UGisella - Thandazela iJapan kunye neTshayina. . .

Inenekazi lethu ukuze UGisella Cardia nge-10 kaMeyi, 2022:

Bantwana abathandekayo, enkosi ngokusabela kubizo lwam ezintliziyweni zenu. Ndibona uninzi lwenu olunexhala lamaxesha azayo, kodwa ndilapha ukuze ndinithuthuzele; qwalaselani ukuba bonke ububi buya koyiswa kwaye nina, majoni am alwayo, niya kuba nenceba nenceba. Uya kubona ngamehlo akho, uya kubamba ngezandla zakho zonke izipho eziya kuhla. Bantwana abathandekayo, thandazani kakhulu kwaye, kunye nam, niya kuba ngamangqina oloyiso lweNtliziyo yam engaguqukiyo. Thandazela iBandla, thandazela iJapan kunye neTshayina ukuze iintlungu eziya kuzibangela zithotywe. Bantwana bam, khangelani esibhakabhakeni - apho niya kubona imiqondiso yamaxesha. Ngoku ndikushiya nentsikelelo yam yomama egameni loYise, loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen.
 
 
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.