Luz de Maria-Eli liXesha elingenaXesha

UYesu ku NguLuz de Maria de Bonilla Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi-27:
 
 
 
Abantu abathandekayo!
 
NDAKULELA NGAM POLISI WAM WAMADOLA.
NGALO LONTO KUTSHO IGAZI LAM.
 
Kuzo zonke iintlungu zoMnqweno wam woThando, ndikubonile ufunda le Lizwi laM, ukuze ngalo mzuzu ube nombulelo ngobomi bakho kwaye unomdla wokufumana uBomi obunguNaphakade.

 
NDINAMAVA WOKUDELEKA, UKUGXEKA, UKUTHOBEKA, UKUqalekisa, NDIKWENZELELA NGOKWAM UKUBA OKWENZEKE UMNTU ANGAYIPHENDULI: NDAYIKHOKELELA INGQONDO, UMSINDO, NDANDINGUMDALALI WABANGENAKULINGANISWA BANGAPHAMBI OKANYE BANGAPHAMBILI BANGAPHAMBILI.
 
Kwaye ndiqhubekile nokubonelela abantwana bam ngeZambulo kwangaphambili ukuze bazilungiselele, ngakumbi emoyeni, kwaye bathathe indlela yokuguqula. Oku akungenanga: kuthathe ukuza kwento edalwe ngumntu ngokwakhe ukuze usondele kuba usoyika ukugula, nangona ungazibophelelanga, kodwa kunokuba kube lula.
 
Bantu bam abathandekayo, eli lixesha elingelilo ixesha; Ukubandezeleka okukhulu koluntu kuyasondela, ke uya kubona phambi kwakho izifo ezinkulu kunye neentlekele zemvelo, amaxesha oyiko ajongene nosongelo olusemajukujukwini; uyakuhlala uphakuzela, IZIPHUMO ZOKUHLONIPHA KWABANTU - AWUKHO KUMAMELA, UNGANDIVUMELEKILE WANDISHIYA BUKUMKANI BAM.
 
Iindaba zehlabathi ziya kukuxelela ngenguquko entsha yentsholongwane kwaye ukothuka kuya kufikelela kwihlabathi, kuba uhlala ebumnyameni kwaye ke izicelo zakho zezomzuzwana; uninzi aluhlali ngaphandle kokholo oko lucelayo ngomlomo.
 
Nina, bantwana bam, hlalani kunye: Ukholo luyinkxaso yaBantu baMi, ukuthanda uMama wam kuyandichukumisa kwaye ndimamela oko uMama acela kona kum.
 
Usathana uyemka ngokuchasene nentembeko yam kwaye wazisa kumaxesha amathandabuzo kunye nezilingo, endizivumeleyo ukuze ukhule ngokuthobeka, kwaye ubeke ecaleni isikrweqe sokucinga kunye nengcinga yomntu ukuze ndiyalathise kwiindlela zam. , apho ndifuna khona, kwaye oku kufaneleke ngakumbi ukuba umntu afumane ubuntu obuzinzileyo bokomoya obunokhuseleko olukhulu kunye nokuthobela okukhulu.
 
Gquma amadolo akho (cf. Efe 3: 14-21), hayi ukuze undibuze ukuba ndisuse into engawuzuziyo umphefumlo wakho; uguqe ngamadolo kwaye ngokuthobeka ucele uMoya wam oyiNgcwele ngokukhanya kwakhe.
 
UMQONDI WEHLABATHI WONKE OYA KUPHELA EMABANGALINI AMALUNGISELELO ABANTU Bakhe; BAYABUTHATHA UBOMI BAKHE, UKUJONGA ISIHLOKO KUNYE NOKUQHUTYELWA KWAKHONA. ABO BABONAKALAYO NJENGOBEKEKILEYO BAZA KUFUMANEKA kwaye YONKE into iya kuzalisekiswa; I-ScarCity ne-HUNGER ZIYAZA, INKCAZO NGOKWAM IBANGO LINGAQHUTYI kwaye I-ECONOMY IYATHETHWA NGUMPHEFUMULO UYOBANGELA XA KUQALASELWE.
 
Thandazani bantwana bam, thandazani. Ngaphandle komthandazo kunye nokuguqula akuyi kuba yinto yokuba umntu abuyele kwakhona kuzinzo oluncinci.
 
Thandazani bantwana bam, umhlaba uyaqhubeka ukungcungcutheka phakathi kokubandezeleka kwabantu.
Thandazani bantwana bam, thandazelani nibone uKubonwa kukaPeter.
 
Akusinguwe wedwa (cf. Mt 28: 20): Ndihleli nabantwana bam kwaye neNxusa lam liza kuza kunciphisa ukubandezeleka kwabantu bam. Ngaphakathi kokungakholelwa, kuyakuhlala kukho abathile abathembekileyo baMi abaza kumamkela kwaye babone ukuba unguMmeli wam, iNgelosi yam yoXolo. (1)
 
Umama uyakuxhasa, uyiBhakana yoKhanya kwam kwindlela yabo bonke abantu bam. Umama wam nguMama ngamnye kuni, Mamkeleni ngothando!
 
Zithandwa zam, uMama wam uzakusula iinyembezi zakho, uya kukuthuthuzela kwaye akomeleze ngeli xesha ndinyanzelisiweyo ngcwele kubantu bam. Ndihlala kuni, kwaye ubudlelwane enibufumene xa belungisiwe ngokufanelekileyo, namhlanje kuvuka nonke ngabanye, esi sisiqu samanzi aPhilayo, njengoko ndim ndedwa ndinako lo mmangaliso wothando olungapheliyo (cf Jn 7: 37; Ps. 84: 2).
 
Ndikusikelele ngoThando lwam, Ndikugcoba ngeGazi lam elixabisekileyo.
 
UNGAYIKHOLO, AWUYONA WONKE!
 
NguYesu wakho
 
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
ISIQINISEKILEYO SESEXESHA ESILUNGILEYO, ESIVUMELWAYO NGAKHONA ISono
 
IZIMVO ZE-LUZ DE MARIA
 
Bazalwane noodade:
 
Kule Myalezo, uYesu uphinda athi yena kunye noMama wethu osikelelekileyo bayasixhasa, kodwa kungenjalo ukuze saneliseke koko, kodwa endaweni yoko, ukuba, xa sinikwa la mazwi, siya kuzinikela nangakumbi ekuzinikeleni kwintando kaThixo.
 
Umama wethu uya kuzisula iinyembezi zethu, uya kusithuthuzela, ukuba nje sizalisekisa uMthetho oMiselweyo kunye neminqweno ngentliziyo yethu yonke, amandla kunye neengqondo zethu ukuba singabakaKristu, sisenza injongo eqinileyo yohlengahlengiso ukuguqula.
 
Sele singena kwixesha lamaxesha: okunye kuya kuza kamva. Lo ngumlo ongacacanga phambi kwamehlo oluntu - isixhanti, kuba uqhutywa uthe cwaka. Inje le nto - UBUNGAKANANI BOKUTHULA! Kwaye… yintoni eza kulandela emva koko? Siyazi.
 
Kodwa ukuba ubhubhane ukwazile ukwenza ukuba bonke oorhulumente basebenze ngale ndlela, baya kwenza ntoni kamva? Makhe siqwalasele kwakhona kwaye sikhethe uguquko: MASISINDISE IMIPHEFUMLO YETHU!
 
Amen.
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.