ULuz de Maria - Iigusha phakathi kweengcuka

INkosi yethu ku NguLuz de Maria de Bonilla nge-13 kaJuni, 2020:

 

Bathandekayo:

Qhubeka kwindlela yokuguqula.

Hlala ngaphakathi kothando lwam, uxolo nemvisiswano, unikezwe isiphithiphithi esijongene nesi sizukulwana. Ngqina ubungqina beemfundiso zam kwaye uvumele izipho kunye neempawu ezithululelwe nguMoya wam oyiNgcwele kulowo ngamnye ukuba avele.

Bantu bam, kufuneka nifeze ukuthanda kwam, ukuthobela umthetho kaThixo ngawo wonke umzuzu wobomi benu, kwaye nikwenqabe ukuya apho ubomi bakho eMhlabeni benziwe lula khona, nalapho ukhokelwa ukuba usebenze kwaye wenze ngaphandle kweMfundiso yam ( (Mt 7: 13-14).

Bantwana, eli xesha niphila kulo linzima; luvavanyo kubo bonke abangabam. Nihendwa kaninzi nguMtyholi ozulazulayo efuna ixhoba, kuba uluntu alunalo uthando nantlonelo kum, alunakuthembeka nokuqonda, into ethetha ukuba “Ndinguye” owaliwa, ngenxa yoko ke uMoya wam oyiNgcwele awunakuba nawo. Thululela yonke into eyam.

Ndiza ndikhangele i-Holy Rements yam, yeCawe yam ekude ukuba ndiyithululele kuyo yonke uthando lwam, ukuze uqhubeke ngaphandle kokutshintsha kwimbandezelo enkulu ethi ngaxeshanye uziphumelele.  

Zintanda zam, ikhosi ibekelwe ukuba niyilandele, isiphumo senzululwazi yokusetyenziswa gwenxa, ukukunika imida ethile evela kuMyalelo weHlabathi omiselweyo, kwaye eya kuqhubeka nokusasaza intlungu enkulu kunye nokulawula ubuntu, ukuze uhlukanise nomnye, ukuze ube sengozini. Kuya kufuneka ukuba uqaphele kwidabi lokomoya kunye nelengqondo ofumana kulo, abo bakude lee Nami ngabo abangqingiweyo.

Isiphithiphithi sentlalontle siya kusasazeka njengesi sibetho sisuka kwelinye ilizwe siye kwelinye, ngenxa yokuphazamiseka kwabantu abasebenze nezenzo zabo zinqongophele; Oku kukwenza kotshaba lomntu.

Lifikile ixesha, bantu bam!

Nina ninjengezimvu phakathi kweengcuka, ngoko yibani nobulumko njengeenyoka, nimsulwa njengamahobe ” (Mt 10: 16).

Nangona kunjalo, oku akufuneki kukukhathaze, njengoko uMoya Wam oyiNgcwele uya kukunceda ukuze unyamezele kude kube sekupheleni; zinikezele kum kwaye "ndiza kukuthethela" (cf. Mk. 13:11). Musa ukoyika! Nangona iLizwi lam liza kudelwa kwaye iisakramente zihlekiswe, ungaphambuki kum: hlala uthembekile.

Abantu bam, ndihlala ndinawe: ndikhona, ndiyinyani kwaye ndiyinyani emzimbeni wam, umphefumlo kunye nobuninzi kwi-Ekrisarist! Ungalibali ukuba ndithembekile ebantwini bam!

Thandazani, bantwana bam, thandazani. Iintlanga ezinkulu ziya kuphakama kungquzulwano lwangaphakathi lokomoya. Abantu bam bayatshutshiswa.

Thandazani, bantwana bam, thandazani. Iimpembelelo ezibekwe emntwini ziya kwenza ukuba abantu bahlaselane nabantu, de kube ngequbuliso kube nemfazwe.

Thandazani, bantwana bam, thandazani. Amandla omhlaba omazibuthe oMhlaba aya eRashiya: ayiyonto yenzekileyo le, kodwa ngumqondiso wokuba umntu avuke… (1)

IRashiya iya kuhlasela ilizwe ize ibangele ukubandezeleka. (2)

Zintanda zam, niyakubona izinto ezinkulu ezenzeka ngaphakathi kwendalo: musani ukoyika, gcinani ukholo, lumkani kwaye nincedane.

Ubuntu buza kuhlupheka yindlala ngenxa yengxaki yoqoqosho lwehlabathi.

Thandaza, ungaphambuki elukholweni, nyaniseka.

Yibani bantu bam ngoMoya nangenyaniso.

Umama wam uyakukhusela: qhubeka kunye naye, ungahlukani noMama wam.

Thandaza kwaye uphindise. Thandaza.

Ndiyakusikelela: nyamezela ekuguqukeni.

Ndiyakuthanda.

NguYesu wakho

 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

 

(1) Izityhilelo malunga notshintsho lwamandla kazibonda…

(2a) Iziprofetho malunga neRussia…

(2b) Ubudlelwane kumyalezo kaFatima

 

AMAGqabaza NGE LUZ DE MARIA

Bazalwane noodade:

INkosi yethu ethandekayo uYesu Krestu igxininisa kuthi kubunzima beli xesha siphila kulo, sijongane noluhlu lweemeko ebezingalindelekanga apho kuthi thina bantu sihlangane nazo. Utshintsho olupheleleyo kwisizukulwana esijikayo kuThixo kwaye kufuneka sibuyele kuThixo.

Njengokuba iNkosi yethu uYesu Krestu esabelana nathi, Uza kukhangela intsalela yeCawe, ephethe iminqamlezo yabo, enethemba lokuba nokholo lokufikelela “kuMnqamlezo wozuko nobungangamsha”.

Amen.

exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.