Luz – Ukubhideka Kuya Kuxhaphaka

ISt NguLuz de Maria de Bonilla  NgoJanuwari 23rd, 2023:

Bantwana abathandekayo boKumkani wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu:

Njengenkosana yemikhosi yasezulwini, ngokuthanda kukaThixo, ndiyabongoza ukuba uthobele kwaye ujonge ngokucacileyo okwenzekayo emhlabeni naphakathi kwamagunya amakhulu. Elowo kuni, bantwana boKumkani wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu, malugcine ukholo lwakhe lukhula, ukuze lungapheli. 

Baninzi kakhulu abantu abahamba ebumnyameni kangangokuba izithunywa zakho ezizigcinayo zihlala zibandezeleka, ngenxa yobudenge, ukungathobeli, ukunqongophala kothando ngommelwane kwabo bathe kratya bazibandakanya neengcamango zobuxoki. Ufumana izimemo zokuphila kokomoya ekucingelwa ukuba kulula ngakumbi kwaye kufanelekile kula maxesha esimanjemanje - iminxeba evela kwabo baququzelela iqonga lomchasi-Kristu.

Yonke into iya kutshintsha! …Kufuneka uzilungiselele ngokwasemoyeni nangokwenyama – ngoku! Kuya kwenzeka iinguqulelo ezinzulu gqitha ezandleni zabacinezeli, yaye uluntu luya kubandezeleka kakhulu. IBandla leNkosi yethu noKumkani uYesu Krestu liya lisiya liqhekeka ngakumbi, lamkela iindlela zale mihla ezilahlekisa abantu abathembekileyo. Iicawe ziya kuyeka ukuba ziindawo zokuthandaza, zokunxibelelana noKumkani wethu neNkosi uYesu Krestu, kunye neendawo enihlanganisana kuzo ukuze ninqule uKumkanikazi noMama wethu. Iicawe ziya kuba zezokubamba iziganeko zehlabathi, imithandazo ayisayi kuviwa, kwaye iyantlukwano yebandla iya kuba semva.

Ukubhideka kuya kuxhaphaka. Iqela lemiphefumlo liya kuhlala lithembekile kwaye liya kumatsha kude kube sekupheleni lithembekile. UKumkanikazi kunye noMama wethu bayakukhusela, bajonge ukukulinda kumlo wokugqibela. 

Ngaba ufuna ukusindiswa? Jika kwizinto zehlabathi, ezitofotofo, ezilula, kwizinto ezenzakalisa umphefumlo, ukuze umzamo owenziweyo uvelise iziqhamo zoBomi obunguNaphakade. Amanyathelo achasene noluntu aya esanda: ukubhideka kubambe abantu, kwaye imiqondiso kunye nemiqondiso evelayo ilumkisa ngokusulungekiswa. Njengobuntu, uhamba ezandleni zobubi, uphantsi kwayo. Bantwana boKumkani wethu neNkosi uYesu Krestu, qhubekani ningoyiki, ningalibali ukuba ningaguquka kude kube ngumzuzu wokugqibela.

Thandazani, bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Kristu, sithandazeleni iSixeko saseVatican: ukubandezeleka kuyeza ngokukhawuleza.

Thandazani, bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu, thandazelani ukuba iBandla, uMzimba Oyimfihlakalo kaKristu, lithembeke kuKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu.

Thandazani, bantwana beNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Krestu, nithandazele unxweme lwePasifiki lwaseLatin America.

Thandazani, bantwana boKumkani wethu, neNkosi yethu uYesu Kristu, thandazani nisenza ngoxolo; Intando kaThixo ilungise yonke into.

Thandazani, bantwana beNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Kristu, thandazela i-Indonesia; liya kugungqiswa ngamandla.

Thandazani, bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu, thandaza kwaye ugcine engqondweni ukuba amasango esihogo akayi kuloyisa iBandla (Mt. 16: 18).

Thandazani, bantwana, thandazani, bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu: indalo iyaqhubeka nokuhambela phambili kwayo.

Bantwana boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu, qhubekani ningenaloyiko: uKumkanikazi wethu kunye noMama weXesha lokuGqibela uyanikhusela ebubini. Yibani ngabantwana abafanelekileyo boKumkani, nilufanele uthando lukamama.

Thandaza ngentliziyo yakho, ukhumbule ukuba siyakukhusela kwaye asiyi kukushiya.

Yibani ngabantu abantliziyo zinyanisekileyo; sebenza kwaye wenze ngoxolo. Musa ukungxama, kuba Oyena Ngcwele uBathathu Emnye ubambe yonke into eyenzekayo Esandleni Sabo. Thanda Intando KaThixo. ( Mat. 7:21 ) Imikhosi yam iyakukhusela. Ndiyanisikelela, bantwana abathandekayo boKumkani wethu kunye neNkosi yethu uYesu Kristu, ikrele lam liphakanyiselwe phezulu.

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Mzukise uMariya unyulu, ozelwe ngaphandle kwesono

Inkcazo kaLuz de María

Bazalwane noodade:

Ingelosi eNgcwele uMikayeli, usikhusele edabini, ube sisikhuselo sethu kubungendawo nakwimigibe kaMtyholi; uThixo angamkhalimela, sithandaza ngokuzithoba; Ke wena, Mthetheli womkhosi wasemazulwini, ngamandla kaThixo, mkhuphele esihogweni uSathana nabo bonke oomoya abangendawo, abalityhutyha ihlabathi, befuna ukonakala kwemiphefumlo. Amen.

Umthandazo ku-St. Michael ingelosi enkulu eyenziwe nguPope Leo XIII

exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo.