UPedro-Utshaba luyakwenza ngokuchasene noVumo kunye ne-Ekaristi

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis NgoJanuwari 28, 2023:

Bantwana abathandekayo, khuthazwani ninikele ubungqina ngoYesu. Uphila kwixesha lentlungu, kwaye ndivela eZulwini ukuze ndikuncede. Mamela kum. Musa ukudimazeka ngenxa yobunzima bakho. Kholosa ngoYehova kwaye uya koyisa. Guqukani ngokunyanisekileyo ezonweni zenu. UYesu wam ukulindile ngeengalo ezivulekileyo. Sondela kwi-confesional kwaye ufune inceba kaYesu wam ngesakramente ye-Confession. Uvumo kunye ne-Ekaristi: isenzo esikhulu sotshaba siya kuba ngokuchasene nezi sakramente. Ndiyabandezeleka ngenxa yento eza kunifikela. Ndinike izandla zakho ndikukhokelela kuNyana wam uYesu. Isibindi! Nokuba kwenzeka ntoni na, musa ukuyishiya inyaniso. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
 

INkosikazi yethu yoKumkanikazi woXolo ukuze UPedro Regis NgoJanuwari 26, 2023:

Bantwana abathandekayo, uYesu wam uyanithanda kwaye ulindele lukhulu kuni. Ungavumeli nantoni na okanye nabani na ukuba akususe endleleni endiyalele ngayo kuwe. Musa ukudimazeka. Uphila kwixesha lomlo omkhulu womoya kwaye iNkosi iyakudinga. Icebo leentshaba kukukukhokelela kude enyanisweni. Baya kuhlasela uMthendeleko ukuze bakwenze udimazeke kwaye bakulahlekise enyanisweni. Nikela ingqalelo. UYesu wam ukho kwi-Ekaristi kuMzimba [waKhe], iGazi, uMphefumlo kunye nobuThixo. Musani ukuvumela uMtyholi ukuba anilahlekise aze ayithabathe ezintliziyweni zenu le nyaniso ingenakuphikiswa. Nokuba kwenzeka ntoni na, hlala neemfundiso zeMagisterium yokwenyani yeCawe kaYesu wam. Lo ngumyalezo endikunika wona namhlanje egameni likaBathathu Emnye. Enkosi ngokundivumela ukuba ndikuqokelele apha kwakhona. Ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana, noMoya oyiNgcwele. Amen. Yiba noxolo.
 
 
 
 
exhonyiweyo imiyalezo, UPedro Regis.