Luz-Ufuna ukutya kwe-Ekaristi

ISt NguLuz de Maria de Bonilla nge-12 kaMeyi, 2022:

Bantwana abathandekayo beNenekazi lethu leRosari yaseFatima: ngolu suku lomthendeleko ndinibiza njengabantu bakaThixo ukuba namkele ubizo lukaKumkanikazi wethu lokuthandaza iRosari eNgcwele, nizingise kwesi senzo sokholo, sothando, sombulelo kunye nombulelo. kwangelo xesha linye lembuyekezo yezono ezenziwe sesi sizukulwana ngakuKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu kunye nakuKumkanikazi noMama wethu. Uluntu lusaqhubeka nokukhubeka ngenxa “yeBhabheli yangaphakathi” egabadeleyo. [1]cf. IGenesis 11: 1-9, eshiya ngasemva ucwangco, uxolo, intlonipho, ukuthanda ummelwane, uthando noxolelo. Abantu baye babhideka, nto leyo eye yavelisa “iBhabheli yangaphakathi”, ikhukhumala abantu ukuze usukelo lwabo lungabi loloxolo kodwa lube lolawulo namandla.

UKumkanikazi wethu wolula isandla sakhe kwintliziyo elula nethobekileyo…. kwabo bathanda “ngoMoya nangenyaniso”… kwabo bathi, ngaphandle kwezilangazelelo ezingento yanto, bafuna okulungileyo ngaphandle kokungabakhathaleli abantu abasindwa zizono nabathi, ngenguquko, bafune uxolelo ukuze basindise imiphefumlo yabo. UKumkanikazi noMama wethu banqwenela ukuba bonke abantwana Bakhe basindiswe, yiyo loo nto ehamba phakathi kobu buntu, eshukumisa iintliziyo ukuze athambe. Udinga ukutya kwe-Ekaristi…Kungxamisekile ukuba ufumane ukutya okuNgcwele ngentlonipho epheleleyo kwaye kulungiswe ngokufanelekileyo.

Eli xesha neziganeko zalo ziyakuvavanya; ngoko ke, sukelani ngoku zinikeleni ngokupheleleyo, nisikelele, nithandaze, nizinikele nina ngokwenu ukuba nicamagushele izono zenu, nize nibe ngumnikelo wokuguquka nina nokwabazalwana benu. Bantwana beNkosikazi yethu: ngeRosari eNgcwele ezandleni zenu, zilungiseleleni ukuba nizinze elukholweni. Lo mzuzu unzima.

Ungquzulwano luqhubela phambili kwaye imikhosi imfanyekiswe ngamabhongo okoyisa iya kuqhubela phambili nokuba injani; baya kungcolisa amabandla, ekuya kufuneka ukuba avaliwe ukuze angabi sangcoliswa, noluntu luya koyiswa yintlungu nenkangala. Ke ngoko, zondle ngoMzimba neGazi loKumkani wethu neNkosi uYesu Kristu.

Khumbula ukuba iNgelosi yoXolo [2]Izityhilelo malunga neNgelosi yoXolo: uzofika ekhatshwa nguQueen wethu. Isibhakabhaka siya kuqaqamba sibhengeza loo mmangaliso mkhulu kangaka woThando oluNgcwele, njengoko abantu bengasifanelanga eso senzo sikhulu sothando sikaBawo onguNaphakade. INgelosi yoXolo lithemba kwabo bazingisayo, ikhusi kwabathobekileyo nabacinezelweyo, nekhusi kwabangenakuzinceda.

Yiba ngabantwana bokwenyani boKumkanikazi noMama wethu; mvumeleni ukuba anikhokele, anithethelele elowo kuni, ukuze phantsi kokhuselo lwakhe nimele nixhathise ngokholo oluqinileyo ngexesha lokuchotshelwa kwetyala, ukuze ningaweli ebugwenxeni bomchasi-Kristu. NjengeNkosana yemikhosi yasezulwini ndiyakulumkisa ukuze ukhule elukholweni xa unikwa izilingo uluntu oluya kujongana nazo.

Iinyikima ziya kuqhubeka ngamandla; bathandazeleni abo baya kubandezeleka ngenxa yoko.

Mthande uKumkanikazi noMama wethu; mxabise njengeperile enqabileyo, mhlonele – unguMama kaKumkani wethu neNkosi uYesu Kristu. Oyena Mthathu Emnye unikezele ukhuseleko lomntu ngamnye kuKumkanikazi noMama wethu ngeli xesha elibaluleke kakhulu kwimbali yoluntu. Zintanda, qinani elukholweni, nigcine ubunye nothando lobuzalwana. Yiloo ndlela amaKristu amele aqondwe ngayo - kuthando lobuzalwana. [3]cf. Yoh 13:35. Ngomkhosi wam wezulu nekrele lam phezulu ndiyakukhusela ndikusikelele.

 

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono
Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

 

Amagqabantshintshi kaLuz de Maria

Bazalwana noodade: ngalo mhla ukhethekileyo wobuKristu nangethoni yesi sibongozo sikaMikayeli wethu ohlonelwayo uMphathi Wezithunywa zezulu, siboniswa ukungxamiseka kokuhlala siphaphile ngokomoya—kungekhona ngenxa yoloyiko, kodwa ukusebenza nokusebenza. ngaphakathi kwentando kaThixo. UMikayeli oyingelosi enkulu usikhokelela ukuba sijonge ngaphakathi kwethu, ngaphakathi kwenqaba yeBhabheli yokuzingca, umona, ukuhaha, intukuthelo, ukulibala ngabom iNkosi yethu uYesu Kristu kunye noKumkanikazi wethu noMama, okwenza kube lula ukuba utshaba lomphefumlo lungene. emntwini, abenze bakhonze phakathi kwakhe.

Eli asiloxesha lilula… Bangaphi abantu abangayikhathalelanga inyaniso esiphila kuyo! Kubuhlungu ukubona imiphefumlo ilahleka ngenxa yokubhideka okubangelwa ziingcamango ezithe zangena eCaweni nangenxa yokungakhathali ngokuphathelele ukulwa nobubi. Hayi indlela abaninzi ngayo abantwana bakaThixo abangakuqondiyo oko kuza kwenzeka baze bazuze ulwazi ngoko kuza kwenzeka ngendlela egqwetha inyaniso!

Bazalwana noodade, iNenekazi lethu leRosari yaseFatima sele isityhilele into esijongene nayo ngoku njengobuntu; asinako ukuyifihla, njengokuba singenako ukulifihla ithemba eliqulethwe kumyalezo wakhe: ekugqibeleni, Intliziyo yam eNgenasiphelo iya koyisa. Ngaphandle kokulahlekelwa lukholo kukhuseleko lobuthixo, kuKhuseleko loomama kunye nokukhuselwa kweSt.

Thixo wam, ndiyakholwa, ndiyakuthanda, ndiyathemba kwaye ndiyakuthanda. Ndicela uxolo kwabo bangakholwayo, abangakuthandiyo, abangathembiyo nabangakuthandiyo.

Thixo wam, ndiyakholwa, ndiyakuthanda, ndiyathemba kwaye ndiyakuthanda. Ndicela uxolo kwabo bangakholwayo, abangakuthandiyo, abangathembiyo nabangakuthandiyo.

Thixo wam, ndiyakholwa, ndiyakuthanda, ndiyathemba kwaye ndiyakuthanda. Ndicela uxolo kwabo bangakholwayo, abangakuthandiyo, abangathembiyo nabangakuthandiyo.[4]Umthandazo ofundiswe yiNgelosi kubantwana baseFatima. Inqaku lomguquli.

Amen.

Imihlathi

Imihlathi

1 cf. IGenesis 11: 1-9
2 Izityhilelo malunga neNgelosi yoXolo:
3 cf. Yoh 13:35
4 Umthandazo ofundiswe yiNgelosi kubantwana baseFatima. Inqaku lomguquli.
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.