UPedro – Abantwana Bam Abangamahlwempu Bazakulamba

INenekazi lethu loXolo UPedro Regis on NgoJanuwari 18, 2022:

Bantwana abathandekayo, musani ukudimazeka. AWUKHO wedwa. NdinguMama wakho kwaye ndikunye nawe. Luthobele ubizo lwam. Uphila kwixesha elibi ngakumbi kunexesha loMkhukula. Musa ukukubekela amangomso into ekufuneka uyenzile. Ndiyakucela ukuba uqinise kwimithandazo yakho yeBandla likaYesu wam. Nisingise kwikamva lokulila nokulila. Abantwana bam abazizisweli baya kulamba, kuba kwiindawo ezininzi baya kuhluthwa ukutya kwenyaniso. [1]Sibona apha unxibelelwano olucacileyo phakathi kokutya okunyamalalayo kumakhonkco obonelelo kunye nokusithwa kwenyaniso kumaxesha ethu. Ndibandezelekile ngenxa yento eza kunifikela. Thandaza kakhulu. Kuphela ngamandla omthandazo onokuthi ube negalelo kuLoyiso oluqinisekileyo lweNtliziyo yam Engaguqukiyo. Phambili ngaphandle koloyiko! Emva kwayo yonke le ntlungu, iNkosi iya kuzisula iinyembezi zakho kwaye uya kuvuzwa ngesisa ngenxa yokuthembeka kwakho nothando lwakho ngenyaniso. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.

Imihlathi

Imihlathi

1 Sibona apha unxibelelwano olucacileyo phakathi kokutya okunyamalalayo kumakhonkco obonelelo kunye nokusithwa kwenyaniso kumaxesha ethu.
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.