thina kwiminyaka engaphambili! Kufuneka sihlale siphaphile singoyiki; nangona le ntsholongwane iyosulela kakhulu, ezinye ziya kuza emva kwale yokuqala, eya kuthi ibangele ukufa kwabantu. Ngokunikwa ipanorama yento endiyifumeneyo, ndiyabona ukuba le ntsholongwane yeyona ibuyisa ikhethini elikhulu emva kwazo ezizezinye izifo ezibulalayo eziza kuba bubhubhane bokwenyani ngenxa yenqanaba labo lokufa. Akufanele sikholelwe ukuba into ebhengezwe lizulu iphelela apha: into ebhengezwe lizulu iqala apha. Ke ngoko, masithandaze, masithandaze ngokumanyeneyo, ukuze kuphele elona nani lincinci lemiphefumlo ukuze singanikezeli, nokuba ikhaka lethu lihlatywe luhlaselo oluzayo.

Sinakho UMAMA OTHANDIWEYO NAYE ASikhokele KAKUHLE.

Amen.

exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.