Nikela Yonke into

LWE kusasa, ngaphambi kokuba avuke ebhedini, uYehova wabeka isibingelelo INovena yokuShiya entliziyweni yam kwakhona. Ubusazi na ukuba uYesu wathi, "Akukho novena esebenza ngakumbi kunale"?  Ndiyayikholelwa. Ngalo mthandazo ukhethekileyo, iNkosi yazisa impiliso efuneka kakhulu emtshatweni wam nasebomini bam, kwaye isaqhubeka isenza njalo. Nantsi inkuthazo kuwe namhlanje…

Qhubekeka ukufunda Nikela Yonke into nge ILizwi ngoku

exhonyiweyo Abaxhasi bethu, imiyalezo.