Luz – Yiba lulwandiso lwentando kaThixo

ISt NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Novemba 1, 2021:

Bantu Abathandekayo boKumkani Wethu neNkosi uYesu Kristu: Ilizwi eliphuma enyangweni liyinyaniso. NjengeNkosana yeMikhosi yaseZulwini, ndiyakukhusela ebubini, kunye neMikhosi yam. Ndimi ndiliphakamisele phezulu ikrele lam… Ingalo yam ilungele ukunika umyalelo kwimikhosi yam kwaye ndisebenze ukuze ndinike uncedo olukhethekileyo kubantwana beNkosi yethu noKumkani uYesu Kristu.
 
Nanjengesizukulwana senu niye nalahlekiswa, niwukwamkela okuchaseneyo nomthetho kaThixo, umthetho lowo ukhokelela wonke umntu phakathi komxhuzulane, ngenjongo yokuba kungabikho kwahlulwa phakathi kwemvelo. nento engumoya emntwini. Oko kumiselwe kuMthetho kaThixo kufuneka kukhokele uluntu ukuba lube lulwandiso lweNtando yobuThixo, elawula yonke into. Ke ngoko, abo bawaziyo uMthetho kaThixo baziphatha ngobulungisa ngaphakathi kolwazi kunye nokuzalisekiswa kweMithetho. Ziqhelise uMthetho kaThixo: ungawucengcelezi ngentloko, kodwa ngasemva kwengxelo nganye fumanisa ukuba kungakanani na okwaphulwayo kunye nokuba kungakanani na ongekazalisekisi.
 
Qhubekani nikhula ngakumbi ngokomoya: zahlukaneni nezinto zehlabathi, ukuze ningangeni ekungazini, + ngenxa yoko nilawulwa yimeko yobuqu, + ningenako ukucalula phakathi kokulungileyo nokubi. [1]“Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beli phakade, kodwa guqukani ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikuqonde into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo.” ( Roma 12:2
 
Abantu bakaThixo: Kukho iimfundiso ezininzi zobuxoki ezingezizo izinto zokomoya ezingakhokelela kubungcwele okanye ubuzalwana—apho injongo ikukuqeqesha abantu abanekratshi abazi yonke into, abangayamkeliyo iMfundiso eNgcwele nabasuka kwenye indawo baye kwenye— Ezi zidalwa zingenaluthando entliziyweni yazo, zisebenza ngokwazo. EbuKristwini, ubumoya bubumba abantu abakhokelwa nguMoya oyiNgcwele, befuna izinto ezintle kunye nezipho zeLiturgy yokwenene, iiSakramente kunye neMithetho; abantu abaphuphuma uthando, ukuqonda nothando ngommelwane, abantu abanokholo olomeleleyo nolwazi. Ubumoya bukhokelela ekufuneni ubungcwele. Ukukhangela kwamanye amanzi into ocinga ukuba awunakuyifumana kwiSibhalo esiNgcwele luphawu lokuba aningobantu abatyekele kumanyano nolwazi olukhokelela kucwangco, uthando kunye nokholo.
 
Abantu BeNkosi NoKumkani Wethu uYesu Kristu: Eli lixesha laxa uluntu luya kuvukela abalawuli balo, abo balubangele ukuba lubandezeleke. Ukungaqiniseki kuza eluntwini xa bejongene nokufa kwabazalwana noodade abaninzi, ukungaqiniseki ebusweni bendlala ezayo… phambi kwamanyathelo okuya emfazweni aya kucaca ngakumbi njengoko besuka kwizisongelo baye kwiingalo, besuka kwizixhokonxa. , esenzweni, exhokonxwa ziidemon ezityhutyha umhlaba nesithunywe ukuba silwe nazo.
 
Bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu, thandazani iRosari eNgcwele ngokusuka entliziyweni. Yamkela uKumkani wethu kwi-Eucharist eNgcwele, elungiselelwe ngokufanelekileyo, ukuze ungazigwebi ngokumamkela kwimeko yesono. [2]Eyoku-1 kwabaseKorinte 11:27-32 ithi: “Ngoko ke, osukuba esidla eso sonka, ayisele indebe yeNkosi, ngokungafanelekileyo, womelwe kukuthini na ukuphendula umzimba negazi leNkosi. Umntu makazicikide ngokwakhe, aze ke atye eso sonka, ayisele nendebe leyo. Kuba lowo udlayo, uselayo, ngokungawucaluli nje umzimba, uzidlela aziselele ukugwetywa; Yiyo loo nto baninzi phakathi kwenu abagulayo nabagulayo, kwaye inani elininzi lifa. Ukuba besizicalula, ngesingebi sigwebo; kodwa ekubeni sigwetywa yiNkosi, siyaqeqeshwa, ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi.”
 
Yibani zizidalwa zoxolo ukuze anganihluthi uMtyholi. Injongo kaSathana kukukoyisa. Njengabantu bakaThixo, musani ukuyivumela le nto. Uya kubona imiqondiso esibhakabhakeni ongayi kuba nako ukuyichaza. Ubizelwe ukuba uthande kwaye uhlale kwinkonzo kaBathathu Emnye ekufuneni imiphefumlo, ukuze ingalahleki.
 
Bantwana boKumkani wethu, thandazela iMelika: ukuxhalaba kwabantu kuya kukhokelela kuqhanqalazo kwaye i-COVID iya kufumana amandla kwakhona.
 
Bantwana boKumkani wethu, thandazani: Isizwe esikhulu siya kucela umhlala-phantsi womlawuli walo kwaye siphakamise umfazi.
 
Bantwana boKumkani wethu, thandazani: iintaba-mlilo ziya kuqhubeka zivuka ngamandla amakhulu, zithintele ukuhamba komoya. Umhlaba uya kunyikima, nto leyo ebangela ukubandezeleka okukhulu.
 
Bantwana boKumkani wethu, thandazani: ubumnyama bubekwe phezu komhlaba - ubumnyama obungaveli kwiSandla soBuThixo.
 
Hlalani niphaphile, Bantu BakaKumkani Wethu: UbuKomanisi buhambela phambili kwaye buzibandakanya edabini kusetyenziswa ubugcisa bukaMtyholi* ukuze boyise abantu bayo abaya kumemelela inkululeko. Ehlabathini lonke kuya kubakho imvukelo, ngoko ke iMikhosi yam yasezulwini iya kuhlala nawe. Qwalasela! Baye babangela ukunqongophala ukuze badale isiphithiphithi ekuhlaleni. Khawuleza: musa ukulinda iimpawu ukuze wenze, kuba ngoko awuyi kukwazi ukulungiselela. Uphila ngolindelo, ke ngoko ngena kuThando lukaThixo, ucele ukhuseleko oluvela kuThixo kunye nokukhuselwa nguKumkanikazi wethu kunye noMama weXesha lokuGqibela. 
 
Waxabise amayeza enikunikwe yiZulu: musani ukuwadelela.
 
Manyanani, yibani ngabazalwana — nimanyane, nimanyane. UKristu uyoyisa, uKristu uyalawula, uKristu uyalawula. Ngentembeko nakuthando loBathathu Emnye uNgcwele… Ingelosi eNgcwele uMikayeli.


* Cinga ngenkcazelo yeNkosi yethu ngoSathana kuYohane 8:44:

Yena waye esisibulala-mntu kwasekuqaleni; akemi enyanisweni, ngokuba akukho nyaniso kuye. Xa sukuba ethetha ubuxoki, uthetha ngokwesimo, ngokuba ulixoki, noyise wawo.

Isixhobo esikhulu sobuKomanisi besisoloko sinjalo kwaye sisaqhubeka i propaganda. USathana uyaxoka ukuze abambise izihlwele, yaye njengoko sisazi ngokusuka kwiingxelo ezilusizi zembali, ukuze emva koko ashenxise abaninzi abangathobeliyo okanye ‘abangumonakalo osisiqinisekiso. E-Fatima, iNenekazi lethu lalumkisa ukuba "iimpazamo zaseRussia" ziya kusasazeka kwihlabathi liphela, oko kukuthi, buxoki kaSathana. Ngeli yure, ayiseyiyo imiyalezo etyholwayo evela eZulwini efana nale, kodwa izazinzulu ngokwazo zikhalisa i-alam yokuba inkohliso enkulu iyaphinda yenzeke. Ekuphela kweyeza lokunyanga yintando kaThixo, ukhuseleko kuyo yonke impazamo:

Kukho ukuphazamiseka kwengqondo okuninzi.
Kuyafana noko kwenzeka kuluntu lwaseJamani
ngaphambi naphakathi kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi apho
Abantu abaqhelekileyo, abanesidima bajikwa baba ngabancedisi
kwaye "ukulandela nje iiodolo" uhlobo lwengqondo
oko kwakhokelela ekubulaweni kohlanga.
Ndiyabona ngoku loo paradigm inye isenzeka.

–Ugqirha. UVladimir Zelenko, MD, Agasti 14, 2021;
35: 53, Stew Peters Bonisa

Yi ukuphazamisa.
Mhlawumbi liqela le-neurosis.
Yinto eze ezingqondweni
yabantu kwihlabathi liphela.
Nantoni na eyenzekayo iyaqhubeka kwi
esona siqithi sincinci kwiiPhilippines nase-Indonesia,
ilali encinci encinci e-Afrika nase Mzantsi Melika.
Kuyafana - kufikile kwihlabathi liphela.

—UGqr. UPeter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021;
40: 44, Ukujonga ubhubhane, Episode 19

Oko unyaka ophelileyo undothuse ngokwenene
kukuba xa ujongene nosongelo olungabonakaliyo, olubonakalayo
Ingxoxo enengqiqo yaphuma ngefestile…
Xa sijonga emva kwixesha le-COVID,
Ndicinga ukuba iya kubonakala njengezinye iimpendulo zabantu
kwizisongelo ezingabonakaliyo kwixesha elidlulileyo,
njengexesha le-hysteria eninzi. 
 
—UGqr. UJohn Lee, ugqirha wezifo zengqondo; Ividiyo evuliwe; 41: 00

Andiqhelekanga ukusebenzisa amabinzana anje,
kodwa ndicinga ukuba simi kanye kumasango esihogo.
 
—UGqr. UMike Yeadon, owayesakuba nguSekela Mongameli kunye neNzululwazi eyiNtloko
yoPhefumlo kunye neeAllergies ePfizer;
1:01:54, Ngaba Ulandela Inzululwazi?

 

Amagqabantshintshi kaLuz de Maria

Mawethu: Ngobu busuku ndivunyelwe ukuba ndibone eminye iMikhosi yaseZulwini. Ndabona uMikayeli ingelosi enkulu, exhobe ngesikrweqe sakhe nekrele lakhe liphakamile, nangona ukulunga nothando lwakhe luhleli kuye. Ndavunyelwa ukuba ndibone amazwe aliqela akuMzantsi Merika enenxaxheba kwimvukelo yasekuhlaleni; Ndabona neCuba. Ndawubona ubumnyama umhlaba, kwathi ebumnyameni ndabona abantu behlasela abazalwana babo, kodwa iMikhosi yaseZulwini yayiza kuhlangula abantu bakaThixo. Ndandibona abantu bethandaza kwiindawo ezifihlakeleyo okanye emakhayeni abo. Nangona kunjalo, ubukho beMikhosi yaseZulwini buya kuviwa ngabantu bakaThixo kunye nabo baguqukayo, banike amandla kunye nethemba eluntwini.

UMikayeli isiphatha-zingelosi, ndinike ukuthembeka kwakho, ukuze ndithembeke njengawe. Amen.

Imihlathi

Imihlathi

1 “Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beli phakade, kodwa guqukani ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikuqonde into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo.” ( Roma 12:2
2 Eyoku-1 kwabaseKorinte 11:27-32 ithi: “Ngoko ke, osukuba esidla eso sonka, ayisele indebe yeNkosi, ngokungafanelekileyo, womelwe kukuthini na ukuphendula umzimba negazi leNkosi. Umntu makazicikide ngokwakhe, aze ke atye eso sonka, ayisele nendebe leyo. Kuba lowo udlayo, uselayo, ngokungawucaluli nje umzimba, uzidlela aziselele ukugwetywa; Yiyo loo nto baninzi phakathi kwenu abagulayo nabagulayo, kwaye inani elininzi lifa. Ukuba besizicalula, ngesingebi sigwebo; kodwa ekubeni sigwetywa yiNkosi, siyaqeqeshwa, ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi.”
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.