UManuela - UseMbandezelweni

UYesu, uKumkani wenceba ukuba UManuela Strack ngoMatshi 25, 2024:

…Ukuba abantu bebengazukuzenza lukhuni iintliziyo zabo kwaye bebeya kubavulela uthando lukaBawo onguNaphakade, uxolo beluya kulawula. Imithetho kaBawo yayiya kugcinwa kwaye akukho kuqhomfa kuya kwenzeka. Ufuna ukugcina uxolo njani ukuba unikela ngabantwana bakho kumoya wexesha (Zeitgeist)? Abo bathandazayo baya kuba yintsikelelo kweli xesha lembandezelo. Le yindlela endiyijonga ngayo iCawe yam, endiyithanda ngentliziyo yam yonke. Ndi [kufunyanwa] ngokupheleleyo kwiisakramente zeBandla lam eliNgcwele. Ndiyaphila kuye! NgeCawa yam eNgcwele uya kusindiswa ukuba uphila kubabalo olungcwalisayo, kwaye ke ndikucela kakhulu ukuba uthathe indlela eya enguqukweni, kuba yindlela yothando lwam, uthando lwam olungenasiphelo. Jonga eCaweni: uyandilandela. Ngexesha lembandezelo ingena kwiPasion kwaye isendleleni eya eGolgotha. Bona ukuba kukhulu kwesiphithiphithi ehlabathini, njengokuba kwakunjalo phakathi kwabaM ngexesha [lobomi Bam basemhlabeni]. Ngubani onamandla nesibindi sokundivuma, ukuba ndixele iSibhalo esiNgcwele? Abam ke bahendwa nguSathana ngelo xesha; baphelelwa yinkalipho yaye kusenjalo nanamhlanje. Ngoko ke ndiyabiza kubo: Yibani nesibindi, hlalani niqinile kwaye nimanyene elukholweni lwenene, elukholweni looyihlo elukholweni!…Mna ndinguMbingeleli oMkhulu kaBawo onguNaphakade, khumbulani oku! Akukho namnye unokuza kuBawo engezi ngam. Lo ngumthandazo Wam wobubingeleli oMkhulu. Ndayithandazela Okwam. Nani ningabahlobo bam kwaye nikhuselwe eluthandweni lwam. Yomelelani ningoyiki; UBawo onguNaphakade uvumela izinto ezininzi kuba zisebenzela ukukuhlambulula. Yazi ukuba uphila kwixesha lembandezelo. Kodwa le mbandezelo ikwalixesha lovuyo kwaBam, ngokuba ndiza kuni ndize ndininike ubabalo Lwam…Khumbulani, zintanda, ukuba abo basilela ukwenza okulungileyo baya kuphendula kuBawo onguNaphakade. Ndiphinda ndithi: UMtyholi [uDiabolos] unamandla kwilizwe lakho ngenxa yokuba okulungileyo akuhoywa! Ndiyavuya ngoko, xa nenza okulungileyo, niguquke, nithandaze; Liveni iLizwi lam kwaye nivumele ukuba lingene ezintliziyweni zenu. Ixesha lokuguqulwa lifikile!

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo UManuela Strack, imiyalezo.