Pedro – Ikamva leeNgxwabangxwaba zaseNgcwabeni

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis ngo-Novemba 19, 2022:

Bantwana abathandekayo, ndinguMama wenu, kwaye ndivela ezulwini ukuze ndinikhokele ezulwini. Ke nina nisehlabathini, kodwa aningabo abehlabathi. Yithi hayi kuyo yonke into ekugcina kuNyana wam uYesu, kwaye ungqine kuyo yonke indawo ngokholo lwakho. Ujonge kwikamva leengxabano ezimbi. Thandaza. Kuphela ngamandla omthandazo onokuthwala ubunzima bezilingo ezizayo. NdinguMama wakho olusizi, kwaye ndiyabandezeleka ngenxa yoko kuza kuwe. Baleka esonweni kwaye uthabathe ubabalo lweNkosi. Ukuba kwenzeka ukuwa, funa amandla kwiSigramente yeSivumo kunye ne-Ekaristi. Vuyani, ngokuba amagama enu sele ebhaliwe emazulwini. Musa ukulibala: emva komnqamlezo kuza uloyiso. INkosi yam iya kuzisula iinyembezi zakho, kwaye konke kuya kulungelwa kuwe. Uloyiso lukaThixo luya kubafikela abanyulwa bakhe. Hamba uye phambili kwindlela endikwalathisa ngayo. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana, noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.

Nge-1 kaDisemba, 2022:

Bantwana abathandekayo, ndinguMama wenu olusizi kwaye ndiyabandezeleka ngenxa yale nto izayo kuni. Ukungabi naluthando ngenyaniso kuya kubangela ukufa ngokomoya kuninzi lwabantwana bam abangamahlwempu. Umsi kaMtyholi ungenile kwiTempile eNgcwele kaThixo yaye ubumfama bokomoya buye bangcolisa abaninzi kwabangcwalisiweyo. Buyela kuYesu. UnguMsindisi wakho oMnye noweNyaniso. Nantoni na eyenzekayo, musa ukulibala: inyaniso igcinwe kwiCawa yamaKatolika kuphela. Isibindi! UYesu wam unawe. Hlala umfuna kwi-Ekaristi ukuze ube mkhulu elukholweni. Ndinike izandla zakho ndikukhokelela kuLowo ukuphela kweNdlela yakho, iNyaniso noBomi. Abo bahlala bethembekile kude kube sekupheleni baya kubhengezwa beSikelelwe nguBawo. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
 
 
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.