Luz de Maria - Musa Ukoyika, Nangona ububi buhleli

ISt NguLuz de Maria de Bonilla nge-10 ka-Agasti ka-2020:

Abantu abathandekayo bakaThixo:

Kumanyano lweeNhliziyo eziNgcwele, vakalisa ngazwi linye: Ngubani na onjengoThixo? Akukho unjengoThixo,

Abantu beNkosi yethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu bazisiwe kule meko iveza intlungu, indlala, ubukhoboka, ukomelela kokomoya kwabanye, ukungaqiniseki nokungoneliseki, okungazukufika esiphelweni soxolo kula maxesha obudenge obukhoyo kuluntu ithotyelwe.

Esi sizukulwana sigula ngokomoya, asisiqondi isizathu, imvelaphi yokubandezeleka kwayo. uyala ukuphiliswa, yiyo ke le nto kukho ukungavisisani okwenzakalisayo ebantwini kuKumkani neNkosi yethu uYesu Krestu.

Bantwana bakaThixo, yQhubeka ujonge kude kube ngamehlo akho, kodwa awukhangeli ngokwasemoyeni, kodwa ujonge kwinqanaba lomntu. Ulahla nantoni na odibana nayo, ekubeni ungumgwebi ogula ngekratshi lenkolo kunye nohanahaniso lwabaFarisi (c. Mt. 23). Ubuza intando kaThixo ungakhange ulibone icebo eliNgcwele: USathana uyayibamba le nto ukuze ahlule kwaye akubhidise. Umthandazo ngentliziyo ubalulekile, ukuzila ukutya kubalulekile, ukubuyekeza izono ezenziweyo kungxamisekile; guquka! Guquka phambi kokuba iqhenqa elithwele abanye abantu likosulele.

Ukubandezeleka koluntu akuyekanga kodwa kuyanda njengoko uqhubeka usiya esiphelweni seli xesha langoku kwaye ungena kwikhalenda entsha ezele zizinto zokucoca Andikuxeleli ngesiphelo sehlabathi, kodwa ukucoceka kwesi sizukulwana esijonge yonke into engcwele njenge-diabolical kwaye samkela uSathana njengothixo waso.

Ulwandle lweentlekele luza kuthululelwa kwesi sizukulwana. I-Cataclysms iya kuba sisizathu sokuguqula ixesha elithile, kwabanye, iya kuba sisizathu sokungafaniyo nento ebakhumbuza ngobuThixo. Iimfama ngokomoya ziya kutshabalala kukhukhumlo lwazo, kwaye ibona inyanga ibanjiswe bubomvu obungazange bube ngaphambili, iingcuka zambethe imihlambi yeegusha ziya kubonakala zifihle ezindlwini zazo.

Njengokuba ububi busenza, kulungile ke kuyanda eMhlabeni wonke, kwaye imithandazo ezelwe isuka ezintliziyweni ezithanda okuhle isasazeka kuyo yonke indalo kwaye iphindaphindeka yaya kufikelela esiphelweni, ichukumisa iintliziyo eziguqukayo, kungoko ukubaluleka "komthandazo ozelwe intliziyo yam. ”

Thandazani, nina bantu bakaThixo: thandazani nicela ukuphiliswa kwabo bagula kwimiphefumlo yabo. Thandazani, nina bantu bakaThixo: umhlaba uyaqhubeka ukungcangcazela ngamandla, usonakalisa kwaye uzisa oko ubukufumene ngaphambili ngohlobo lweSiprofetho. Thandaza, Bantu bakaThixo: ububi obungene kwiCawe kaThixo benza umonakalo kuMzimba oyiMfihlakalo.

Ngubani na onjengoThixo? Akukho namnye unjengoThixo! Ke ngoko, musa ukoyika, nangona ububi busihlalele, nangona iintlekele zichaphazela izizwe, nangona isifo siqhubeka, ungoyiki. Kwinkonzo kaZiqu-zintathu Ongcwele kunye noKumkanikazi noMama wethu, uMkhosi waseZulwini ukhawulezile ubizo lwabantwana bakaThixo.

Musa ukukhonza ububi, khonza okuhle (cf. Roma 12: 21). Zingcwaliseni kwiiNtliziyo eziNgcwele. Funa okuLungileyo. Ndikukhusela.

 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

 

UKUNXIBELELWAYO KWEEMFAZWE EZIQINISEKILEYO (emiselwe kuLuz de Maria yiNtombi Enyulu kaMariya) 

EyoKwindla 5, 2015

Ndilapha, Intliziyo Engcwele kaKristu uMkhululi wam…

Ndilapha, Intliziyo engagungqiyo kaMama Wothando lwam…

Ndizibonakalisa ekuguqukeni kweziphoso zam kwaye ndinethemba lokuba injongo yam yohlengahlengiso lithuba lokuguqula.

Iintliziyo ezingcwele zikaYesu noMariya Ongcwele, abakhuseli balo lonke uluntu: ngeli xesha ndizibeka njengomntwana wakho ukuze ndinikezele ngokuzithandela kwiNtliziyo zakho ezithandekayo.

Ndingumntwana oza ecela ithuba lokuxolelwa nokwamkelwa.

Ndizibonakalisa ngokuzithandela ukuze ndizingcwalise ikhaya lam, ukuze ibeyiTempile apho kulawula khona uLuthando, uKholo kunye neThemba, nalapho abo bangenakuzenzela nto banokufumana indawo yokubalekela kunye nothando.

Ndilapha, ndicela ukutywinwa kweyona Intliziyo yaKho ingcwele emntwini wam kunye nakwabathandekayo bam, kwaye ndingaphinda ndilubambe olo thando lukhulu kubo bonke abantu abasehlabathini.

Ngamana ikhaya lam lingaba kukukhanya kunye nendawo yokuhlala kwabo bafuna intuthuzelo, makube yindawo yokuhlala eluxolo ngalo lonke ixesha, ukuze, xa nizingcwaliselwe iiNtliziyo eziNgcwele, yonke into ephikisana nentando kaThixo ibaleke phambi kweminyango yekhaya. , okuthi ngalo mzuzu kuqhubeke luphawu loThando oluNgcwele, kuba itywinwe ngoThando oluTshisayo lwentliziyo kaThixo.

Amen.

 

exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.