ULuz-Ubuntu Buya Kuwela Ekuphelelweni Lithemba

ISt NguLuz de Maria de Bonilla nge-15 kaMeyi, 2022:

Bantwana abathandekayo beNkosi yethu, neNkosi yethu uYesu Kristu: njengeNkosana yomkhosi wasezulwini, ndiyanisikelela. Ndiyanibiza ukuba nihlale emthandazweni, nimanyene noKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu kunye noKumkanikazi wethu kunye noMama wamaXesha okugqibela. Qhubeka unokholo noloyiko ukhubekisa uKumkani wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Ukoyika ukusilela eluthandweni naseluthandweni. Uloyiko lokuba amanzi amnandi ondla ubuzalwana angoma kuwe. Kuphela ngokuncedana niya kukwazi ukuqhubeka nimanyene naBantu abathembekileyo, niboyisa iinzingo, eziya zisiba nkulu ngalo lonke ixesha.

Gcina ukutya. Thobela kwaye ugcine amalungiselelo. Ukutya kuya kunqongophala emhlabeni wonke kwaye uluntu luya kuphelelwa lithemba. Yiba nengqiqo. Amayeza aya kunqongophala: zilungiselele, kwaye oku ufumene kwiNdlu kaBawo imiqondiso eyimfuneko kuwe ukulwa nesifo ngesiqhamo sendalo. (1) Nikwimbandezelo enkulu. Gcina ukholo olomeleleyo ukuze unganikezeli xa ezona ntshutshiso ziqatha zifika kubantu abathembekileyo.

Qhubekani nihamba ngendlela anibizele kuyo uKumkani wethu neNkosi yethu uYesu Kristu, nisenza inguquko, nomthandazo, nivuma izono enizenzileyo yaye nizondla ngoMzimba neGazi loKumkani wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Ngqinani ukuba ningamaKristu okwenyaniso. Ukulinda umqondiso omkhulu ukuze uguquke kunokukhokelela ekubeni uphulukane nosindiso lwakho. Lumka! Akunakuthelekelela ukubandezeleka okuzayo. Awuyazi into ezayo.

Le nyanga ebomvu yavula iintaba-mlilo ngaphambi kokuba zivele. Le nyanga ibomvu isebenza ngakumbi kwiintaba-mlilo, iimpazamo zetectonic kunye nabantu. Kufuneka uhlale useluxolweni ukuze umoya wakho ungaphazamiseki kwaye kufuneka uphile ngaphandle kokuzonda (cf. Lev 19: 18), kungenjalo le yokugqibela iya kwanda. Ke ngoko ndikubizela ukuba uguquke kwaye ungachithi ixesha langoku kwii-banal, kuba ukuba utyala ixesha lakho kwimicimbi yeZulu, iZulu ngokwalo liya kukwandisa ixesha lakho.

Ukuba awuthandazanga, awusayi kusifumana isiqhamo nobabalo oluninzi oluthululwa nguMoya oyiNgcwele (cf. Roma 5:5) kwabo bathandaza ngeentliziyo zabo. Ngumzuzu onzima ohamba kuwo; akukho lula – yiba nobulumko, yiba nobulumko. Ungalibali ukuba ndikubizela kwinguquko: kufuneka uguqule.

Thandazela abazalwana noodade bakho abangafuni kuguquka.

Iidemon ziseMhlabeni, zikuhenda ngokuqhubekayo. Kufuneka ulwe ukuze uhlambulule iingcinga kunye neengqondo zakho kwaye uzigcine kude ebubini. Lungiselela into onokuthi uyilungiselele; okunye kuya kwandiswa, kodwa lungiselela ngoku, phambi kokuba ungakwazi ukwenza oko ngenxa yokunqongophala kwezinto eziyimfuneko. Ndikugcina uqaphile. Njengabantu boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu kufuneka ungalithandabuzi ukukhuselwa kwemikhosi yasezulwini, njengoko sithunywe ukuba silinde abantu bakaThixo. UKumkanikazi noMama wethu uyakuthanda kwaye iManethi yakhe yobunina ihlala igquma wena. Musa ukoyika ukulahlwa: ukhuselekile kwaye uya kukhuselwa ngamaxesha onke. Musani ukuhexa elukholweni lwenu.

Ndiyanisikelela ngentsikelelo uKumkani wethu neNkosi uYesu Kristu ayiphethe phezu kwabantwana Bakhe.

 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

 

Amagqabantshintshi kaLuz de Maria

Bazalwane noodade: Ingelosi eNgcwele uMikayeli, umkhuseli wabantu bakaThixo, usibiza ukuba sizibophelele ngokukhawuleza ekuguqukeni kwaye uphinda kwakhona kuthi ingozi esizifumana kuyo sinobuntu ngenxa yemfazwe exhobileyo ekhulayo ngeli xesha. Ungquzulwano oluya kuthi ludale ukunqongophala kokutya kunye namayeza, okukhokelela inxalenye yaBantu bakaThixo ukuba bavume ukutywinwa ukuze bafumane oko kuyimfuneko ukuze baphile. Ngoko ke, iSt. Michael ingelosi enkulu iyasinxusa ukuba singaphelelwa lukholo kwaye isikhumbuza ukuba izulu lisinike izibonakaliso malunga nokusetyenziswa kwezityalo zonyango ukusinceda ngezifo kunye nezibetho kwaye silungele xa amayeza engekho. Masiyibazele iminxeba yeZulu; masithobeke. Masibasikelele abazalwana noodade wethu.
 
Amen.
exhonyiweyo imiyalezo.